EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (Text s významem pro EHP)

OJ L 163, 30.6.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1018/oj

30.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1018

ze dne 29. června 2015,

kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 376/2014 požaduje vytvoření systémů hlášení událostí na úrovni organizace, členského státu a Unie, aby byly všechny příslušné informace týkající se bezpečnosti civilního letectví hlášeny, shromažďovány, ukládány, chráněny, vyměňovány, rozšiřovány a analyzovány a aby byla přijata návazná opatření. Kromě toho stanoví pravidla, podle kterých lze shromážděné informace použít pouze s cílem zvýšit bezpečnost letectví a která přiměřeně chrání osoby podávající hlášení a další osoby uvedené v hlášeních za účelem zajištění stálé dostupnosti informací o bezpečnosti. Nařízení (EU) č. 376/2014 se použije na všechna letadla, která jsou v něm definována a na která se nařízení vztahuje, včetně letadel s posádkou, a na systémy dálkově řízených letadel.

(2)

Podle čl. 4 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 376/2014 je Komise povinna přijmout seznam klasifikovaných událostí, k nimž se má odkazovat při hlášení událostí v rámci povinných systémů podávání zpráv stanovených v uvedeném nařízení a které spadají do kategorií podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení. Druhý seznam by měl podle druhého pododstavce čl. 4 odst. 5 nařízení (EU) č. 376/2014 obsahovat klasifikaci událostí vztahující se na jiná než složitá motorová letadla. Tento druhý seznam by se měl případně upravit podle zvláštností dotčeného odvětví letectví.

(3)

Rozdělení událostí, které mají být hlášeny podle nařízení (EU) č. 376/2014, do kategorií bylo vytvořeno s cílem umožnit osobám určeným tímto nařízením identifikaci událostí, které jimi mají být hlášeny. V souladu s tímto cílem by seznamy událostí měly být rozděleny do kategorií, v jejichž rámci by osoby podávající hlášení měly jednotlivé případy hlásit v souladu s nařízením (EU) č. 376/2014.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobná klasifikace událostí, ke kterým se má odkazovat při hlášení událostí v rámci povinných systémů podávání zpráv podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 376/2014, je uvedena v přílohách I až V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. listopadu 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM LETADLA

Poznámka: Tato příloha je strukturována tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou dle zkušeností tyto události obvykle pozorovány, s cílem hlášení těchto událostí usnadnit. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

1.   LETECKÝ PROVOZ

1.1.   Letová příprava

1)

Použití chybných údajů nebo chybné vstupní údaje v zařízeních pro navigaci nebo výpočet výkonu, které ohrožují nebo mohly ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Přeprava nebo pokus o přepravu nebezpečného zboží za porušení příslušných předpisů, včetně nesprávného označení a balení nebezpečného zboží a manipulace s ním.

1.2.   Příprava letadla

1)

Nesprávný druh paliva nebo znečištěné palivo.

2)

Chybějící, nesprávné nebo nedostatečné odmrazování a ochrana proti námraze.

1.3.   Vzlet a přistání

1)

Vyjetí z pojezdové, vzletové nebo přistávací dráhy.

2)

Skutečné nebo potenciální narušení vzletové, přistávací nebo pojezdové dráhy.

3)

Narušení plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO).

4)

Jakýkoli přerušený vzlet.

5)

Neschopnost dosáhnout požadovaného nebo očekávaného výkonu při vzletu, průletu nebo při přistání.

6)

Skutečný vzlet, přiblížení a přistání s nesprávným nastavením konfigurace nebo pokus o ně.

7)

Dosednutí ocasu, listu/okrajové části křídla nebo gondoly při vzletu nebo přistání.

8)

Pokračování přiblížení navzdory kritériím stabilizovaného přiblížení leteckého dopravce.

9)

Pokračování v postupu přiblížení podle přístrojů s nedostatečnou vizuální kontrolou, aniž by byla dodržena zveřejněná minima.

10)

Preventivní nebo vynucené přistání.

11)

Krátké a dlouhé přistání.

12)

Tvrdé přistání.

1.4.   Kterákoli fáze letu

1)

Ztráta kontroly.

2)

Nezvyklá poloha letadla přesahující běžný sklon podélné osy, úhel příčného náklonu nebo rychlost letu nevhodné vzhledem k daným podmínkám.

3)

Nedodržení povolené letové hladiny.

4)

Aktivace jakékoliv ochrany letové obálky, včetně signalizátoru přetažení, („stick shaker“), systému varování proti pádu („stick pusher“) a automatických ochranných prvků.

5)

Neúmyslná odchylka od zamýšlené nebo přidělené trati v rozsahu dvojnásobku požadované navigační výkonnosti nebo 10 námořních mil podle toho, která z těchto hodnot je nižší.

6)

Překročení omezení uvedeného v letové příručce letadla.

