Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0866

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/866 ze dne 4. června 2015, kterým se odvolává přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

OJ L 139, 5.6.2015, p. 30–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/866/oj

5.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/866

ze dne 4. června 2015,

kterým se odvolává přijetí závazku tří vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

informujíc členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ZÁVAZEK A JINÁ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) uložila Evropská komise (dále jen „Komise“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).

(2)

Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek uvedeného cenového závazku vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který z praktických administrativních důvodů koordinuje CCCME.

(3)

Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise uvedený cenový závazek přijala, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) změnila Komise nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.

(4)

Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčený výrobek“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčeného výrobku do Unie.

(5)

Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) a CCCME potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je stanoven seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně:

a)

CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. a CSI Cells Co. Ltd spolu s jejich společností ve spojení v Evropské unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B805 (dále jen „Canadian Solar“);

b)

ET Solar Industry Limited a ET Energy Co. Ltd spolu s jejich společnostmi ve spojení v Evropské unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B819 (dále jen „ET Solar“) a

c)

Renesola Zhejiang Ltd a Renesola Jiangsu Ltd spolu s jejich společnostmi ve spojení v Evropské unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B921 (dále jen „ReneSola“).

(6)

Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh skupiny vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčený výrobek, na nějž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.

B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU, JEŽ BYLY PORUŠENY

(7)

Vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat výrobek, na nějž se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou v mezích související roční výše dovozu do Unie stanovené v závazku.

(8)

V rámci závazku je rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Tento seznam konkrétně zahrnuje uzavírání dohod o vyrovnání s odběrateli a uvádění zavádějících údajů ohledně původu dotčeného výrobku nebo identity vývozce.

(9)

Vyvážející výrobci se dále zavázali, že kromě výrobku, na nějž se vztahuje závazek, nebudou prodávat žádné další výrobky, které vyrobili nebo s kterými obchodují, nad hodnotu daného malého procentního limitu celkové prodejní hodnoty výrobku, na nějž se vztahuje závazek, stejným odběratelům, kterým prodávají výrobek, na nějž se vztahuje závazek („dále jen limit paralelního prodeje“).

(10)

Ze závazku pro vyvážející výrobce rovněž vyplývá povinnost každého čtvrt roku Komisi poskytovat podrobné informace o veškerém svém prodeji na vývoz do Unie a opětovném prodeji v Unii (dále jen „čtvrtletní zprávy“). To znamená, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách o prodeji musí být úplné a správné a že nahlášené transakce musí být zcela v souladu s podmínkami závazku.

(11)

Aby bylo zaručeno dodržování závazku, vyvážející výrobci se rovněž zavázali, že umožní inspekce ve svých prostorách za účelem ověření přesnosti a úplnosti údajů uváděných ve čtvrtletních zprávách předkládaných Komisi a že poskytnou veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné.

C.   PODMÍNKY ZÁVAZKU, KTERÉ UMOŽŇUJÍ JEHO ODVOLÁNÍ ZE STRANY KOMISE, ANIŽ BY DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁVAZKU

(12)

Závazek rovněž stanoví, že Komise může kdykoli v průběhu uplatňování závazku jeho přijetí odvolat, jestliže se ukáže, že není proveditelné jej monitorovat a vymáhat.

(13)

V závazku je dále stanoveno, že jej Komise přijímá na základě důvěry a že jakákoli činnost, jež by poškodila vztah s Komisí založený na důvěře, je důvodem k jeho odvolání.

D.   MONITORING VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ

(14)

Komise v rámci monitoringu dodržování závazku ověřovala informace související se závazkem předkládané vyvážejícími výrobci. Výsledná zjištění jsou uvedena v 15.–32. bodě odůvodnění níže a zabývají se problémy, které se objevily u společností Canadian Solar, ET Solar a ReneSola a z nichž pro Komisi vyplývá povinnost v případě těchto tří vyvážejících výrobců odvolat přijetí závazku.

E.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKŮ

i)   Canadian Solar

(15)

Společnost Canadian Solar poskytla několika odběratelům určité výhody, které však neuvedla ve čtvrtletních zprávách. Komise tyto nenahlášené výhody analyzovala a dospěla k závěru, že Canadian Solar porušila povinnosti týkající se podávání zpráv v souvislosti se závazkem.

