Help Print this page 

Document 32014H0881

Title and reference
2014/881/EU: Doporučení Komise ze dne 18. listopadu 2014 k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 520–526 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/881/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/520


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 18. listopadu 2014

k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu

(2014/881/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle bodu 7.3.4 přílohy nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 (2) (TSI INF) a bodu 7.3.4 přílohy nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 (3) (TSI ENE) je pro stávající železniční tratě, na kterých není realizován žádný projekt obnovy nebo modernizace, prokázání úrovně shody těchto tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) dobrovolné. Podobně i pro stávající tratě, na nichž jsou realizovány projekty, které nezahrnují postup ES ověřování, by prokázání úrovně shody těchto tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) mělo být dobrovolné.

(2)

Provozovatel infrastruktury by měl mít možnost dobrovolně zadat do registru infrastruktury informace týkající se úrovně shody stávající trati se základními parametry TSI. Pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI by měl být doporučen standardní postup.

(3)

Příloha doporučení Komise 2011/622/EU (4) odkazuje na předchozí verze TSI INF a TSI ENE, a měla by proto být aktualizována.

(4)

Z důvodu srozumitelnosti a zjednodušení je vhodnější nahradit doporučení 2011/622/EU tímto doporučením Komise.

(5)

Po konzultaci s výborem uvedeným v článku 29 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu by měl být použit postup stanovený v příloze.

2.

Toto doporučení nahrazuje doporučení 2011/622/EU.

V Bruselu dne 18. listopadu 2014.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Evropské unii (Viz strana 179 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Doporučení Komise 2011/622/EU ze dne 20. září 2011 týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu (Úř. věst. L 243, 21.9.2011, s. 23).


PŘÍLOHA

1.   Úvod

1.1.   Technická oblast působnosti

Tento postup se vztahuje na tyto subsystémy železničního systému Evropské unie:

a)

strukturální subsystém infrastruktura a

b)

strukturální subsystém energetika.

Oba subsystémy jsou uvedeny v seznamu subsystémů v příloze II odst. 1 směrnice 2008/57/ES.

1.2.   Místní oblast působnosti

Místní oblastí působnosti tohoto postupu je železniční systém EU, jak je definován ve směrnici 2008/57/ES.

1.3.   Definice

Pro účely tohoto postupu se:

a)

„EI“ rozumí stávající infrastruktura (pevná zařízení), které nepodléhají postupu ES ověřování;

b)

„prokázáním shody EI“ rozumí ověření, zda jsou základní parametry subsystému a/nebo prvek stávajících tratí v souladu s požadavky příslušných TSI;

c)

„osvědčením o prokázání shody EI“ rozumí dokument vydaný nezávislým posuzovatelem po prokázání shody EI;

d)

„prohlášením o prokázání shody EI“ rozumí dokument vydaný žadatelem poté, co obdrží osvědčení o prokázání shody EI.

2.   Postup pro prokázání shody stávajících tratí s technickými specifikacemi pro interoperabilitu

2.1.   Účel

Následující postup lze použít pro prokázání shody stávajících pevných zařízení s TSI, aniž by podléhaly postupu ES ověřování.

Tento postup není povinný, lze jej však použít dobrovolně.

2.2.   Postup pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI

2.2.1.   Postupem pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI je postup prokázání shody EI. Podle tohoto postupu žadatel splňuje povinnosti stanovené v bodech 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5.2 a 2.2.5.3 a na vlastní odpovědnost zajišťuje a prohlašuje, že daný subsystém, který podléhá ustanovením bodu 2.2.4, splňuje požadavky příslušných TSI.

2.2.2.   Žadatel podá žádost o prokázání shody EI subsystému nezávislému posuzovateli dle vlastního výběru.

Žádost obsahuje:

a)

jméno a adresu žadatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu, a

b)

technickou dokumentaci.

2.2.3.   Technická dokumentace

2.2.3.1.   Žadatel vypracuje technickou dokumentaci a dá ji k dispozici nezávislému posuzovateli uvedenému v bodě 2.2.4. Dokumentace by měla umožnit prokázat úroveň shody stávajících subsystémů se základními parametry příslušných TSI.

2.2.3.2.   Technická dokumentace obsahuje, je-li to vhodné, tyto prvky:

a)

obecný popis stávajícího subsystému;

b)

dokumenty potřebné k vypracování technické dokumentace;

c)

seznam harmonizovaných norem a/nebo dalších příslušných technických specifikací, odkazy na něž byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, a/nebo vnitrostátních technických specifikací, které se oznamují podle čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení přijatých ke splnění požadavků příslušných TSI v případě, že uvedené harmonizované nebo vnitrostátní normy nebyly použity. V případě částečného použití harmonizovaných nebo vnitrostátních norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity;

d)

podmínky pro užití subsystému (omezení provozní doby nebo vzdálenosti, povolené opotřebení atd.);

e)

popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení provozu a údržby subsystému,

f)

podmínky pro údržbu a technickou dokumentaci týkající se údržby subsystému;

g)

veškeré technické požadavky příslušných TSI, které se musí brát v úvahu během údržby nebo provozu subsystému;

h)

veškeré další vhodné technické podklady prokazující, že předchozí kontroly nebo zkoušky byly úspěšně provedeny příslušnými orgány za srovnatelných podmínek.