7)

Provoz s nesprávným nastavením výškoměru.

8)

Události, při nichž došlo k náporu tryskového, rotorového nebo vrtulového proudu, který ohrozil nebo mohl ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

9)

Nesprávná interpretace automatického režimu nebo jakýchkoli palubních letových informací poskytnutých letové posádce, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

1.5.   Jiné typy událostí

1)

Neúmyslné uvolnění nákladu nebo jiného zařízení přepravovaného vně letadla.

2)

Ztráta situačního uvědomování (včetně povědomí o prostředí, režimu a systému, prostorová dezorientace a povědomí o časovém horizontu).

3)

Jakákoli událost, kde lidský výkon přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu.

2.   TECHNICKÉ UDÁLOSTI

2.1.   Konstrukce a systémy

1)

Ztráta jakéhokoli konstrukčního prvku letadla za letu.

2)

Ztráta systému.

3)

Ztráta redundantní funkce systému.

4)

Únik jakékoli kapaliny, který měl za následek nebezpečí požáru nebo možnou nebezpečnou kontaminaci konstrukce, systémů nebo zařízení letadla nebo který ohrožuje nebo mohl ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

5)

Závady nebo poruchy palivového systému, které mají vliv na dodávku nebo distribuci paliva.

6)

Porucha nebo závada jakéhokoli signalizačního systému s následkem klamné signalizace pro posádku letadla.

7)

Chybná funkce řídicích prvků, jako jsou například asymetrické nebo zaseknuté řídicí prvky (například vztlaková zařízení (přistávací klapky/sloty), zařízení pro nadměrný odpor vzduchu (spoilery), řízení letové polohy (křidélka, výšková kormidla, směrové kormidlo)).

2.2.   Pohonné jednotky (včetně motorů, vrtulí a rotorů) a pomocné energetické jednotky (APU)

1)

Porucha nebo významná závada jakékoli součásti vrtule, rotoru nebo hnacího ústrojí nebo řízení této součásti.

2)

Poškození nebo selhání hlavního nebo ocasního rotoru nebo jeho hnacího ústrojí a/nebo rovnocenných systémů.

3)

Vysazení nebo vypnutí motoru nebo APU za letu, je-li to požadováno (například: ETOPS (provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště), MEL (seznam minimálního vybavení)).

4)

Překročení provozního omezení motoru, včetně překročení otáček nebo neschopnosti kontrolovat rychlost jakékoli vysokorychlostní rotační součásti (například: pomocné energetické jednotky, tlakového startéru, klimatizace, vzduchové pomocné turbíny, vrtule nebo rotoru).

5)

Porucha nebo závada jakékoli součásti motoru, hnací jednotky, APU nebo hnacího ústrojí s následkem jedné nebo více z těchto událostí:

a)

porucha provozu systému reverze tahu, který neodpovídá pokynům;

b)

neschopnost kontrolovat výkon, tah nebo otáčky (otáčky za minutu);

c)

vypadnutí součástí nebo úlomků.

3.   INTERAKCE S LETOVÝMI NAVIGAČNÍMI SLUŽBAMI A S USPOŘÁDÁNÍM LETOVÉHO PROVOZU

1)

Nebezpečné povolení řízení letového provozu.

2)

Dlouhodobá ztráta komunikace s jednotkou letové provozní služby nebo uspořádání letového provozu.

3)

Rozporuplné pokyny od různých jednotek letové provozní služby, které mohou potenciálně vést ke ztrátě odstupu.

4)

Nesprávná interpretace rádiové komunikace, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

5)

Úmyslná odchylka od pokynů ATC, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

4.   NOUZOVÉ STAVY A JINÉ KRITICKÉ SITUACE

1)

Jakákoli událost s následkem vyhlášení nouzového stavu (volání „MAYDAY“ nebo „PAN“).

2)

Jakékoli hoření, tavení, kouř, výpary, elektrický oblouk, přehřátí, požár nebo výbuch.

3)

Kontaminovaný vzduch v pilotním prostoru nebo v prostoru pro cestující, který ohrožuje nebo mohl ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

4)

Nepoužití správného mimořádného nebo nouzového postupu členem posádky letadla nebo palubními průvodčími ve stavu nouze.

5)

Nepoužití jakéhokoli nouzového vybavení nebo mimořádného postupu, které má dopad na výkonnost během letu nebo přistání.

6)

Porucha jakéhokoli nouzového nebo záchranného systému nebo zařízení, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

7)

Nekontrolovatelný tlak v kabině.

8)

Kriticky nízký stav paliva nebo stav paliva na místě určení nižší než požadovaná konečná záloha paliva.

9)

Jakékoli použití kyslíkového systému pro posádku členem posádky.

