Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1052

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1052 ze dne 8. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření (Text s významem pro EHP)

C/2016/1357

OJ L 173, 30.6.2016, p. 34–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1052/oj

30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/34


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1052

ze dne 8. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se na ně mohla vztahovat výjimka ze zákazů zneužívání trhu, mělo by obchodování s vlastními akciemi v rámci programů zpětného odkupu a obchodování s cennými papíry nebo souvisejícími nástroji za účelem stabilizace cenných papírů splňovat požadavky a podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 596/2014 a v tomto nařízení.

(2)

Ačkoli nařízení (EU) č. 596/2014 umožňuje stabilizaci prostřednictvím souvisejících nástrojů, měla by být výjimka pro obchody týkající se programů zpětného odkupu omezena na skutečné obchodování s vlastními akciemi emitenta, a neměla by se vztahovat na obchody s finančními deriváty.

(3)

Jelikož základním předpokladem k tomu, aby se zabránilo zneužívání trhu, je transparentnost, je důležité zaručit, že jsou před obchodováním s vlastními akciemi v rámci programů zpětného odkupu a obchodováním s cennými papíry nebo souvisejícími nástroji za účelem stabilizace cenných papírů, během něj a po něm zveřejněny nebo nahlášeny odpovídající informace.

(4)

Aby se zabránilo zneužívání trhu, je vhodné stanovit podmínky pro kupní cenu a povolený denní objem obchodů s vlastními akcemi v rámci programů zpětného odkupu. Aby se zamezilo obcházení těchto podmínek, měl by se zpětný odkup provádět v obchodním systému, v němž jsou akcie emitenta přijaty k obchodování nebo v němž se s nimi obchoduje. Dojednané obchody, které nepřispívají k tvorbě cen, by však mohly být použity pro účely programu zpětného odkupu a mohla by se na ně vztahovat výjimka, pokud budou splněny všechny podmínky uvedené v nařízení (EU) č. 596/2014 a v tomto nařízení.

(5)

Aby se zabránilo riziku zneužití výjimky pro obchodování s vlastními akcemi v rámci programů zpětného odkupu, je důležité, aby toto nařízení stanovilo omezení, pokud jde o druhy obchodů, které může emitent během programu zpětného odkupu provádět, a načasování obchodování s vlastními akciemi. Tato omezení by tudíž měla zabránit tomu, aby emitent prodával vlastní akcie během doby trvání programu zpětného odkupu, a měla by zohlednit možnou existenci dočasných zákazů obchodování uložených emitentovi a skutečnost, že emitent může mít oprávněné důvody pro pozdržení uveřejnění vnitřních informací.

(6)

Stabilizace cenných papírů má podpořit cenu primární nebo sekundární nabídky cenných papírů po omezenou dobu, jestliže se dostanou pod prodejní tlak, což umožní zmírnit prodejní tlak působený krátkodobými investory a zachovat pro tyto cenné papíry řádné tržní podmínky. Tím zvyšuje důvěru investorů a emitentů ve finanční trhy. V zájmu investorů, kteří upsali nebo zakoupili cenné papíry v rámci významné distribuce, a v zájmu emitenta by proto blokové obchody, které představují výlučně soukromé operace, neměly být považovány za významnou distribuci cenných papírů.

(7)

V souvislosti s počátečními veřejnými nabídkami některé členské státy povolují obchodování před zahájením oficiálního obchodování na regulovaném trhu. To se obecně označuje jako transakce uzavřená před emisí („when issued trading“). Proto by mělo být pro účely výjimky pro stabilizaci cenných papírů možné, aby doba stabilizace začala před začátkem oficiálního obchodování, pokud jsou splněny určité podmínky týkající se transparentnosti a obchodování.

