Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0958

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů (Text s významem pro EHP)

C/2016/1403

OJ L 160, 17.6.2016, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/958/oj

17.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/15


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/958

ze dne 9. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 třetí pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro objektivní, jasné a přesné předkládání níže uvedených informací a pro uveřejňování zájmů a střetu zájmů je nezbytné stanovit harmonizované normy týkající se investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii (dále jen „doporučení“). Měly by se jimi řídit osoby, které doporučení vydávají nebo rozšiřují. Doporučení by měla být zejména v zájmu zajištění zvýšených nároků na nestrannost, poctivost a transparentnost trhu předkládána objektivně a takovým způsobem, který by účastníky trhu nebo veřejnost neuváděl v omyl.

(2)

Všechny osoby, které vydávají nebo rozšiřují doporučení, by měly zavést opatření zajišťující objektivní prezentaci těchto informací a účinné zveřejňování informací o střetech zájmů. Kromě toho by měla být vytvořena další opatření mechanismy pro kategorie osob, které s ohledem na svou povahu a svou činnost zpravidla představují pro integritu trhu a ochranu investorů větší riziko. Tato skupina by měla zahrnovat nezávislé analytiky, investiční podniky, úvěrové instituce, jakékoli osoby, jejichž hlavní podnikatelskou činností je vydávání a rozšiřování doporučení, a fyzické osoby, které pro ně pracují na základě pracovní smlouvy či na jiném základě, a rovněž jiné osoby, které navrhují investiční rozhodnutí s ohledem na finanční nástroje a které vystupují jako osoby se zkušenostmi nebo odbornými znalostmi v oblasti financí, případně jsou jako takové vnímány účastníky trhu (dále jen „odborníci“). Příkladmý výčet ukazatelů, které je nutno posuzovat ve vztahu k identifikaci těchto odborníků, zahrnuje četnost, se kterou doporučení vypracovávají; počet těch, kdo jejich doporučení sledují, osobní pracovní zkušenosti těchto odborníků včetně toho, zda profesionálně vydávávali doporučení v minulosti; a to, zda jejich předchozí doporučení jsou nebo byla předávána dál třetími stranami, například médii.

(3)

Měla by být zveřejněna totožnost osob, které vydávávají doporučení, jejich příslušný orgán a datum a čas, kdy byla doporučení dokončena a následně rozšiřována, protože se může jednat o cenné informace pro investory ve vztahu k jejich investičním rozhodnutím.

(4)

Zveřejňování ocenění a metodik je užitečná informace usnadňující porozumět doporučením a rovněž posoudit, do jaké míry osoby, které je vydávávají, konzistentně dodržují přijatá ocenění a metodiky. Cílem doporučení vydávaných touž osobou a týkajících se společností, které patří do téhož odvětví nebo se nacházejí v téže zemi, by mělo být konzistentní vykazování některých konzistentních společných faktorů. Z těchto důvodů by nezávislí analytici, investiční podniky, úvěrové instituce, osoby, jejichž hlavní podnikatelskou činností je vydávání doporučení, a fyzické osoby, které pro ně pracují na základě pracovní smlouvy či na jiném základě, jakož i odborníci měli v doporučeních vysvětlit jakékoli změny ocenění a metodik, které používají.

(5)

Zájmy osob vydávajících doporučení a střety, které by z těchto zájmů mohly vyplývat, mohou ovlivnit stanovisko, které tyto osoby ve svých doporučeních vyjadřují. Aby byla zajištěna možnost vyhodnocení objektivity a spolehlivosti informací, měly by být vhodným způsobem uveřejněny veškeré vztahy a okolnosti, o nichž lze rozumně předpokládat, že jsou způsobilé poškodit objektivnost těchto informací, včetně zájmů nebo střetů zájmů osoby, která doporučení vydává, nebo osoby patřící do téže skupiny, týkající se finančního nástroje nebo emitenta, k němuž se doporučení přímo nebo nepřímo vztahuje.

(6)

Zveřejnění zájmů nebo střetu zájmů by mělo být konkrétní natolik, aby umožnilo příjemci doporučení zaujmout informované stanovisko ke stupni a povaze daného zájmu nebo střetu zájmů. Nezávislí analytici, investiční podniky, úvěrové instituce, osoby, jejichž hlavní podnikatelskou činností je vydávání doporučení, a fyzické osoby, které pro ně pracují na základě pracovní smlouvy či na jiném základě, jakož i odborníci by měli rovněž zveřejnit, zda vlastní čisté dlouhé nebo krátké pozice přesahující předem stanovenou prahovou hodnotu základního kapitálu emitenta, jehož se doporučení týká. V této souvislosti by měli vypočítat čisté dlouhé nebo krátké pozice v souladu s metodikou pro výpočet pozic podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 (2).

