Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0401

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/401 ze dne 9. března 2016, kterým se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

OJ L 77, 23.3.2016, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/401/oj

23.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/62


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/401

ze dne 9. března 2016,

kterým se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. května 2010 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Gruzií o uzavření dohody zakládající přidružení mezi Unií a Gruzií.

(2)

Tato jednání byla ukončena a Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. června 2014 a od 1. září 2014 je prozatímně prováděna.

(3)

Je nezbytné stanovit postupy, které zajistí účinné uplatňování mechanismu proti obcházení opatření pro dočasné pozastavení preferenčních celních sazeb na určité produkty stanovených v dohodě.

(4)

Toto nařízení by rovněž mělo stanovit možnost pozastavit preferenční celní sazby na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud dovoz některých zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů dosáhne roční objem dovozu stanovený v příloze II-C dohody.

(5)

V zájmu transparentnosti by měla Komise Evropskému parlamentu a Radě předkládat výroční zprávu o provádění dohody a o uplatňování mechanismu proti obcházení opatření.

(6)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění mechanismu proti obcházení opatření stanovených v dohodě by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(7)

Při přijímání prováděcích aktů týkajících se rozhodnutí o pozastavení preferenčních celních sazeb v rámci mechanismu proti obcházení by měl být použit poradní postup, protože tyto akty musí být rychle provedeny, jakmile se u kategorií produktů uvedených v příloze II-C dosáhne příslušných prahových hodnot, jelikož mají pouze velmi omezenou dobu použitelnosti.Aby se předešlo nepříznivému dopadu na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech, které se týkají dočasného pozastavení preferenčních celních sazeb v rámci mechanismu proti obcházení opatření stanoveného dohodou, vyžadují závažné naléhavé důvody,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v dohodě.

2.   Toto nařízení se vztahuje na produkty pocházející z Gruzie.

Článek 2

Mechanismus proti obcházení opatření vztahující se na některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty

1.   U produktů uvedených v příloze II-C dohody je stanoven průměrný roční objem dovozu a vztahuje se na ně mechanismus proti obcházení opatření uvedený v článku 27 dohody. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se objemu dovozu jedné nebo více kategorií produktů, který v kterémkoli roce počítáno od 1. ledna dosáhne objemu uvedeného v příloze II-C dohody, a pokud neobdrží z Gruzie řádné odůvodnění, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení. Takovým aktem může Komise buď rozhodnout o dočasném pozastavení preferenční celní sazby na daný produkt nebo produkty, nebo stanovit, že takové pozastavení není vhodné.

2.   Dočasné pozastavení preferenční celní sazby lze použít nejvýše po dobu šesti měsíců od data zveřejnění příslušného rozhodnutí o jejich pozastavení. Před uplynutím tohoto období šesti měsíců může Komise v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se pozastavení preferenčních celních sazeb přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení s cílem zrušit dočasné pozastavení preferenční celní sazby, pokud bude přesvědčena, že objem příslušné kategorie produktů dovezených nad rámec objemu uvedeného v příloze II-C dohody je výsledkem změny intenzity produkce a vývozní kapacity Gruzie ve vztahu k dotyčnému produktu nebo produktům.

Článek 3

Postup projednávání ve výborech

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů podle čl. 229 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (4) a v otázkách zpracovaných zemědělských produktů je Komisi nápomocen Výbor pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I zřízený podle čl. 44 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 (5). Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.

Článek 4

Zpráva

1.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení a hlavy IV dohody a o plnění povinností stanovených v uvedených ustanoveních.

2.   Zpráva zahrnuje mimo jiné informace o uplatňování mechanismu proti obcházení.

3.   Ve zprávě se uvede shrnutí statistických údajů a vývoje obchodu s Gruzií.

4.   Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce od předložení této zprávy Komisí pozvat zástupce Komise na ad hoc zasedání svého příslušného výboru, aby přednesli a objasnili veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.

5.   Komise zprávu zveřejní do tří měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 9. března 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. února 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. února 2016.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/494/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1).


Top