Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1227

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2014 ze dne 17. listopadu 2014 , kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014

OJ L 331, 18.11.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1227/oj

18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1227/2014

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. března 2014 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 (2). Evropský parlament a Rada danou míru úpravy do 30. června 2014 nestanovily. Komise z toho důvodu a v souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 tuto míru úpravy stanovila v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 879/2014 (3).

(2)

Prognózy pro přímé platby a výdaje související s trhem uvedené v návrhu Komise na změnu návrhu rozpočtu na rok 2015 č. 1 ukazují, že míru finanční kázně, která byla zohledněna v návrhu rozpočtu na rok 2015, je třeba upravit. Při přípravě návrhu na změnu se zohlednila částka finanční kázně ve výši 433 milionů EUR na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013. Komise by měla přizpůsobit míru úpravy vyplývající z prováděcího nařízení (EU) č. 879/2014, aby tuto novou informaci zohlednila.

(3)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (n), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (n + 1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby za určitých podmínek mimo tuto lhůtu bez časového omezení. Tyto opožděné platby mohou spadat do pozdějšího rozpočtového roku. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v tom, pro který se použije finanční kázeň. Proto je třeba v zájmu zajištění rovného zacházení se zemědělci stanovit, že míra úpravy se použije na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(4)

V čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) se stanoví, že míra úpravy použitá na přímé platby stanovená v článku 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se vztahuje pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované zemědělcům v příslušném kalendářním roce. Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy v případě Bulharska a Rumunska použije až ode dne 1. ledna 2016 a v případě Chorvatska až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v těchto členských státech.

(5)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. prosince 2014, aby se zajistila použitelnost přizpůsobené míry úpravy v okamžiku, kdy mají být podle nařízení (EU) č. 1306/2013 zahájeny platby zemědělcům.

(6)

Přizpůsobená míra úpravy by se měla vzít v úvahu při výpočtu všech plateb, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou na kalendářní rok 2014. Z důvodu přehlednosti by proto prováděcí nařízení (EU) č. 879/2014 mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely použití úpravy stanovené v článcích 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky plateb ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (5) převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2014, snižují o 1,302214 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 879/2014 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014 ze dne 12. srpna 2014, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 20).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).


Top