(7)

V zájmu proporcionality by osobám, které vydávávají doporučení, mělo být umožněno, aby přizpůsobily svá opatření pro objektivní prezentaci a zveřejňování zájmů nebo o střetu zájmů v mezích stanovených tímto nařízením, včetně případů, kdy vydávají nepsaná doporučení s využitím možností, jako jsou například setkání, výjezdní prezentace (road show) či audio- nebo videokonference, a rovněž rozhlasové, televizní nebo internetové rozhovory.

(8)

Doporučení může šířit v nezměněné, změněné nebo shrnující formě jiná osoba, než která je vydávala. Způsob, jakým jsou tato doporučení šířena, může mít významný dopad na jejich hodnocení investory. Cennou informací pro investory při zvažování investičních rozhodnutí může být zejména znalost totožnosti osoby šířící investiční doporučení a rozsahu změn zdrojového doporučení.

(9)

V případě, že osoby šířící doporučení extrapolují pouze některé prvky zdrojového doporučení, mohlo by to znamenat podstatnou změnu obsahu zdrojového doporučení. Změna směru zdrojového doporučení (například změna doporučení „koupit“ na doporučení „držet“ nebo „prodat“ či naopak nebo změna kurzového cíle) by měla být vždy považována za podstatnou změnu.

(10)

Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením by mělo být prováděno v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3).

(11)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(12)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vedl otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(13)

V zájmu zajištění řádného fungování finančních trhů je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby ustanovení tohoto nařízení platila od téhož data jako ustanovení uvedená v nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„odborníkem“ jakákoli osoba uvedená v čl. 3 odst. 1 bodě 34 odrážce ii) nařízení (EU) č. 596/2014, která opakovaně navrhuje investiční rozhodnutí ve vztahu k finančním nástrojům a která:

i)

vystupuje jako osoba s odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti financí nebo

ii)

předkládá své doporučení takovým způsobem, že by jiné osoby mohly nabýt oprávněného dojmu, že má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti financí;

b)

„skupinou“ se rozumí skupina ve smyslu čl. 2 odst. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (5).

KAPITOLA II

VYDÁNÍ DOPORUČENÍ

Článek 2

Totožnost autorů doporučení

1.   Osoby, které vydávávají investiční doporučení nebo jiné informace doporučující či navrhující investiční strategii (dále jen „doporučení“), sdělí jasně a zřetelně ve všech doporučeních, která vypracují, svou totožnost a následující informace o totožnosti všech ostatních osob odpovědných za vydání tohoto doporučení:

a)

jméno a název pracovní pozice všech fyzických osob zapojených do vydání tohoto doporučení;

b)

pokud fyzická nebo právnická osoba zapojená do vydání tohoto doporučení plní svou úlohu na základě smlouvy včetně pracovní smlouvy či na jiném základě pro právnickou osobu, název této právnické osoby.

2.   Pokud je osoba, která vydávává doporučení, investičním podnikem, úvěrovou institucí nebo fyzickou osobou, která pro investiční podnik nebo úvěrovou instituci pracuje na základě pracovní smlouvy či na jiném základě, uvede tato osoba kromě informací stanovených v odstavci 1 v doporučení i totožnost příslušného orgánu.

3.   Pokud osoba, která vydávává doporučení, není osobou uvedenou v odstavci 2, ale vztahují se na ni normy samoregulace nebo kodexy chování pro vydání doporučení, uvede tato osoba kromě informací stanovených v odstavci 1 v doporučení i odkaz na tyto normy nebo kodexy.

Článek 3

Obecné povinnosti týkající se objektivního předkládání doporučení

1.   Osoby, které vydávají doporučení, zajistí, aby jejich doporučení splňovala následující požadavky:

a)

aby byly skutečnosti jasně odlišené od interpretací, odhadů, stanovisek a jiných typů nefaktických informací;

b)

aby byly jasně a zřetelně uvedeny všechny podstatné zdroje informací;

c)

aby byly všechny zdroje spolehlivé, nebo pokud panují pochybnosti o spolehlivosti zdroje, aby bylo na to jasně poukázáno;

d)

aby byly všechny prognózy, předpovědi a kurzové cíle jasně a zřetelně jako takové označeny a aby bylo poukázáno na významné předpoklady použité při jejich vydání nebo použití;

e)

aby bylo jasně a zřetelně uvedeno datum a čas, kdy bylo vydání doporučení dokončeno.