(16)

Další analýza těchto nenahlášených výhod ukázala, že Canadian Solar rovněž porušila povinnost dodržovat minimální dovozní cenu, jelikož odečtením těchto výhod od prodejní ceny při transakcích s dotčenými odběrateli klesly dané ceny pod minimální dovozní cenu.

(17)

Kromě toho prodávala Canadian Solar ve stejném kalendářním roce paralelně moduly, na které se závazek vztahoval, i moduly, na něž se nevztahoval, stejným odběratelům. Tento prodej stejnému odběrateli probíhal paralelně, ve velkém měřítku, a týkal se na jedné straně modulů dovezených do Unie (prostřednictvím různých kanálů), na které se nevztahovala daná opatření a které byly poté uskladněny, a na druhé straně výrobku, na nějž se vztahuje závazek. Tento prodej výrazně přesáhl limit paralelního prodeje povolený závazkem. Canadian Solar tudíž tento limit porušila.

(18)

Komise dále analyzovala dopady tohoto obchodního toku a dospěla k závěru, že jsou-li výrobky, na něž se závazek vztahuje, a výrobky, na něž se nevztahuje, prodávány stejným odběratelům a zejména v takovém množství, existuje zde vysoké riziko křížové kompenzace.

(19)

Canadian Solar kromě toho ve svém obchodním modelu využívala jednoho výrobce původního zařízení, který s ní není ve spojení. Tento výrobce sestavoval ve třetí zemi pro Canadian Solar moduly, údajně za použití článků z jiné třetí země. Dovoz modulů od uvedeného výrobce původního zařízení do Unie, který zajišťuje Canadian Solar, není předmětem závazku, jelikož závazek se vztahuje pouze na přímý prodej z ČLR do Unie. Tento dovoz i prodej, stejně jako uvedený výrobce původního zařízení, tudíž nespadají do oblasti působnosti monitoringu Komise.

(20)

Komise analyzovala dopady uvedeného obchodního toku na proveditelnost závazku. Dospěla k závěru, že přestože se jedná o omezený rozsah, není monitoring závazku Canadian Solar kvůli uvedenému výrobci původního zařízení proveditelný.

ii)   ET Solar

(21)

ET Solar prodávala výrobek, na nějž se vztahuje závazek, jako součást prodeje kompletních solárních parků. ET Solar ve čtvrtletních zprávách uvedla dovoz výrobku, na nějž se vztahuje závazek, do Unie, avšak nezmínila žádný prodej modulů do solárních parků nebo jako část solárních parků. Ze závazku však vyplývala pro ET Solar povinnost tento prodej nahlásit. Při prodeji solárního parku prodávala ET Solar celou řadu produktů a služeb: moduly instalované v parku, zbývající vybavení nutné pro park, službu vybudování parku a jeho napojení na přenosovou síť.

(22)

Prodej kompletních solárních parků navíc představuje paralelní prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, a výrobků a služeb, na něž se závazek nevztahuje, stejným odběratelům. Tento prodej výrazně přesáhl limit paralelního prodeje povolený závazkem. ET Solar tak porušila tento limit.

(23)

Komise dále analyzovala dopady tohoto obchodního toku a dospěla k závěru, že jsou-li výrobky, na něž se závazek vztahuje, a výrobky a služby, na něž se nevztahuje, prodávány stejným odběratelům a zejména v takovém množství, existuje zde vysoké riziko křížové kompenzace.

(24)

ET Solar navíc nebyla schopna prokázat, že při prodeji kompletních solárních parků dodržela minimální dovozní cenu, jelikož pro moduly samotné nebyla stanovena žádná prodejní cena, protože odběratel platí pouze celkovou cenu za instalaci a žádný další spolehlivý rozpis ceny modulů, dalšího vybavení a služeb nebyl předložen.

