EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Text s významem pro EHP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj

6.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/7

ze dne 5. ledna 2016,

kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 59 odst. 2 této směrnice, a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (2), a zejména na čl. 80 odst. 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z hlavních cílů směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU je snížit administrativní zátěž, které jsou vystaveni veřejní zadavatelé, zadavatelé a hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky. Významnou součástí tohoto úsilí je jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“). Standardní formulář jednotného osvědčení by tedy měl být navržen takovým způsobem, aby odpadla potřeba předkládat ve spojitosti s kritérii pro vyloučení a kvalifikačními kritérii pro výběr celou řadu osvědčení a dalších dokumentů. Za týmž účelem by měl standardní formulář uvádět relevantní údaje o subjektech, jejichž způsobilosti hodlá hospodářský subjekt využít, tak aby bylo možno tyto údaje ověřovat společně a za stejných podmínek jako v případě ověřování údajů o hlavním hospodářském subjektu.

(2)

Možnost používat jednotné osvědčení by měli mít rovněž zadavatelé, na něž se vztahuje směrnice 2014/25/EU a kteří při uplatňování kritérií pro vyloučení a kvalifikačních kritérií pro výběr uvedených ve směrnici 2014/24/EU musí postupovat týmž způsobem a za týchž podmínek jako veřejní zadavatelé.

(3)

V zájmu toho, aby veřejným zadavatelům a zadavatelům nevznikala administrativní zátěž a aby v různých částech zadávací dokumentace nebyly uváděny rozporuplné údaje, měl by údaje, které jsou hospodářské subjekty povinny v jednotném osvědčení předkládat, předem jednoznačně určit veřejný zadavatel či zadavatel, a to buď ve výzvě k účasti v soutěži anebo pomocí odkazů na další části zadávací dokumentace uvedených v této výzvě, s tím, že hospodářské subjekty jsou v každém případě povinny zadávací dokumentaci za účelem své účasti a případného předložení nabídky pozorně prostudovat.

(4)

K dalšímu zjednodušení práce pro hospodářské subjekty i veřejné zadavatele a zadavatele by mělo jednotné osvědčení dále přispět tím způsobem, že nejrůznější, vzájemně odlišná vlastní prohlášení, která hospodářské subjekty předkládají podle vnitrostátních právních předpisů, nahradí jediným standardním formulářem zavedeným na evropské úrovni. Měly by se tím omezit i problémy spojené s přesným zněním formálních prohlášení a udělování souhlasu, jakož i problémy jazykové, neboť standardní formulář bude k dispozici ve všech úředních jazycích. Jednotné osvědčení by tak mělo napomoci intenzivnější účasti na zadávacích řízeních, jež probíhají v jiných členských státech.

(5)

Zpracování a výměna údajů z jednotného osvědčení by měly probíhat v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3), a zejména v souladu s vnitrostátními předpisy, které se použijí na zpracování údajů o protiprávním jednání, o rozsudcích v trestních věcech a o bezpečnostních opatřeních podle čl. 8 odst. 5 uvedené směrnice.

(6)

Je třeba připomenout, že praktické používání jednotného osvědčení přezkoumá Komise, jež přitom přihlédne k technickému rozvoji databází v členských státech a podá do 18. dubna 2017 příslušnou zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise přitom může zohlednit jednak případné návrhy na zlepšení funkčnosti osvědčení, tak aby se rozšířily možnosti pro účast na zadávání veřejných zakázek v jiných členských státech, a to zejména pro malé a střední podniky, jednak může zohlednit případná zjednodušení v rámci, jejž vymezuje směrnice 2014/24/EU; může vzít v úvahu i případné problémy s postupy, kdy jsou od všech účastníků v konkrétním zadávacím řízení systematicky požadována osvědčení a další doklady, či s postupy, při nichž jsou diskriminačním způsobem identifikovány hospodářské subjekty, od nichž má být taková dokumentace vyžádána.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od okamžiku, kdy vstoupí v platnost vnitrostátní opatření, jimiž se provádí směrnice 2014/24/EU, nejpozději však od 18. dubna 2016, je pro účely vypracování jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky uvedeného v článku 59 směrnice 2014/24/EU nutno používat standardní formulář, který je stanoven v příloze 2 tohoto nařízení. Pokyny k jeho použití stanoví příloha 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA 1

