EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0699

2014/699/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní

OJ L 293, 9.10.2014, p. 26–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/699/oj

9.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. června 2014

o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní

(2014/699/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise, vzhledem k těmto důvodům:

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „úmluva COTIF“) v souladu s rozhodnutím Rady 2013/103/EU (1).

(2)

Všechny členské státy s výjimkou Kypru a Malty úmluvu COTIF uplatňují.

(3)

Revizní komise zřízená podle čl. 13 § 1 písm. c) úmluvy COTIF má na svém 25. zasedání, které se má konat ve dnech 25. až 27. června 2014, rozhodovat o některých změnách úmluvy COTIF, jakož i přípojků k ní, a sice přípojku B (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží – CIM), D (Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě – CUV), E (Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě – CUI), F (Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál určený k používání v mezinárodní dopravě – APTU) a G (Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě – ATMF).

(4)

Cílem změn úmluvy COTIF je aktualizovat úkoly odborné komise pro technické otázky a definici „držitele“ souladu s právem Unie a upravit některá pravidla týkající se financování Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), její kontroly a předkládání zpráv, jakož i provést menší administrativní změny.

(5)

Cílem změn přípojku B (CIM) je upřednostnit elektronickou formu nákladního listu a průvodních dokladů a vyjasnit některá ustanovení smlouvy o přepravě.

(6)

Změny přípojku D (CUV) předložené generálním sekretářem OTIF mají za cíl vyjasnit ve smlouvách o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě úlohu držitele a subjektu odpovědného za údržbu. Francie předložila samostatný návrh týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem. Německo předložilo samostatný návrh týkající se oblasti působnosti Jednotných právních předpisů pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě (CUV).

(7)

Cílem změn přípojku G (ATMF) je aktualizace ustanovení týkajících se technické admise železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě, vyjasnění funkcí a vztahů mezi smluvním státem ve smyslu uvedeného přípojku, příslušným orgánem a hodnotícím subjektem a rovněž harmonizace podmínek v souladu s právem Unie.

(8)

Změny přípojku F (APTU) mají za cíl zachovat soulad s revidovaným přípojkem G (ATMF).

(9)

Změny přípojku E (CUI) navržené Mezinárodním výborem pro železniční dopravu (CIT) mají za cíl rozšířit rozsah jednotných právních předpisů pro smlouvu o užívání infrastruktury na vnitrostátní železniční přepravu, vytvořit právní základ obecných podmínek používání železniční infrastruktury a rozšířit odpovědnost provozovatele infrastruktury za škodu a ztráty způsobené infrastrukturou.

(10)

Generální sekretář OTIF rovněž navrhuje redakční změny spočívající v nahrazení slov „Evropská společenství“ slovy „Evropská unie“ v úmluvě COTIF a přípojcích k ní.

(11)

Většina navrhovaných změn je v souladu s právem i se strategickými cíli Unie, a ta by je tedy měla podpořit. Některé změny nemají na právo Unie žádný dopad, a postoj k nim tedy nemusí být dohodnut na úrovni Unie. Některé změny vyžadují další projednání v Unii a měly by být na tomto zasedání revizní komise zamítnuty; pokud by byly schváleny bez úprav přijatelných pro Unii, měla by Unie vznést námitku postupem uvedeným v čl. 35 § 4 úmluvy COTIF,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být zaujat jménem Unie na 25. zasedání revizní komise zřízené Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě, je formulován v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie v revizní komisi mohou schválit méně důležité změny dokumentů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí revizní komise bude po přijetí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 24. června 2014.

Za Radu

předseda

E. VENIZELOS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

1.   ÚVOD

Generální sekretariát organizace OTIF svolal na 25.–27. června 2014 do Bernu 25. zasedání revizní komise úmluvy COTIF ve znění z roku 1999.

2.   DOKUMENTY, NA NĚŽ SE ODKAZUJE

Dokumenty týkající se jednotlivých bodů programu zasedání byly rozeslány členským státům OTIF a jsou k dispozici na internetových stránkách OTIF na adrese: http://otif.org/en/law/revision-committee/working-documents.html

3.   KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU ZASEDÁNÍ

BOD 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A ZJIŠTĚNÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Dokument: žádný.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: nevztahuje se.

Doporučený koordinovaný postoj: žádný.

Revizní komise je usnášeníschopná, je-li v době hlasování přítomna většina členských států OTIF, jež požívají hlasovacího práva. Avšak čl. 13 § 3 úmluvy COTIF stanoví, že členské státy OTIF, jež učinily prohlášení ohledně neuplatňování jednoho či více přípojků, nemají právo o změnách dotčeného přípojku hlasovat.

