Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0482

Rozhodnutí Rady 2014/482/SZBP ze dne 22. července 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

OJ L 217, 23.7.2014, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/482/oj

23.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/31


ROZHODNUTÍ RADY 2014/482/SZBP

ze dne 22. července 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/392/SZBP (1), které pozbývá platnosti dne 15. července 2014.

(2)

Dne 28. října 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/533/SZBP (2), které stanoví finanční referenční částku pro období do 15. července 2014.

(3)

Dne 28. března 2014 doporučil Politický a bezpečnostní výbor v souladu se strategickým přezkumem prodloužit misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) o období dvou let.

(4)

Dne 2. května 2014 obdržela vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) od nigerských orgánů dopis vyjadřující podporu prodloužení mise EUCAP Sahel Niger o dva roky.

(5)

Mise EUCAP Sahel Niger bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/392/SZBP se mění takto:

1)

Články 2 a 3 se nahrazují tímto:

„Článek 2

Cíle

V rámci provádění strategie Evropské unie na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu je cílem mise EUCAP Sahel Niger umožnit nigerským orgánům vymezit a provádět jejich vlastní vnitrostátní bezpečnostní strategii. Cílem mise EUCAP Sahel Niger je rovněž přispívat k rozvoji integrovaného, multidisciplinárního, soudržného a udržitelného přístupu založeného na lidských právech, jejž budou různí nigerští aktéři v oblasti bezpečnosti uplatňovat při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti.

Článek 3

Úkoly

1.   Pro dosažení cílů stanovených v článku 2 mise EUCAP Sahel Niger:

a)

je připravena podporovat vymezení a rozvoj nigerské bezpečnostní strategie a přitom nadále poskytuje poradenství a pomoc při provádění bezpečnostního rozměru nigerské strategie na podporu bezpečnosti a rozvoje na severu země;

b)

usnadňuje koordinaci regionálních a mezinárodních projektů poskytujících Nigeru podporu v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti;

c)

upevňuje právní stát prostřednictvím rozvoje kapacit trestního vyšetřování a v této souvislosti připravuje a provádí vhodné programy odborné přípravy;

d)

podporuje rozvoj udržitelnosti nigerských bezpečnostních a obranných sil;

e)

přispívá k určování, plánování a provádění projektů v oblasti bezpečnosti.

2.   Mise EUCAP Sahel Niger se zaměří na činnosti uvedené v odstavci 1, jež přispějí ke zlepšení kontroly nad územím Nigeru, včetně činností koordinovaných s nigerskými ozbrojenými silami.

3.   Mise EUCAP Sahel Niger nevykonává žádné výkonné funkce.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Struktura EUCAP Sahel Niger je tvořena v souladu s plánovacími dokumenty mise.“

b)

odstavec 4 se zrušuje.

3)

Článek 6 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Vedoucí mise zastupuje misi EUCAP Sahel Niger v místě operace. Vedoucí mise může pověřit členy personálu mise EUCAP Sahel Niger řídícími úkoly v personálních a finančních záležitostech ve vztahu k členům personálu pod jeho odpovědností.“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Vedoucí mise vydává pokyny pro veškerý personál mise EUCAP Sahel Niger, včetně podpůrného prvku v Bruselu, k zajištění účinného provádění mise v místě působení, zajišťuje její koordinaci a běžné řízení a řídí se strategickými pokyny civilního velitele operace.“

c)

odstavce 4 a 8 se zrušují.

4)

V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu jsou stanoveny ve smlouvách, jež budou uzavřeny mezi misí EUCAP Sahel Niger a dotyčnými členy personálu.“

5)

V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU. (3)

(3)  Rozhodnutím Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).“"

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

Právní ustanovení

V rozsahu nezbytném k provádění tohoto rozhodnutí je mise EUCAP Sahel Niger způsobilá k zadávání zakázek na služby a dodávky, uzavírání smluv a správních ujednání, zaměstnávání personálu, disponování s bankovními účty, nabývání a zcizování majetku, vyrovnávání svých závazků a k vystupování před soudem.“

7)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger v období od 16. července 2012 do 31. října 2013 činí 8 700 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger v období od 1. listopadu 2013 do 15. července 2014 činí 6 500 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger v období od 16. července 2014 do 15. července 2015 činí 9 155 000 EUR.

2.   Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných na souhrnný rozpočet Unie. Státním příslušníkům třetích států a hostitelské země je umožněno účastnit se nabídkových řízení. S výhradou schválení Komisí může mise EUCAP Sahel Niger uzavírat technická ujednání s členskými státy, hostitelskou zemí, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi EUCAP Sahel Niger.

3.   Mise EUCAP Sahel Niger odpovídá za plnění svého rozpočtu. Za tímto účelem podepíše smlouvu s Komisí.

4.   Aniž je dotčena Dohoda mezi Evropskou unií a Nigerskou republikou o postavení mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (4), odpovídá mise EUCAP Sahel Niger za veškeré nároky a závazky vyplývající z provádění mandátu ode dne 16. července 2014, s výjimkou nároků souvisejících s vážným porušením povinností ze strany vedoucího mise, za něž nese odpovědnost vedoucí mise.

5.   Prováděním finančních ujednání není dotčena linie velení stanovená v článcích 4, 5 a 6 ani operační požadavky mise EUCAP Sahel Niger, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

6.   Výdaje jsou způsobilé k financování ode dne 16. července 2012.

(4)  Úř. věst. L 242, 11.9.2013, s. 2.“"

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

Projektová skupina

1.   Mise EUCAP Sahel Niger zahrnuje projektovou skupinu pro určování a provádění projektů. Mise EUCAP Sahel Niger podle potřeby usnadňuje realizaci projektů prováděných na vlastní odpovědnost členskými státy a třetími státy v oblastech souvisejících s misí EUCAP Sahel Niger a na podporu jejích cílů a poskytuje ohledně nich poradenství.

2.   Mise EUCAP Sahel Niger je oprávněna používat k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce mise EUCAP Sahel Niger, finanční příspěvky členských států nebo třetích států, pokud je projekt:

a)

uveden ve výkazu finančních dopadů tohoto rozhodnutí; nebo

b)

v průběhu trvání mandátu mise EUCAP Sahel Niger začleněn do výkazu finančních dopadů prostřednictvím jeho změny na žádost vedoucího mise.

Mise EUCAP Sahel Niger uzavře s přispívajícími státy dohodu upravující zejména konkrétní postupy při reakci na případnou stížnost třetí strany ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím vedoucího mise při využívání finančních prostředků, které mu byly těmito státy zpřístupněny. Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí mise EUCAP Sahel Niger při využívání finančních prostředků těchto států.

3.   Přijetí finančního příspěvku pro projektovou skupinu od třetích států schvaluje Politický a bezpečnostní výbor.“

9)

V článku 15 se slova „rozhodnutí 2011/292/EU“ nahrazují slovy „rozhodnutí 2013/488/EU“.

10)

V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 15. července 2016.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 16. července 2014.

V Bruselu dne 22. července 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/533/SZBP ze dne 28. října 2013, kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 288, 30.10.2013, s. 68).


Top