Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1516

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1516 ze dne 10. června 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví paušální sazba pro operace financované z evropských strukturálních a investičních fondů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací

OJ L 239, 15.9.2015, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1516/oj

15.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/65


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1516

ze dne 10. června 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví paušální sazba pro operace financované z evropských strukturálních a investičních fondů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 61 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 se při výpočtu příspěvku z veřejných zdrojů musí zohlednit příjmy vytvořené operacemi.

(2)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví použití paušálních procentních sazeb příjmů na operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací bez výpočtu diskontovaného čistého příjmu.

(3)

Na základě údajů z minulých let by paušální sazba pro čisté příjmy vytvořené v sektoru výzkumu, vývoje a inovací měla být stanovena na 20 %, aby nedocházelo k nadměrnému financování a narušení trhu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví paušální sazbu použitelnou na operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací, aby se mohl předem určit potenciální čistý příjem z těchto operací a mohly se stanovit způsobilé výdaje operací v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 2

Pro účely použití paušální procentní sazby čistých příjmů, jak je uvedeno v čl. 61 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013, se pro operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací stanoví paušální sazba ve výši 20 %.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.


Top