EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2002

Nařízení Komise (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP)

OJ L 294, 11.11.2015, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2002/oj

11.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2002

ze dne 10. listopadu 2015,

kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EU) č. 1357/2014 (2), kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (3), se mění nebezpečné vlastnosti odpadu tak, aby byl zajištěn soulad se změnami zavedenými nařízením (ES) č. 1272/2008 (4). Touto změnou jsou nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 přejmenovány na HP 1 až HP 15, aby se zabránilo případné záměně s kódy standardních vět o nebezpečnosti, které jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008. Uvedené nařízení se použije ode dne 1. června 2015.

(2)

Příloha IC nařízení (ES) č. 1013/2006, kde jsou uvedeny zvláštní pokyny pro vyplnění formuláře oznámení a průvodního dokladu, odkazuje na staré pojmenování nebezpečných vlastností, a proto by měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

(3)

Rozhodnutím Komise 2014/955/EU (5) se nahrazují odpady uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí Komise 2000/532/ES (6), aby se zohlednil technický a vědecký pokrok. Rozhodnutí 2014/955/EU se použije ode dne 1. června 2015.

(4)

Část 2 přílohy V nařízení (ES) č. 1013/2006 obsahuje seznam odpadů uvedených v příloze rozhodnutí 2000/532/ES. V důsledku změny rozhodnutí 2000/532/ES by podle uvedených změn měla být upravena příloha V nařízení (ES) č. 1013/2006. Toto nařízení by se proto mělo použít od stejného data jako nařízení (EU) č. 1357/2014 a rozhodnutí 2014/955/EU.

(5)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy IC a V nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 89).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 44).

(6)  Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).


PŘÍLOHA

Přílohy IC a V nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

1.

V bodě IV.25 přílohy IC se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

Podpoložka viii): Je-li to relevantní, uveďte zde odpovídající kód nebo kódy H, tj. kódy udávající nebezpečné vlastnosti odpadu (viz seznam zkratek a kódů připojený k formuláři oznámení). Pokud odpad nemá žádné nebezpečné vlastnosti, na něž se vztahuje Basilejská úmluva, ale je nebezpečný podle přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, uveďte kód nebo kódy HP podle této přílohy III a za kód HP dopište ‚EU‘ (např. HP14 EU).“

2.

V příloze V se část 2 nahrazuje tímto:

„Část 2

Odpady uvedené v příloze rozhodnutí 2000/532/ES  (1)

01

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 04*

Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy

01 03 05*

Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Hlušina neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 10

01 03 10*

Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený jako odpady pod položkou 01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod položkami 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod položkou 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURY, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti a rybolovu

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpady z živočišných tkání

02 01 03

Odpady z rostlinných tkání

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 01 08*

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod položkou 02 01 08

02 01 10

Odpadní kovy

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpady z živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu; z výroby kvasnic a kvasnicového extraktu, přípravy a fermentace melasy

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpady z konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04

Odpady z cukrovarnictví

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady z konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

03

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 02

Odpad z impregnace dřeva

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

04

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činicí břečka obsahující chrom

04 01 05

Činicí břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Odpady z apretace neuvedené pod položkou 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

05

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

Uniklé ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Ostatní dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Ostatní dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Ostatní kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný

06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Ostatní alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03*

Odpady obsahující arzen

06 04 04*

Odpady obsahující rtuť

06 04 05*

Odpady obsahující ostatní těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující sulfidy neuvedené pod položkou 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01*

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chloru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02*

Odpady obsahující nebezpečné chlorosilany

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Fosforečná struska

06 09 03*

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné

06 09 04

Reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod položkou 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin, z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02*

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Reakční odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické přípravky na ochranu rostlin, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02)

06 13 03

Saze z ropných surovin

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05*

Saze

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 01 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a umělých vláken

07 02 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11

07 02 13

Plastové odpady

07 02 14*

Odpady z přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpady z přísad neuvedené pod položkou 07 02 14

07 02 16*

Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě čísla 06 11)

07 03 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických přípravků na ochranu rostlin (kromě položek 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě čísla 03 02) a dalších biocidů

07 04 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11

07 04 13*

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11

07 05 13*

Tuhé odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01*

Vodné promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

08

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13

08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18

Odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17

08 01 19*

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19

08 01 21*

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01

Odpadní práškové nátěrové barvy

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12*

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod položkou 08 03 14

08 03 16*

Odpadní leptací roztoky

08 03 17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17

08 03 19*

Disperzní olej

08 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků)

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10

Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09

08 04 11*

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13

08 04 15*

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16

Vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15

08 04 17*

Kalafunový olej

08 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 05

Odpady v kapitole 08 jinak blíže neurčené

08 05 01*

Odpadní isokyanáty

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01*

Roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů

09 01 02*

Roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek

09 01 03*

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

09 01 05*

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06*

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11*

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie neuvedené pod položkou 09 01 11

