Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0992

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/992 ze dne 19. června 2015, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

OJ L 159, 25.6.2015, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/992/oj

25.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/66


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/992

ze dne 19. června 2015,

kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem zaevidovaným Komisí dne 13. ledna 2015 požádalo Dánsko o povolení uplatnit opatření odchylující se od ustanovení směrnice 2006/112/ES upravující nárok na odpočet DPH na vstupu.

(2)

O žádosti Dánska informovala Komise ostatní členské státy dopisy ze dne 13. a 14. února 2015. Dopisem ze dne 17. února 2015 oznámila Komise Dánsku, že má k dispozici všechny údaje, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti.

(3)

Bez požadovaného odchylujícího se opatření z dánské legislativy vyplývá, že pokud je lehké nákladní vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do tří tun zaregistrováno u dánských orgánů výlučně pro účely podnikání, je osoba povinná k dani oprávněna odečíst DPH na vstupu z kupní ceny a z provozních nákladů vozidla v plné výši. Pokud je toto vozidlo následně používáno pro soukromé účely, ztrácí osoba povinná k dani právo na odpočet DPH z kupní ceny vozidla.

(4)

Za účelem zmírnění důsledků tohoto režimu požádalo Dánsko o povolení uplatnit zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES, jak dříve povolilo prováděcí rozhodnutí Rady 2012/447/EU (2), jehož platnost skončila dne 31. prosince 2014. Toto opatření umožňuje osobám povinným k dani, které vozidlo zaregistrovaly výlučně pro účely podnikání, aby jej používaly i pro jiné účely a vypočítaly základ daně za domnělé plnění podle článku 75 směrnice 2006/112/ES na denním paušálním základě, místo aby ztratily nárok na odpočet DPH z kupní ceny vozidla.

(5)

Tento zjednodušený způsob výpočtu by však měl být omezen na 20 dnů nepodnikatelského využití v každém kalendářním roce a paušální částka DPH, která má být uhrazena, je stanovena na 40 DKK za každý den nepodnikatelského využití. Dánská vláda tuto částku stanovila na základě analýzy celostátních statistik.

(6)

Toto opatření, které se má použít na lehká nákladní vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností tři tun, by zjednodušilo povinnosti ve vztahu k DPH osob povinných k dani, které vozidlo registrované pro účely podnikání příležitostně využívají k nepodnikatelským účelům. Osoba povinná k dani by se však stále mohla rozhodnout zaregistrovat lehké nákladní vozidlo pro účely podnikání i pro osobní využití. Pak by ztratila nárok na odpočet DPH při nákupu tohoto vozidla, avšak nevztahoval by se na ni požadavek platit denní poplatek za jakékoli soukromé využití vozidla.

(7)

Zavedení opatření, které zajišťuje, že osoba povinná k dani, která vozidlo registrované pro účely podnikání příležitostně využívá k nepodnikatelským účelům, není připravena o plný nárok na odpočet DPH na vstupu z uvedeného vozidla, je v souladu s obecnými pravidly pro odpočet stanovený ve směrnici 2006/112/ES.

(8)

Povolení by mělo platit po omezenou dobu, a mělo by pozbýt platnosti dne 31. prosince 2017.

(9)

Pokud by Dánsko požádalo o další prodloužení odchylujícího se opatření po roce 2017, mělo by Komisi společně s žádostí o prodloužení předložit zprávu.

(10)

Má se za to, že odchylující se opatření bude mít pouze zanedbatelný dopad na celkovou výši daňových příjmů vybraných na stupni konečné spotřeby a nebude mít žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 75 směrnice 2006/112/ES se Dánsku povoluje, pokud osoba povinná k dani využívá pro soukromé účely své nebo svých zaměstnanců nebo obecněji k jiným účelům než pro účely svého podnikání lehké nákladní vozidlo, které bylo zaregistrováno výlučně pro účely podnikání, stanovit základ daně odkazem na paušální sazbu za každý den uvedeného využití.

Denní paušální sazba uvedená v prvním pododstavci je 40 DKK.

Článek 2

Opatření uvedené v článku 1 se použije pouze na lehká nákladní vozidla o nejvyšší přípustné celkové hmotnosti tří tun.

Toto opatření se nepoužije, pokud doba nepodnikatelského využití překročí dvacet dní za kalendářní rok.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2017.

Dánsko předloží Komisi žádost o prodloužení platnosti opatření stanoveného tímto rozhodnutím do 31. března 2017. Taková žádost je doplněna zprávou, která obsahuje přezkum opatření.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Dánsku.

V Lucemburku dne 19. června 2015.

Za Radu

předseda

J. REIRS


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/447/EU ze dne 24. července 2012, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 202, 28.7.2012, s. 24).


Top