(25)

Komise analyzovala dopady tohoto obchodního toku a i v tomto případě dospěla k závěru, že kvůli němu je monitoring závazku ET Solar neproveditelný.

iii)   ReneSola

(26)

Obchodní model společnosti ReneSola se kromě vlastní výrobní kapacity v ČLR opírá o rozsáhlou síť výrobců původního zařízení ve třetích zemích a v Unii, kteří nejsou ve spojení a kteří pro ni moduly sestavují. Tito výrobci původního zařízení využívají články různého původu, včetně článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR. Uvedené články jsou v mnoha případech dováženy do třetích zemí a do Unie prostřednictvím společností ve spojení sídlících v různých třetích zemích.

(27)

Dovoz modulů od uvedených výrobců původního zařízení ve třetích zemích a prodej modulů sestavených výrobcem původního zařízení v Unii není předmětem závazku, jelikož závazek povoluje pouze přímý prodej z ČLR do Unie. Tento dovoz i prodej, stejně jako uvedení výrobci původního zařízení, tudíž nespadají do oblasti působnosti monitoringu Komise.

(28)

Komise analyzovala dopady tohoto obchodního toku a dospěla k závěru, že kvůli němu je monitoring závazku ReneSola neproveditelný.

(29)

ReneSola kromě toho ve čtvrtletních zprávách uváděla zavádějící informace ohledně transakcí s jedním dovozcem ve spojení v Unii. Transakce tohoto dovozce ve spojení prověřené na místě neodpovídají prodeji na vývoz, který ReneSola nahlásila Komisi v rámci závazku. Z následného ověřování vyplynulo, že ReneSola nenahlásila zrušení nebo změny velkého počtu dodávek tomuto dovozci ve spojení.

(30)

Komise analyzovala tyto nesrovnalosti mezi zprávami ReneSola předloženými v souvislosti se závazkem a samotnými prodejními transakcemi a dospěla k závěru, že ReneSola porušila povinnosti týkající se podávání zpráv v souvislosti se závazkem.

iv)   Závěry

(31)

Zjištění týkající se porušení závazku a jeho neproveditelnosti objevená u Canadian Solar, ET Solar a ReneSola vyžadují odvolání přijetí uvedeného závazku u tří uvedených vyvážejících výrobců podle čl. 8 odst. 7 a čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení, čl. 13 odst. 7 a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a podle podmínek závazku.

(32)

Komise kromě toho analyzovala důsledky kroků Canadian Solar, ET Solar a ReneSola uvedených v 15.–30. bodě odůvodnění výše na vztah s Komisí založený na důvěře, který vznikl při přijetí závazku. Komise dospěla k závěru, že kombinace uvedených kroků tento vztah s uvedenými třemi vyvážejícími výrobci založený na důvěře poškodila. Důvodem pro odvolání přijetí závazku uvedených tří vyvážejících výrobců v souladu s podmínkami závazku je proto také akumulace těchto porušení.

F.   POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁVAZKU

(33)

Závazek stanoví, že jakékoli jeho porušení ze strany jednotlivého vyvážejícího výrobce automaticky nevede k odvolání přijetí závazku pro všechny vyvážející výrobce. V takovém případě Komise posoudí dopad daného porušení na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.

(34)

Komise tudíž náležitě posoudila dopad porušení závazku ze strany Canadian Solar, ET Solar a ReneSola na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.

(35)

Odpovědnost za uvedená porušení nesou výhradně tři uvedení vyvážející výrobci, u většiny vyvážejících výrobců nebo CCCME nebyla v rámci monitoringu a ověřování odhalena žádná systematická porušování.

(36)

Komise proto dospěla k závěru, že celkové fungování závazku není ohroženo a že neexistují důvody pro odvolání jeho přijetí u všech vyvážejících výrobců a CCCME.

G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ

(37)

Zúčastněné strany měly možnost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení. Canadian Solar, ET Solar a ReneSola předložily své připomínky a byly vyslechnuty. Na slyšení byli přítomni rovněž zástupci CCCME. Připomínky předložilo i sdružení zastupující dovozce a uživatele výrobku, na nějž se vztahuje závazek, a sdružení zastupující výrobce solárních modulů a článků v Unii.

i)   Canadian Solar

(38)

Canadian Solar protestovala proti tvrzení, že neuvedla určité výhody, které poskytla několika odběratelům, a že jejich poskytnutím nedodržela minimální dovozní cenu. Společnost argumentovala, že nebyla povinna uvedené výhody nahlásit, a to ze tří důvodů:

(39)

Za prvé jsou podle Canadian Solar uvedené výhody součástí prodejních, správních a režijních nákladů její čínské pobočky a žádné prodejní, správní a režijní náklady nemohou současně představovat výhodu pro subjekty kupující výrobek, na nějž se vztahuje závazek. Uvedené kategorie se podle Canadian Solar vzájemně vylučují.