09 01 13*

Vodné kapalné odpady ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04*

Popílek a kotelní prach ze spalování ropy

10 01 05

Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09*

Kyselina sírová

10 01 13*

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadů neuvedené pod položkou 10 01 14

10 01 16*

Popílek ze společného spalování odpadů obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze společného spalování odpadů neuvedený pod položkou 10 01 16

10 01 18*

Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpady z čištění plynu neuvedené pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod položkou 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva uhelných elektráren

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 02 11

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13

10 02 15

Ostatní kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03

Odpady z tepelné metalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04*

Strusky z prvního tavení

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 08*

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09*

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Stěry neuvedené pod položkou 10 03 15

10 03 17*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17

10 03 19*

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod položkou 10 03 19

10 03 21*

Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21

10 03 23*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 23

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25

10 03 27*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 03 27

10 03 29*

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod položkou 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z tepelné metalurgie olova

10 04 01*

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02*

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 03*

Arzeničnan vápenatý

10 04 04*

Prach z čištění spalin

10 04 05*

Ostatní částice a prach

10 04 06*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05

Odpady z tepelné metalurgie zinku

10 05 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 05 03*

Prach z čištění spalin

10 05 04

Ostatní částice a prach

10 05 05*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 05 08

10 05 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06

Odpady z tepelné metalurgie mědi

10 06 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 06 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 06 03*

Prach z čištění spalin

10 06 04

Ostatní částice a prach

10 06 06*

Tuhé odpady z čištění plynu

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07

Odpady z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky z prvního a druhého tavení

10 07 02

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 07 03

Tuhé odpady z čištění plynu

10 07 04

Ostatní částice a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 04

Částice a prach

10 08 08*

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Ostatní strusky

10 08 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11

Stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 08 10

10 08 12*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17

10 08 19*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod položkou 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05

10 09 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07

10 09 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 09 09

10 09 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11

10 09 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13

10 09 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05

10 10 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07

10 10 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09

10 10 11*

Ostatní částice obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11

10 10 13*

Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Částice a prach

10 11 09*

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09

10 11 11*

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z katodových trubic)

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11

10 11 13*

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13

10 11 15*

Tuhé odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Tuhé odpady z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 15

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17

10 11 19*

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20

Tuhé odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 11 19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní surová směs před tepelným zpracováním

10 12 03

Částice a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 12 09

10 12 11*

Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich

10 13 01

Odpad surové směsi před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod položkou 10 13 09

10 13 11

Odpady ze směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod položkami 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12*

Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Tuhé odpady z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 14

Odpady z krematorií

10 14 01*

Odpady z čištění plynu obsahující rtuť

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ; Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, pokovování zinkem, mořicí procesy, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05*

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07*

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08*

Kaly z fosfátování

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09

11 01 11*

Vodné výplachové kapaliny obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Vodné výplachové kapaliny neuvedené pod položkou 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02*

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05

11 02 07*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 03

Kaly a tuhé odpady z popouštěcích procesů

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy

11 03 02*

Ostatní odpady

11 05

Odpady z žárového zinkování

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03*

Tuhé odpady z čištění plynu

11 05 04*

Upotřebené tavidlo

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Částice a prach železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Částice a prach neželezných kovů

12 01 05

Ševingování a soustružení plastů

12 01 06*

Minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

Minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

Řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

Řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14

12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z dohlazování) obsahující olej

12 01 19*

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20*

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

12 03

Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě kapitoly 11)

12 03 01*

Prací vody

12 03 02*

Odpady z odmašťování vodní parou

13

ODPADY Z OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05, 12 A 19)

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04*

Chlorované emulze

13 01 05*

Nechlorované emulze

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

Ostatní hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01*

Izolační nebo teplonosné oleje obsahující PCB

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05

Odpady z odlučovačů oleje a vody

13 05 01*

Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje a vody

13 05 03*

Kaly z lapačů nečistot

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje a vody

13 05 07*

Olejová voda z odlučovačů oleje a vody

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje a vody

13 07

Odpady z kapalných paliv

13 07 01*

Topný a dieselový olej

13 07 02*

Motorový benzin

13 07 03*

Ostatní paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01*

Kaly nebo emulze z odsolovacích zařízení

13 08 02*

Ostatní emulze

13 08 99*

Odpady jinak blíže neurčené

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ KAPITOL 07 A 08)

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01*

Chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC a HFC

14 06 02*

Ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03*

Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

Kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05*

Kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15

ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kombinované obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*

Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02

16

ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ

16 01

Vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně terénních strojů) a odpad z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě kapitol 13, 14 a čísel 16 06 a 16 08)

16 01 03

Pneumatiky s ukončenou životností

16 01 04*

Vozidla s ukončenou životností

16 01 06

Vozidla s ukončenou životností bez kapalin a jiných nebezpečných složek

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Součástky obsahující rtuť

16 01 09*

Součástky obsahující PCB

16 01 10*

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*

Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09*

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10*

Vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09

16 02 11*

Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (2) neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03

