Help Print this page 

Document 32014L0103

Title and reference
Směrnice Komise 2014/103/EU ze dne 21. listopadu 2014 , kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí potřetí přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 335, 22.11.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/103/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/15


SMĚRNICE KOMISE 2014/103/EU

ze dne 21. listopadu 2014,

kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí potřetí přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 8 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I oddíl I.1, příloha II oddíl II.1 a příloha III oddíl III.1 směrnice 2008/68/ES odkazují na ustanovení mezinárodních dohod o pozemní přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a na vnitrozemských vodních cestách podle definice v článku 2 uvedené směrnice.

(2)

Ustanovení těchto mezinárodních dohod jsou každé dva roky aktualizována. V důsledku této skutečnosti se naposledy pozměněné verze těchto dohod použijí ode dne 1. ledna 2015 s přechodným obdobím do 30. června 2015.

(3)

Příloha I oddíl I.1, příloha II oddíl II.1 a příloha III oddíl III.1 směrnice 2008/68/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2008/68/ES

Směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

V příloze I se oddíl I.1 nahrazuje tímto:

„I.1   ADR

Přílohy A a B ADR, použitelné ode dne 1. ledna 2015, přičemž ‚smluvní stranou‘ se podle potřeby rozumí ‚členský stát‘.“

2)

V příloze II se oddíl II.1 nahrazuje tímto:

„II.1   RID

Příloha k RID obsaženému v dodatku C COTIF použitelná od 1. ledna 2015, přičemž ‚smluvním státem RID‘ se podle potřeby rozumí ‚členský stát‘.“

3)

V příloze III se oddíl III.1 nahrazuje tímto:

„III.1   ADN

Nařízení v příloze ADN, použitelná od 1. ledna 2015, a rovněž čl. 3 písm. f) a h) a čl. 8 odst. 1 a 3 ADN, přičemž ‚smluvní stranou‘ se podle potřeby rozumí ‚členský stát‘.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.


Top