Pokyny k vyplnění

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlášení, které za sebe předkládají hospodářské subjekty jakožto předběžný doklad namísto osvědčení, která vydávají veřejné orgány či třetí osoby. Podle článku 59 směrnice 2014/24/EU se jedná o formální prohlášení hospodářského subjektu o tom, že se nenachází v situaci, v níž by měl nebo mohl být vyloučen, že splňuje příslušná kvalifikační kritéria pro výběr a v relevantních případech rovněž objektivní pravidla a kritéria, jež byla stanovena, aby se omezil počet jinak kvalifikovaných zájemců, kteří budou vyzváni k účasti. Cílem jednotného osvědčení je snížit administrativní zátěž, jež plyne z povinnosti předkládat ve spojitosti s kritérii pro vyloučení a kvalifikačními kritérii pro výběr celou řadu osvědčení a dalších dokumentů.

Aby vyplňování jednotného osvědčení hospodářským subjektům usnadnily, mohou členské státy vydat pokyny k používání jednotného osvědčení, v nichž například vysvětlí, která ustanovení vnitrostátního práva jsou relevantní ve vztahu k části III oddílu A (1), že úřední seznamy schválených hospodářských subjektů nebo rovnocenná osvědčení se v určitém členském státě nemusí sestavovat či vydávat nebo uvedou, jaké odkazy a informace musí hospodářský subjekt předložit, aby si veřejní zadavatelé nebo zadavatelé mohli příslušné osvědčení opatřit v elektronické podobě.

Při přípravě zadávací dokumentace k určitému zadávacímu řízení musí veřejný zadavatel či zadavatel buď ve výzvě k účasti v soutěži, v zadávací dokumentaci zmíněné ve výzvě k účasti, nebo ve výzvě k potvrzení zájmu uvést, jaké informace bude od hospodářských subjektů požadovat, a výslovně uvést i to, zda musí být informace v částech II a III (2) poskytnuty i za subdodavatele, jejichž způsobilosti daný hospodářský subjekt nehodlá využít (3). Vyplňování osvědčení mohou hospodářským subjektům rovněž usnadnit tak, že tuto informaci uvedou přímo v elektronické verzi jednotného osvědčení, například prostřednictvím služby (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), kterou útvary Komise bezplatně zpřístupní veřejným zadavatelům, zadavatelům, hospodářským subjektům, poskytovatelům elektronických služeb a dalším zainteresovaným subjektům.

Jednotné osvědčení, jehož vyplněním o sobě hospodářský subjekt poskytuje požadované informace, musí být přiloženo k nabídce v otevřeném řízení a k žádosti o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu nebo inovačním partnerství (5). S výjimkou určitých zakázek zadávaných na základě rámcových dohod musí uchazeč, jemuž má být zakázka zadána, předložit aktuální osvědčení a další podklady.

Členské státy mohou samy upravit, případně nechat na veřejných zadavatelích a zadavatelích, aby se rozhodli, zda se jednotné osvědčení bude používat i v zadávacích řízeních, která nepodléhají podrobným procesním pravidlům stanoveným ve směrnicích 2014/24/EU a 2014/25/EU nebo jim podléhají jen zčásti, například v řízeních o zakázkách do určitého finančního limitu nebo o zakázkách, na něž se vztahují zvláštní pravidla pro zakázky na sociální a jiné služby („zjednodušený režim“) (6). Členské státy mohou též samy upravit, případně nechat na veřejných zadavatelích a zadavatelích, aby se rozhodli, zda se jednotné osvědčení bude používat i při udělování koncesí, ať už se na ně vztahují ustanovení směrnice 2014/24/EU, či nikoliv (7).

Veřejný zadavatel či zadavatel může uchazeče kdykoli v průběhu řízení požádat, aby předložili všechna nebo některá požadovaná osvědčení a další podklady, pokud je to nezbytné k zajištění řádného vedení řízení.