10)

Ztráta zdravotní způsobilosti jakéhokoli člena posádky letadla nebo palubního průvodčího, jejímž důsledkem je snížení počtu členů posádky pod minimální certifikované složení letové posádky.

11)

Únava člena posádky, která má nebo by mohla mít dopad na jeho schopnost bezpečného výkonu jeho povinností během letu.

5.   VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ A METEOROLOGIE

1)

Srážka, k níž došlo, nebo srážka, k níž téměř došlo, s jiným letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (1).

2)

ACAS RA (rada k vyhnutí od palubního protisrážkového systému).

3)

Aktivace skutečné signalizace výstražného systému pro přiblížení k zemi, jako je například GPWS (systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi)/TAWS (systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu).

4)

Střet s divokými zvířaty, včetně střetu s ptákem.

5)

Poškození cizím předmětem (FOD).

6)

Neočekávané špatné podmínky povrchu vzletové či přistávací dráhy.

7)

Průlet turbulencemi.

8)

Ovlivnění letadla střelnými zbraněmi, ohňostroji, modely létacích draků, laserovým osvětlením, vysoce výkonnými laserovými světly, systémy dálkově řízených letadel, modely letadel nebo obdobnými prostředky.

9)

Úder blesku s následkem poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakéhokoli systému letadla.

10)

Průlet krupobitím s následkem poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakéhokoli systému letadla.

11)

Průlet těžkou turbulencí nebo jakýkoli průlet s následkem zranění cestujících nebo s nezbytnou následnou kontrolou letadla („Turbulence Check“).

12)

Významný průlet zlomem větru nebo bouřkou, který ohrožuje nebo by mohl ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

13)

Námraza s následkem obtíží při ovládání, poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakéhokoli systému letadla.

14)

Průlet vulkanickým popelem.

6.   BEZPEČNOST

1)

Bombové ohrožení nebo únos.

2)

Obtíže při zvládání opilých, násilných nebo neukázněných cestujících.

3)

Odhalení černých pasažérů.


(1)  Mezi překážky patří dopravní prostředky.


PŘÍLOHA II

UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI, ÚDRŽBOU A OPRAVOU LETADLA

1.   VÝROBA

Výrobky, letadlové části nebo zařízení uvolněné do provozu výrobní organizací s odchylkami od příslušných konstrukčních údajů, které by mohly potenciálně vést k nebezpečnému stavu a které byly identifikovány držitelem typového osvědčení nebo schválení konstrukce.

2.   KONSTRUKCE

Jakákoli porucha, nesprávná činnost, závada nebo jiná událost, která se týká výrobku, letadlové části nebo zařízení a která měla nebo může mít za následek nebezpečný stav.

Poznámka: Tento seznam se uplatní pro události, k nimž došlo na výrobku, letadlové části nebo zařízení, na které se vztahuje typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely, doplňkové typové osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakékoliv jiné odpovídající schválení považované za schválení vydané podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (1).

3.   ÚDRŽBA A ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

1)

Závažné poškození konstrukce (například trhliny, trvalá deformace, delaminace, uvolnění, spálení, nadměrné opotřebení nebo koroze) zjištěné při údržbě letadla nebo letadlové části.

2)

Závažný únik nebo kontaminace kapalin (například hydraulických kapalin, paliva, oleje, plynu nebo jiných kapalin).

3)

Porucha nebo závada jakékoli součásti motoru, hnací jednotky a/nebo hnacího ústrojí s následkem jedné nebo více z těchto událostí:

a)

vypadnutí součástí nebo úlomků;

b)

porucha závěsu motoru;

4)

Poškození, porucha nebo závada vrtule, která by mohla mít za následek oddělení vrtule nebo její větší části za letu nebo poruchy ovládání vrtule.

5)

Poškození, porucha nebo závada hnacího ústrojí nebo upevnění hlavního rotoru, které mohou mít za následek oddělení rotoru za letu nebo poruchy ovládání rotoru.

6)

Významná porucha systému nebo vybavení, které jsou kritické pro bezpečnost, včetně nouzového systému nebo vybavení při testování při údržbě nebo selhání aktivace těchto systémů po údržbě.

7)

Chybná montáž nebo instalace komponentů letadla zjištěná při kontrolním nebo zkušebním postupu, který nebyl určen pro tento zvláštní účel.

8)

Nesprávné vyhodnocení závažné závady nebo závažný nesoulad se seznamem minimálního vybavení (MEL) a s postupy uvedenými v technickém deníku.

9)

Závažné poškození propojovacího systému elektrického vedení (EWIS).

10)

Jakákoli závada na kritické součásti s omezenou životností s následkem vyjmutí z provozu před uplynutím doby její životnosti.

11)

Používání výrobků, součástí nebo materiálů neznámého, podezřelého původu, nebo nefunkčních kritických součástí.