(8)

Integrita trhu vyžaduje dostatečné uveřejňování stabilizačních opatření. Hlášení stabilizačních operací je nutné také proto, aby mohly příslušné orgány na stabilizační opatření dohlížet. Aby se zaručila ochrana investorů, zachovala integrita trhů a aby byly různé subjekty odrazeny od zneužívání trhu, je také důležité, aby si příslušné orgány při provádění dohledu nad finančním trhem byly vědomy všech stabilizačních operací bez ohledu na to, zda probíhají v rámci obchodního systému, nebo mimo něj. Kromě toho je vhodné předem objasnit, jak bude mezi emitenty, nabízející nebo subjekty, které provádějí stabilizaci, rozdělena odpovědnost za plnění použitelných požadavků ohledně podávání zpráv a transparentnosti. Toto rozdělení odpovědnosti by mělo zohledňovat, kdo je vlastníkem příslušných informací. Určený subjekt by měl být rovněž příslušný pro vyřizování případných žádostí od příslušného orgánu každého dotčeného státu. Aby se investorům a účastníkům trhu zaručil snadný přístup, nejsou informacemi, které mají být zveřejněny před zahájením primární či sekundární nabídky cenných papírů, jež mají být stabilizovány podle nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (2), dotčeny požadavky týkající se zveřejnění podle článku 6 tohoto nařízení.

(9)

Měla by existovat přiměřená koordinace mezi všemi investičními podniky a úvěrovými institucemi provádějícími stabilizaci. Během stabilizace by měl jeden investiční podnik nebo úvěrová instituce sloužit jako ústřední kontaktní místo pro žádosti o informace podané příslušnými orgány v dotčených členských státech.

(10)

Aby se zajistily zdroje a stabilizační činnost, měla by být povolena doplňková stabilizace ve formě nadlimitního úpisu a zajišťovací opce („greenshoe options“). Je však důležité stanovit podmínky týkající se transparentnosti takovéto doplňkové stabilizace a způsobu, jímž bude prováděna, včetně doby, během které ji lze provádět. Navíc by měla být věnována zvláštní pozornost použití možnosti nadlimitního úpisu investičním podnikem nebo úvěrovou institucí za účelem stabilizace, je-li jejím výsledkem pozice, která není pokrytá odpovídající zajišťovací opcí („greenshoe option“).

(11)

Aby se zabránilo nejasnostem, měla by se stabilizace provádět způsobem, který zohledňuje tržní podmínky a nabídkovou cenu cenných papírů. Měly by být podniknuty obchody za účelem likvidace pozic vzešlých ze stabilizačních opatření, aby byl minimalizován dopad na trh, s řádným přihlédnutím k převládajícím tržním podmínkám. Vzhledem k tomu, že cílem stabilizace je podpořit cenu, neměl by být prodej cenných papírů, které byly získány prostřednictvím stabilizačních nákupů, ani prodej, který má usnadnit následnou stabilizační činnost, považován za prodej za účelem podpory ceny. Žádný z těchto prodejů ani následné nákupy by neměly být samy o sobě považovány za zneužívající, ačkoli se na ně nevztahuje výjimka stanovená v nařízení (EU) č. 596/2014.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(13)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(14)

Aby se zaručilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení, která jsou v něm obsažena, uplatňovala od téhož data jako ustanovení, která jsou vymezena v nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„plánovaným programem zpětného odkupu“ se rozumí program zpětného odkupu, u něhož jsou data operací a objem cenných papírů, které mají být obchodovány během doby trvání programu, stanoveny v době uveřejnění programu zpětného odkupu;

b)

„dostatečným uveřejněním“ se rozumí uveřejnění informací způsobem, který umožní rychlý přístup a úplné, správné a včasné posouzení informací ze strany veřejnosti v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1055 (4) a případně v úředně určeném mechanismu podle článku 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (5);

c)

„nabízejícím“ se rozumí dosavadní držitel nebo emitent cenných papírů;

d)

„přidělením“ se rozumí postup nebo postupy, kterými se určuje počet cenných papírů, které mají obdržet investoři, kteří je předtím upsali nebo o upsání požádali;

e)

„doplňkovou stabilizací“ se rozumí využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce investičními podniky nebo úvěrovými institucemi v souvislosti s významnou distribucí cenných papírů výlučně za účelem usnadnění stabilizační činnosti;

f)

„možností nadlimitního úpisu“ se rozumí doložka v dohodě o upisování nebo vedení emise, která umožňuje přijímání úpisů nebo nabídek na nákup většího množství cenných papírů, než kolik jich bylo původně nabídnuto;

g)

„zajišťovací opcí“ (greenshoe option) se rozumí opce poskytnutá nabízejícím investičnímu podniku (investičním podnikům) nebo úvěrové instituci (úvěrovým institucím) činným při nabídce za účelem pokrytí možností nadlimitního úpisu, podle jejíchž podmínek mohou tyto podniky nebo instituce nakoupit určité množství dotyčných cenných papírů za nabídkovou cenu po určitou dobu po nabídce cenných papírů.