Prohlášení ohledně neuplatňování některých přípojků neodvolaly tyto členské státy OTIF:

 

Pákistán, Rusko (ohledně Jednotných právních předpisů po smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících a zavazadel (CIV), Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), CUV, CUI, APTU a ATMF), Gruzie (ohledně CUV, CUI, APTU a ATMF), Česká republika, Norsko, Slovensko, Spojené království (ohledně CUI, APTU a ATMF), Francie (ohledně ATMF).

 

Aby byla zjištěna usnášeníschopnost týkající se hlasování o dotčeném přípojku, musí být během projednávání změn příslušných přípojků od počtu aktivních členů OTIF (46) odečten počet členských států OTIF, jež učinily prohlášení o neuplatňování dotčeného přípojku.

 

Co se týče pravomoci Unie, může Unie hlasovat za všechny své členy, již mají hlasovací právo, bez ohledu na jejich fyzickou přítomnost při hlasování; usnášeníschopnost tedy může být odlišná v případě, kdy Unie zastupuje své členské státy, a v případě, kdy členské státy Unie hlasují samy za sebe.

BOD 2. VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY

Dokument: žádný.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: členské státy.

Doporučený koordinovaný postoj: žádný.

BOD 3. PŘIJETÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Dokument: CR 25/3.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: členské státy.

Doporučený koordinovaný postoj: žádný.

BOD 4. ČÁSTEČNÁ REVIZE COTIF – ZÁKLADNÍ ÚMLUVA

Dokumenty: CR 25/4, CR 25/4 Add. 1.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: členské státy.

Doporučený koordinovaný postoj:

Podpořit změny článku 3 (Mezinárodní spolupráce) – redakční změna spočívající v nahrazení odkazu na „Evropská společenství“ odkazem na „Evropskou unii“.

Podpořit změny článku 12 (Vykonávání rozsudků. Zabavení a obstavení), neboť mění definici „držitele“ v souladu s právem EU.

Podpořit změny článku 20 (Odborná komise pro technické otázky), neboť tyto změny jsou nutné k aktualizaci jednotných právních předpisů APTU a ATMF v souladu s právem Unie.

Další změny: postoj Unie není nutný, jelikož se tyto změny týkají financování organizace a její kontroly či obsahují administrativní změny ohledně pracovního programu, výroční zprávy a seznamů tratí (linek), které nemají na právo Unie žádný dopad.

BOD 5. ČÁSTEČNÁ REVIZE PŘÍPOJKU B (CIM)

Dokumenty: CR 25/5, CR 25/5 Add. 1, CR 25/5 Add. 2, CR 25/5.1.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: pro články 6 a 6a Unie; pro ostatní články členské státy.

Doporučený koordinovaný postoj:

Z důvodu užití nákladního listu a průvodních dokladů pro celní režimy a hygienické a rostlinolékařské postupy se změny článku 6 a článek 6a týkají práva Unie. Unie souhlasí s úmyslem OTIF upřednostňovat nákladní listy v elektronické formě. V současnosti by však přijetí těchto změn mohlo mít nezamýšlené důsledky. Nynější zjednodušený režim celního tranzitu na železnici je možný pouze s papírovými doklady. Pokud tedy železnice elektronický nákladní list zvolí, budou muset používat standardní tranzitní režim a nový informatizovaný tranzitní systém (NCTS).

Komise zahájila přípravu pracovní skupiny, která projedná užití elektronických přepravních dokladů k tranzitu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (1). Zahajovací zasedání této skupiny se bude konat ve dnech 4. a 5. června 2014. Unie rovněž souhlasí s úmyslem předkládat průvodní doklady v elektronické formě. Stávající právo Unie však neobsahuje právní základ pro předkládání těchto dokladů, jež musí provázet zboží, na něž se vztahují hygienické a rostlinolékařské postupy (například společný veterinární vstupní doklad, společný vstupní doklad), v elektronické formě; tyto doklady se tedy musejí dál předkládat na papíře. Komise vypracovala návrh nařízení zohledňujícího elektronickou certifikaci, který je momentálně projednáván Evropským parlamentem a Radou. Přijetí uvedeného nařízení (nařízení o úřední kontrole) se očekává koncem roku 2015 nebo začátkem roku 2016, bude však stanoveno přechodné období pro jeho výkon.

Unie proto navrhuje, aby na nadcházejícím zasedání revizní komise nebylo o těchto bodech přijato žádné rozhodnutí a aby OTIF ohledně této záležitosti pokračovala ve spolupráci s Unií s cílem dosáhnout dobře připraveného řešení pro příští revizi CIM, jež by ideálně měla být synchronizována s nařízením (EU) č. 952/2013 a prováděcími předpisy k němu, které mají vstoupit v platnost 1. května 2016. Některé elektronické postupy mohu být zavedeny postupně mezi lety 2016 a 2020 v souladu s článkem 278 nařízení (EU) č. 952/2013.

Další změny: postoj Unie není nutný, jelikož tato ustanovení do práva Unie nezasahují.