(40)

Za druhé by podle Canadian Solar měly být na základě pokynů vydaných útvary Komise nahlášeny a z prodejní ceny jako výhody odečteny pouze výhody zaplacené společnostmi ve spojení v Unii.

(41)

A za třetí uvedené náklady v žádném případě nepředstavují výhodu pro subjekty kupující výrobek, na nějž se vztahuje závazek, jelikož zaplacené částky odpovídají tržní hodnotě dodané služby.

(42)

Komise uvedené argumenty odmítla, jelikož Canadian Solar měla uvádět veškeré výhody poskytované odběratelům, což neučinila. Komise s výše uvedenými tvrzeními nesouhlasí z těchto důvodů:

(43)

Za prvé v závazku není uvedena žádná výjimka, která by se týkala výhod klasifikovaných jako prodejní, správní a režijní náklady. Tyto náklady mohou ve skutečnosti pro kupujícího zároveň představovat výhody v případě, že mu jsou uhrazeny náklady klasifikované jako prodejní, správní a režijní.

(44)

Za druhé argument Canadian Solar předpokládá, že zaplacené částky skutečně odpovídají tržní hodnotě dodané služby. V tomto ohledu společnost nicméně nepředložila dostatečné důkazy. Navíc, i kdyby této tržní hodnotě odpovídaly, což není tento případ, neznamená to, že takto klasifikované platby nepředstavují pro jejich příjemce (v tomto případě zákazníka Canadian Solar) výhodu, jestliže existuje jasná spojitost mezi nákupem služby a prodejem výrobku, na nějž se vztahuje závazek.

(45)

Za třetí pokyny útvarů Komise, které Canadian Solar zmiňuje, nejsou v této souvislosti relevantní. V rozporu s názorem Canadian Solar uvedené náklady skutečně představují pro kupující výhody. Skutečnost, že tyto náklady byly uvedeny pouze v souvislosti s odpovědí na otázku týkající se podniků ve spojení v Unii, nelze využít k argumentaci, podle níž by uvedené náklady hrazené čínským subjektem neměly představovat tyto výhody. Neexistuje žádný ekonomický či právní důvod pro to, aby se s těmito náklady čínského subjektu zacházelo jinak než s totožnými výdaji společností ve spojení v Unii.

(46)

Za čtvrté v pokynech vydaných útvary Komise je uvedeno upozornění, že pokyny nejsou pro Komisi závazné a že odpovědi v nich uvedené neplatí pro konkrétní případy a vycházejí z omezených informací. Z těchto důvodů nemají uvedené pokyny pro Komisi závaznou hodnotu.

(47)

Komise proto i nadále trvá na závěru, že Canadian Solar porušila povinnosti týkající se podávání zpráv v souvislosti se závazkem a že rovněž porušila povinnost dodržovat minimální dovozní cenu, jelikož odečtením uvedených výhod od prodejní ceny při transakcích s dotčenými odběrateli klesly dané ceny pod minimální dovozní cenu.

(48)

Canadian Solar dále obhajovala svůj paralelní prodej výrobků, na které se závazek vztahuje, a výrobků, na něž se nevztahuje, stejným odběratelům nad limit paralelního prodeje povolený závazkem.

(49)

Společnost uvedla, že ihned po vstupu závazku v platnost prodala nejprve své zásoby výrobků převážně pocházejících z ČLR, které byly dovezeny a procleny, aniž by se na ně vztahovala daná opatření, a poté uskladněny. Teprve po vyprázdnění těchto zásob prodávala Canadian Solar stejným odběratelům výrobky, na něž se vztahuje závazek.