KAPITOLA II

PROGRAMY ZPĚTNÉHO ODKUPU

Článek 2

Povinnosti týkající se zveřejňování a podávání zpráv

1.   Aby mohl emitent využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, zaručí před zahájením obchodování v rámci programu zpětného odkupu povoleného v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU (6) dostatečné uveřejnění těchto informací:

a)

účelu programu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014;

b)

maximální peněžité částky přidělené na program;

c)

maximálního počtu akcií, které mají být pořízeny;

d)

doby, na kterou bylo uděleno schválení programu (dále jen:„doba trvání programu“).

Emitent zaručí dostatečné uveřejnění následných změn programu a informací, které již byly uveřejněny v souladu s prvním pododstavcem.

2.   Emitent zavede mechanismy, které mu umožní plnit povinnosti ohledně podávání zpráv příslušnému orgánu a zaznamenat každý obchod související s programem zpětného odkupu včetně informací uvedených v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014. Emitent oznámí příslušnému orgánu každého obchodního systému, na němž byly akcie přijaty k obchodování nebo je s nimi obchodováno, každý obchod související s programy zpětného odkupu, a to nejpozději do konce sedmého obchodního dne na trhu ode dne provedení této operace, v podrobné i souhrnné formě. V souhrnné formě bude uveden souhrnný objem a vážená průměrná cena, a to za den a pro obchodní systém.

3.   Emitent zaručí dostatečné uveřejnění informací o obchodech souvisejících s programy zpětného odkupu uvedených v odstavci 2, a to nejpozději do konce sedmého obchodního dne na trhu dne ode dne provedení těchto transakcí. Emitent rovněž umístí zveřejněné operace na svou webovou stránku a uchovává tyto informace jako dostupné veřejnosti alespoň po dobu pěti let od data dostatečného uveřejnění.

Článek 3

Podmínky pro obchodování

1.   Aby se na obchody související s programy zpětného odkupu mohla vztahovat výjimka stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, musejí splňovat tyto podmínky:

a)

emitent koupí akcie v obchodním systému, v němž byly přijaty k obchodování nebo je s nimi obchodováno;

b)

u akcií, s nimiž se v obchodním systému obchoduje nepřetržitě, se pokyny nezadávají během fáze dražby a pokyny zadané před fází dražby se během této fáze nezmění;

c)

u akcií, s nimiž se obchoduje výlučně v obchodním systému prostřednictvím dražeb, pokyny zadává a mění emitent během dražby, pokud mají ostatní účastníci trhu dostatek času, aby na ně zareagovali.

2.   Aby mohli emitenti při provádění obchodů v rámci programu zpětného odkupu využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, nekupují akcie za vyšší cenu, než je cena posledního nezávislého obchodu a nejvyšší aktuální nezávislá kupní nabídka v obchodním systému, v němž je nákup prováděn, a to i v případě, že se s akciemi obchoduje v různých obchodních systémech.

3.   Aby mohli emitenti při provádění obchodů v rámci programu zpětného odkupu využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, nesmějí za obchodovací den nakoupit více než 25 % průměrného denního objemu akcií, s nimiž se obchoduje v obchodním systému, v němž je nákup prováděn.

Pro účely prvního pododstavce je průměrný denní objem založen na průměrném denním objemu obchodovaném během některého z těchto období:

a)

měsíce před měsícem, kdy došlo ke zveřejnění požadovanému podle čl. 2 odst. 1; takovýto pevně stanovený objem se uvede v programu zpětného odkupu a použije se po dobu trvání tohoto programu;

b)

20 obchodovacích dnů před datem nákupu, pokud program žádný odkaz na zmíněný objem neobsahuje.

