Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0029(01)

2014/477/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2014/29)

OJ L 214, 19.7.2014, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/477/oj

19.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/34


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 2. července 2014

o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance

(ECB/2014/29)

(2014/477/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (2), a zejména článek 21 a čl. 140 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Rady dohledu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na úvěrové instituce se vztahuje řádná zpravodajská povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (3) a v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (4).

(2)

V rámci článku 6 nařízení (EU) č. 1024/2013 má Evropská centrální banka (ECB) výlučnou pravomoc pro účely obezřetnostního dohledu plnit úkoly vymezené v článku 4 uvedeného nařízení. Při plnění těchto úkolů ECB zajistí dodržování souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, jež úvěrovým institucím ukládají obezřetnostní požadavky v oblasti výkaznictví.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článkem 21 nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu mají ECB i vnitrostátní příslušné orgány povinnost vyměňovat si informace. Aniž je dotčena pravomoc ECB obdržet informace, které úvěrové instituce průběžně hlásí, přímo nebo mít k těmto informacím přímý přístup, poskytnou vnitrostátní příslušné orgány ECB zejména všechny informace, které jsou nezbytné pro plnění úkolů svěřených ECB nařízením (EU) č. 1024/2013.

(4)

V souladu s čl. 140 odst. 3 nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu jsou dohlížené subjekty povinny svým relevantním vnitrostátním příslušným orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy Unie sdělovat informace, které mají být pravidelně vykazovány. Není-li výslovně stanoveno jinak, všechny informace vykázané dohlíženými subjekty se předloží vnitrostátním příslušným orgánům. Tyto orgány provedou úvodní kontroly údajů a informace vykázané dohlíženými subjekty dají k dispozici ECB.

(5)

Pro účely plnění úkolů ECB ve vztahu k vykazování v oblasti dohledu je třeba dále vymezit způsob, jakým vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace, které obdržely od dohlížených subjektů. Zejména je třeba dále vymezit formát, četnost a lhůty pro předávání informací, jakož i podrobnosti ohledně kontrol kvality, které by vnitrostátní příslušné orgány měly provádět před předáním informací ECB.

(6)

V souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 1024/2013 jsou členové Rady dohledu, zaměstnanci ECB a zaměstnanci vyslaní zúčastněnými členskými státy vykonávající povinnosti dohledu vázáni požadavky na zachovávání služebního tajemství stanovenými v článku 37 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a v příslušných právních předpisech Unie. ECB a vnitrostátní příslušné orgány jsou zejména vázány ustanoveními o výměně informací a služebním tajemství, jež jsou vymezena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (5),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

V souladu s článkem 21 nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu toto rozhodnutí vymezuje postupy pro předávání údajů, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, ECB.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice obsažené v nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu.

Článek 3

Lhůty pro zasílání zpráv

Vnitrostátní příslušné orgány předloží ECB údaje uvedené v článku 1, které jim vykázaly dohlížené skupiny a dohlížené subjekty, v těchto lhůtách pro zasílání zpráv:

1)

do 12:00 hodin středoevropského času (SEČ) (6) v 10. pracovní den následující po uplynutí lhůt pro zasílání zpráv stanovených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014, pokud se týká:

a)

významných dohlížených skupin na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států;

b)

významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny;

c)

dohlížených skupin na subkonsolidovaném základě a dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny, pokud jsou klasifikovány jako významné v souladu s kritériem tří nejvýznamnějších úvěrových institucí v jejich členském státě;

d)

jiných dohlížených skupin a dohlížených subjektů, které jsou uvedeny v seznamu institucí, jež jsou zahrnuty ve výkazech předkládaných Evropskému orgánu pro bankovnictví (orgán EBA) v souladu s článkem 3 rozhodnutí EBA/DC/090 (7);

2)

do konce pracovní doby 25. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůt pro zasílání zpráv stanovených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014, pokud se týká:

a)

významných dohlížených skupin na subkonsolidovaném základě v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle pododstavce 1;

b)

významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle pododstavce 1;

3)

do konce pracovní doby 25. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůt pro zasílání zpráv stanovených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014, pokud se týká:

a)

méně významných dohlížených skupin na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle pododstavce 1;

b)

méně významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle pododstavce 1;

4)

do konce pracovní doby 35. pracovního dne následujícího po uplynutí lhůt pro zasílání zpráv stanovených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014, pokud se týká:

a)

méně významných dohlížených skupin na subkonsolidovaném základě v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle pododstavce 1;

b)

méně významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny, v rozsahu, v němž tyto údaje nebyly předloženy podle pododstavce 1.