(50)

Canadian Solar dále tvrdí, že výrobky, na něž se vztahuje závazek, nebyly nikdy prodávány odběratelům, kteří nakupovali moduly od výrobců původního zařízení vyrobené a odesílané ze třetích zemí.

(51)

Společnost dále odkazuje na pokyny vydané CCCME, podle nichž se články a moduly, na něž se nevztahuje závazek, nepovažují za „žádný jiný typ výrobku, který společnost vyrobila nebo s ním obchoduje“. Canadian Solar uvádí, že útvary Komise objasnily, že tomu tak není, až v e-mailu ze dne 12. prosince 2013.

(52)

Na závěr společnost uvedla, že její prodej dovezených a proclených výrobků, na něž se nevztahovala daná opatření a které byly poté uskladněny, nepodléhá povinnostem vyplývajícím ze závazku, že společnost prodávala moduly, na něž se závazek nevztahuje, za podobnou cenu jako je minimální dovozní cena a že nejprve zlikvidovala zásoby a teprve poté prodávala výrobek, na nějž se vztahuje závazek. Z těchto důvodů se Canadian Solar nedomnívá, že existuje riziko křížové kompenzace.

(53)

Komise tyto argumenty nepřijala. Z důvodů uvedených ve 46. bodě odůvodnění výše, nejsou pokyny, na něž Canadian Solar odkazuje, pro Komisi závazné. Z jejich formulace a z celkového principu závazku je jasné, že vyvážející výrobce nemůže prodávat jednomu a témuž odběrateli články a moduly, na něž se závazek vztahuje, a články a moduly, na něž se nevztahuje, nad limit paralelního prodeje povolený závazkem.

(54)

To platí i pro situace, kdy moduly byly dovezeny a procleny, aniž by se na ně vztahovala daná opatření, a poté uskladněny. V případě paralelního prodeje modulů je riziko křížové kompenzace ve skutečnosti ještě vyšší než v případě paralelního prodeje jakéhokoli jiného výrobku.

(55)

Komise nemá povinnost prokázat, že došlo ke křížové kompenzaci, musí pouze poukázat na riziko křížové kompenzace u konkrétního vyvážejícího výrobce. Cílem ustanovení závazku je zabránit potenciální křížové kompenzaci, jelikož není možné monitorovat, za jakou cenu se prodávají výrobky, na něž se závazek nevztahuje. E-mail ze dne 12. prosince 2013 tak nevytvořil novou právní situaci, nýbrž pouze potvrdil znění závazku.

(56)

Canadian Solar ve svých připomínkách podaných po slyšení uvedla, že v roce 2013 prodávala moduly, které byly dovezeny a procleny, aniž by se na ně vztahovala daná opatření, a poté uskladněny, stejným odběratelům, kterým rovněž ve stejném roce prodala dotčený výrobek, a že hodnota prvně uvedeného prodeje nebyla pouze marginální. K argumentu, že Canadian Solar nejdříve prodala tyto moduly, a teprve poté výrobek, na nějž se vztahuje závazek, Komise poznamenává, že závazek neobsahuje žádnou výjimku na základě pořadí prodeje. Komise proto tento argument odmítla.

(57)

Canadian Solar dále tvrdila, že po vstupu závazku v platnost dovezla a opětovně prodala omezené množství modulů od výrobců původního zařízení a že uvedené výrobky přestala mezitím pro trh Unie nakupovat.

(58)

Canadian Solar skutečně potvrdila, že strategie s výrobci původního zařízení byla vypracována proto, aby společnost svůj obchodní model přizpůsobila závazku, jelikož moduly od výrobců původního zařízení byly používány k prodeji modulů, které byly součástí sestav, pokud hodnota ostatních výrobků obsažených v sestavě přesahovala limit paralelního prodeje povolený závazkem.

(59)

Společnost kromě toho uvedla, že moduly od výrobců původního zařízení neprodávala odběratelům, kteří od ní nakupovali moduly, na něž se vztahuje závazek. Na závěr Canadian Solar uvedla, že závazek výslovně nezakazuje prodej modulů od výrobců původního zařízení.

