Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0366

2014/366/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2014 , kterým se stanoví seznam programů spolupráce a celková výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na jednotlivé programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014 až 2020 (oznámeno pod číslem C(2014) 3776)

OJ L 178, 18.6.2014, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/366/oj

18.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 178/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. června 2014,

kterým se stanoví seznam programů spolupráce a celková výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na jednotlivé programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014 až 2020

(oznámeno pod číslem C(2014) 3776)

(2014/366/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů zřízeným podle čl. 150 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1299/2013 stanoví celkové finanční prostředky, které jsou k dispozici pro cíl Evropská územní spolupráce, a jejich rozdělení mezi přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a meziregionální spolupráci.

(2)

Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1299/2013 oznámila každému členskému státu jeho podíl na celkové částce pro přeshraniční a nadnárodní spolupráci, rozdělený podle jednotlivých let, v souladu s kritérii a metodikou stanovenými v uvedeném článku.

(3)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1299/2013 informoval každý členský stát Komisi na základě oznámených částek o tom, zda a jak využil možnost převodu stanovenou článkem 5 uvedeného nařízení, a o výsledném rozdělení finančních prostředků mezi přeshraniční a nadnárodní programy, jichž se daný členský stát účastní.

(4)

V souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013 by příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na přeshraniční programy a programy spolupráce přímořských oblastí v rámci evropského nástroje sousedství (ENS), které spadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 (3), a na programy předvstupní pomoci (NPP II), které spadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 (4), měla stanovit Komise a dotčené členské státy. Jelikož zatím nebylo dosaženo dohody o částkách týkajících se příspěvku z EFRR na programy přeshraniční spolupráce a programy spolupráce přímořských oblastí v rámci ENS, stanoví toto rozhodnutí pouze prostředky pro NPP II.

(5)

Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1299/2013 stanoví, že by Komise měla přijmout rozhodnutí, kterým stanoví seznam všech programů spolupráce a uvede celkovou výši podpory z EFRR pro každý z programů.

(6)

Je proto nezbytné stanovit seznam programů spolupráce a uvést celkovou výši podpory z EFRR na jednotlivé programy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam programů přeshraniční spolupráce a celková výše podpory z EFRR na jednotlivé programy jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Seznam programů nadnárodní spolupráce a celková výše podpory z EFRR na jednotlivé programy jsou stanoveny v příloze II.

Článek 3

Seznam programů meziregionální spolupráce a celková výše podpory z EFRR na jednotlivé programy jsou stanoveny v příloze III.

Článek 4

Příspěvek z EFRR pro jednotlivé členské státy na přeshraniční programy v rámci předvstupní pomoci (NPP II), které spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 231/2014, je stanoven v příloze IV.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. června 2014.

Za Komisi

Johannes HAHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 11).


PŘÍLOHA I

Seznam programů přeshraniční spolupráce s uvedením celkové částky podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na jednotlivé programy přeshraniční spolupráce

Běžné ceny (EUR)

Číslo

Číslo CCI

Název programu

Země

Celkový příspěvek z EFRR

1

2014TC16RFCB001

(Interreg V-A) NL-BE-DE – Belgie-Německo-Nizozemsko (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

BE-DE-NL

96 000 250

2

2014TC16RFCB002

(Interreg V-A) AT-CZ Rakousko-Česká republika

AT-CZ

97 814 933

3

2014TC16RFCB003

(Interreg V-A) SK-AT Slovensko-Rakousko

SK-AT

75 892 681

4

2014TC16RFCB004

(Interreg V-A) AT-DE – Rakousko-Německo/Bavorsko (Bayern-Österreich)

AT-DE

54 478 064

5

2014TC16RFCB005

(Interreg V-A) ES-PT – Španělsko-Portugalsko (POCTEP)

ES-PT

288 977 635

6

2014TC16RFCB006

(Interreg V-A) ES-FR – Španělsko-Francie-Andorra (POCTEFA)

ES-FR-AD

189 341 397

7

2014TC16RFCB007

(Interreg V-A) ES-PT – Španělsko-Portugalsko (Madeira-Açores-Canarias (MAC))

ES-PT

66 675 837

8

2014TC16RFCB008

(Interreg V-A) HU-HR – Maďarsko-Chorvatsko

HU-HR

60 824 406

9

2014TC16RFCB009

(Interreg V-A) Německo/Bavorsko-Česká republika

DE-CZ

103 375 149

10

2014TC16RFCB010

(Interreg V-A) AT-HU Rakousko-Maďarsko

AT-HU

78 847 880

11

2014TC16RFCB011

(Interreg V-A) Německo/Braniborsko-Polsko

DE-PL

100 152 579

12

2014TC16RFCB012

(Interreg V-A) PL-SK Polsko-Slovensko

PL-SK

154 988 723

13

2014TC16RFCB013

(Interreg V-A) Polsko-Dánsko-Německo-Litva-Švédsko (SOUTH BALTIC)

