Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0107

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/107 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení cybutrynu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 (Text s významem pro EHP)

OJ L 21, 28.1.2016, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/107/oj

28.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/81


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/107

ze dne 27. ledna 2016

o neschválení cybutrynu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje cybutryn.

(2)

Cybutryn byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro použití v typu přípravku 21, protihnilobné přípravky, jak je vymezen v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 21, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Nizozemsko, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo Komisi dne 7. dubna 2011 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (4).

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 17. června 2015 v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska biocidní přípravky obsahující cybutryn, které se používají pro typ přípravku 21, pravděpodobně nesplňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Vyhodnocením scénářů v rámci posouzení rizik pro životní prostředí byla zjištěna nepřijatelná rizika.

(6)

Není proto vhodné schválit cybutryn pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cybutryn (číslo ES 248-872-3, číslo CAS 28159-98-0) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3).


Top