Help Print this page 

Document 32014L0082

Title and reference
Směrnice Komise 2014/82/EU ze dne 24. června 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/11


SMĚRNICE KOMISE 2014/82/EU

ze dne 24. června 2014,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (1), a zejména na článek 31 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II směrnice 2007/59/ES obsahuje ustanovení, podle kterého vidění oběma očima nemusí být efektivní v případě osob s odpovídající adaptací a dostatečnými zkušenostmi s kompenzací, a to pouze v případě ztráty binokulárního vidění po nástupu osoby do zaměstnání. Toto ustanovení je v rozporu s ostatními požadavky přílohy II směrnice 2007/59/ES týkajícími se zraku a mohlo by ohrozit vysokou úroveň bezpečnosti železniční dopravy.

(2)

Kromě toho některé požadavky v přílohách IV a VI směrnice 2007/59/ES týkající se licence a osvědčení jsou nejasné a vedou k rozdílnému uplatňování v členských státech, což v konečném důsledku ohrožuje zavedení harmonizovaného systému licencí strojvedoucích v Unii.

(3)

Dne 7. května 2012 předložila Evropská agentura pro železnice Evropské komisi rady, pokud jde o změnu příloh II, IV a VI směrnice 2007/59/ES. V souladu s článkem 31 uvedené směrnice byly konzultovány subjekty zastoupené v Evropském výboru pro sociální dialog.

(4)

Měla by být stanovena přechodná opatření ve vztahu k strojvedoucím, kteří obdrželi nebo obdrží licenci v souladu se směrnicí 2007/59/ES před datem použitelnosti této směrnice.

(5)

Směrnice 2007/59/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru, který je nápomocen Komisi podle čl. 32 odst. 1 směrnice 2007/59/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2007/59/ES se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

v bodě „1.2 Zrak“ se sedmá odrážka nahrazuje tímto:

„—

vidění oběma očima: efektivní,“.

2)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice.

3)

Příloha VI se mění způsobem uvedeným v příloze II této směrnice.

Článek 2

U strojvedoucích, kteří obdrželi nebo obdrží licenci v souladu se směrnicí 2007/59/ES před datem použitelnosti uvedeným v čl. 3 odst. 1 této směrnice, se má za to, že splňují požadavky v ní stanovené.

Článek 3

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kyperskou republiku a na Republiku Malta, dokud na svém území nezavedou železniční systém.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IV

VŠEOBECNÉ ODBORNÉ ZNALOSTI A POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE LICENCE

Cílem ‚všeobecného školení‘ je poskytnout ‚všeobecnou‘ způsobilost ve všech aspektech, které jsou relevantní pro povolání strojvedoucího. Všeobecné školení se v této souvislosti zaměří na základní poznatky a zásady, které se uplatňují nezávisle na druhu a povaze kolejového vozidla nebo infrastruktury. Je možné je organizovat bez praktických cvičení.

Způsobilost s ohledem na konkrétní druhy kolejových vozidel, pokud jde o bezpečnostní a provozní předpisy a techniky pro konkrétní infrastruktury, není součástí ‚všeobecné‘ způsobilosti. Školení zaměřená na poskytnutí způsobilosti pro konkrétní kolejové vozidlo nebo infrastrukturu se týkají osvědčení strojvedoucího a jsou uvedena v přílohách V a VI.

Všeobecné školení zahrnuje níže uvedená témata 1 až 7. Nejsou seřazena podle důležitosti.

Slovesa použitá v seznamu označují podstatu způsobilosti, které má podle očekávání účastník školení dosáhnout. Jejich význam je popsán v následující tabulce:

Podstata způsobilosti

Popis

znát, popsat

znamená získávání znalostí (údajů, skutečností) potřebných k pochopení souvislostí

pochopit, chápat, identifikovat

znamená identifikaci a osvojení si souvislostí, provádění úkolů a řešení problémů v definovaném rámci

1)

