Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0486

Rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

OJ L 217, 23.7.2014, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/486/oj

23.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/42


ROZHODNUTÍ RADY 2014/486/SZBP

ze dne 22. července 2014

o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. dubna 2014 Rada uvedla, že je připravena být Ukrajině nápomocna v oblasti reformy sektoru civilní bezpečnosti, podpory policie a právního státu a vypracovat politický rámec pro krizový přístup na Ukrajině, a to na základě posouzení všech variant, mimo jiné i prostřednictvím případné mise v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).

(2)

Dne 8. května 2014 zaslal ukrajinský ministr zahraničních věcí vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) dopis, v němž vyjádřil zájem o umístění mise SBOP na Ukrajině.

(3)

Dne 12. května 2014 Rada připomněla, že je připravena být Ukrajině nápomocna v oblasti reformy sektoru civilní bezpečnosti, uvítala politický rámec pro krizový přístup na Ukrajině, pověřila Evropskou službu pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“) vypracováním koncepce řešení krize pro případnou civilní misi SBOP. Rada také zdůraznila význam koordinace a doplňkovosti s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalšími mezinárodními aktéry.

(4)

Dne 23. června 2014 schválila Rada koncepci řešení krize pro případnou akci SBOP na podporu reformy sektoru civilní bezpečnosti.

(5)

Dne 11. července 2014 zaslal ukrajinský ministr zahraničních věcí vysoké představitelce dopis, v němž vyjádřil souhlas s umístěním mise SBOP.

(6)

Mise EUAM Ukraine bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mise

Unie provádí poradní misi pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) s cílem být Ukrajině nápomocna v oblasti reformy sektoru civilní bezpečnosti, včetně policie a právního státu.

Článek 2

Mandát

1.   Na podporu závazků Ukrajiny k provedení reformy bezpečnostního sektoru poskytuje civilní mise SBOP bez výkonných pravomocí příslušným ukrajinským orgánům odborné vedení a poradenství při vypracovávání obnovených bezpečnostních strategií a při následném vyvíjení relevantního komplexního a soudržného reformního úsilí, a to s cílem:

vytvořit koncepční rámec pro plánování a provádění reforem, v jejichž důsledku budou udržitelné bezpečnostní služby zajišťovat právní stát, a to způsobem přispívajícím ke zvýšení jejich legitimity a k posílené důvěře veřejnosti, při plném dodržování lidských práv a v souladu s procesem ústavní reformy;

reorganizovat a restrukturalizovat bezpečnostní služby způsobem, jenž umožní opětovně nad nimi získat kontrolu a převzít za ně odpovědnost.

V zájmu dosažení těchto cílů bude mise EUAM Ukraine působit v souladu s parametry stanovenými v koncepci řešení krize, kterou Rada schválila dne 23. června 2014, a s dokumenty týkajícími se operačního plánování.

2.   V rámci svého počátečního mandátu mise pomáhá s plánováním komplexní reformy sektoru civilní bezpečnosti, přičemž podporuje rychlou přípravu a provádění reformních opatření.

Článek 3

Linie vedení a struktura

1.   Mise EUAM Ukraine má jednotnou linii vedení pro operace pro řešení krizí.

2.   Velitelství mise EUAM Ukraine se nachází v Kyjevě.

3.   Struktura mise EUAM Ukraine je tvořena v souladu s jejími plánovacími dokumenty.

Článek 4

Plánování a zahájení mise EUAM Ukraine

1.   Mise je zahájena rozhodnutím Rady ke dni stanovenému na doporučení civilního velitele mise EUAM Ukraine, jakmile tato mise dosáhne počáteční operační schopnosti.

2.   Předsunutá jednotka mise EUAM Ukraine má za úkol připravit rozmístění mise z hlediska logistiky, infrastruktury a bezpečnosti a poskytnout údaje nezbytné pro vypracování dokumentů týkajících se operačního plánování a druhého finančního výkazu.

Článek 5

Civilní velitel operace

1.   Civilním velitelem operace pro misi EUAM Ukraine je ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC) mise EUAM Ukraine. CPCC je civilnímu veliteli operace k dispozici za účelem plánování a provádění mise EUAM Ukraine.

2.   Civilní velitel operace vykonává velení a řízení mise EUAM Ukraine pod politickou kontrolou a strategickým řízením Politického a bezpečnostního výboru a pod celkovým vedením vysokého představitele.

3.   Civilní velitel operace zajišťuje s ohledem na vedení operací řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, včetně vydávání případných pokynů vedoucímu mise a poskytování poradenství a technické podpory vedoucímu mise.