PL-DK-DE-LT-SE

82 978 784

14

2014TC16RFCB014

(Interreg V-A) Finsko-Estonsko-Lotyšsko-Švédsko (Central Baltic)

FI-EE-LV-SE

122 360 390

15

2014TC16RFCB015

(Interreg V-A) HU-SK – Slovensko-Maďarsko

SK -HU

155 808 987

16

2014TC16RFCB016

(Interreg V-A) SE-NO – Švédsko-Norsko

SE-NO

47 199 965

17

2014TC16RFCB017

(Interreg V-A) Německo/Sasko-Česká republika

DE-CZ

157 967 067

18

2014TC16RFCB018

(Interreg V-A) Polsko-Německo/Sasko

PL-DE

70 000 069

19

2014TC16RFCB019

(Interreg V-A) DE-PL Německo/Meklenbursko-Přední Pomořansko/Braniborsko-Polsko

DE-PL

134 000 414

20

2014TC16RFCB020

(Interreg V-A) EL-IT – Řecko-Itálie

EL-IT

104 700 362

21

2014TC16RFCB021

(Interreg V-A) RO-BG – Rumunsko-Bulharsko

RO-BG

215 745 513

22

2014TC16RFCB022

(Interreg V-A) EL-BG – Řecko-Bulharsko

EL-BG

110 241 234

23

2014TC16RFCB023

(Interreg V-A) DE-NL – Německo-Nizozemsko

DE-NL

222 159 360

24

2014TC16RFCB024

(Interreg V-A) Německo-Rakousko-Švýcarsko-Lichtenštejnsko (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)

DE-AT-CH-LI

39 588 430

25

2014TC16RFCB025

(Interreg V-A) CZ-PL – Česká republika-Polsko

CZ-PL

226 221 710

26

2014TC16RFCB026

(Interreg V-A) Švédsko-Dánsko-Norsko (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

SE-DK-NO

135 688 261

27

2014TC16RFCB027

(Interreg V-A) LV-LT – Lotyšsko-Litva

LV-LT

54 966 201

28

2014TC16RFCB028

(Interreg V-A) Švédsko-Finsko-Norsko (Botnia-Atlantica)

SE-FI-NO

36 334 420

29

2014TC16RFCB029

(Interreg V-A) SI-HR – Slovinsko-Chorvatsko

SI-HR

46 114 193

30

2014TC16RFCB030

(Interreg V-A) SK-CZ Slovensko-Česká republika

SK-CZ

90 139 463

31

2014TC16RFCB031

(Interreg V-A) LT-PL – Litva-Polsko

LT-PL

51 488 135

32

2014TC16RFCB032

(Interreg V-A) Švédsko-Finsko-Norsko (Nord)

SE-FI-NO

41 951 870

33

2014TC16RFCB033

(Interreg V-A) IT-FR – Itálie-Francie (Maritime)

IT-FR

169 702 411

34

2014TC16RFCB034

(Interreg V-A) IT-FR – Itálie-Francie (ALCOTRA)

IT-FR

198 876 285

35

2014TC16RFCB035

(Interreg V-A) IT-CH – Itálie-Švýcarsko

IT-CH

100 221 466

36

2014TC16RFCB036

(Interreg V-A) IT-SI – Itálie-Slovinsko

IT-SI

77 929 954

37

2014TC16RFCB037

(Interreg V-A) IT-MT – Itálie-Malta

IT-MT

43 952 171

38

2014TC16RFCB038

(Interreg V-A) Francie-Belgie-Nizozemsko-Spojené království (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën)

FR-NL-BE-UK

256 648 702

39

2014TC16RFCB039

(Interreg V-A) Francie-Německo-Švýcarsko (Rhin supérieur-Oberrhein)

FR-DE-CH

109 704 965

40

2014TC16RFCB040

(Interreg V-A) FR-UK – Francie-Spojené království (Manche-Channel)

FR-UK

223 046 948

41

2014TC16RFCB041

(Interreg V-A) FR-CH Francie-Švýcarsko

FR-CH

65 890 505

42

2014TC16RFCB042

(Interreg V-A) IT-HR – Itálie-Chorvatsko

IT-HR

201 357 220

43

2014TC16RFCB043

(Interreg V-A) Francie (Saint Martin-Sint Maarten)

FR

10 000 000

44

2014TC16RFCB044

(Interreg V-A) BE-FR Belgie-Francie (France-Wallonia-Flanders)

BE-FR

169 977 045

45

2014TC16RFCB045

(Interreg V-A) Francie-Belgie-Německo-Lucembursko (Grande Région/Großregion)

FR-BE-DE-LU

139 802 646

46

2014TC16RFCB046

(Interreg V-A) Belgie-Nizozemsko (Vlaanderen-Nederland)

BE-NL

152 575 585

47

2014TC16RFCB047

(Interreg V-A) UK-IE – Spojené království-Irsko (Ireland- North Ireland -Scotland)

