EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0101

Směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Text s významem pro EHP

OJ L 311, 31.10.2014, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/101/oj

31.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/32


SMĚRNICE KOMISE 2014/101/EU

ze dne 30. října 2014

o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Měla by být zajištěna kvalita a srovnatelnost metod používaných pro monitorování typových ukazatelů vytvořených členskými státy v rámci povinnosti monitorování ekologického stavu vody podle článku 8 směrnice 2000/60/ES.

(2)

Oddíl 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES stanoví, že metody použité pro monitorování typových ukazatelů musí odpovídat v ní uvedeným mezinárodním normám nebo takovým národním nebo mezinárodním normám, které zabezpečí získání údajů stejné odborné kvality a srovnatelnosti. V příloze V jsou uvedeny mezinárodní normy, jež byly dostupné v době přijetí uvedené směrnice.

(3)

Od zveřejnění směrnice 2000/60/ES zveřejnil Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zčásti ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro normalizaci řadu nových norem, které se týkají odběru biologických vzorků fytoplanktonu, makrofyt a fytobentosu, bentických bezobratlých, ryb a hydromorfologických vlastností. Tyto normy by se měly doplnit do oddílu 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES.

(4)

Vzhledem k neustálému vývoji nových norem a aktualizaci norem stávajících již některé normy uvedené v oddíle 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES nejsou členskými státy Evropského výboru pro normalizaci zveřejňovány, a měly by proto být zrušeny.

(5)

Dvě normy (EN ISO 8689-1:1999 a EN ISO 8689-2:1999) uvedené v oddíle 1.3.6 přílohy V směrnice 2000/60/ES se týkaly biologické klasifikace, a nikoli monitorování; byly zohledněny následně při vypracování protokolů o stanovení hranic tříd v rámci společné prováděcí strategie v souvislosti se směrnicí a mohou nyní být zrušeny.

(6)

Směrnice 2000/60/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha V směrnice 2000/60/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. května 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze V se bod 1.3.6 nahrazuje tímto:

„1.3.6.   Normy pro monitorování kvalitativních složek

Metody použité pro monitorování typových ukazatelů musí odpovídat dále uvedeným mezinárodním normám, pokud se týkají monitorování, nebo takovým národním nebo mezinárodním normám, které zabezpečí získání údajů stejné odborné kvality a srovnatelnosti.

Normy pro odběr vzorků k určení složek biologické kvality

Obecné metody používané spolu se zvláštními metodami uvedenými v normách týkajících se těchto složek biologické kvality:

EN ISO 5667-3:2012

Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

Normy pro fytoplankton

EN 15204:2006

Jakost vod – Návod pro počítání fytoplanktonu za použití inverzní mikroskopie (metoda podle Utermöhla)

EN 15972:2011

Kvalita vod – Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu

ISO 10260:1992

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

Normy pro makrofyta a fytobentos

EN 15460:2007

Jakost vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech

EN 14184:2014

Kvalita vod – Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách

EN 15708:2009

Jakost vod – Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách

EN 13946:2014

Kvalita vod – Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z vodních toků

EN 14407:2014

Jakost vod – Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z vodních toků

Normy pro bentické bezobratlé

EN ISO 10870:2012

Kvalita vod – Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu

EN 15196:2006

Jakost vod – Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení

EN 16150:2012

Kvalita vod – Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod

EN ISO 19493:2007

Jakost vod – Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích

EN ISO 16665:2013

Kvalita vod – Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování

Normy pro ryby

EN 14962:2006

Jakost vod – Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb

EN 14011:2003

Jakost vod – Odběr vzorků ryb pomocí elektrického proudu

EN 15910:2014

Kvalita vod – Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami

EN 14757:2005

Jakost vod – Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi

Normy pro hydromorfologické ukazatele

EN 14614:2004

Jakost vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek

EN 16039:2011

Kvalita vod – Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer

Normy pro fyzikálně-chemické ukazatele

Příslušné normy CEN/ISO“


Top