EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1028

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1028/2014 ze dne 26. září 2014 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi Text s významem pro EHP

OJ L 284, 30.9.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; Implicitně zrušeno 32023R1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1028/oj

30.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1028/2014

ze dne 26. září 2014

o změně prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 (2) stanoví požadavky na systémy, které přispívají k poskytování přehledových informací v zájmu zajištění harmonizace výkonnosti, interoperability a účinnosti těchto systémů v rámci Evropské sítě uspořádání letového provozu a pro účely civilně-vojenské koordinace.

(2)

Aby bylo možné zastavovat do nových letadel vybavení s novými schopnostmi, musí mít jejich provozovatelé k dispozici specifikace nezbytného vybavení nejméně 24 měsíců před předpokládaným datem použití. Příslušné certifikační specifikace však Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) přijala teprve v prosinci 2013. V důsledku toho nebudou provozovatelé schopni vybavit nová letadla do 8. ledna 2015 novou funkcí ADS-B OUT a mód S „Enhanced“. Prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011 by proto mělo být změněno tak, aby dotčeným provozovatelům za tímto účelem poskytlo dostatečně dlouhou dodatečnou lhůtu.

(3)

Bezproblémové dovybavení stávajícího letadlového parku nepříznivě ovlivňují zpoždění v certifikaci a v dostupnosti požadovaného vybavení, jakož i omezená kapacita odvětví vyčleněná na vybavení letadel. Funkcí ADS-B OUT má být do 1. ledna 2020 vybavena na základě pověření Federální leteckého úřadu (FAA) Spojených států amerických i řada letadel určených zejména pro transatlantický provoz. Datum pro dovybavení funkcí ADS-B OUT a mód S „Enhanced“ by proto mělo být odloženo a přiblíženo lhůtě, již úřad FAA stanovil pro splnění požadavků na funkci ADS-B.

(4)

Na provozovatele státních letadel by se měl vztahovat podobný odklad dat provedení jako na jiné provozovatele letadel. Lhůta pro dovybavení státních letadel novou funkcí ADS-B OUT a mód S „Enhanced“ by proto měla být rovněž odložena.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe, zřízeného článkem 5 nařízení (ES) č. 549/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011 se mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Provozovatelé zajistí, aby:

a)

letadla provozovaná při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé ke dni nebo po dni 8. ledna 2015 byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají schopnosti stanovené v části A přílohy II;

b)

letadla s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozována při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé ke dni nebo po dni 8. června 2016, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části B uvedené přílohy;

c)

letadla s pevnými křídly s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozována při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé ke dni nebo po dni 8. června 2016, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části C uvedené přílohy.“

b)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Provozovatelé zajistí, aby:

a)

nejpozději do 7. prosince 2017 letadla provozovaná při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 8. ledna 2015 byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají schopnosti stanovené v části A přílohy II;

b)

nejpozději do 7. června 2020 letadla s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozována při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 8. června 2016, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části B uvedené přílohy;

c)

nejpozději do 7. června 2020 letadla s pevnými křídly s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozována při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 8. června 2016, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části C uvedené přílohy.“

2)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy nejpozději do 7. června 2020 zajistí, aby státní letadla přepravního typu s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozována v souladu s čl. 2 odst. 2, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části B a části C uvedené přílohy.“

3)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Letadlům určitých typů s prvním osvědčením letové způsobilosti vydaným přede dnem 8. června 2016, jejichž maximální vzletová hmotnost převyšuje 5 700 kg, nebo jejichž maximální cestovní pravá vzdušná rychlost je větší než 250 uzlů a na jejichž palubní digitální sběrnici není dostupný úplný soubor parametrů stanovených v části C přílohy II, může být udělena výjimka z plnění požadavků uvedených v čl. 5 odst. 5 písm. c).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. září 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 305, 23.11.2011, s. 35).


Top