Činnost strojvedoucího, pracovní prostředí, úloha a odpovědnost strojvedoucího během železničního provozu, profesní a osobní nároky vyplývající z povinností strojvedoucího

a)

znát hlavní náplň právních předpisů a ustanovení týkajících se železničního provozu a bezpečnosti (požadavky a postupy pro vydávání osvědčení strojvedoucím, nebezpečné zboží, ochrana životního prostředí, protipožární ochrana atd.);

b)

chápat zvláštní požadavky a profesní a osobní nároky (převážně samostatná práce, směny v rámci 24hodinového cyklu, osobní ochrana a bezpečnost, čtení a aktualizace dokumentů atd.);

c)

chápat, jaké chování je slučitelné s výkonem odpovědnosti zásadně důležité pro bezpečnost (léky, alkohol, drogy a jiné psychoaktivní látky, nemoc, stres, únava atd.);

d)

identifikovat referenční a provozní dokumenty (například sbírka předpisů strojvedoucího, tabulky traťových poměrů, příručka strojvedoucího atd.);

e)

identifikovat odpovědnost a funkce zúčastněných osob;

f)

chápat význam přesnosti při výkonu povinností a v pracovních metodách;

g)

chápat aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. pravidla chování na trati a v její blízkosti, pravidla chování při bezpečném nastupování do hnacího vozidla a vystupování z něho, ergonomie, bezpečnostní předpisy pro zaměstnance, osobní ochranné prostředky atd.);

h)

znát behaviorální dovednosti a zásady (zvládání stresu, zvládání extrémních situací atd.);

i)

znát zásady ochrany životního prostředí (udržitelný způsob jízdy atd.).

2)

Železniční technologie včetně bezpečnostních zásad v rámci provozních předpisů

a)

znát zásady, předpisy a ustanovení týkající se bezpečnosti železničního provozu;

b)

identifikovat odpovědnost a funkce zúčastněných osob.

3)

Základní zásady v oblasti železniční infrastruktury

a)

znát systémové a strukturální zásady a parametry;

b)

znát obecné charakteristiky tratí, nádraží, seřaďovacích nádraží;

c)

znát železniční stavby a prvky (mosty, tunely, výhybky atd.);

d)

znát provozní režimy (provoz na jednokolejné a dvojkolejné trati atd.);

e)

znát systémy signalizace a řízení vlaků;

f)

znát bezpečnostní zařízení (detektory horkoběžnosti ložiskové skříně, detektory kouře v tunelech atd.);

g)

znát technické provedení napájecích soustav (trolejové vedení, třetí kolejnice atd.).

4)

Základní zásady provozní komunikace

a)

znát význam komunikace a postupů při komunikaci;

b)

identifikovat kontaktní osoby při provozování drážní dopravy a jejich úlohu a odpovědnost (zaměstnanci provozovatele infrastruktury, pracovní povinnosti ostatního personálu ve vlaku atd.);

c)

identifikovat situace/příčiny, které vyžadují zahájení komunikace;

d)

chápat metody komunikace.

5)

Vlakové soupravy, jejich skladba a technické požadavky na hnací vozidla, nákladní a osobní železniční vozy a ostatní kolejová vozidla

a)

znát obecné typy trakce (elektrická, motorová, parní atd.);

b)

popsat uspořádání vozidla (podvozky, karoserie, kabina strojvedoucího, ochranné systémy atd.);

c)

znát obsah a systémy označování;

d)

znát dokumentaci o řazení vlaku;

e)

chápat druhy brzdných systémů, výpočet potřebného brzdícího procenta a vah;

f)

určovat rychlost vlaku;

g)

identifikovat druhy táhlového a narážecího ústrojí, max. zatížení a max. síly na háku;

h)

znát fungování a účel systému řízení vlaků.

6)

Všeobecná nebezpečí při železničním provozu

a)

chápat zásady pro bezpečnost dopravy;

b)

znát nebezpečí spojená s železničním provozem a různé způsoby jejich snižování;

c)

znát události související s bezpečností a chápat, jaké chování či reakce je požadována;

d)

znát postupy při nehodách s účastí osob (například evakuace).

7)

Základní fyzikální principy

a)

chápat, jaké síly působí na kolo;

b)

identifikovat faktory, které ovlivňují zrychlení a brzdný účinek (povětrnostní podmínky, brzdné zařízení, snížená adheze, sypání pískem atd.);

c)

ovládat základy elektrotechniky (obvody, měření napětí atd.).“


PŘÍLOHA II

Bod 8 přílohy VI se nahrazuje tímto:

„8.   JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Strojvedoucí, kteří si musí vyměňovat s provozovatelem infrastruktury informace týkající se otázek zásadně důležitých pro bezpečnost, musí ovládat jazyk uvedený příslušným provozovatelem infrastruktury. Jejich jazykové znalosti jim musí umožňovat aktivní a účinnou komunikaci v běžných, nepříznivých a naléhavých situacích.

Musí být schopni používat zprávy a metodu komunikace uvedené v TSI ‚Provoz a řízení dopravy‘. Strojvedoucí musí být schopni rozumět (slovu i písmu) a komunikovat (slovem i písmem) na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který stanovila Rada Evropy. (1)Top