4.   Civilní velitel operace podává prostřednictvím vysokého představitele zprávy Radě.

5.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů příslušného vysílajícího státu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo dotčeného orgánu Unie či Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Tyto orgány převedou operační řízení svého personálu na civilního velitele operace.

6.   Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Unie.

Článek 6

Vedoucí mise

1.   Vedoucí mise nese odpovědnost za misi EUAM Ukraine a vykonává její velení a řízení v místě působení. Vedoucí mise je přímo odpovědný civilnímu veliteli operace a jedná v souladu s jeho pokyny.

2.   Vedoucí mise zastupuje misi EUAM Ukraine v oblasti její působnosti. Vedoucí mise může v rámci své celkové odpovědnosti pověřit členy personálu mise EUAM Ukraine řídícími úkoly v personálních a finančních záležitostech.

3.   Vedoucí mise nese administrativní a ligistickou odpovědnost za misi EUAM Ukraine, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které má mise k dispozici.

4.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo dotčeného orgánu Unie či ESVČ.

Článek 7

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává na odpovědnost Rady a vysokého představitele politickou kontrolu a strategické řízení mise EUAM Ukraine. Rada za tímto účelem zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii. Toto zmocnění zahrnuje zejména pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a pozměňovat koncepci operací (CONOPS) a operačním plán (OPLAN). Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise EUAM Ukraine, si ponechává Rada.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od civilního velitele operace a vedoucího mise týkající se otázek spadajících do příslušných oblastí jejich působnosti.

Článek 8

Personál

1.   Misi EUAM Ukraine tvoří zejména personál vyslaný členskými státy, orgány Unie nebo ESVČ. Každý členský stát, každý orgán Unie nebo ESVČ nesou náklady na personál, který vyslaly, včetně cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků jiných než použitelné denní dávky.

2.   Každý členský stát, každý orgán Unie a ESVČ odpovídají za řešení veškerých stížností člena personálu ohledně vyslání nebo stížností, které se jimi vyslaného člena personálu týkají, a zahajují veškerá řízení proti uvedené osobě.

3.   Mise EUAM Ukraine může také přijímat na smluvním základě mezinárodní a místní personál, pokud požadované funkce nemohou být zajištěny personálem vyslaným členskými státy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou k dispozici vhodní uchazeči z členských států, mohou být na smluvním základě případně přijímáni státní příslušníci zúčastněných třetích států.

4.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu jsou stanoveny ve smlouvách uzavřených mezi misí EUAM Ukraine a dotyčnými členy personálu.

Článek 9

Postavení mise EUAM Ukraine a jejího personálu

Postavení mise EUAM Ukraine a jejího personálu, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro uskutečnění a řádný průběh mise EUAM Ukraine, se upraví v dohodě, která bude uzavřena podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 10

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k misi EUAM Ukraine tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, pojištění proti všem rizikům, denních dávek a cestovních výdajů na cestu na Ukrajinu a zpět, a že odpovídajícím způsobem přispějí na provozní náklady mise EUAM Ukraine.

2.   Třetí státy přispívající na misi EUAM Ukraine mají ve vztahu k běžnému řízení této mise stejná práva a povinnosti jako členské státy.

3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků a ke zřízení výboru přispěvatelů.

4.   Podrobnosti týkající se účasti třetích států jsou upraveny v dohodách uzavřených v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích Unie pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s misí EUAM Ukraine ustanovení takové dohody.

Článek 11

Bezpečnost

1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění misí EUAM Ukraine v souladu s článkem 5.

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EUAM Ukraine a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na tuto misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ESVČ.

4.   Personál mise EUAM Ukraine se účastní povinného bezpečnostního školení odpovídajícího míře rizika v oblasti nasazení. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného důstojníkem pro bezpečnost mise.

5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací Evropské unie v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU (1).

Článek 12

Pohotovostní složka

Pro misi EUAM Ukraine se uvádí v činnost pohotovostní složka.

Článek 13

Právní ustanovení

Mise EUAM Ukraine je způsobilá k zadávání zakázek na služby a dodávky, uzavírání smluv a správních ujednání, zaměstnávání personálu, disponování s bankovními účty, nabývání a zcizování majetku, vyrovnávání svých závazků a k vystupování před soudem v rozsahu nezbytném k provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 14

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine do dne 30. listopadu 2014 činí 2 680 000 EUR. Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.