Článek 4

Omezení obchodu

1.   Aby mohli emitenti využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, nesmějí po dobu trvání programu zpětného odkupu provádět tyto činnosti:

a)

prodávat vlastní akcie;

b)

obchodovat během uzavřeného období uvedeného v čl. 19 odst. 11 nařízení (EU) č. 596/2014;

c)

obchodovat v případě, kdy se emitent rozhodl pozdržet uveřejnění důvěrných informací v souladu s čl. 17 odst. 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 596/2014.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže:

a)

emitent zavedl plánovaný program zpětného odkupu nebo

b)

program zpětného odkupu je uskutečňován pod vedením investičního podniku nebo úvěrové instituce, které přijímají rozhodnutí o dni nákupu akcií emitenta nezávisle na emitentovi.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije, je-li emitent investiční podnik nebo úvěrová instituce a zavedl, prováděl a udržoval odpovídající a účinná vnitřní opatření a postupy, které podléhají dohledu nad finančním trhem ze strany příslušných orgánů a mají zabránit tomu, aby osoby, které mají přístup k vnitřním informacím, jež se přímo či nepřímo týkají emitenta, nedovoleně zpřístupňovaly vnitřní informace osobám, které odpovídají za rozhodnutí ve vztahu k obchodování s vlastními akcemi, a to při obchodování s vlastními akcemi, které je na takovémto rozhodnutí založeno.

4.   Ustanovení odst. 1 písm. b) a c) se nepoužijí, je-li emitent investiční podnik nebo úvěrová instituce a zavedl, prováděl a udržoval odpovídající a účinná vnitřní opatření a postupy, které podléhají dohledu nad finančním trhem ze strany příslušných orgánů a mají zabránit tomu, aby osoby, které mají přístup k vnitřním informacím, jež se přímo či nepřímo týkají emitenta, včetně rozhodnutí o nabytí v rámci programu zpětného odkupu, nedovoleně zpřístupňovaly vnitřní informace osobám, které odpovídají za obchodování s vlastními akciemi jménem klientů, a to při obchodování s vlastními akcemi jménem těchto klientů.

KAPITOLA III

STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

Článek 5

Podmínky týkající se doby stabilizace

1.   Pokud jde o akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, omezená doba uvedená v čl. 5 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014 (dále jen „doba stabilizace“):

a)

v případě výrazné distribuce ve formě primární veřejně vyhlášené nabídky začíná dnem zahájení obchodování s cennými papíry v dotčeném obchodním systému a končí nejpozději 30 kalendářních dnů poté;

b)

v případě významné distribuce ve formě sekundární nabídky začíná dnem dostatečného uveřejnění konečné ceny cenných papírů a končí nejpozději 30 kalendářních dnů po dni přidělení.

2.   Pokud je primární nabídka veřejně vyhlášena v členském státě, který povoluje obchodování před zahájením obchodování v obchodním systému, začne doba stabilizace pro účely odst. 1 písm. a) plynout v den dostatečného uveřejnění konečné ceny cenných papírů a skončí nejdéle 30 kalendářní dnů poté. Takovéto obchodování probíhá v souladu s použitelnými pravidly obchodního systému, v němž mají být cenné papíry přijaty k obchodování, včetně veškerých pravidel týkajících se zveřejňování a oznamování operací.

3.   Pokud jde o dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů včetně dluhových cenných papírů, které jsou převoditelné nebo vyměnitelné za akcie nebo jiné cenné papíry rovnocenné akciím, začíná doba stabilizace dnem dostatečného uveřejnění podmínek nabídky cenných papírů a končí buď nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni, kdy emitent nástroje obdržel výnos z emise, nebo nejpozději do 60 kalendářních dnů po dni přidělení cenných papírů, podle toho, co nastane dříve.

Článek 6

Povinnosti týkající se zveřejnění a podávání zpráv

1.   Před zahájením primární či sekundární nabídky cenných papírů osoba určená v souladu s odstavcem 5 zaručí dostatečné uveřejnění těchto informací:

a)

skutečnosti, že ke stabilizaci nutně nemusí dojít a že může kdykoli skončit;

b)

skutečnosti, že stabilizační obchody mají podpořit tržní cenu cenných papírů během doby stabilizace;

c)

začátku a konce doby stabilizace, během které lze stabilizaci provádět;

d)

totožnosti subjektu, který provádí stabilizaci, není-li v době uveřejnění neznámá, přičemž v takovém případě bude dostatečně zveřejněna před začátkem stabilizace;

e)

existenci možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce a maximální počet cenných papírů, na něž se možnost nebo opce vztahují, dobu, po kterou lze zajišťovací opci uplatnit, a podmínky pro využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce a

f)

místa, v němž lze stabilizaci provést, případně včetně názvu obchodního systému (systémů).