(60)

Komise však tyto argumenty odmítla. Závazek sice skutečně výslovně nezmiňuje prodej modulů od výrobců původního zařízení, nicméně jejich prodej není předmětem závazku, jak je uvedeno v 19. bodě odůvodnění výše. Prodej modulů od výrobců původního zařízení tudíž nespadá do oblasti monitoringu Komise.

(61)

Závazek navíc jasně stanoví, že změna obchodního toku do Unie, jejímž jediným ekonomickým zdůvodněním je vyhýbání se opatřením na ochranu obchodu, představuje porušení závazku.

(62)

V tomto ohledu představoval dovoz a opětovný prodej modulů od výrobců původního zařízení do Unie ze strany Canadian Solar změnu obchodního toku vytvořenou s cílem obcházet podmínky závazku.

(63)

Základní antidumpingové nařízení a základní antisubvenční nařízení navíc v rámci posuzování, zda došlo k porušení závazku, neobsahují požadavek na minimální procento prodeje.

(64)

Komise tudíž trvá na svém zjištění, že ačkoliv byl uvedený prodej modulů od výrobců původního zařízení omezený, nebylo kvůli němu možno monitorovat závazek Canadian Solar, a kromě toho představuje tento prodej porušení závazku, jelikož změnil obchodní tok Canadian Solar.

(65)

Na závěr Canadian Solar tvrdí, že vždy dodržovala platná pravidla a podnikla všechna přiměřená opatření, aby řádně interpretovala a prováděla závazek. Společnost zejména zdůraznila, že společně se svým právním poradcem položila Komisi a CCCME více než 50 dotazů s cílem objasnit, zda Canadian Solar dodržuje závazek, a že společnost se vždy řídila radami, které obdržela.

(66)

Tvrzení Canadian Solar nic nemění na celkovém závěru, že akumulace všech těchto zjištění ohledně neproveditelnosti závazku Canadian Solar poškodila vztah této společnosti s Komisí založený na důvěře, a je tudíž důvodem pro jeho odvolání. Cílem obchodní strategie Canadian Solar ve skutečnosti bylo zmenšit praktický rozsah jejích povinností v rámci závazku na minimum, bez ohledu na podstatu závazku a potřebu zachovat vztah důvěry.

ii)   ET Solar

(67)

ET Solar v rámci slyšení uvedla, že nenahlásila prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, jestliže se jednalo o prodej části solárního parku. Společnost dále vysvětlila, že mnoho případů prodeje, k nimž došlo po vstupu závazku v platnost, se týkalo modulů, které byly procleny (avšak nikoli prodány), aniž by se na ně vztahovala daná opatření. Kromě toho společnost objasnila formátovací chybu a jednu menší opravu. V důsledku toho by rozdíl v prodeji zaznamenaném v účetnictví společnosti a nahlášeném prodeji mohl být považován za nevýznamný.

(68)

ET Solar při stejné příležitosti potvrdila, že od nahlášení těchto údajně nevýznamných množství prodeje ve zprávách pro Komisi upustila a že velké množství solárních modulů bylo procleno, aniž by se na ně vztahovala daná opatření, avšak nebylo prodáno před vstupem závazku v platnost. Společnost nevysvětlila, zda tyto moduly byly prodány stejným odběratelům, jimž byl následně prodán výrobek, na nějž se vztahuje závazek.

(69)

ET Solar rovněž uvedla, že prodej solárních parků není v rámci závazku zakázán a že se jedná o komplexní integrované výrobky, které by měly být považovány za jednu jednotku, a jako takové tudíž nespadají do definice „výrobku, na nějž se vztahuje závazek“.

(70)

ET Solar se proto domnívá, že limit paralelního prodeje pro prodej „jiných výrobků“ povolený závazkem se na prodej solárních parků nevztahuje a že tudíž není třeba jej hlásit. Zároveň bylo potvrzeno, že byly nahlášeny transakce v rámci skupiny, jejichž výsledkem byl dovoz výrobku, na nějž se vztahuje závazek, do Unie.

(71)

Komise uvedené argumenty ET Solar odmítla z těchto důvodů.

(72)

Objem porušení závazku není relevantní. Jak je uvedeno v 63. bodě odůvodnění výše, základní antidumpingové nařízení a základní antisubvenční nařízení v rámci posuzování, zda došlo k porušení závazku, neobsahují požadavek na minimální procento prodeje.