12)

Zavádějící, chybné nebo nedostatečné relevantní údaje o údržbě nebo postupy údržby, které by mohly mít za následek významné nedostatky v údržbě, včetně jazykových obtíží.

13)

Nesprávná kontrola nebo uplatňování omezení údržby letadel nebo plánované údržby.

14)

Uvolnění letadla z údržby do provozu v případě jakéhokoli nevyhovění požadavkům, které ohrožuje bezpečnost letu.

15)

Závažné poškození letadla během údržbové činnosti v důsledku nesprávné údržby nebo používání nevhodného nebo nefunkčního pozemního vybavení, které vyžaduje další údržbové činnosti.

16)

Zjištění události, při níž došlo k hoření, tavení, kouři, elektrickému oblouku, přehřátí nebo požáru.

17)

Jakákoli událost, kde lidský výkon, včetně únavy personálu, přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu.

18)

Vážná porucha, nedostatečná spolehlivost nebo opakující se problém s kvalitou zápisu postihující systém letového zapisovače (jako je systém zapisovače letových údajů, systém záznamu komunikace datovým spojem nebo systém zapisovače hlasu v pilotním prostoru) nebo nedostatek informací nutných k zajištění provozuschopnosti systému letového zapisovače.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


PŘÍLOHA III

UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ

Poznámka: Tato příloha je strukturována tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou dle zkušeností tyto události obvykle pozorovány, s cílem usnadnit hlášení těchto událostí. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

1.   UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE LETADEL

1)

Srážka, k níž došlo, nebo srážka, k níž téměř došlo, s jiným letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (1), včetně případů, kdy téměř dojde k řízenému letu do terénu („near CFIT“).

2)

Nedodržení minimálního odstupu (2).

3)

Nedostatečný odstup (3).

4)

Rady k vyhnutí od palubního protisrážkového systému (ACAS).

5)

Střet s divokými zvířaty, včetně střetu s ptákem.

6)

Vyjetí z pojezdové, vzletové nebo přistávací dráhy.

7)

Skutečné nebo potenciální narušení pojezdové, vzletové nebo přistávací dráhy.

8)

Narušení plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO).

9)

Odchýlení letadla od povolení řízení letového provozu.

10)

Odchýlení letadla od příslušných předpisů uspořádání letového provozu:

a)

odchýlení letadla od příslušných zveřejněných postupů uspořádání letového provozu;

b)

narušení vzdušného prostoru, včetně neoprávněného narušení vzdušného prostoru;

c)

odchýlení od příslušných předpisů pro přepravu a provoz zařízení uspořádání letového provozu v letadlech.

11)

Události související se záměnou volací značky.

2.   ZHORŠENÍ NEBO ÚPLNÝ VÝPADEK SLUŽEB NEBO FUNKCÍ

1)

Neschopnost poskytovat služby uspořádání letového provozu nebo provádět funkce uspořádání letového provozu:

a)

Neschopnost poskytovat letové provozní služby nebo provádět funkce letových provozních služeb;

b)

Neschopnost poskytovat služby uspořádání vzdušného prostoru nebo vykonávat funkce uspořádání vzdušného prostoru;

c)

Neschopnost poskytovat služby uspořádání toku letového provozu a kapacity nebo provádět funkce uspořádání toku letového provozu a kapacity.

2)

Chybějící nebo významně nesprávné, poškozené, nedostatečné nebo zavádějící informace jakékoli podpůrné služby (4), včetně těch, které se vztahují ke špatným podmínkám povrchu dráhy.

3)

Výpadek služby komunikace.

4)

Výpadek služby dozoru.

5)

Výpadek služby nebo funkce zpracování a distribuce dat.

6)

Výpadek služby navigace.

7)

Výpadek bezpečnosti systému uspořádání letového provozu, který měl nebo mohl mít přímý negativní dopad na bezpečné poskytování služby.

8)

Významné přetížení sektoru/pozice letové provozní služby vedoucí k možnému zhoršení poskytování služby.

9)

Chybné přijetí nebo výklad významných komunikací, včetně nedostatečného porozumění použitému jazyku v situaci, kdy to mělo nebo mohlo mít přímý negativní dopad na bezpečné poskytování služby.

10)

Ztráta komunikace s letadlem nebo s jinou jednotkou letové provozní služby po delší dobu.

3.   JINÉ UDÁLOSTI

1)

Vyhlášení nouzového stavu (volání „MAYDAY“ nebo „PAN“).

2)

Významná vnější interference s letovými navigačními službami (například vysílání rozhlasových stanic v pásmu FM, které ovlivňuje ILS (systém pro přesné přiblížení a přistání), VOR (pozemní zařízení všesměrové radiové stanice VHF) a komunikaci).

3)

Ovlivnění letadla, jednotky letové provozní služby nebo radiokomunikace střelnými zbraněmi, ohňostroji, modely létacích draků, laserovým osvětlením, vysoce výkonnými laserovými světly, systémy dálkově řízených letadel, modely letadel nebo obdobnými prostředky.

