EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2020

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2020 ze dne 26. října 2015, kterým se generálnímu tajemníkovi Rady svěřuje pravomoc vydávat průkazy členům, úředníkům a jiným zaměstnancům Evropské rady a Rady, jakož i zvláštním žadatelům uvedeným v příloze II nařízení (EU) č. 1417/2013 a kterým se zrušuje nařízení 2005/682/ES, Euratom

OJ L 295, 12.11.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2020/oj

12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/42


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/2020

ze dne 26. října 2015,

kterým se generálnímu tajemníkovi Rady svěřuje pravomoc vydávat průkazy členům, úředníkům a jiným zaměstnancům Evropské rady a Rady, jakož i zvláštním žadatelům uvedeným v příloze II nařízení (EU) č. 1417/2013 a kterým se zrušuje nařízení 2005/682/ES, Euratom

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 240 odst. 2 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 6 první pododstavec tohoto protokolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 235 odst. 4 a čl. 240 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy o fungování EU je Evropské radě i Radě Evropské unie nápomocen generální sekretariát Rady.

(2)

Podle čl. 6 prvního pododstavce protokolu č. 7 přísluší předsedovi Evropské rady a předsedovi Rady, aby vydávali průkazy členům svých orgánů, jakož i úředníkům a dalším zaměstnancům těchto orgánů, a to za podmínek stanovených služebním řádem úředníků a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie stanovenými v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1).

(3)

Nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 (2) jsou stanoveny vzor, oblast působnosti a podmínky vydávání průkazů členům orgánů Unie, úředníkům a ostatním zaměstnancům Unie, jakož i zvláštním žadatelům, kteří jsou vymezeni v příloze II uvedeného nařízení.

(4)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 1417/2013 mohou být průkazy vydány zvláštním žadatelům podle přílohy II uvedeného nařízení výhradně v zájmu Unie a ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

(5)

Předseda Evropské rady a předseda Rady by měli své příslušné pravomoci přenést na generálního tajemníka Rady.

(6)

Rozhodnutí Rady 2005/682/ES, Euratom (3) by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pravomoci svěřené čl. 6 prvním pododstavcem protokolu č. 7 předsedovi Evropské rady a předsedovi Rady, pokud jde o vydávání průkazů členům, úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropské rady a Rady, jakož i zvláštním žadatelům vymezeným v příloze II nařízení (EU) č. 1417/2013 vykonává generální tajemník Rady.

Generální tajemník je oprávněn přenést tyto pravomoci na generálního ředitele pro administrativu.

Článek 2

Rozhodnutí 2005/682/ES, Euratom se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 26. října 2015.

Za Radu

předsedkyně

C. DIESCHBOURG


(1)  Nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).

(3)  Rozhodnutí Rady 2005/682/ES, Euratom ze dne 20. září 2005 o zmocnění zástupce generálního tajemníka k vydávání průkazů úředníkům generálního sekretariátu Rady (Úř. věst. L 258, 4.10.2005, s. 4).


Top