Článek 4

Kontroly kvality údajů

1.   Vnitrostátní příslušné orgány sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost údajů, které se dávají k dispozici ECB. Vnitrostátní příslušné orgány uplatňují pravidla pro ověřování platnosti uvedená v příloze XV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, jež vypracovává a aktualizuje orgán EBA, a provádějí další kontroly kvality údajů vymezené ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány.

2.   Kromě souladu s pravidly pro ověřování platnosti a s kontrolami kvality se údaje předkládají v souladu s těmito dalšími minimálními standardy pro přesnost:

a)

vnitrostátní příslušné orgány poskytují případné informace o trendech vyplývajících z předložených údajů a

b)

informace musí být úplné: chybějící údaje musí být vyznačeny, vysvětleny ECB a případně bez zbytečného odkladu doplněny.

Článek 5

Kvalitativní informace

1.   Nelze-li zaručit kvalitu údajů pro danou tabulku v taxonomii, vnitrostátní příslušné orgány ECB bez zbytečného odkladu předkládají odpovídající vysvětlení.

2.   Vnitrostátní příslušné orgány kromě toho ECB odůvodní předložení významných oprav.

Článek 6

Specifikace formátu pro přenos údajů

1.   S cílem zajistit jednotný technický formát pro výměnu údajů v souvislosti s prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014 předkládají vnitrostátní příslušné orgány údaje uvedené v tomto rozhodnutí podle taxonomie „eXtensible Business Reporting Language“.

2.   Dohlížené subjekty jsou v příslušném přenosu údajů identifikovány za použití (předběžného) identifikátoru právního subjektu („(pre-) Legal Entity Identifier'“).

Článek 7

První referenční data sledovaného období

1.   První referenční data pro vykazování ve smyslu čl. 3 odst. 1 jsou data uvedená v článku 8.8.1 rozhodnutí EBA/DC/090.

2.   Prvním referenčním datem pro vykazování ve smyslu čl. 3 odst. 2, 3 a 4 je 31. prosinec 2014.

Článek 8

Přechodné ustanovení

1.   Pro referenční datum sledovaného období roku 2014 jsou lhůty pro zasílání vykazovaných údajů ze strany vnitrostátních příslušných orgánů ve smyslu čl. 3 odst. 1 lhůty uvedené v článku 8.2 rozhodnutí EBA/DC/090.

2.   Od referenčního data sledovaného období 31. prosince 2014 do referenčního data sledovaného období 31. prosince 2015 je lhůtou pro zasílání vykazovaných údajů ze strany vnitrostátních příslušných orgánů ve smyslu čl. 3 odst. 3 konec pracovní doby 30. pracovního dne následujícího po dni, kdy dohlížené subjekty předložily údaje vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

3.   Do 4. listopadu 2014 předloží vnitrostátní příslušné orgány ECB údaje ve smyslu článku 1, pokud se týká:

a)

dohlížených skupin a dohlížených subjektů, které podléhají komplexnímu hodnocení podle rozhodnutí ECB/2014/3 (8);

b)

jiných dohlížených skupin a dohlížených subjektů usazených v zúčastněném členském státě, pokud jsou uvedeny v seznamu institucí, které jsou zahrnuty ve výkazech předkládaných orgánu EBA v souladu s článkem 3 rozhodnutí EBA/DC/090.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátním příslušným orgánům zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. července 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a o zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  SEČ zohledňuje změnu na středoevropský letní čas.

(7)  Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví EBA/DC/090 ze dne 24. ledna 2014 o předkládání výkazů příslušných orgánů orgánu EBA. Dostupné na internetových stránkách orgánu EBA www.eba.europa.eu.

(8)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/3 ze dne 4. února 2014, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 107).


Top