4)

Vypouštění paliva za letu.

5)

Bombové ohrožení nebo únos.

6)

Únava, která ovlivňuje nebo by potenciálně mohla ovlivnit schopnost bezpečného provádění povinností souvisejících s letovou navigací nebo s letovým provozem.

7)

Jakákoli událost, kde lidský výkon přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu.


(1)  Mezi překážky patří i dopravní prostředky.

(2)  To se týká situace, kdy nebyly dodrženy předepsané minimální odstupy mezi letadly nebo mezi letadlem a vzdušným prostorem, pro nějž jsou minimální odstupy předepsány.

(3)  Pokud neexistují předepsané minimální odstupy, jedná se o situaci, kdy byl zaznamenán průlet letadel tak blízko u sebe, že piloti nebyli schopni zajistit bezpečný odstup.

(4)  Například letové provozní služby (ATS), automatické informační služby v koncové řízené oblasti (ATIS), meteorologické služby, navigační databáze, mapy, grafy, letecká informační služba (AIS), příručky.


PŘÍLOHA IV

UDÁLOSTI SOUVISEJÍCÍ S LETIŠTI A POZEMNÍMI SLUŽBAMI

1.   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI LETIŠTĚ

Poznámka: Tento oddíl je strukturován tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou dle zkušeností tyto události obvykle pozorovány, s cílem usnadnit hlášení těchto událostí. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

1.1.   Události související s letadly a s překážkami

1)

Srážka, k níž došlo, nebo srážka, k níž téměř došlo, s jiným letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (1).

2)

Střet s divokými zvířaty, včetně střetu s ptákem.

3)

Vyjetí z pojezdové, vzletové nebo přistávací dráhy.

4)

Skutečné nebo potenciální narušení vzletové, přistávací nebo pojezdové dráhy.

5)

Narušení plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO) nebo vyjetí z ní.

6)

Letadlo nebo dopravní prostředek se při provozu na dopravní ploše letiště neřídí povoleními, pokyny nebo omezením (například: pohyb na nesprávné vzletové či přistávací dráze, pojezdové dráze nebo části letiště s omezeným přístupem).

7)

Cizí těleso na dopravní ploše letiště, které ohrožuje nebo mohlo ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

8)

Přítomnost překážek, které nejsou zveřejněny v AIP („Aeronautical Information Publication“) nebo v NOTAM („Notice to Airmen“) a/nebo které nejsou řádně označeny nebo osvětleny, na letišti nebo v blízkosti letiště.

9)

Vytlačování („push-back“), výjezd vlastním pohonem („power-back“) nebo pojíždění prováděné pomocí dopravního prostředku, zařízení nebo osoby.

10)

Cestující nebo neoprávněná osoba ponechaná bez dozoru na odbavovací ploše.

11)

Důsledky náporu tryskového, rotorového nebo vrtulového proudu.

12)

Vyhlášení nouzového stavu (volání „MAYDAY“ nebo „PAN“).

1.2.   Zhoršení nebo úplný výpadek služeb nebo funkcí

1)

Výpadek nebo porucha komunikace mezi:

a)

personálem letiště, dopravního prostředku nebo jiným pozemním personálem a stanovištěm letové provozní služby nebo stanovištěm služby uspořádání provozu na odbavovací ploše;

b)

stanovištěm uspořádání provozu na odbavovací ploše a stanovištěm služby pro letadla a dopravní prostředky nebo stanovištěm letové provozní služby.

2)

Významná porucha, nesprávná činnost nebo závada letištního zařízení nebo systému, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo nebo osoby na palubě.

3)

Významné nedostatky osvětlení, značení nebo označení letiště.

4)

Porucha letištního systému varování v nouzové situaci.

5)

Záchranné a požární služby nejsou k dispozici v souladu s příslušnými požadavky.

1.3.   Jiné události

1)

Požár, kouř, výbuchy letištního zařízení, v blízkosti letiště a letištního vybavení, které ohrožují nebo mohly ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Události související se zabezpečením letiště (například: neoprávněný vstup, sabotáž, bombové ohrožení).

3)

Nenahlášení významné změny provozních podmínek na letišti, které ohrožuje nebo mohlo ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

4)

Chybějící, nesprávné nebo nedostatečné odmrazování/ochrana proti námraze.

5)

Únik významného množství paliva při tankování.

6)

Natankování znečištěného nebo nesprávného paliva nebo jiných provozních kapalin nebo plynů (včetně kyslíku, dusíku, oleje a pitné vody).

7)

Neschopnost zvládnout špatné podmínky povrchu dráhy.

8)

Jakákoli událost, kde lidský výkon přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu.