2.   V případě, že je zveřejnění informací požadované v odst. 1 písm. b) nebo e) v poměru k délce nebo formě doporučení nepřiměřené, a rovněž v případě nepsaného doporučení, které je poskytnuto podle okolností např. při setkáních, výjezdních prezentacích (road show) či audio- nebo videokonferencích a při rozhlasových, televizních nebo internetových rozhovorech, uvede osoba, která doporučení vydávává, v tomto doporučení místo, kde mohou osoby přijímající toto doporučení získat přímý a snadný bezplatný přístup k požadovaným informacím.

3.   Osoby, které vydávávají doporučení, zdůvodní příslušnému orgánu na jeho žádost veškerá doporučení, která vydaly.

Článek 4

Další povinnosti týkající se objektivního předkládání doporučení, vztahující se na osoby uvedené v čl. 3 odst. 1 bodě 34 odrážce i) nařízení (EU) č. 596/2014 a na odborníky

1.   Kromě informací stanovených v článku 3 zahrnou osoby uvedené v čl. 3 odst. 1 bodě 34 odrážce i) nařízení (EU) č. 596/2014 a odborníci do doporučení jasně a zřetelně tyto informace:

a)

pokud bylo doporučení poskytnuto emitentovi, jehož se přímo či nepřímo týká, a bylo později změněno, prohlášení v tomto smyslu;

b)

shrnutí jakéhokoli základu ocenění nebo metodiky a výchozích předpokladů použitých buď pro vyhodnocení finančního nástroje či emitenta, nebo pro stanovení kurzového cíle pro finanční nástroj a rovněž označení a shrnutí jakýchkoli změn ocenění, metodiky nebo základních předpokladů;

c)

údaj o místě, kde jsou přímo a snadno dostupné podrobnější informace o ocenění nebo metodice a o výchozích předpokladech, v případě, že osoba, která vydávává doporučení, nevyužila interních modelů;

d)

údaj o místě, kde jsou přímo a snadno dostupné významné informace o interních modelech, v případě, že osoba, která vydávává doporučení, využila interních modelů;

e)

aby byl přiměřeným způsobem vysvětlen význam jakéhokoli doporučení, např. doporučení „koupit“, „prodat“ či „držet“, a doba investice, jíž se doporučení týká, a aby bylo vyjádřeno vhodné varování před riziky včetně analýzy citlivosti použitých předpokladů;

f)

odkaz na plánovanou četnost aktualizací doporučení;

g)

údaj o příslušném datu a čase cen finančních nástrojů zmíněných v doporučení;

h)

pokud se doporučení liší od některého z jejich dřívějších doporučení ohledně téhož finančního nástroje nebo emitenta, které bylo rozšířeno v průběhu předchozích 12 měsíců, aby byla uvedena tato změna (tyto změny) a datum tohoto dřívějšího doporučení; a

i)

seznam všech svých doporučení ohledně jakéhokoli finančního nástroje nebo emitenta, která byla rozšířena v průběhu předchozích období 12 měsíců, uvádějící u každého doporučení: datum rozšíření; totožnost fyzické osoby (fyzických osob) uvedené (uvedených) v čl. 2 odst. 1 písm. a), kurzový cíl a relevantní tržní cenu v době rozšíření, směr doporučení a dobu platnosti kurzového cíle nebo doporučení.

2.   V případě, že je zveřejnění informací požadované v odst. 1 písm. b), e) nebo i) v poměru k délce nebo formě doporučení nepřiměřené, a rovněž v případě nepsaného doporučení, které je poskytnuto podle okolností např. při setkáních, výjezdních prezentacích (road show) či audio- nebo videokonferencích a při rozhlasových, televizních nebo internetových rozhovorech, uvede osoba, která doporučení vydávává, v tomto doporučení, kde mohou osoby přijímající toto doporučení získat přímý a snadný bezplatný přístup k požadovaným informacím.

Článek 5

Obecné povinnosti týkající se uveřejňování zájmů a střetu zájmů

1.   Osoby, které vydávávají doporučení, uveřejní ve svých doporučeních všechny vztahy a okolnosti, o nichž lze rozumně předpokládat, že jsou způsobilé poškodit objektivnost doporučení, včetně zájmů nebo střetu zájmů, které nastanou na jejich straně nebo na straně jakékoli fyzické nebo právnické osoby, která pro ně pracuje na základě smlouvy včetně pracovní smlouvy či na jiném základě a která byla zapojena do vydání tohoto doporučení, vzhledem k jakémukoli finančnímu nástroji nebo emitentovi, jehož se toto doporučení přímo či nepřímo týká.