V případech, kdy hospodářské subjekty uvedou v jednotném osvědčení závažným způsobem zkreslené údaje nebo kdy obecně předloží závažně zkreslené údaje potřebné k ověření toho, že nejsou dány důvody pro vyloučení nebo že jsou splněna kvalifikační kritéria pro výběr, anebo v případech, kdy tyto informace neuvedou nebo kdy nejsou s to předložit další podklady, mohou být tyto subjekty ze zadávacího řízení vyloučeny nebo proti nim může být vedeno stíhání podle vnitrostátního práva.

Hospodářské subjekty mohou opětovně použít údaje, které již dříve předložily v jednotném osvědčení v rámci jiného zadávacího řízení, jestliže jsou dané údaje stále správné a relevantní. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vložit údaje do nového jednotného osvědčení pomocí příslušných funkcí, které za tím účelem nabízí výše uvedená služba elektronického jednotného osvědčení. Opětovné použití údajů pomocí jiných nástrojů pro kopírování a vkládání údajů, uložených například v IT zařízení (PC, tabletech, serverech apod.) hospodářského subjektu, je samozřejmě také možné.

Podle čl. 59 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2014/24/EU bude jednotné osvědčení k dispozici výlučně v elektronické podobě, její zavedení však může být odloženo, a to až do 18. dubna 2018 (8). To znamená, že až do 18. dubna 2018 mohou koexistovat obě verze jednotného osvědčení, jak plně elektronická, tak tištěná. Zmíněná služba elektronického jednotného osvědčení umožní hospodářským subjektům vyplňovat jednotné osvědčení vždy v jeho elektronické podobě a využívat tak všech výhod, jež nabízí (zejména používat údaje opakovaně). V zadávacích řízeních, v nichž bylo zavedení elektronických prostředků komunikace odloženo (možná až do 18. dubna 2018), umožňuje služba jednotného osvědčení hospodářským subjektům, aby si jednotné osvědčení vyplněné elektronicky vytiskly a zaslaly je veřejnému zadavateli či zadavateli jinou než elektronickou cestou (9).

Jak již bylo uvedeno, jednotné osvědčení je tvořeno formálním prohlášením hospodářského subjektu o tom, že u něho nejsou dány příslušné důvody pro vyloučení, že splňuje příslušná kvalifikační kritéria pro výběr a že na žádost veřejného zadavatele nebo zadavatele poskytne relevantní informace.

Je-li řízení rozděleno na více částí a kvalifikační kritéria pro výběr (10) se u každé části liší, mělo by být jednotné osvědčení vyplněno pro každou část zvlášť (případně pro každou skupinu částí, pro něž platí stejná kvalifikační kritéria pro výběr).

Jednotné osvědčení zároveň uvádí, který veřejný orgán nebo třetí osoba odpovídá za vystavení dalších podkladů (11), a obsahuje formální prohlášení hospodářského subjektu o tom, že bude schopen tyto další podklady na vyžádání neprodleně předložit.

Veřejní zadavatelé či zadavatelé se mohou rozhodnout, že požadované údaje o splnění kvalifikačních kritérií pro výběr omezí na jedinou otázku, zda hospodářský subjekt splňuje všechna kvalifikační kritéria pro výběr, na niž bude možné odpovědět pouze ano, nebo ne. Toto omezení také může veřejným zadavatelům a zadavatelům uložit členský stát (12). Ačkoliv následně mohou být vyžádány další informace nebo dokumenty, mělo by se dbát na to, aby se na hospodářské subjekty nekladla nadměrná administrativní zátěž v podobě systematického vyžadování osvědčení či dalších druhů dokladů od všech účastníků daného zadávacího řízení nebo aby nedocházelo k diskriminačnímu výběru hospodářských subjektů, od nichž budou takové doklady vyžadovány.