2.   POZEMNÍ ODBAVOVÁNÍ LETADLA

Poznámka: Tento oddíl je strukturován tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou tyto události dle zkušeností obvykle pozorovány, s cílem usnadnit hlášení těchto událostí. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

2.1.   Události související s letadly a letištěm

1)

Srážka, k níž došlo, nebo srážka, k níž téměř došlo, s jiným letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (2).

2)

Narušení rozjezdové, přistávací nebo pojezdové dráhy.

3)

Vyjetí ze vzletové, přistávací nebo pojezdové dráhy.

4)

Významná kontaminace konstrukce, systémů a zařízení letadla v důsledku přepravy zavazadel, pošty nebo nákladu.

5)

Vytlačování („push-back“), výjezd vlastním pohonem („power-back“) nebo pojíždění prováděné pomocí dopravního prostředku, zařízení nebo osoby.

6)

Cizí těleso na dopravní ploše letiště, které ohrožuje nebo mohlo ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

7)

Cestující nebo neoprávněná osoba ponechaná bez dozoru na odbavovací ploše.

8)

Požár, kouř, výbuchy letištního zařízení, v blízkosti letiště a letištního vybavení, které ohrožují nebo mohly ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

9)

Události související se zabezpečením letiště (například: neoprávněný vstup, sabotáž, bombové ohrožení).

2.2.   Zhoršení nebo úplný výpadek služeb nebo funkcí

1)

Výpadek nebo porucha komunikace mezi letadlem, dopravním prostředkem, stanovištěm letové provozní služby nebo stanovištěm služby uspořádání provozu na odbavovací ploše.

2)

Významná porucha, nesprávná činnost nebo závada letištního zařízení nebo systému, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo nebo osoby na palubě.

3)

Významné nedostatky v osvětlení, značení nebo označení letiště.

2.3.   Zvláštní události související s pozemním odbavováním

1)

Nesprávné zacházení s cestujícími, zavazadly, poštou nebo nákladem nebo jejich rozmístění, které může mít významný vliv na rozložení hmotnosti nebo vyvážení letadla (včetně významných chyb ve výpočtech nákladového listu).

2)

Odstranění nástupního zařízení vedoucí k ohrožení osob na palubě letadla.

3)

Nesprávné uložení nebo zajištění zavazadel, pošty nebo nákladu, které může jakýmkoli způsobem ohrozit letadlo, jeho zařízení nebo cestující nebo bránit v nouzové evakuaci.

4)

Doprava, pokus o dopravu nebo manipulace s nebezpečným zbožím, které vedly nebo mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu nebo k nebezpečnému stavu (například: incident nebo nehoda v souvislosti s nebezpečným zbožím, jak je definována v technických pokynech ICAO (3)).

5)

Nedodržení zásady spojení zavazadla s cestujícím.

6)

Nedodržení požadovaných postupů pozemního odbavování letadla a postupů odbavení zejména v oblasti odmrazování, doplňování paliva nebo nakládky, včetně nesprávného umístění nebo odstranění zařízení.

7)

Únik významného množství paliva při tankování.

8)

Natankování nesprávného množství paliva, které může mít významný vliv na životnost, výkon, rovnováhu nebo konstrukční pevnost letadla.

9)

Natankování znečištěného nebo nesprávného paliva nebo jiných provozních kapalin nebo plynů (včetně kyslíku, dusíku, oleje a pitné vody).

10)

Porucha, nesprávná činnost nebo závada pozemního vybavení používaného pro pozemní odbavování, která vede nebo může vést k poškození letadla (například tažné tyče nebo GPU (pozemního zdroje energie)).

11)

Chybějící, nesprávné nebo nedostatečné odmrazování/ochrana proti námraze.

12)

Poškození letadla zařízením na pozemní odbavování nebo dopravními prostředky, včetně poškození, které nebylo hlášeno již dříve.

13)

Jakákoli událost, kde lidský výkon přímo přispěl nebo mohl přispět k nehodě či vážnému incidentu.


(1)  Mezi překážky patří i dopravní prostředky.

(2)  Mezi překážky patří i dopravní prostředky.

(3)  Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (ICAO – Dok. 9284).


PŘÍLOHA V

UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE LETADEL JINÝCH NEŽ SLOŽITÝCH MOTOROVÝCH LETADEL, VČETNĚ KLUZÁKŮ A VZDUŠNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ LEHČÍCH NEŽ VZDUCH

Pro účely této přílohy:

a)

se „letadlem jiným než složité motorové letadlo“ rozumí jakékoli jiné letadlo než letadlo definované v čl. 3 písm. j) nařízení (ES) č. 216/2008

b)

termín „kluzák“ má význam stanovený v čl. 2 odst. 117 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (1)

c)

termín „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ má význam stanovený v bodě ML10 oddílu „Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu“ přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES (2)

1.   LETADLO JINÉ NEŽ SLOŽITÉ MOTOROVÉ LETADLO S VÝJIMKOU KLUZÁKŮ A VZDUŠNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ LEHČÍCH NEŽ VZDUCH

Poznámka: Tento oddíl je strukturován tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou dle zkušeností tyto události obvykle pozorovány, s cílem usnadnit hlášení těchto událostí. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

1.1.   Letový provoz

1)

Neúmyslná ztráta kontroly.