2.2.3.3.   Žadatel uchovává technickou dokumentaci k dispozici příslušným vnitrostátním orgánům po celou dobu životnosti subsystému.

2.2.4.   Postup pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI

2.2.4.1.   Nezávislý posuzovatel vybraný žadatelem vezme v úvahu doklady o přezkoumáních, kontrolách nebo zkouškách, které byly provedeny jinými subjekty nebo žadatelem.

2.2.4.2.   Důkazy shromážděné nezávislým posuzovatelem by měly být přiměřené a dostatečné, aby prokázaly shodu s požadavky příslušných TSI i to, že byly provedeny všechny požadované a odpovídající kontroly a zkoušky.

2.2.4.3.   Pokud stávající subsystém splňuje požadavky příslušných TSI, může nezávislý posuzovatel vydat osvědčení o prokázání shody EI.

2.2.5.   Prohlášení o prokázání shody EI

2.2.5.1.   Žadatel vystaví písemné prohlášení o prokázání shody EI pro daný subsystém a uchovává je po celou dobu životnosti subsystému. Prohlášení o prokázání shody EI identifikuje subsystém, pro nějž bylo vystaveno.

2.2.5.2.   Prohlášení o prokázání shody EI a průvodní dokumenty jsou vypracovány v souladu s kapitolou 2.5 tohoto postupu.

2.2.5.3.   Kopie prohlášení o prokázání shody EI se na požádání předloží příslušným orgánům.

2.2.6.   Technická dokumentace

2.2.6.1.   Nezávislý posuzovatel je odpovědný za vypracování technické dokumentace, která se přikládá k prohlášení o prokázání shody EI.

2.2.6.2.   Technická dokumentace, která se přikládá k prohlášení o prokázání shody EI, je uložena u žadatele.

2.2.6.3.   Žadatel uchovává kopii technické dokumentace po celou dobu životnosti subsystému; kopii technické dokumentace zašle všem ostatním členským státům, které o to požádají.

2.3.   Posuzované vlastnosti

Vlastnosti, které se posuzují v rámci postupu pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI, jsou uvedeny:

v tabulce 1 pro subsystém infrastruktura a

v tabulce 2 pro subsystém energetika.

Tabulka 1

Posouzení subsystému infrastruktura k prokázání shody EI

Posuzované vlastnosti (TSI INF)

Stávající trať dosud nepodrobená ES ověření

Konkrétní postupy posouzení

1

2

Průjezdný průřez (4.2.3.1)

X

6.2.4.1

Osová vzdálenost kolejí (4.2.3.2)

X

6.2.4.2

Maximální sklony (4.2.3.3)

X

 

Minimální přípustný poloměr vodorovných oblouků (4.2.3.4)

X

6.2.4.4

Minimální přípustný poloměr zaoblení lomu sklonu (4.2.3.5)

X

6.2.4.4

Jmenovitý rozchod koleje (4.2.4.1)

X

6.2.4.3

Převýšení (4.2.4.2)

X

6.2.4.4

Nedostatek převýšení (4.2.4.3)

X

6.2.4.4

6.2.4.5

Náhlá změna nedostatku převýšení koleje (4.2.4.4)

X

6.2.4.4

Ekvivalentní kuželovitost (4.2.4.5)

X

6.2.4.6

Profil hlavy kolejnice pro běžnou kolej (4.2.4.6)

není určeno

6.2.4.7

Úklon kolejnice (4.2.4.7)

X

 

Návrh geometrie výhybek a srdcovek (4.2.5.1)

X

6.2.4.8

Použití srdcovek s pohyblivými částmi (4.2.5.2)

X

6.2.4.8

Maximální délka nevedeného místa ve dvojité pevné srdcovce (4.2.5.3)

X

6.2.4.8

Odolnost koleje proti svislým zatížením (4.2.6.1)

X

6.2.5

Odolnost koleje v podélném směru (4.2.6.2)

X

6.2.5

Odolnost koleje v příčném směru (4.2.6.3)

X

6.2.5

Odolnost nových mostů vůči zatížení dopravou (4.2.7.1)

není určeno

 

Ekvivalentní svislé zatížení pro nová zemní tělesa a účinky zemního tlaku (4.2.7.2)

není určeno

 

Odolnost nových konstrukcí vedoucích nad tratí nebo přiléhajících k železniční trati (4.2.7.3)

není určeno

 

Odolnost stávajících mostů a zemních těles vůči zatížení dopravou (4.2.7.4)

X

6.2.4.10

Mez bezodkladného zásahu pro vyrovnání (4.2.8.1)

není určeno

 

Mez bezodkladného zásahu pro podélnou výšku (4.2.8.2)

není určeno

 

Mez bezodkladného zásahu pro zborcení koleje (4.2.8.3)

není určeno

 

Mez bezodkladného zásahu pro rozchod trati jako ojedinělé závady (4.2.8.4)

není určeno

 