(73)

Kromě toho údajně nevýznamná množství zmíněná v 67. bodě odůvodnění výše nejsou zanedbatelná, nýbrž odpovídají značnému objemu několika plných kontejnerů. ET Solar dále nevyloučila, že významné množství solárních modulů, které byly procleny, aniž by se na ně vztahovala daná opatření, bylo prodáno stejným odběratelům, kteří rovněž kupovali výrobek, na nějž se vztahuje závazek. Z vysvětlení ET Solar tudíž vyplývá, že pravidla pro riziko křížové kompenzace byla též porušena.

(74)

Solární parky prodávané ET Solar sestávají zejména z modulů dovážených v rámci závazku. ET Solar proto měla povinnost o prodeji těchto modulů v souvislosti se závazkem informovat. Závazek navíc jasně stanoví, že aby se zabránilo riziku křížové kompenzace, nesmí být stejnému odběrateli prodány „jiné výrobky“ nad limit paralelního prodeje, a to bez výjimky.

(75)

Komise proto trvá na svém závěru, že ET Solar závazek porušila, jelikož prodávala moduly do solárních parků a tento prodej neuvedla ve svých zprávách. V důsledku toho Komise trvá i na závěrech ohledně porušení minimální dovozní ceny a neproveditelnosti závazku ET Solar.

iii)   ReneSola

(76)

ReneSola uvedla, že její obchodní model, v rámci něhož vyrábí moduly za použití vlastních výrobních kapacit v ČLR a rozsáhlé sítě výrobců původního zařízení ve třetích zemích a v Unii, kteří nejsou ve spojení, není nový a existoval ještě před vstupem závazku v platnost. Společnost argumentovala, že tento obchodní model nebyl až do listopadu 2014 výslovně zakázán.

(77)

Kromě toho ReneSola uvedla, že je připravena se zavázat, že nebude na trh Unie prodávat moduly vyráběné jejími výrobci původního zařízení ve třetích zemích.

(78)

Společnost by však ráda využívala výrobní kapacitu výrobců původního zařízení v Unii k prodeji na trhu Unie. ReneSola se nabídla, že zjednoduší svůj obchodní model tak, aby bylo monitorování závazku proveditelné.

(79)

S cílem zabránit potenciální křížové kompenzaci společnost nabídla, že vyvine „interní ochranný mechanismus“, který zakáže prodej z různých zdrojů stejnému podniku, podnikům stejné skupiny, nebo prodej vlastním projektům. ReneSola kromě toho nabídla, že zajistí, aby její výrobci původního zařízení v Unii, spolupracovali s Komisí.

(80)

Komise uvedené argumenty odmítla z těchto důvodů.

(81)

Monitoring tak rozsáhlého obchodního modelu spočívajícího ve využívání výrobců původního zařízení zůstává neproveditelný, jak je již vysvětleno ve 26.–28. bodě odůvodnění výše. I přes závazky, které ReneSola nabídla, by využívání výrobce původního zařízení v Unii činilo monitoring závazku neproveditelný. Činnosti výrobců původního zařízení, i když jsou tito výrobci v Unii, nespadají do oblasti působnosti závazku, a tudíž ani monitoringu Komise.

(82)

Argument ReneSola týkající se „interního ochranného mechanismu“ nebyl podložen žádnými důkazy či dalším vysvětlením. Navíc upřesnění z listopadu 2014 neznamená, že rozsáhlé využívání výrobců původního zařízení ze strany ReneSola nečinilo závazek neproveditelný i předtím. To lze doložit skutečností, že ReneSola nezpochybňuje, že výrobci původního zařízení usazení ve třetích zemích v rámci své výroby alespoň částečně používají články původem z ČLR, jak vyplývá z údajů předložených ReneSola před ověřováním. Není proveditelné monitorovat, zda moduly sestávající z těchto článků nebyly dovozeny do Unie.