2)

Přistání mimo určenou přistávací plochu.

3)

Neschopnost dosáhnout nebo nedosažení požadované výkonnosti letadla, která je očekávána za normálních podmínek při vzletu, stoupání nebo přistání.

4)

Narušení rozjezdové nebo přistávací dráhy.

5)

Vyjetí ze vzletové nebo přistávací dráhy.

6)

Jakýkoli let provedený s letadlem, které nebylo způsobilé k letu nebo u něhož nebyla dokončena letová příprava, a který ohrožuje nebo mohl ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

7)

Nezamýšlený vlet letadla, které není certifikováno pro pravidla pro let podle přístrojů (IFR) nebo jehož pilot není pro IFR kvalifikován, do meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (IMC), který ohrožuje nebo mohl ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

8)

Neúmyslné uvolnění nákladu (3).

1.2.   Technické události

1)

Nadměrné silné vibrace (například: „chvění“ křidélek nebo výškového kormidla, vibrace vrtule).

2)

Jakýkoli řídicí prvek nefunguje správně nebo je odpojen.

3)

Porucha nebo podstatné opotřebení konstrukce letadla.

4)

Ztráta jakéhokoli konstrukčního prvku nebo instalace letadla za letu.

5)

Porucha motoru, rotoru, vrtule, palivového systému nebo jiného podstatného systému.

6)

Únik jakékoli kapaliny s následkem požárního ohrožení, možné nebezpečné kontaminace konstrukce, systémů nebo zařízení letadla nebo ohrožení osob na palubě.

1.3.   Interakce s letovými navigačními službami a s uspořádáním letového provozu

1)

Interakce s letovými navigačními službami (například poskytování nesprávných služeb, rozporuplné komunikace nebo odchylka od povolení), která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Narušení vzdušného prostoru.

1.4.   Nouzové stavy a jiné kritické situace

1)

Jakákoli událost, která vede k tísňovému volání.

2)

Požár, výbuch, kouř, toxické plyny nebo toxické výpary v letadle.

3)

Ztráta zdravotní způsobilosti pilota, která mu znemožňuje vykonávat jakoukoli povinnost.

1.5.   Vnější prostředí a meteorologie

1)

Srážka s jiným letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (4).

2)

Srážka, k níž téměř došlo, s jiným letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (4), která vyžaduje nouzový vyhýbací manévr pro zabránění srážce.

3)

Střet s divokými zvířaty, včetně střetu s ptákem, s následkem poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakékoli podstatné funkce.

4)

Ovlivnění letadla střelnými zbraněmi, ohňostroji, modely létacích draků, laserovým osvětlením, vysoce výkonnými laserovými světly, systémy dálkově řízených letadel, modely letadel nebo obdobnými prostředky.

5)

Úder blesku s následkem poškození letadla nebo ztráty funkcí letadla.

6)

Průlet těžkou turbulencí s následkem zranění cestujících nebo s nezbytnou následnou kontrolou letadla.

7)

Námraza, včetně námrazy karburátoru, která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2.   KLUZÁKY

Poznámka: Tento oddíl je strukturován tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou dle zkušeností tyto události obvykle pozorovány, s cílem usnadnit hlášení těchto událostí. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

2.1.   Letový provoz

1)

Neúmyslná ztráta kontroly.

2)

Událost, při níž pilot kluzáku nebyl schopen uvolnit buď lano navijáku, nebo lano aerovleku, a musel je uvolnit nouzovými postupy.

3)

Každé uvolnění lana navijáku nebo lana aerovleku, které ohrozilo nebo mohlo ohrozit kluzák, osoby na palubě nebo jinou osobu.

4)

V případě motorového kluzáku porucha motoru při vzletu.

5)

Jakýkoli let provedený s kluzákem, který nebyl způsobilý k letu nebo u něhož nedokončená letová příprava ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2.2.   Technické události

1)

Nadměrné silné vibrace (například: „chvění“ křidélek nebo výškového kormidla, vibrace vrtule).

2)

Jakýkoli řídicí prvek nefunguje správně nebo je odpojen.

3)

Porucha nebo podstatné opotřebení konstrukce kluzáku.

4)

Ztráta jakéhokoli konstrukčního prvku nebo instalace kluzáku za letu.