2.   V případě, že osoba, která vydávává doporučení a která je uvedena v odstavci 1, je právnickou osobou, musí informace, které mají být zveřejněny v souladu s odstavcem 1, zahrnovat i veškeré zájmy či střety zájmů jakékoli osoby, která patří do téže skupiny, které jsou:

a)

známy nebo lze rozumně očekávat, že budou známy, osobám zapojení do vydání tohoto doporučení; nebo

b)

známy osobám, které, ačkoli nebyly zapojeny do vydání doporučení, měly nebo mohly na základě rozumného očekávání mít přístup k doporučení před jeho dokončením.

3.   V případě, že osoba, která vydávává doporučení a která je uvedena v odstavci 1, je fyzickou osobou, musí informace, které mají být zveřejněny v souladu s odstavcem 1, zahrnovat také veškeré zájmy či střet zájmů jakékoli osoby, která je s ní úzce propojena.

Článek 6

Další povinnosti týkající se uveřejňování zájmů a střetu zájmů osobami uvedenými v čl. 3 odst. 1 bodě 34 odrážce i) nařízení (EU) č. 596/2014 a odborníky

1.   Kromě informací požadovaných v článku 5 zahrne osoba uvedená v čl. 3 odst. 1 bodě 34 odrážce i) nařízení (EU) č. 596/2014 a odborník do doporučení tyto informace o svých zájmech a střetech zájmů v souvislosti s emitentem, jehož se doporučení přímo či nepřímo týká:

a)

pokud vlastní čistou dlouhou nebo krátkou pozici přesahující prahovou hodnotu ve výši 0,5 % ze základního kapitálu emitenta, vypočtenou v souladu s článkem 3 nařízení (EU) č. 236/2012 a s kapitolou III a IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 (6), prohlášení v tomto smyslu, v němž uvede, zda je tato čistá pozice dlouhá nebo krátká;

b)

jestliže emitent vlastní podíly přesahující 5 % na základním kapitálu, prohlášení v tomto smyslu;

c)

jestliže osoba, která vydávává doporučení, nebo jakákoli jiná osoba, která patří do téže skupiny jako tato osoba:

i)

je tvůrcem trhu nebo zajišťovatelem likvidity v souvislosti s finančními nástroji emitenta, prohlášení v tomto smyslu;

ii)

byla v průběhu předchozích 12 měsíců vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem uveřejněné nabídky finančních nástrojů emitenta, prohlášení v tomto smyslu;

iii)

je smluvní stranou dohody s emitentem, která se týká poskytování služeb investičních podniků uvedených v oddílech A a B přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (7), prohlášení v tomto smyslu za předpokladu, že by to neznamenalo uveřejnění jakýchkoli důvěrných obchodních informací a že dohoda byla platná po dobu předcházejících 12 měsíců nebo že v jejím důsledku v témže období vznikla povinnost vyplatit nebo obdržet náhradu;

iv)

je smluvní stranou dohody s emitentem, která se týká vydání doporučení, prohlášení v tomto smyslu.

2.   Pokud je osoba uvedená v odstavci 1 investičním podnikem, úvěrovou institucí nebo fyzickou nebo právnickou osobou, která pracuje pro investiční podnik nebo úvěrovou instituci na základě smlouvy včetně pracovní smlouvy či na jiném základě, zahrne tato osoba vedle informací určených v odstavci 1 do doporučení tyto informace:

a)

popis účinných vnitřních organizačních a správních ujednání a veškerých informačních bariér zavedených za účelem, aby se předcházelo a bránilo střetu zájmů v souvislosti s doporučeními;

b)

v případě, že odměna fyzických nebo právnických osob, které pro ni pracují na základě pracovní smlouvy či na jiném základě a které byly zapojeny do vydání tohoto doporučení, je přímo vázána na transakce v oblasti služeb investičních podniků uvedené v oddílech A a B přílohy I směrnice 2014/65/EU nebo na jiný typ transakcí, které vykonává tato osoba nebo jakákoli právnická osoba, která je součástí téže skupiny, případně na obchodní poplatky, které tato osoba nebo jakákoli právnická osoba, která je součástí téže skupiny, obdrží, prohlášení v tomto smyslu;

c)

informace o ceně a dni nabytí akcií, kdy fyzické osoby pracující pro osobu uvedenou v prvním pododstavci na základě pracovní smlouvy či na jiném základě, a které byly zapojeny do vydání tohoto doporučení, dostanou nebo koupí akcie emitenta, jehož se toto doporučení přímo či nepřímo týká, před veřejnou nabídkou takových akcií.