2.   Během doby stabilizace zaručují osoby jmenované podle odstavce 5 dostatečné uveřejnění podrobností o všech stabilizačních operacích, a to nejpozději do konce sedmého obchodního dne na trhu dne po jejich provedení.

3.   V týdnu před koncem doby stabilizace osoba určená v souladu s odstavcem 5 zaručí dostatečné uveřejnění těchto informací:

a)

zda stabilizace byla, nebo nebyla provedena;

b)

dne, kdy byla stabilizace zahájena;

c)

dne, kdy byla provedena poslední stabilizační operace;

d)

cenového rozpětí, v němž byla stabilizace prováděna, pro každý den, kdy byly prováděny stabilizační operace;

e)

případně obchodního systému (systémů), v němž (nichž) byly stabilizační operace provedeny.

4.   Pro splnění oznamovací povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 596/2014 subjekty, které provádějí stabilizaci, ať jednají jménem emitenta či nabízejícího, nebo nikoli, zaznamenají každý stabilizační příkaz či obchod s cennými papíry a souvisejícími nástroji podle čl. 25 odst. 1 a čl. 26 odst. 1, 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (7). Subjekty uskutečňující stabilizaci, ať jednají jménem emitenta či nabízejícího, nebo nikoli, oznámí všechny provedené stabilizační transakce s cennými papíry a souvisejícími nástroji:

a)

příslušnému orgánu každého obchodního systému, v němž jsou cenné papíry, které jsou předmětem stabilizace, přijaty k obchodování nebo v němž je s nimi obchodováno;

b)

příslušnému orgánu každého obchodního systému, v němž se provádějí transakce se souvisejícími nástroji za účelem stabilizace cenných papírů.

5.   Emitent, nabízející nebo každý subjekt uskutečňující stabilizaci, jakož i osoby jednající jejich jménem určí ze svých řad osobu, která bude zajišťovat centrální místo, jež bude pro:

a)

plnění požadavků týkajících se zveřejnění, které jsou uvedeny v odstavcích 1, 2 a 3; a

b)

vyřizování žádostí příslušných orgánů, které jsou uvedeny v odstavci 4.

Článek 7

Cenové podmínky

1.   V případě nabídky akcií nebo jiných cenných papírů rovnocenných akciím nesmí být stabilizace cenných papírů za žádných okolností prováděna nad nabídkovou cenou.

2.   V případě nabídky dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie nebo jiné cenné papíry rovnocenné akciím nesmí být stabilizace těchto dluhových nástrojů za žádných okolností prováděna nad tržní cenou těchto nástrojů v době uveřejnění konečných podmínek nové nabídky.

Článek 8

Podmínky doplňkové stabilizace

Doplňková stabilizace se provádí v souladu s články 6 a 7 a splňuje tyto podmínky:

a)

možnost nadlimitního úpisu cenných papírů je přípustná pouze během období úpisu a za nabídkovou cenu;

b)

pozice investičního podniku nebo úvěrové instituce vytvořená využitím možnosti nadlimitního úpisu, která není pokryta odpovídající zajišťovací opcí, nepřesáhne 5 % původní nabídky;

c)

zajišťovací opci uplatní příjemci této opce pouze v případě nadměrného přidělení cenných papírů;

d)

zajišťovací opce nepřesáhne 15 % původní nabídky;

e)

doba, po kterou lze zajišťovací opci uplatnit, je stejná jako doba stabilizace podle článku 5;

f)

uplatnění zajišťovací opce se neprodleně uveřejnění spolu se všemi vhodnými podrobnostmi, zejména včetně dne uplatnění opce a počtu a druhu cenných papírů.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po dni jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne 29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Viz strana 47 tohoto Úředního věstníku).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 74).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).


Top