Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0959

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/959 ze dne 17. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro sondování trhu, pokud jde o systémy a vzory oznámení, které mají používat účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace, a o formát záznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

C/2016/2854

OJ L 160, 17.6.2016, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/959/oj

17.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/959

ze dne 17. května 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro sondování trhu, pokud jde o systémy a vzory oznámení, které mají používat účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace, a o formát záznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 10 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace jsou povinni vést záznamy o sdělování informací pro účely sondování trhu mezi sebou a všemi osobami, jimž je sondování trhu určeno. Tyto záznamy by měly účastníkům trhu, kteří zpřístupňují vnitřní informace, pomoci předkládat příslušným orgánům důkazy o řádném provedení, a to zejména v případech, kdy se po sondování trhu změní povaha informací nebo kdy příslušný orgán potřebuje přezkoumat proces kategorizace informací. Za tímto účelem by všechny takové záznamy měly být vedeny v elektronickém formátu.

(2)

V zájmu zajištění toho, aby byly sdělené informace konzistentně zaznamenávány i v případech, kdy sondování trhu probíhá během schůzek nebo telefonních hovorů bez záznamu, by měl být vypracován jednotný vzor pro písemný zápis nebo poznámky, které má z těchto schůzek a hovorů pořizovat účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace.

(3)

V zájmu zajištění toho, aby byly sdělené informace konzistentně zaznamenávány, měli by účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace vést záznamy o písemných sděleních s cílem informovat osoby, které obdržely sondování trhu, pokud informace zpřístupněné při sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(5)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(6)

Aby se zajistilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení stanovená v tomto nařízení použila od téhož data jako ustanovení stanovená v nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Elektronický formát pro záznamy

Veškeré záznamy uvedené v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 (3), se vedou v elektronickém formátu.

Článek 2

Formát pro uchovávání písemného zápisu nebo poznámek

Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace vypracuje písemný zápis nebo poznámky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 v elektronickém formátu s použitím

a)

vzoru stanoveného v příloze I, pokud se účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace domnívají, že sondování trhu zahrnuje zpřístupnění vnitřních informací;

b)

vzoru stanoveného v příloze II, pokud se účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace domnívají, že sondování trhu nezahrnuje zpřístupnění vnitřních informací.

Článek 3

Formát pro uchovávání údajů o potenciálních investorech

1.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace uchovává záznamy o informacích uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ve formě samostatných seznamů pro každé sondování trhu.

2.   Účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace uchovává záznamy o informacích uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ve formě jediného seznamu.

Článek 4

Formát pro sdělování a zaznamenávání skutečnosti, že informace přestaly být informacemi vnitřními

1.   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace písemně informují osoby, které obdržely sondování trhu, že informace zpřístupněné v průběhu sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními.

2.   Účastníci trhu zpřístupňující vnitřní informace zaznamenávají informace podle odstavce 1 v souladu se vzorem stanoveným v příloze III.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/960 ze dne 17. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (viz strana 29 tohoto Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Vzor písemného zápisu a poznámek uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, pokud se zpřístupňují vnitřní informace

Položka

Textové pole

i.

Totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace

Úplné(-á) jméno(-a) a příjmení (popř. úplný název) účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace a osoby v rámci tohoto účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace, která informace poskytuje, a kontaktní údaje pro komunikaci.

ii.

Totožnost osoby, které je sdělení určeno

Úplné jméno osoby, která předané informace dostává, a kontaktní údaje pro komunikaci.

iii.

Datum a čas sdělení

Datum a čas(-y) sdělení s uvedením časového pásma.

iv.

Objasnění povahy hovoru v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam prohlášení, že komunikace probíhá pro účely sondování trhu.

v.

Potvrzení totožnosti osoby, které je sondování trhu určeno, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam informací týkajících se potvrzení od kontaktované osoby, že účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace komunikuje s osobou, která je pověřena potenciálním investorem, aby převzala sondování trhu.

vi.

Vysvětlení v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, že budou sděleny vnitřní informace

Záznam prohlášení, v němž se vysvětluje, že v případě souhlasu s převzetím sondování trhu osoba, které je sdělení údajů určeno, obdrží informace, které účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace považuje za informace vnitřní, a odkaz na povinnost uvedenou v čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014.

vii.