Povinnost veřejných zadavatelů a zadavatelů opatřit si příslušné dokumenty přímo a bezplatně z databáze v některém členském státě se vztahuje i na případy, kdy se požadované údaje o splnění kvalifikačních kritérií pro výběr původně omezovaly na odpověď ano, či ne. Jestliže se takové elektronické dokumenty požadují, poskytnou hospodářské subjekty veřejnému zadavateli nebo zadavateli informace nezbytné k jejich získání v okamžiku, kdy se ověřují kvalifikační kritéria, a nikoli přímo v jednotném osvědčení.

Je-li možné, aby si veřejný zadavatel nebo zadavatel opatřil výpis z příslušného rejstříku, například z rejstříku trestů, v elektronické podobě, může hospodářský subjekt uvést, kde jsou tyto údaje k dispozici (tj. název databáze, internetovou adresu, označení spisu či zápisu atd.), tak aby veřejný zadavatel či zadavatel mohl tyto informace získat. Uvedením této informace vyslovuje hospodářský subjekt souhlas s tím, aby si veřejný zadavatel nebo zadavatel opatřil příslušnou dokumentaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES  (13) a které upravují zpracování osobních údajů, a zejména zvláštních kategorií údajů, např. o protiprávním jednání, o rozsudcích v trestních věcech nebo o bezpečnostních opatřeních.

V souladu s článkem 64 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU jsou hospodářské subjekty, které jsou zapsány v úředních seznamech schválených hospodářských subjektů nebo mají vystaveno příslušné osvědčení od subjektů veřejného nebo soukromého práva, oprávněny veřejnému zadavateli nebo zadavateli předložit k údajům vyžadovaným v části III až V osvědčení o zápisu vydané příslušným orgánem nebo osvědčení vydané příslušným certifikačním subjektem.

Účastní-li se hospodářský subjekt řízení sám a ke splnění kvalifikačních kritérií pro výběr nehodlá využít způsobilosti jiných subjektů, musí vyplnit jedno jednotné osvědčení.

Účastní-li se hospodářský subjekt řízení sám, avšak hodlá využít způsobilosti jednoho či více jiných subjektů, musí zajistit, aby veřejný zadavatel či zadavatel obdržel jeho jednotné osvědčení spolu se samostatným jednotným osvědčením obsahujícím relevantní údaje (14) za každý subjekt, jehož způsobilosti hodlá využít.

Konečně, jestliže se zadávacího řízení účastní společně skupiny hospodářských subjektů včetně dočasných sdružení, musí každý ze zúčastněných hospodářských subjektů předložit samostatné jednotné osvědčení, v němž vyplní údaje v části II až V.

Vždy, kdy je členem správního, řídícího nebo dozorčího orgánu hospodářského subjektu nebo v něm má práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou více než jedna osoba, je možné, že podle vnitrostátních předpisů včetně předpisů o ochraně údajů bude muset jednotné osvědčení vyplnit každá taková osoba.

Pokud jde o podpis jednotného osvědčení, nemusí být podpis na osvědčení samotném nutný, pokud je jednotné osvědčení součástí souboru dokumentů zasílaných společně a jejichž pravost a integrita je zaručena podpisem vyžadovaným v rámci dané formy přenosu (15).

Byla-li výzva k účasti v soutěži uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, budou údaje k zadávacímu řízení požadované v části I staženy automaticky, za předpokladu, že je k vygenerování a vyplnění jednotného osvědčení použita výše uvedená služba elektronického jednotného osvědčení.
Není-li výzva k účasti v soutěži zveřejněna v Úředním věstníku, musí veřejný zadavatel či zadavatel poskytnout údaje, které umožní zadávací řízení jednoznačně identifikovat. Všechny ostatní údaje ve všech oddílech jednotného osvědčení vyplní hospodářský subjekt.

Jednotné osvědčení je členěno do těchto částí a oddílů:

Část I. Údaje k zadávacímu řízení a k veřejnému zadavateli či zadavateli

Část II. Údaje k hospodářskému subjektu

Část III. Kritéria pro vyloučení:

A: Důvody týkající se odsouzení pro trestný čin (Jejich použití je povinné podle čl. 57 odst. 1 směrnice 2014/24/EU. Dále je podle čl. 80 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2014/25/EU jejich použití povinné pro veřejné zadavatele, zatímco zadavatelé, kteří nejsou veřejnými zadavateli, se mohou rozhodnout, zda je použijí, či nikoliv.)