Mez okamžitého zásahu pro převýšení (4.2.8.5)

není určeno

 

Mez okamžitého zásahu pro výhybky a srdcovky (4.2.8.6)

není určeno

 

Užitná délka nástupiště (4.2.9.1)

X

 

Výška nástupiště (4.2.9.2)

X

 

Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje (4.2.9.3)

X

6.2.4.11

Uspořádání kolejí podél nástupišť (4.2.9.4)

X

 

Maximální kolísání tlaku v tunelu (4.2.10.1)

X

6.2.4.12

Účinek bočního větru (4.2.10.2)

X

6.2.4.13

Odlétávání štěrku (4.2.10.3)

otevřený bod

 

Značení vzdálenosti (4.2.11.1)

X

 

Ekvivalentní kuželovitost za provozu (4.2.11.2)

není určeno

 

Vyprazdňování toalet (4.2.12.2)

X

6.2.4.14

Zařízení pro čištění exteriérů vlaků (4.2.12.3)

X

6.2.4.14

Doplňování vody (4.2.12.4)

X

6.2.4.14

Doplňování paliva (4.2.12.5)

X

6.2.4.14

Elektrické přípojky (4.2.12.6)

X

6.2.4.14

Použití prvků interoperability

není určeno

 


Tabulka 2

Posouzení subsystému energetika k prokázání shody EI

Posuzované vlastnosti (TSI ENE)

Stávající trať dosud nepodrobená ES ověření

Konkrétní postupy posouzení

1

2

Napětí a kmitočet (4.2.3)

X

 

Parametry vztahující se k výkonnosti napájecí soustavy (4.2.4)

X

6.2.4.1

Proudová zatížitelnost, stejnosměrné soustavy, stojící vlaky (4.2.5)

X

6.1.4.2

Rekuperační brzdění (4.2.6)

X

6.2.4.2

Opatření pro koordinaci elektrické ochrany (4.2.7)

X

6.2.4.3

Účinky harmonických a dynamických jevů na střídavých soustavách (4.2.8)

X

6.2.4.4

Geometrie trolejového vedení (4.2.9)

X

 

Obrys pantografového sběrače (4.2.10)

X

 

Střední přítlačná síla (4.2.11)

X

 

Dynamické chování a jakost odběru proudu (4.2.12)

X

6.1.4.1, 6.2.4.5

Vzdálenost mezi pantografovými sběrači použitá pro návrh trolejového vedení (4.2.13)

X

 

Materiál trolejového vodiče (4.2.14)

X

 

Úseky oddělující fáze (4.2.15)

X

 

Úseky pro oddělení soustav (4.2.16)

X

 

Ochranná opatření proti zasažení elektrickým proudem (4.2.18)

X

6.2.4.6

Pravidla údržby (4.5)

X

6.2.4.7

2.4.   Požadavky na nezávislého posuzovatele

2.4.1.   Nezávislý posuzovatel vybraný žadatelem provede prokázání shody EI stávajících tratí. Nezávislým posuzovatelem může být externí subjekt nebo interní součást provozovatele infrastruktury.

2.4.2.   Ve vztahu k železniční infrastruktuře má nezávislý posuzovatel:

a)

řádné technické vzdělání;

b)

dostatečnou znalost požadavků vztahujících se na posouzení a odpovídající zkušenosti v provádění potřebných zkoušek a

c)

způsobilost vystavit osvědčení o prokázání shody EI a vypracovat technickou dokumentaci představující úřední záznam o provedených posouzeních.

2.4.3.   Nezávislý posuzovatel, který je interní součástí provozovatele infrastruktury, by měl splňovat tyto požadavky:

a)

posuzovatel a jeho zaměstnanci jsou organizačně samostatnou jednotkou a používají takové metody podávání zpráv, které zajišťují jejich nestrannost;

b)

posuzovatel ani jeho zaměstnanci nesmí být odpovědní za provoz nebo údržbu výrobků, které posuzují, ani se nesmí účastnit jakýchkoli činností, které by mohly ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo čestné jednání ve vztahu k činnostem posuzování.

2.5.   Prohlášení o prokázání shody

2.5.1.   Prohlášení o prokázání shody EI a průvodní dokumenty jsou opatřeny datem a podpisem.

2.5.2.   Prohlášení je napsáno ve stejném jazyce jako technická dokumentace a obsahuje:

a)

odkazy na postup pro prokázání shody stávajících tratí s technickými specifikacemi pro interoperabilitu;

b)

obchodní jméno a úplnou adresu žadatele nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného v EU (jestliže žádost podává zástupce, musí být rovněž uvedeno obchodní jméno žadatele);

c)

stručný popis subsystému;

d)

jméno a adresa nezávislého posuzovatele, který provedl prokázání shody EI;

e)

odkazy na dokumenty obsažené v technické dokumentaci;

f)

veškerá příslušná dočasná nebo konečná ustanovení, kterým má subsystém vyhovovat, a zejména všechna provozní omezení nebo podmínky;

g)

dobu platnosti prohlášení o prokázání shody EU, pokud má dočasnou platnost;

h)

totožnost signatáře.


Top