Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0419

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/419 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1588) (Text s významem pro EHP)

C/2016/1588

OJ L 75, 22.3.2016, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2018; Zrušeno 32018D0704

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/419/oj

22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/60


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/419

ze dne 18. března 2016

o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1588)

(Pouze francouzské, německé a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. b) a c) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, které členské státy předložily Komisi do 1. června 2014 v souladu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení. Uvedené posouzení se týká souladu uvedených jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

Komise jednotkové sazby posoudila za podpory oddělení Eurocontrolu pro ověřování výkonnosti a Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol s využitím údajů a dodatečných informací, které členské státy poskytly do 1. června 2015, jakož i zpráv vnitrostátních dozorových orgánů o posouzení nákladů vyňatých z mechanismu sdílení nákladů, které byly předloženy v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. f) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013. Posouzení Komise také zohlednilo vysvětlení a opravy poskytnuté a učiněné před konzultačním zasedáním o jednotkových sazbách pro traťové navigační služby na rok 2016, které se konalo ve dnech 25. a 26. června 2015 v rámci uplatňování čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013, a také úpravy jednotkových sazeb členskými státy v návaznosti na následné kontakty s Komisí.

(5)

Na základě tohoto posouzení, s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/670 (6) a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/420 (7), Komise v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 zjistila, že jednotkové sazby na rok 2016 pro oblasti zpoplatnění Belgie, Lucemburska, Francie, Německa a Nizozemska nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Podle ustanovení čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 vnitrostátní dozorové orgány členských států vypracují plány výkonnosti obsahující cíle, které jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii. Podle čl. 11 odst. 2 a přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se jednotkové sazby vypočítávají na základě stanovených nákladů na traťové navigační služby a prognózy výkonových jednotek uvedených v plánu výkonnosti členského státu, tedy na základě stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby. Dokud nejsou výkonnostní cíle Belgie, Francie, Německa, Lucemburska a Nizozemska považovány za slučitelné s cíli pro celou Unii, u jednotkových sazeb vypočtených na jejich základě nelze mít za to, že jsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(7)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 budou dotčeným členským státům zjištění Komise oznámena.

(8)

Členské státy v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) předloží do jednoho měsíce Komisi revidované jednotkové sazby,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 uvedené v příloze nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Spolkové republice Německo, Francouzské republice, Lucemburskému velkovévodství a Nizozemskému království.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/670 ze dne 27. dubna 2015 o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (Úř. věst. L 110, 29.4.2015, s. 25).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/420 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Předložené traťové jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016, u nichž byl zjištěn nesoulad

 

Oblast zpoplatnění

Předložená traťová jednotková sazba na rok 2016 vyjádřená v národní měně (*) (kód ISO)

1

Belgie–Lucembursko

65,41

2

Francie

67,54

3

Německo

82,59

4

Nizozemsko

67,00


(*)  Tyto jednotkové sazby nezahrnují administrativní jednotkovou sazbu podle čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 391/2013, která se vztahuje na státy, které jsou stranami Mnohostranné úmluvy Eurocontrolu o letových poplatcích.


Top