B: Důvody týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení (Jejich použití je povinné podle čl. 57 odst. 2 směrnice 2014/24/EU v případě pravomocného a závazného rozhodnutí. Dále je podle čl. 80 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2014/25/EU jejich použití za stejných podmínek povinné pro veřejné zadavatele, zatímco zadavatelé, kteří nejsou veřejnými zadavateli, se mohou rozhodnout, zda je použijí, či nikoliv. Upozorňujeme, že vnitrostátní právní předpisy některých členských států mohou ukládat vyloučení také v případech, kdy rozhodnutí pravomocné a závazné není.)

C: Důvody týkající se úpadku, střetu zájmů nebo profesního pochybení (viz čl. 57 odst. 4 směrnice 2014/24/EU) (Případy, kdy může být hospodářský subjekt vyloučen; uplatňování těchto důvodů pro vyloučení ze strany veřejných zadavatelů mohou členské státy stanovit jako povinné. Podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/25/EU se každý zadavatel, ať už je veřejným zadavatelem, či nikoliv, může rozhodnout, že bude tyto důvody pro vyloučení uplatňovat, případně to od něj může vyžadovat jeho členský stát.)

D: Jiné důvody pro vyloučení, které stanoví právní předpisy členského státu veřejného zadavatele nebo zadavatele

Část IV. Kvalifikační kritéria pro výběr  (16):

α: Souhrnný ukazatel pro všechna kvalifikační kritéria pro výběr

A: Vhodnost

B: Ekonomická a finanční situace

C: Technická a odborná způsobilost

D: Systémy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení  (17)  (18)

Část V. Snížení počtu kvalifikovaných zájemců  (19).

Část VI. Závěrečná prohlášení


(1)  Například že hospodářské subjekty odsouzené podle paragrafů x, y a z trestního zákoníku dané země musí tuto skutečnost uvést v části věnované odsouzení za účast na zločinném spolčení či praní peněz.

(2)  Informace týkající se důvodů k vyloučení.

(3)  Viz čl. 71 odst. 5 třetí pododstavec směrnice 2014/24/EU a čl. 88 odst. 5 třetí pododstavec směrnice 2014/25/EU.

(4)  Link k předběžné verzi, na níž se momentálně pracuje. Link k plnohodnotné verzi bude vložen, jakmile bude k dispozici, případně zpřístupněn jiným způsobem.

(5)  U jednacích řízení bez předchozího uveřejnění podle článku 32 směrnice 2014/24/EU a článku 50 směrnice 2014/25/EU je situace složitější, neboť tato ustanovení upravují velmi rozdílné skutečnosti.

Vyžadovat jednotné osvědčení by znamenalo zbytečnou administrativní zátěž nebo by bylo z jiných důvodů nepatřičné 1) v případech, kdy může být pouze jeden, předem vybraný účastník (čl. 32 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) a d) a odst. 5 směrnice 2014/24/EU a čl. 50 písm. c), e), f) a i) směrnice 2014/25/EU), a 2) z důvodů naléhavosti (čl. 32 odst. 2 písm. c) směrnice 2014/24/EU a čl. 50 písm. d) a h) směrnice 2014/25/EU) nebo z důvodů zvláštní povahy transakce u dodávek nabízených a nakupovaných na komoditních burzách (čl. 32 odst. 3 písm. c) směrnice 2014/24/EU a čl. 50 písm. g) směrnice 2014/25/EU).

Naopak ve všech ostatních případech je jednotné osvědčení zcela opodstatněné a mělo by se vyžadovat – takové případy se vyznačují tím, že připouští více než jednoho účastníka a neváže se k nim naléhavost ani zvláštní povaha transakce; jsou to případy uvedené v čl. 32 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a odstavci 4 směrnice 2014/24/EU a čl. 50 písm. a), b) a j) směrnice 2014/25/EU.

