Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0420

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/420 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1592) (Text s významem pro EHP)

C/2016/1592

OJ L 75, 22.3.2016, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2018; Zrušeno 32018D0704

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/420/oj

22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/63


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/420

ze dne 18. března 2016

o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1592)

(Pouze francouzské, německé a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. c) a čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, které členské státy předložily Komisi v návaznosti na revizi výkonnostních cílů podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 (6). Posouzení se týká souladu uvedených jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

S podporou orgánu pro kontrolu výkonnosti, jenž je Komisi nápomocen při provádění systému sledování výkonnosti v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, a s podporou Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol provedla Komise vlastní posouzení jednotkových sazeb za použití údajů a dodatečných informací, které poskytly členské státy do 1. června 2015 a příslušných informací, které byly předloženy jako součást revidovaných plánů výkonnosti. Posouzení rovněž zohlednilo úpravy jednotkových sazeb provedené členskými státy v návaznosti na následné kontakty mezi Komisí, orgánu pro kontrolu výkonnosti a dotčenými členskými státy. Posouzení jednotkových sazeb na rok 2015 dále zohlednilo zprávu orgánu pro kontrolu výkonnosti o revidovaných plánech výkonnosti na druhé referenční období, která byla Komisi předložena dne 15. října 2015.

(5)

Komise na základě tohoto posouzení konstatovala, že podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 nejsou jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 předložené Belgií, Francií, Lucemburskem, Německem a Nizozemskem v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Z čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 vyplývá, že vnitrostátní dozorové orgány jednotlivých členských států vypracují plány výkonnosti obsahující cíle, které jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii. Podle čl. 11 odst. 2 a přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se jednotkové sazby vypočítají na základě stanovených traťových nákladů a prognózy výkonových jednotek vymezených v plánu výkonnosti daného členského státu, tj. na základě stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby. Dokud se nebude mít za to, že jsou výkonnostní cíle Belgie, Francie, Lucemburska, Německa a Nizozemska v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii, nelze předpokládat, že jsou sazby vypočítané na jejich základě v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(7)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 by Komise měla o svém zjištění uvědomit dotčené členské státy.

(8)

Vzhledem k tomu, že revidované plány výkonnosti pro druhé referenční období nebyly schváleny před 1. listopadem roku předcházejícího druhému referenčnímu období, připomíná se, že podle čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se od členských států požaduje, aby přepočítaly jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, kde je to nutné na základě přijatých plánů výkonnosti v konečném znění, a převedly jakýkoli rozdíl způsobený dočasným použitím jednotkových sazeb uvedených v tomto rozhodnutí do výpočtu jednotkových sazeb následujícího roku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 uvedené v příloze nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Francouzské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království a Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 ze dne 2. března 2015 kterým se konstatuje soulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 48).


PŘÍLOHA

Předložené traťové jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, u nichž byl zjištěn nesoulad

 

Oblast zpoplatnění

Předložená traťová jednotková sazba na rok 2015 vyjádřená v národní měně (*) (kód ISO)

1

Belgie – Lucembursko

68,76

2

Francie

69,34

3

Německo

88,22

4

Nizozemsko

66,57


(*)  Tyto jednotkové sazby nezahrnují administrativní jednotkovou sazbu podle čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 391/2013, která se vztahuje na státy, které jsou stranami Mnohostranné úmluvy Eurocontrolu o letových poplatcích.


Top