EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1006

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP)

C/2016/3740

OJ L 165, 23.6.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1006/oj

23.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1006

ze dne 22. června 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (1), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 255/2010 (2) se požaduje, aby plánování, koordinace a provádění opatření uspořádání toku letového provozu (ATFM) stranami (nebo zástupci jednajícími jejich jménem) zapojenými do činností souvisejících s ATFM a uvedenými v čl. 1 odst. 3 byly v souladu s předpisy ICAO upřesněnými v příloze. Uvedená příloha odkazuje na definice a různá ustanovení stanovená v příloze 11 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“), a konkrétněji v jejím třináctém vydání z července 2001, ve kterém je zahrnuta změna č. 47. Od doby, kdy bylo nařízení (EU) č. 255/2010 přijato, organizace ICAO změnila četné definice a ustanovení přílohy 11 Chicagské úmluvy, naposledy zahrnutím změny č. 49.

(2)

Příloha nařízení (EU) č. 255/2010 odkazuje také na ustanovení stanovená v regionálních doplňkových postupech ICAO (dokument 7030), a konkrétněji v jejich pátém vydání z roku 2007. Nicméně páté vydání dokumentu č. 7030 je ve skutečnosti z roku 2008 a odkaz na rok vydání 2007 musí být opraven.

(3)

Odkazy v nařízení (EU) č. 255/2010 na přílohu 11 Chicagské úmluvy a dokument ICAO č. 7030 by proto měly být opraveny a aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.

(4)

Nařízení (EU) č. 255/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe zřízeného článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 255/2010 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

Seznam ustanovení ICAO o uspořádání toku letového provozu

1.

Hlava 3 odst. 3.7.5 (Uspořádání toku letového provozu) přílohy 11 Chicagské úmluvy – Letové provozní služby (13. vydání – červenec 2001, zahrnující změnu č. 49).

2.

Hlava 3 (Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu) dokumentu 4444 předpisů ICAO – Postupy pro letové navigační služby – uspořádání letového provozu (15. vydání – 2007).

3.

Hlava 8 odst. 8.3 (Výjimky z přidělování ATFM slotů) dokumentu 7030 předpisů ICAO – Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (5. vydání – 2008).

4.

Hlava 8 odst. 8.4.1 písm. c) (Dodržování opatření ATFM provozovateli letadel) dokumentu 7030 předpisů ICAO – Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (5. vydání – 2008).

5.

Hlava 2 odst. 2.3.2 (Změny EOBT) dokumentu 7030 předpisů ICAO – Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (5. vydání – 2008).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 10).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).


Top