16 03 05*

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05

16 03 07*

Kovová rtuť

16 04

Odpadní výbušniny

16 04 01*

Odpadní munice

16 04 02*

Odpady ze zábavní pyrotechniky

16 04 03*

Ostatní odpadní výbušniny

16 05

Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod položkami 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné baterie

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě položky 16 06 03)

16 06 05

Ostatní baterie a akumulátory

16 06 06*

Odděleně sbírané elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě kapitol 05 a 13)

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod položkou 16 08 07)

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07)

16 08 05*

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační látky

16 09 01*

Manganistany, například manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

16 09 03*

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04*

Oxidační látky jinak nespecifikované

16 10

Vodné kapalné odpady určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01*

Vodné kapalné odpady obsahující nebezpečné látky

16 10 02

Vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01

16 10 03*

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01

16 11 03*

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04

Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03

16 11 05*

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických obsahující nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických neuvedené pod položkou 16 11 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramika

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpečné látky

17 01 07

Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod položkou 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující uhelný dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod položkou 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03

17 05 05*

Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05

17 05 07*

Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Traťový štěrkopísek neuvedený pod položkou 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*

Izolační materiály s obsahem azbestu

17 06 03*

Ostatní izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod položkami 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály s obsahem azbestu

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkami 17 08 01

17 09

Ostatní stavební a demoliční odpady

17 09 01*

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03*

Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO ZE SOUVISEJÍCÍHO VÝZKUMU (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISEJÍ)

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01

Ostré předměty (kromě položky 18 01 03)

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03)

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny)

18 01 06*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06

18 01 08*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 01 09

Léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě položky 18 02 02)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05

18 02 07*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

18 02 08

Léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z popele

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění plynu

19 01 06*

Vodný kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad

19 01 07*

Tuhé odpady z čištění plynu

19 01 10*

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11*

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11

19 01 13*

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

Popílek neuvedený pod položkou 19 01 13

19 01 15*

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15

19 01 17*

Odpady z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpady z pyrolýzy neuvedené pod položkou 19 01 17

19 01 19

Písky z fluidních loží

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Předběžně upravené směsi odpadů složené pouze z odpadů klasifikovaných jako nikoli nebezpečné

19 02 04*

Předběžně upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný

19 02 05*

Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08*

Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09*

Tuhé hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03

Stabilizované/solidifikované odpady

19 03 04*

Odpady označené jako nebezpečné, částečně stabilizované, neuvedené pod položkou 19 03 08

19 03 05

Stabilizované odpady neuvedené pod položkou 19 03 04

19 03 06*

Solidifikované odpady označené jako nebezpečné

19 03 07

Solidifikované odpady neuvedené pod položkou 19 03 06

19 03 08*

Částečně stabilizovaná rtuť

19 04

Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikované odpady

19 04 02*

Popílek a ostatní odpady z čištění spalin

19 04 03*

Nevitrifikovaná tuhá fáze

19 04 04

Vodné kapalné odpady z ochlazování vitrifikovaných odpadů

19 05

Odpady z aerobního zpracování tuhých odpadů

19 05 01

Nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02*

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění městských odpadních vod

19 08 06*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda obsahující pouze jedlý olej a jedlé tuky

19 08 10*

Směs tuků a olejů ze separace olej/voda neuvedená pod položkou 19 08 09

19 08 11*

Kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslových odpadních vod

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 11

19 08 13*

Kaly obsahující nebezpečné látky z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod

19 08 14

Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09

Odpady z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01

Tuhé odpady z primárních česlí a filtrů

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadů obsahujících kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03*

Odletky – lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Odletky – lehká frakce a prach neuvedené pod položkou 19 10 03

19 10 05*

Ostatní frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Frakce neuvedené pod položkou 19 10 05

19 11

Odpady z regenerace oleje

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 03*

Vodné kapalné odpady

19 11 04*

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05

19 11 07*

Odpady z čištění spalin

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z mechanického zpracování odpadů (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) jinak blíže neurčené

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelné odpady (palivo vyrobené z odpadů)

19 12 11*

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12

Ostatní odpady (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadů neuvedené pod položkou 19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemních vod

19 13 01*

Tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02

Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemních vod neuvedené pod položkou 19 13 05

19 13 07*

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

19 13 08

Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemních vod neuvedený pod položkou 19 13 07

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Alkálie

20 01 17*

Fotochemická činidla

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorderiváty uhlovodíků

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29

20 01 31*

Cytotoxická a cytostatická léčiva

20 01 32

Léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory zařazené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo pod položkou 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23 (3)

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelné odpady

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsné komunální odpady

20 03 02

Odpady z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpady z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené“


(1)  Odpady označené hvězdičkou se považují za nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES. Při identifikaci odpadu na níže uvedeném seznamu jsou relevantní části ‚definice‘, ‚posouzení a klasifikace‘ a ‚seznam odpadů‘ v příloze rozhodnutí 2000/532/ES.

(2)  Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.

(3)  Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo atd.


Top