(83)

ReneSola kromě toho předložila další informace o konkrétní dodávce, u níž ve svých čtvrtletních zprávách poskytla zavádějící informace. Společnost uvedla, že se nejednalo o záměr, ale o špatné pochopení závazku a případně nedbalost. ReneSola kromě toho uvedla, že provádění závazku je složité, jelikož zahrnuje oddělené povinnosti týkající se podávání zpráv o osvědčeních a fakturách v souvislosti se závazkem, a že jak podávání zpráv, tak i následných oprav se účastní několik stran.

(84)

Komise uvedený argument odmítla z těchto důvodů.

(85)

ReneSola neopravila informace (zrušení nebo změna dodávek) uvedené ve čtvrtletních zprávách a neuvedla je do souladu se záznamy o transakcích dovozce, s nímž je ve spojení. Čtvrtletní zprávy ReneSola proto neodráží skutečné obchodní transakce.

(86)

ReneSola informovala CCCME o významném rozdílu v dodaném množství a množství uvedeném na příslušném osvědčení o závazku a požádala o pomoc při nápravě situace až po inspekci Komise na místě.

(87)

Komise proto trvá na posouzení porušení závazku ReneSola z důvodu neúplného a chybného podávání zpráv o prodeji.

iv)   Připomínky dalších zúčastněných stran

(88)

Jedna zúčastněná strana požadovala, aby Komise odvolala přijetí závazku v případě tří uvedených vyvážejících výrobců se zpětnou působností od data prvního zdokumentovaného porušení závazku nebo alespoň od data, kdy začalo ověřování, s cílem nahradit škodu, která byla způsobena rozpočtu Unie v důsledku údajného vyhýbání se dovozním clům.

(89)

Komise uvedenou žádost zamítla, jelikož do vstupu tohoto nařízení v platnost neexistují důvody pro zneplatnění žádných faktur v souvislosti se závazkem vydaných uvedenými třemi vyvážejícími výrobci, které by mohlo být důvodem pro zpětný výběr cla.

(90)

Jiná zúčastněná strana vyzvala Komisi, aby povolila přechodné období před tím, než bude antidumpingové a vyrovnávací clo použitelné, aby dovozci mohli řádně provést a dokončit stávající smluvní ujednání a nalézt alternativní dodavatele.

(91)

Komise uvedenou žádost zamítla, neboť podle čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení se v případě odvolání přijetí závazku automaticky uplatní antidumpingové a vyrovnávací clo, přičemž pro přechodné období není žádný právní základ.

(92)

Dovozce navíc odpovídá jak za platbu dovozního cla, tak za správnost dokladů, které předkládá celním orgánům. Unie nemůže nést nepříznivé důsledky protiprávních kroků jeho smluvních partnerů. Možnost odvolání cenového závazku představuje obchodní riziko, které dovozní činnost obnáší.

v)   Závěr

(93)

I přes výše uvedené připomínky Komise trvá na svých zjištěních ohledně porušení závazku a jeho neproveditelnosti stanovených u společností Canadian Solar, ET Solar a ReneSola. Komise rovněž trvá na závěru, že kombinace kroků Canadian Solar, ET Solar a ReneSola uvedených v 15. až 32. bodě odůvodnění výše poškodila její vztah se všemi těmito třemi výrobci založený na důvěře.

(94)

To samotné je důvodem pro odvolání přijetí závazku těchto tří vyvážejících výrobců v souladu s podmínkami závazku.

H.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA

(95)

Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro Canadian Solar, ET Solar a ReneSola musí být odvoláno.

(96)

V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společnostmi Canadian Solar (doplňkový kód TARIC: B805), ET Solar (doplňkový kód TARIC: B819) a ReneSola (doplňkový kód TARIC: B921), a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(97)

V tabulce v příloze tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž zůstává přijetí závazku prováděcím rozhodnutím Komise 2014/657/EU nezměněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijetí závazku ve vztahu k i) společnosti CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. a CSI Cells Co. Ltd pod společným doplňkovým kódem TARIC: B805; ii) společnosti ET Solar Industry Limited a ET Energy Co. Ltd pod společným doplňkovým kódem TARIC B819 a iii) společnosti Renesola Zhejiang Ltd a Renesola Jiangsu Ltd pod společným doplňkovým kódem TARIC B921 se tímto odvolává.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Seznam společností:

Název společnosti

Doplňkový kód TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


Top