(6)  Články 74 až 77 směrnice 2014/24/EU a články 91 až 94 směrnice 2014/25/EU.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Viz čl. 90 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.

(9)  Jednotné osvědčení rovněž bude možné vygenerovat ve formátu pdf, který lze zaslat elektronicky jako přílohu. Za účelem pozdějšího opětovného použití údajů by hospodářské subjekty měly vyplněné jednotné osvědčení uložit v odpovídajícím elektronickém formátu (např..xml).

(10)  To se může týkat například minimálního požadovaného obratu, který musí být v takovém případě stanoven v závislosti na nejvyšší odhadované hodnotě jednotlivých částí.

(11)  Ledaže veřejní zadavatelé/zadavatelé stanovili, že v první fázi bude k potvrzení splnění požadavků postačovat obecný údaj („ano“/„ne“). Podrobnější vysvětlení této varianty viz níže.

(12)  Lze je uložit obecně nebo omezit pouze na určité situace, např. pouze na otevřená řízení nebo na dvoufázová řízení, jestliže jsou k účasti přizváni všichni zájemci, kteří splňují minimální požadavky.

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Viz část II oddíl C.

(15)  Například: jsou-li nabídka v otevřeném řízení a související jednotné osvědčení zasílány e-mailem opatřeným elektronickým podpisem požadovaného druhu, nemusí být další podpis na jednotném osvědčení nutný. Elektronický podpis jednotného osvědčení také nemusí být nutný, je-li osvědčení integrováno v platformě pro elektronické zadávání zakázek, jejíž použití je podmíněno elektronickým ověřením pravosti.

(16)  Podle čl. 80 odst. 2 směrnice 2014/25/EU se zadavatelé, ať už jsou veřejnými zadavateli, či nikoliv, mohou rozhodnout, že budou uplatňovat kvalifikační kritéria pro výběr stanovená v článku 58 směrnice 2014/24/EU (část IV oddíly A, B a C).

(17)  Používání jednotného osvědčení u požadavků týkajících se systémů zajišťování jakosti a norem environmentálního řízení (část IV oddíl D) směrnice 2014/25/EU od zadavatelů výslovně nevyžaduje, z praktických důvodů by však mělo být povoleno, neboť článek 62 směrnice 2014/24/EU a článek 81 směrnice 2014/25/EU jsou v zásadě totožné.

(18)  Podle čl. 77 odst. 2 a čl. 78 odst. 1 směrnice 2014/25/EU by zadavatelé měli vybírat účastníky na základě objektivních pravidel a kritérií. Jak je popsáno výše, těmito kritérii mohou být v některých případech kritéria stanovená ve směrnice 2014/24/EU nebo obsahovat v zásadě totožná ustanovení (viz poznámka pod čarou č. 16). Může však jít také o specifická objektivní pravidla a kritéria stanovená daným zadavatelem nebo pro konkrétní zadávací řízení. Takové případy však nemohou být zahrnuty ve standardním formuláři.

(19)  Používání jednotného osvědčení pro snižování počtu kvalifikovaných zájemců (část V) směrnice 2014/25/EU od zadavatelů výslovně nevyžaduje, z praktických důvodů by však mělo být povoleno, neboť jak článek 65 směrnice 2014/24/EU, tak čl. 78 odst. 2 směrnice 2014/25/EU vyžaduje, aby takové snižování počtu zájemců probíhalo podle objektivních a nediskriminačních kritérií nebo pravidel.


PŘÍLOHA 2

STANDARDNÍ FORMULÁŘ JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO OSVĚDČENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část I: Údaje k zadávacímu řízení a k veřejnému zadavateli/zadavateli

Image

Část II: Údaje k hospodářskému subjektu

Image

Image

Image

Část III: Důvody pro vyloučení

Image

Image

Image

Image

Část IV: Kvalifikační kritéria pro výběr

Image

Image

Image

Image

Část V: Snížení počtu kvalifikovaných zájemců

Image

Část VI: Závěrečná prohlášení

Image


Top