3.   Pokud je osoba uvedená v odstavci 1 investičním podnikem, úvěrovou institucí nebo fyzickou nebo právnickou osobou, která pracuje pro investiční podnik nebo úvěrovou instituci na základě smlouvy včetně pracovní smlouvy či na jiném základě, musí tato osoba čtvrtletně uveřejňovat podíl, jaký představují doporučení „koupit,“„držet“, „prodat“ nebo rovnocenná doporučení v průběhu předchozích 12 měsíců, jakož i podíl emitentů odpovídající každé z těchto kategorií, jimž tato osoba poskytla v průběhu předchozích 12 měsíců významné služby investičních podniků uvedené v oddílech A a B přílohy I směrnice 2014/65/EU.

4.   V případě, že je zveřejnění informací požadované v odstavcích 1 a 2 v poměru k délce nebo formě doporučení nepřiměřené, a rovněž v případě nepsaného doporučení, které je poskytnuto podle okolností např. při setkáních, výjezdních prezentacích (road show) či audio- nebo videokonferencích a při rozhlasových, televizních nebo internetových rozhovorech, uvede osoba, která doporučení vydávává, v tomto doporučení místo, kde mohou osoby přijímající toto doporučení získat přímý a snadný bezplatný přístup k požadovaným informacím.

Článek 7

Šíření doporučení autorem

Pokud osoba, která vydávává doporučení, rozšiřuje doporučení, které vydala, musí v tomto doporučení uvést datum a čas, kdy bylo toto doporučení poprvé rozšířeno.

KAPITOLA III

ŠÍŘENÍ DOPORUČENÍ VYDANÝCH TŘETÍMI OSOBAMI

Článek 8

Mechanismy šíření doporučení

1.   Osoby, které šíří doporučení vydaná třetí osobou, sdělí osobám přijímajícím tato doporučení následující informace:

a)

svou totožnost sdělenou jasným a zřetelným způsobem;

b)

všechny vztahy a okolnosti, o nichž lze rozumně předpokládat, že jsou způsobilé poškodit objektivní prezentaci doporučení, včetně zájmů nebo střetu zájmů v souvislosti s jakýmkoli finančním nástrojem nebo emitentem, jehož se doporučení přímo či nepřímo týká;

c)

datum a čas, kdy je doporučení poprvé rozšířeno.

2.   Pokud je osoba uvedená v odstavci investičním podnikem, úvěrovou institucí nebo fyzickou nebo právnickou osobou, která pracuje pro investiční podnik nebo úvěrovou instituci na základě smlouvy včetně pracovní smlouvy či na jiném základě, sdělí tato osoba vedle informací určených v odstavci 1 osobám přijímajícím tato doporučení následující informace:

a)

totožnost příslušného orgánu;

b)

své vlastní zájmy nebo údaj o střetu zájmů, jak je stanoveno v článku 5 a v čl. 6 odst. 1 a 2, pokud tato osoba neplní úlohu kanálu pro šíření doporučení vydaných v rámci téže skupiny, aniž by tím jakkoli jednala dle vlastního uvážení, pokud jde o výběr doporučení, které má být šířeno.

Článek 9

Další mechanismy pro šíření shrnutí nebo výňatků z doporučení

1.   Kromě informací uvedených v článku 8 platí, že osoby, které šíří shrnutí nebo výňatky z doporučení vydaného třetí osobou, zajistí, aby takové shrnutí nebo výňatek:

a)

bylo jasné a nebylo zavádějící;

b)

bylo identifikováno jako shrnutí nebo výňatek;

c)

obsahovalo jasnou identifikaci původního doporučení.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 rovněž zajistí, aby informace o autorovi doporučení uvedené v článcích 2 až 6 byly poskytnuty buď přímo v samotném shrnutí nebo výňatku, nebo odkazem na místo, kde k těmto informacím mohou mít bezplatný přístup osoby, které shrnutí nebo výňatek obdržely.

Článek 10

Další mechanismy šíření podstatně změněných doporučení

1.   Kromě informací uvedených v článku 8 osoby rozšiřující doporučení vydané třetí osobou, které bylo podstatně změněno, zajistí, aby toto doporučení jasně a podrobně popisovalo uskutečněnou podstatnou změnu.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 musí splňovat požadavky stanovené v článcích 2 až 5 v rozsahu podstatné změny a zahrnout do podstatně změněného doporučení odkaz na místo, kde mohou osoby, které podstatně změněné doporučení obdržely, získat bezplatný přístup k informacím týkajícím se autora původního doporučení uvedeného v článcích 2 až 6.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty likvidity pro pozastavení omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události (Úř. věst. L 274, 9.10.2012, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top