EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0761

2014/761/EU: Doporučení Komise ze dne 29. října 2014 o uplatňování pravidel vnitřního trhu s energií mezi členskými státy EU a smluvními stranami Energetického společenství

OJ L 311, 31.10.2014, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/761/oj

31.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/82


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 29. října 2014

o uplatňování pravidel vnitřního trhu s energií mezi členskými státy EU a smluvními stranami Energetického společenství

(2014/761/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie je smluvní stranou Energetického společenství, jehož cílem je vytvořit jednotný právní prostor pro trhy s energií v Evropě.

(2)

Smluvní strany (1) Energetického společenství si kladou za cíl začlenit své trhy s energií do vnitřního trhu EU s energií tak, že přizpůsobí právní předpisy EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou a transponují je do svých vnitrostátních právních předpisů.

(3)

Klíčové zásady právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou jsou stanoveny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (2), ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (3), v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (4) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (5), jež jsou v členských státech použitelné od dne 3. března 2011. Významná pravidla práva EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou jsou rovněž stanovena v právně závazných kodexech sítě a rámcových pokynech, jež byly přijaty na základě výše uvedených právních předpisů a na nichž se zčásti ještě pracuje.

(4)

Smluvní strany Energetického společenství jsou povinny výše uvedené směrnice a nařízení provést ke dni 1. ledna 2015 (6) a až na několik výjimek používat od stejného data prováděcí opatření. Kodexy sítě i rámcové pokyny jsou také postupně začleňovány do právního řádu Energetického společenství.

(5)

Je stanoveno, že smluvní strany mají provádět další právní předpisy EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury (7), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (9).

(6)

Zeměpisná působnost právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou zahrnuje celé území EU.

(7)

Energetické společenství přijalo dne 23. září 2014 výklad Rady ministrů podle článku 94 Smlouvy o Energetickém společenství s cílem zacházet v právních aktech Energetického společenství, které transponují právní předpisy Evropské unie, s energetickými toky, dovozem a vývozem energie, jakož i obchodními a vyrovnávacími transakcemi, kapacitami sítě a propojovacími vedeními mezi smluvními stranami a členskými státy EU stejným způsobem jako s příslušnými toky, dovozem, vývozem, transakcemi, kapacitami a infrastrukturou mezi smluvními stranami v rámci práva Energetického společenství.

(8)

Jednotné zacházení s přeshraničními toky, přeshraničními transakcemi a přeshraniční infrastrukturou (propojovacími vedeními) mezi všemi stranami Smlouvy o Energetickém společenství je významným prvkem jednotného právního prostoru pro obchod se zemním plynem a elektřinou a je nezbytným prvkem pro dosažení cílů Energetického společenství. Spolupráce mezi regulačním výborem Energetického společenství a Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů, pokud jde o její rozhodnutí, je navíc nezbytná, aby se usnadnila integrace smluvních stran do vnitřního trhu EU s energií,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Členské státy, včetně regulačních orgánů, které musí určit podle právních předpisů pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a hospodářské subjekty se vyzývají, aby spolupracovaly s vnitrostátními orgány a hospodářskými subjekty smluvních stran Energetického společenství při uplatňování právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou mezi smluvními stranami a členskými státy EU.

2.

Členské státy, včetně regulačních orgánů, které musí určit podle předpisů pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a hospodářské subjekty se vyzývají, aby při provádění předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou jakýkoli odkaz na

a)

energetické toky, dovoz a vývoz, jakož i obchodní a vyrovnávací transakce;

b)

kapacitu sítě;

c)

stávající nebo novou infrastrukturu v oblasti plynu a elektřiny, jež

překračují hranice, zóny, vstupní-výstupní oblasti nebo regulační oblasti mezi členskými státy, uplatňovaly na toky, dovoz, vývoz, transakce, kapacity a infrastrukturu překračující hranice mezi smluvními stranami a členskými státy EU.

3.

Odkazy v právních předpisech EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou na spolupráci a společné činnosti mezi vnitrostátními institucemi, orgány a hospodářskými subjekty by měly být chápány tak, že zahrnují spolupráci a společné činnosti mezi vnitrostátními institucemi, orgány a hospodářskými subjekty členských států a smluvních stran.

4.

V případech, kdy právní akty EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou odkazují na „dopady“ na jeden nebo více členských států, měl by být tento odkaz chápán rovněž jako dopad na smluvní strany nebo na smluvní stranu a členský stát.

5.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů se vyzývá, aby v případech, kdy má pravomoc přijímat rozhodnutí podle právních předpisů EU pro vnitřní trh s plynem a elektřinou, spolupracovala s regulačním výborem Energetického společenství, pokud je tento výbor příslušný podle acquis Energetického společenství, s cílem umožnit přijímání soudržných aktů obou těchto orgánů.

6.

Toto doporučení je určeno členským státům, Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů a hospodářským subjektům a regulačnímu výboru Energetického společenství.

V Bruselu dne 29. října 2014.

Za Komisi

Günther OETTINGER

místopředseda Komise


(1)  Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Moldavská republika, Republika Černá Hora, Republika Srbsko, Ukrajina a Prozatímní správní mise Organizace spojených národů v Kosovu podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244.

(2)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94.

(4)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.

(6)  S některými výjimkami, jak je stanoveno v acquis Energetického společenství. Podrobněji viz http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS.

(7)  Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 22.

(8)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.


Top