Help Print this page 

Document 32014D0888

Title and reference
2014/888/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2014 o schválení Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007 , jménem Evropské unie
  • In force
OJ L 353, 10.12.2014, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/888/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/9


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 4. prosince 2014

o schválení Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, jménem Evropské unie

(2014/888/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie usiluje o vytvoření společného justičního prostoru založeného na zásadě vzájemného uznávání soudních rozhodnutí.

(2)

Protokol k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení týkající se otázek specifických pro železniční kolejová vozidla (dále jen „železniční protokol“), který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, je významným příspěvkem k právní úpravě této oblasti na mezinárodní úrovni. Je proto žádoucí, aby ustanovení tohoto nástroje týkající se záležitostí spadajících do výlučné pravomoci Unie byla uplatňována co nejdříve.

(3)

Komise jednala jménem Evropského společenství o těch částech železničního protokolu spadajících do výlučné pravomoci Společenství.

(4)

V čl. XXII odst. 1 železničního protokolu se stanoví, že organizace regionální hospodářské integrace, které mají pravomoc v určitých záležitostech upravených uvedeným protokolem, jej mohou podepsat, schválit nebo k němu přistoupit.

(5)

Železniční protokol se také zabývá některými záležitostmi, které upravuje nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (1), jež má být k 10. lednu 2015 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (2), nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (4), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (6).

(6)

Společenství podepsalo železniční protokol dne 10. prosince 2009 poté, co bylo dne 30. listopadu 2009 přijato rozhodnutí Rady 2009/940/ES (7).

(7)

V některých záležitostech upravených železničním protokolem má výlučnou pravomoc Unie, zatímco v jiných záležitostech upravených tímto nástrojem mají pravomoc členské státy.

(8)

Unie by proto měla železniční protokol schválit.

(9)

Ustanovení čl. XXII odst. 2 železničního protokolu stanoví, že organizace regionální hospodářské integrace vydá při podpisu, přijetí, schválení nebo přistoupení prohlášení, jež blíže určí záležitosti upravované uvedeným protokolem, pro které na ni její členské státy přenesly pravomoc.

(10)

Při podpisu železničního protokolu učinilo Společenství požadované prohlášení týkající se jeho pravomoci. Unie by však měla při schválení železničního protokolu učinit nové prohlášení, nahrazující původní prohlášení, v němž by se opravily faktické chyby a zohlednil legislativní vývoj a přistoupení Chorvatské republiky k Unii.

(11)

Články VI, VIII, IX a X železničního protokolu se použijí, pouze pokud smluvní stát učinil prohlášení v tomto smyslu podle článku XXVII železničního protokolu a za podmínek upřesněných v takovém prohlášení. Při schválení železničního protokolu by Unie neměla učinit prohlášení podle čl. XXVII odst. 2 týkající se použití článku VIII, ani by neměla učinit žádné z prohlášení podle čl. XXVII odst. 1 a 3. Pravomoci členských států týkající se pravidel hmotného práva, pokud jde o insolvenci, nebudou dotčeny.

(12)

Pro Spojené království a Irsko jsou závazné nařízení (ES) č. 44/2001, které bude s účinkem k 10. lednu 2015 nahrazeno nařízením (EU) č. 1215/2012, nařízení (ES) č. 1346/2000, nařízení (ES) č. 593/2008, směrnice 2008/57/ES a nařízení (ES) č. 881/2004, a proto se Spojené království a Irsko účastní přijímání a uplatňování tohoto rozhodnutí.

(13)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byla přijat v Lucemburku dne 23. února 2007 (8), se schvaluje jménem Evropské unie.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné uložit jménem Unie listiny o schválení uvedené v článku XXI železničního protokolu (9).

Článek 3

Unie při schválení železničního protokolu učiní podle čl. XXII odst. 2 uvedeného protokolu prohlášení obsažené v příloze.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 4. prosince 2014.

Za Radu

předseda

A. ORLANDO


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Rady 2009/940/ES ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, Evropským společenstvím (Úř. věst. L 331, 16.12.2009, s. 1).

(8)  Železniční protokol byl zveřejněn v Úř. věst. L 331, 16.12.2009, s. 5 spolu s rozhodnutím o podpisu.

(9)  Den vstupu protokolu v platnost pro Unii zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA

Prohlášení podle čl. XXII odst. 2 týkající se pravomoci Evropské unie v otázkách upravených Protokolem k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům (dále jen „železniční protokol“), přijatým v Lucemburku dne 23. února 2007, v souvislosti s nímž členské státy přenesly svou pravomoc na Unii

1.

Článek XXII železničního protokolu stanoví, že organizace regionální hospodářské integrace, které jsou tvořeny svrchovanými státy a které mají pravomoc v určitých otázkách upravených protokolem, mohou uvedený protokol podepsat, přijmout, schválit či k němu přistoupit, pokud učiní prohlášení podle čl. XXII odst. 2. Evropská unie se rozhodla schválit železniční protokol a činí tímto toto prohlášení.

2.

Členskými státy Evropské unie jsou: Belgické království, Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Estonská republika, Irsko, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Chorvatská republika, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republika Malta, Nizozemské království, Rakouská republika, Polská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

3.

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se však toto prohlášení nevztahuje na Dánské království.

4.

Toto prohlášení se nevztahuje na území členských států, na něž se nevztahuje Smlouva o fungování Evropské unie (viz článek 355 Smlouvy), a nejsou jím dotčeny akty ani postoje, které mohou dotyčné členské státy přijmout podle železničního protokolu jménem a v zájmu těchto území.

5.

Členské státy Evropské unie přenesly na Unii pravomoc v otázkách, které mohou ovlivnit nebo změnit pravidla nařízení Rady (ES) č. 44/ (1), jež má být k 10. lednu 2015 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (2), nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (4), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (6).

6.

Pokud jde o systém číslování vozidel, přijala Unie rozhodnutím Komise 2006/920/ES (7) systém číslování, změněný dne 14. listopadu 2012 rozhodnutím Komise 2012/757/EU (8), který je vhodný pro účely označování kolejových vozidel, jak jsou uvedena v článku XIV železničního protokolu.

Dále pokud jde o výměnu údajů mezi členskými státy Evropské unie a mezinárodním registrem, dosáhla Unie značného pokroku rozhodnutím Komise 2007/756/ES (9), jež bylo změněno dne 14. listopadu 2012 rozhodnutím Komise 2012/757/EU. Podle uvedeného rozhodnutí realizují členské státy Evropské unie celostátní registry vozidel a mělo by se zabránit duplikaci údajů s mezinárodním registrem.

7.

Unie nečiní prohlášení podle čl. XXVII odst. 2 týkající se provádění článku VIII ani nečiní žádná prohlášení podle čl. XXVII odst. 1 a 3. Členské státy si ponechávají svou pravomoc týkající se pravidel hmotného práva, pokud jde o insolvenci.

8.

Výkon pravomoci, kterou členské státy přenesly na Unii podle Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, ze své podstaty podléhá neustálému vývoji. V rámci těchto Smluv mohou příslušné orgány přijímat rozhodnutí, která určují rozsah pravomoci Unie. Společenství si proto vyhrazuje právo toto prohlášení podle potřeby změnit, aniž by to bylo podmínkou nezbytnou k výkonu jeho pravomoci, pokud jde o otázky upravené železničním protokolem.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1).

(2)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Komise 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému Provoz a řízení dopravy transevropského konvenčního železničního systému (Úř. věst. L 359, 18.12.2006, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Komise 2012/757/EU ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES (Úř. věst. L 345, 15.12.2012, s. 1).

(9)  Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30).


Top