Informace o odhadované době, od níž informace přestanou být informacemi vnitřními, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam o případných poskytnutých informacích, o odhadované době, od kdy se předpokládá, že by informace měly být zveřejněny nebo operace zahájena, s vysvětlením, proč může tato doba podléhat změně a jak dotyčná osoba, které je sondování trhu určeno, bude informována v případě, že odhadovaná doba již neplatí.

viii.

Prohlášení o povinnostech osoby, které je sdělení určeno, v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam prohlášení, v němž se osobě přijímající sdělení vysvětlují povinnosti, které se vztahují na držení vnitřních informací, v souladu s čl. 11 odst. 5 pododstavcem 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) č. 596/2014.

ix.

Potvrzení o souhlasu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam informací o souhlasu osoby, které je sondování trhu určeno, s obdržením vnitřních informací podle čl. 11 odst. 5 pododstavcem 1 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014 (žádost a odpověď).

x.

Zpřístupnění informací v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Popis informací zpřístupněných pro účely sondování trhu, přičemž se určí informace, které se považují za informace vnitřní.


PŘÍLOHA II

Vzor písemného zápisu a poznámek uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, pokud se nezpřístupňují vnitřní informace

Položka

Textové pole

i.

Totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace

Úplné(-á) jméno(-a) a příjmení (popř. úplný název) účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace a osoby v rámci tohoto účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace, která informace poskytuje, a kontaktní údaje pro komunikaci.

ii.

Totožnost osoby, které je sdělení určeno

Úplné jméno osoby, která předané informace dostává, a kontaktní údaje pro komunikaci.

iii.

Datum a čas sdělení

Datum a čas(-y) sdělení s uvedením časového pásma.

iv.

Objasnění povahy hovoru v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam prohlášení, že komunikace probíhá pro účely sondování trhu.

v.

Potvrzení totožnosti v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam informací týkajících se potvrzení od kontaktované osoby, že účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace komunikuje s osobou, která je pověřena potenciálním investorem, aby převzala sondování trhu.

vi.

Vysvětlení v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960, že budou sděleny vnitřní informace

Záznam prohlášení, v němž se vysvětluje, že v případě souhlasu s převzetím sondování trhu osoba, které je sdělení údajů určeno, obdrží informace, které účastník trhu zpřístupňující vnitřní informace nepovažuje za informace vnitřní, a odkaz na povinnost uvedenou v čl. 11 odst. 7 nařízení (EU) č. 596/2014.

vii.

Potvrzení o souhlasu v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Záznam informací o souhlasu osoby, které je sondování trhu určeno, aby se přikročilo k sondování trhu (žádost a odpověď).

viii.

Zpřístupnění informací v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/960

Popis informací zpřístupněných pro účely sondování trhu.


PŘÍLOHA III

Vzor pro zaznamenávání sdělení podle čl. 11 odst. 6 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 596/2014, jímž se informuje osoba, které je sondování trhu určeno, že zpřístupněné informace přestaly být informacemi vnitřními

Položka

Textové pole

i.

Totožnost účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace

Úplné(-á) jméno(-a) a příjmení (popř. úplný název) účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace a osoby v rámci tohoto účastníka trhu zpřístupňujícího vnitřní informace, která informace poskytuje, a kontaktní údaje pro komunikaci.

ii.

Totožnost osoby, které je sdělení určeno

Úplné jméno osoby, která předané informace dostává, a kontaktní údaje pro komunikaci.

iii.

Datum a čas sdělení

Datum a čas(-y) sdělení s uvedením časového pásma.

iv.

Identifikace transakce

Informace k identifikaci transakce, která byla předmětem sondování trhu.

Může zahrnovat informace o druhu transakce, například IPO/sekundární nabídka/fúze/blokový obchod/soukromé umisťování/navýšení základního kapitálu.

v.

Datum a čas sondování trhu

Informace o datu a čase, kdy byly zpřístupněny vnitřní informace jako součást sondování trhu.

vi.

Sdělení, že informace přestaly být informacemi vnitřními

Prohlášení, kterým je příjemce sondování trhu informován o skutečnosti, že zpřístupněné informace přestaly být informacemi vnitřními.

vii.

Datum, od něhož informace přestaly být informacemi vnitřními

Den, od něhož informace zpřístupněné jako součást sondování trhu přestaly být informacemi vnitřními.


Top