BOD 6. ELEKTRONICKÉ DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ – INFORMACE O ČINNOSTI ODBORNÉ KOMISE RID

Dokument: CR 25/6.

Pravomoc: Unie.

Výkon hlasovacích práv: nevztahuje se.

Doporučený koordinovaný postoj: vzít informace na vědomí.

BOD 7. ČÁSTEČNÁ REVIZE PŘÍPOJKU D (CUV)

Dokumenty: CR 25/7, CR 25/7 Add. 1, CR 25/7 Add. 2, CR 25/7 Add. 3.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: Unie.

Doporučený postoj Unie: podpořit změny článků 2 a 9, jelikož vyjasňují úlohy držitele a subjektu odpovědného za údržbu v souladu s právem Unie (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES (2)). Francií předložený návrh změny článku 7 týkající se odpovědnosti osoby, jež poskytla vůz do užívání jako přepravní prostředek, v případě škody způsobené závadou vozu však před přijetím rozhodnutí v rámci OTIF vyžaduje další analýzu v Unii. Unie proto tento návrh změny nemůže na tomto zasedání revizní komise podpořit a navrhuje odložit rozhodnutí do příštího valného shromáždění, aby bylo možné tuto otázku dále posoudit. Tentýž postoj, tj. odložit rozhodnutí na příští valné shromáždění, aby bylo možné danou otázku dále posoudit, zaujímá Unie i ohledně návrhu Německa týkající se nového článku 1a, který byl OTIF předložen během koordinačního zasedání Unie.

Další doporučený postoj Unie: v dokumentu CR 25/7 ADD 1, na straně 6, v § 8a na konci doplnit toto: „The amendment to Article 9, paragraph 3, first indent, does not affect the existing allocation of liabilities between ECM and the keeper of the vehicles.

BOD 8. REVIZE PŘÍPOJKU G (ATMF)

Dokumenty: CR 25/8, CR 25/8 Add. 1, CR 25/8 Add. 2.

Pravomoc: Unie.

Výkon hlasovacích práv: Unie.

Doporučený koordinovaný postoj:

1)

u dokumentu CR 25/8 Revize přípojku G (ATMF):

hlasovat pro s těmito připomínkami:

do čl. 3a § 3 doplnit tuto větu:

When operating in the EU, railway undertakings and infrastructure managers shall only be subject to European legislation.

Pro Unii mohou být nakonec přijatelné tyto varianty:

For railway undertakings and infrastructure managers, when operating within the EU, EU legislation takes precedence over the provisions in these Uniform Rules

.

nebo

When operating within the European Union, railway undertakings and infrastructure managers are solely subject to European Union rules and shall therefore not apply these Uniform Rules except in so far as there is no EU rule governing the particular subject concerned

.

Čl. 4 § 1: na konec (po písm. b)) doplnit tuto větu:

If the vehicle is admitted in a single stage, the type of construction of the vehicle is admitted at the same time.

Čl. 5 § 5: opravit odkaz; odkaz na „Article 2w1)“ nahradit odkazem na „Article 2wa(1)“.

Článek 19: spojit čl. 19 § 2 a § 2a vypuštěním § 2a a nahrazením § 2 tímto pozměněným zněním:

These Uniform Rules do not affect admissions issued before 1.1.2011 for vehicles which exist as at 1.1.2011 and which are marked RIV or RIC as proof of current compliance with the technical provisions of the RIV 2000 agreement (revised edition of 1 January 2004) or the RIC agreement respectively, and for existing vehicles not marked RIV or RIC but admitted and marked according to bilateral or multilateral agreements between Contracting States notified to the Organisation.

2)

U dokumentu 25/8 Add. 1. Podkladový dokument pro revizi přípojku G (ATMF):

Obecná odůvodnění (konec strany 2): změnit větu takto: „The changes which are not covered by these general justifications are explained in the rest of this document.

Článek 2 písm. t): vložit nový paragraf „When infrastructure managers operate vehicles, e.g. freight wagons to transport materials for construction or for infrastructure maintenance activities, the infrastructure managers do so in the capacity of a railway undertaking.“

Čl. 4 § 1 písm. b): doplnit modul SH1, neboť osvědčení typu konstrukce vydané v konstrukční fázi tohoto modulu rovněž umožňuje použít popsaný postup. Nová věta by zněla takto:

According to Article 10 § 8, the appropriate manner to demonstrate that the vehicle corresponds to the admitted type of construction is a certificate of verification, it is not really a simplified procedure. The certificate of verification is issued according to the appropriate module defined in the UTP(s) concerned which may be module SD or module SF for type examination certificate or module SH1 for design examination certificate.