2.3.   Interakce s letovými navigačními službami a s řízením letového provozu

1)

Interakce s letovými navigačními službami (například poskytování nesprávných služeb, rozporuplné komunikace nebo odchylka od povolení), která ohrožuje nebo mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Narušení letového prostoru.

2.4.   Nouzové stavy a jiné kritické situace

1)

Jakákoli událost, která vede k tísňovému volání.

2)

Jakákoliv situace, kdy již není k dispozici žádná bezpečná přistávací plocha.

3)

Požár, výbuch, kouř nebo toxické plyny či výpary v kluzáku.

4)

Ztráta zdravotní způsobilosti pilota, která mu znemožňuje vykonávat jakoukoli povinnost.

2.5.   Vnější prostředí a meteorologie

1)

Srážka s letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (5).

2)

Srážka, k níž téměř došlo, s letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (5), která vyžadovala nouzový vyhýbací manévr pro zabránění srážce.

3)

Střet kluzáku se střelnými zbraněmi, ohňostroji, modely létacích draků, laserovým osvětlením, vysoce výkonnými laserovými světly, dálkově řízenými letadlovými systémy, modely letadel nebo obdobnými prostředky.

4)

Úder blesku mající za následek poškození kluzáku.

3.   VZDUŠNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY LEHČÍ NEŽ VZDUCH (BALONY A VZDUCHOLODĚ)

Poznámka: Tento oddíl je strukturován tak, že příslušné události jsou propojeny s kategoriemi činností, během nichž jsou dle zkušeností tyto události obvykle pozorovány, s cílem usnadnit hlášení těchto událostí. Toto uspořádání však nelze chápat tak, že tyto události nesmí být hlášeny v případě, že k nim dojde mimo kategorii činností, s nimiž jsou v seznamu propojeny.

3.1.   Letový provoz

1)

Jakýkoli let provedený se vzdušným dopravním prostředkem lehčím než vzduch, který nebyl způsobilý k letu nebo u něhož nedokončená letová příprava ohrožuje nebo mohla ohrozit vzdušný dopravní prostředek lehčí než vzduch, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Neúmyslné trvalé zhasnutí zapalovacího hořáku.

3.2.   Technické události

1)

Porucha kterékoli z následujících částí nebo ovládacích prvků: ponorné trubky v palivové lahvi, kladky obalu, ovládací šňůry, poutacího lana, netěsnost ventilů hořáku, netěsnost ventilů palivové lahve, karabiny, poškození palivového vedení, paraventilu, obalu nebo balonetu, dmychadla, přetlakového ventilu (plynový balon), navijáku (upoutané plynové balony).

2)

Významný únik nebo ztráta nosného plynu (například: poréznost, netěsnící ventily nosného plynu).

3.3.   Interakce s letovými navigačními službami a s uspořádáním letového provozu

1)

Interakce s letovými navigačními službami (například poskytování nesprávných služeb, rozporuplné komunikace nebo odchylka od povolení), která ohrožuje nebo mohla ohrozit vzdušný dopravní prostředek lehčí než vzduch, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Narušení letového prostoru.

3.4.   Nouzové stavy a jiné kritické situace

1)

Každá událost, která vede k tísňovému volání.

2)

Požár, výbuch, kouř nebo toxické výpary ve vzdušném dopravním prostředku lehčím než vzduch (kromě běžného fungování hořáku).

3)

Osoby na palubě vzdušného dopravního prostředku lehčího než vzduch byly katapultovány z koše nebo z gondoly.

4)

Ztráta zdravotní způsobilosti pilota, která mu znemožňuje vykonávat jakoukoli povinnost.

5)

Neúmyslné zvednutí nebo vlečení pozemního personálu vedoucí ke smrtelnému zranění nebo úrazu člověka.

3.5.   Vnější prostředí a meteorologie

1)

Srážka, k níž došlo, nebo srážka, k níž téměř došlo, s letadlem, terénem nebo s překážkou na zemi nebo ve vzduchu (6), která ohrožuje nebo mohla ohrozit vzdušný dopravní prostředek lehčí než vzduch, osoby na palubě nebo jinou osobu.

2)

Střet vzdušného dopravního prostředku lehčího než vzduch se střelnými zbraněmi, ohňostroji, modely létacích draků, laserovým osvětlením, vysoce výkonnými laserovými světly, dálkově řízenými letadlovými systémy, modely letadel nebo obdobnými prostředky.

3)

Neočekávaný průlet nepříznivými meteorologickými podmínkami, který ohrožuje nebo mohl ohrozit vzdušný dopravní prostředek lehčí než vzduch, osoby na palubě nebo jinou osobu.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.)

(3)  Tato položka se vztahuje pouze na obchodní provoz ve smyslu čl. 3 písm. i) nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)  Mezi překážky patří i dopravní prostředky.

(5)  Mezi překážky patří i dopravní prostředky.

(6)  Mezi překážky patří i dopravní prostředky.


Top