2.   Veškeré výdaje se spravují podle postupů a pravidel použitelných pro souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek ze strany mise EUAM Ukraine. Na zboží zakoupené misí EUAM Ukraine se navíc nevztahují žádná pravidla původu. S výhradou schválení Komisí může mise uzavírat technická ujednání s členskými státy, hostitelskou zemí, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi EUAM Ukraine.

3.   Mise EUAM Ukraine odpovídá za plnění svého rozpočtu. Za tímto účelem podepíše smlouvu s Komisí.

4.   Aniž jsou dotčena ustanovení o postavení mise EUAM Ukraine a jejího personálu, odpovídá mise EUAM Ukraine za veškeré nároky a závazky vyplývající z provádění mandátu, s výjimkou nároků souvisejících s vážným porušením povinností ze strany vedoucího mise, za něž nese odpovědnost vedoucí mise.

5.   Prováděním finančních ustanovení není dotčena linie velení stanovená v článcích 4, 5 a 6 a operační požadavky mise EUAM Ukraine, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

6.   Výdaje jsou způsobilé ode dne podpisu smlouvy uvedené v odstavci 3.

Článek 15

Projektová skupina

1.   Mise EUAM Ukraine zahrnuje projektovou skupinu pro určování a provádění projektů. Mise EUAM Ukraine podle potřeby usnadňuje realizaci projektů prováděných členskými státy a třetími státy na vlastní odpovědnost v oblastech souvisejících s misí EUAM Ukraine a na podporu jejích cílů a poskytuje k nim poradenství.

2.   S výhradou odstavce 3 je mise EUAM Ukraine oprávněna použít k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce této mise, finanční příspěvky členských států nebo třetích států, a to v těchto případech:

projekt je uveden ve finančním výkazu týkajícím se tohoto rozhodnutí; nebo

projekt je v průběhu mise začleněn prostřednictvím změny uvedeného finančního výkazu na žádost vedoucího mise.

Mise EUAM Ukraine uzavře s uvedenými státy ujednání obsahující zejména konkrétní postupy při reakci na případnou stížnost třetí strany ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím této mise při využívání finančních prostředků, které mu tyto státy poskytly. Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí mise EUAM Ukraine při využívání finančních prostředků poskytnutých těmito státy.

3.   Přijetí finančního příspěvku pro projektovou skupinu od třetích států schvaluje Politický a bezpečnostní výbor.

Článek 16

Soulad reakce a koordinace ze strany Unie

1.   Vysoký představitel zajistí, aby provádění tohoto rozhodnutí bylo v souladu s vnější činností Unie jako celku.

2.   Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti Unie na Ukrajině v úzké koordinaci s delegací Unie na Ukrajině. Vedoucí delegace v Kyjevě poskytuje při zachování linie velení vedoucímu mise EUAM Ukraine politická doporučení týkající se místní situace. Vedoucí mise EUAM Ukraine a vedoucí delegace v Kyjevě vedou v případě potřeby konzultace.

3.   Mise EUAM Ukraine a mise Evropské unie pro pomoc na hranicích v Moldavské republice a na Ukrajině (EUBAM Moldova/Ukraine) vzájemně spolupracují.

4.   Dále je usilováno o systematickou spolupráci, koordinaci a doplňkovost s činnostmi dalších příslušných mezinárodních partnerů, a to zejména s OBSE, aby byla zajištěna účinná činnost.

Článek 17

Poskytování informací

1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU oprávněn v nezbytných případech a v souladu s potřebami mise EUAM Ukraine poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí, utajované informace Evropské unie vytvořené pro účely této mise až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“.

2.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU též oprávněn poskytovat hostitelskému státu veškeré utajované informace Evropské unie vytvořené pro účely mise EUAM Ukraine až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.

3.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty Evropské unie o jednáních Rady týkajících se mise EUAM Ukraine, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (2).

4.   Vysoký představitel může v souladu s oddílem VII přílohy VI rozhodnutí 2013/488/EU přenést tato zmocnění, jakož i pravomoc uzavírat ujednání uvedená v odstavci 2 na úředníky ESVČ, civilního velitele operace nebo velitele mise.

Článek 18

Strategický přezkum

Počáteční mandát mise EUAM Ukraine je stanoven na dva roky. Strategický přezkum se provede jeden rok po zahájení mise.

Článek 19

Vstup v platnost a doba platnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se po dobu 24 měsíců ode dne zahájení mise EUAM Ukraine.

V Bruselu dne 22. července 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top