Čl. 7 § 1a: sjednotit výklad tohoto ustanovení s výkladem používaným EU (čl. 8 odst. 7 doporučení Komise 2011/217/EU (3)), doplnit tuto větu:

Due to the fact that the admission procedures can take several months, it is recommended that the rules to be applied by the competent authority for a specific admission process are those that were in force at the date of the application and that no new rule is imposed during the subsequent process.

3)

Výsledek ověření německého znění revize přípojku G (ATMF):

Článek 2ab): uvést definici akreditace do souladu se zněním čl. 2 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (4)

Akkreditierung: die Bestätigung durch eine nationale Akkreditierungsstelle, dass eine Konformitätsbewertungsstelle die in europäischen harmonisierten Normen oder anwendbaren internationalen Normen festgelegten Anforderungen und, gegebenenfalls, zusätzliche Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Akkreditierungssystemen, erfüllt, um eine spezielle Konformitätsbewertungstätigkeit durchzuführen.

Čl. 5 § 2: pojem „assessing entities“ je přeložen jako „Bewertungsstelle“. Podle ETV GEN-E se „the assessing entity“ překládá jako „Prüforgan“. V Unii se pojmem „Bewertungsstelle“ označují výhradně subjekty posuzování shody v souladu se společnými bezpečnostními postupy pro posuzování rizik (CSM RA). Vzhledem k této skutečnosti by pojem používaný OTIF podle čl. 5 § 2 mohl být matoucí. V návrhu by tudíž mělo být rovněž v ATMF použito slovo „Prüforgan“. Viz rovněž čl. 2 písm. cb), čl. 5 § 3 až 7, čl. 6 § 4, čl. 10 § 3a, 4 a 6 až 8.

Čl. 5 § 4: změnit formulaci: „Die Anforderungen in § 3 gelten sinngemäß für die zuständige Behörde, in Bezug auf die in § 2 genannten Aufgaben, die nicht an eine Bewertungsstelle übertragen wurden.“

Čl. 10 § 8: zrušit závorky.

Čl. 5 § 3: po slově „Voraussetzungen“ nahradit slovo „erfüllen“ slovem „erfüllt“.

Čl. 11 § 3 písm. b): slovo „Identifizierungscode(se)“ by mělo být nahrazeno slovem „Identifizierungscode(s)“.

Čl. 15 § 1 druhá věta: zrušit slovo „nicht“.

Čl. 15a § 1 druhá věta: udělat tečku za slovem „entsprechen“ a začít třetí větu slovy „Es hat insbesondere:“.

4)

Ve francouzském znění by definice v čl. 2 písm. n) měla znít takto:

détenteurdésigne la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules prévu à l'article 13.

BOD 9. ČÁSTEČNÁ REVIZE PŘÍPOJKU F (APTU)

Dokumenty: CR 25/9, CR 25/9 Add. 1.

Pravomoc: Unie.

Výkon hlasovacích práv: Unie.

Doporučený koordinovaný postoj: podpořit redakční změny.

BOD 10. MANDÁT KE KONSOLIDACI DŮVODOVÉ ZPRÁVY

Dokument: CR 25/10.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: členské státy.

Doporučený postoj Unie: podpořit.

BOD 11. REDAKČNÍ ZMĚNY

Dokument: CR 25/11.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: členské státy.

Doporučený koordinovaný postoj: podpořit s doplněním této druhé odrážky:

„—

to provide for a period of 3 weeks open for Member States for a check of those editorial amendments before their notification“

.

BOD 12. ČÁSTEČNÁ REVIZE PŘÍPOJKU E (CUI)

Dokument: CR 25/12.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: Unie.

Doporučený koordinovaný postoj: odmítnout změny. Změny navržené Mezinárodním výborem pro železniční dopravu (CIT) zahrnují rozšíření rozsahu smlouvy o používání infrastruktury na vnitrostátní provoz, zavedení smluvně závazných obecných podmínek a rozšíření odpovědnosti provozovatele infrastruktury za škodu. Je žádoucí se těmito změnami dále zabývat, ale protože před zasedáním revizní komise nebyly projednány na žádném interním fóru OTIF, nemohl být jejich dopad posouzen dostatečně podrobně. Zdá se být předčasné na tomto zasedání revizní komise smlouvu o používání infrastruktury (jež je v současnosti s právem Unie v souladu) měnit, aniž proběhla řádná příprava.

BOD 13. JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍCH SKUPIN REVIZNÍ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPOJKŮ A, B, D a E

Dokument: CR 25/13.

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: členské státy.

Doporučený koordinovaný postoj: žádný.

BOD 14. INFORMACE O BUDOUCÍ ČINNOSTI

Dokument: CR 25/14 (dosud není k dispozici).

Pravomoc: sdílená.

Výkon hlasovacích práv: nevztahuje se.

Doporučený koordinovaný postoj: bude o něm rozhodnuto na místě.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 62).

(3)  Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (Úř. věst. L 95, 8.4.2011, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).


Top