Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0833

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/833 ze dne 17. května 2016, kterým se stanoví postoj, který má být jménem Evropské unie přijat na 54. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

OJ L 140, 27.5.2016, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/833/oj

27.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/12


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/833

ze dne 17. května 2016,

kterým se stanoví postoj, který má být jménem Evropské unie přijat na 54. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie na základě rozhodnutí Rady 2013/103/EU (1) přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „úmluva COTIF“).

(2)

Všechny členské státy s výjimkou Kypru a Malty jsou smluvními stranami úmluvy COTIF a uplatňují ji.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (2) stanoví požadavky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi s odvoláním na Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí obsažený v dodatku C k úmluvě COTIF (dále jen „RID“). Článek 4 směrnice 2008/68/ES navíc stanoví, že přeprava nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi se povolí, jsou-li splněny požadavky RID a nestanoví-li přílohy jinak.

(4)

Na 54. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí zřízeného podle čl. 13 § 1 písm. d) úmluvy COTIF (dále jen „výbor odborníků“), které se má konat dne 25. května 2016, se očekává, že výbor odborníků rozhodne o některých změnách RID. Cílem těchto změn, které se týkají technických norem nebo jednotných technických předpisů, je zajištění bezpečné a efektivní přepravy nebezpečných věcí při současném zohlednění vědeckého a technického pokroku v odvětví a vývoje nových látek a předmětů, které během přepravy představují nebezpečí.

(5)

Výbor pro přepravu nebezpečných věcí zřízený směrnicí 2008/68/ES navrhované změny předběžně projednal.

(6)

Všechny navrhované změny jsou odůvodněné a prospěšné, a měly by proto být Unií podpořeny.

(7)

Postoj, který má být jménem Unie zaujat na 54. zasedání výboru odborníků, by měl proto vycházet z přílohy tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat na 54. zasedání výboru odborníků v rámci úmluvy COTIF, musí být v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie ve výboru odborníků mohou schválit drobné změny dokumentů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí výboru odborníků bude po svém přijetí vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením data jeho vstupu v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 17. května 2016.

Za Radu

předseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).


PŘÍLOHA

Návrh

Referenční dokument

Téma

Poznámky

Postoj Unie

1

OTIF/RID/CE/GTP/2015/2

OTIF/RID/CE/GTP/INF.14

OTIF/RID/CE/GTP/INF.15

Začlenění povinností pro subjekty pověřené údržbou do RID

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu při přijetí textu v pozměněném znění

Souhlasit se změnami ve znění revidovaném stálou pracovní skupinou

2

OTIF/RID/CE/GTP/2015/3

Změna zvláštního ustanovení TU 16 v RID/ADR/ADN, kapitola 4.3

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami ve znění revidovaném stálou pracovní skupinou

3

OTIF/RID/CE/GTP/2015/5

Povinnost přepravce informovat strojvedoucího o umístění nebezpečných věcí ve vlaku

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami ve znění revidovaném stálou pracovní skupinou

4

OTIF/RID/CE/GTP/2015/6

Pružné obaly pro volně ložený materiál

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se zněním o pružných obalech pro volně ložený materiál v OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

5

OTIF/RID/CE/GTP/2015/7

Definice termínů „plná zátěž“/„vozová zásilka“

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami

6

OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.2

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.3

Různé konsolidované změny schválené stálou pracovní skupinou

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami

7

Totéž

Změny ponechány k dalšímu přezkoumání stálou pracovní skupinou

8

Totéž

Čeká se na společné stanovisko ze společné schůze EHK OSN–OTIF

Je třeba usnadnit efektivní multimodální přepravu

Souhlasit se změnami podle doporučení na společném zasedání

9

OTIF/RID/CE/GTP/2015/14

Oznámení události týkající se nebezpečných věcí podle RID 1.8.5, Hamburg-Billwerder, 3. července 2013

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami ve znění revidovaném stálou pracovní skupinou

10

OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.4

Ochranná vzdálenost pro silniční vozidla

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami


Top