UK-IE

240 347 696

48

2014TC16RFCB048

(Interreg V-A) IE-UK – Irsko-Spojené království (Ireland Wales)

IE-UK

79 198 450

49

2014TC16RFCB049

(Interreg V-A) HU-RO – Maďarsko-Rumunsko

HU-RO

189 138 672

50

2014TC16RFCB050

(Interreg V-A) EE-LV – Estonsko-Lotyšsko

EE-LV

38 020 684

51

2014TC16RFCB051

(Interreg V-A) Francie (Mayotte/Comores/Madagascar)

FR

12 028 883

52

2014TC16RFCB052

(Interreg V-A) IT-AT – Itálie-Rakousko

IT-AT

82 238 866

53

2014TC16RFCB053

(Interreg V-A) SI-HU – Slovinsko-Maďarsko

SI-HU

14 795 015

54

2014TC16RFCB054

(Interreg V-A) SI-AT – Slovinsko-Rakousko

SI-AT

47 988 355

55

2014TC16RFCB055

(Interreg V-A) EL-CY – Řecko-Kypr

EL-CY

45 961 551

56

2014TC16RFCB056

(Interreg V-A) DE-DK – Německo-Dánsko

DE-DK

89 634 975

57

2014TC16RFPC001

Irsko-Spojené království (PEACE)

IE-UK

229 169 320

58

V rámci nadnárodní spolupráce v Karibiku

(Interreg V-A) Francie (Guadeloupe-Martinique-Organisation des Etats de la Caraïbe orientale)

FR

41 129 656

59

V rámci nadnárodní spolupráce v Indickém oceánu

(Interreg V-A) Francie (Réunion-Pays de la Commission de l'Océan Indien)

FR

41 384 802

60

V rámci nadnárodní spolupráce v Amazonii

(Interreg V-A) Francie/Francouzská Guyana-Brazílie-Surinam (Amazonie)

FR

14 075 183

 

CELKEM:

6 597 822 373


PŘÍLOHA II

Seznam programů nadnárodní spolupráce s uvedením celkové částky podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na jednotlivé programy nadnárodní spolupráce

Běžné ceny (EUR)

Číslo

Číslo CCI

Název programu

Členské státy

Jiné než členské státy

Celkový příspěvek z EFRR

1

2014TC16M4TN002

(Interreg V-B)

JADRANSKO-JÓNSKÁ OBLAST

Řecko – Chorvatsko – Itálie – Slovinsko

Albánie – Bosna a Hercegovina – Černá Hora – Srbsko

83 467 729

2

2014TC16RFTN001

(Interreg V-B)

ALPSKÝ PROSTOR

Německo – Francie – Itálie – Rakousko – Slovinsko

Švýcarsko – Lichtenštejnsko

116 635 466

3

2014TC16RFTN002

(Interreg V-B)

OBLAST ATLANTSKÉHO OCEÁNU

Španělsko – Francie – Irsko – Portugalsko – Spojené království

Žádné

140 013 194

4

2014TC16M5TN001

(Interreg V-B)

BALTSKÉ MOŘE

Dánsko – Německo – Estonsko – Lotyšsko – Litva – Polsko – Finsko – Švédsko

Bělorusko – Norsko – Rusko

263 830 658

5

2014TC16RFTN008

(Interreg V-B)

KARIBSKÁ OBLAST

Francie

Některé třetí země a zámořské země či území

23 163 249

6

2014TC16RFTN003

(Interreg V-B)

STŘEDNÍ EVROPA

Česká republika – Německo – Itálie – Chorvatsko – Maďarsko – Rakousko – Polsko – Slovinsko – Slovensko

Žádné

246 581 112

7

2014TC16M6TN001

(Interreg V-B)

DUNAJ

Rakousko – Bulharsko – Česká republika – Německo – Chorvatsko – Maďarsko – Rumunsko – Slovinsko – Slovensko

Bosna a Hercegovina – Černá Hora – Srbsko – Moldavsko – Ukrajina

202 095 405

8

2014TC16RFTN009

(Interreg V-B)

INDICKÝ OCEÁN

Francie

Některé třetí země a zámořské země či území

21 772 585

Má být zahrnut do programu přeshraniční spolupráce MAC

MAC (Madeira-Azorské ostrovy-Kanárské ostrovy)

Španělsko – Portugalsko

Mauritánie – Kapverdy – Senegal

43 986 995

9

2014TC16M4TN001

(Interreg V-B)

STŘEDOMOŘÍ

Řecko – Španělsko – Francie – Chorvatsko – Itálie – Kypr – Malta – Portugalsko – Slovinsko – Spojené království

Albánie – Bosna a Hercegovina – Černá Hora

224 322 525

10

2014TC16RFTN004

(Interreg V-B)

SEVERNÍ PERIFERNÍ OBLASTI a ARKTIDA

Irsko – Finsko – Švédsko – Spojené království

Některé třetí země a zámořské země či území

50 209 899

11

2014TC16RFTN005

(Interreg V-B)

SEVERNÍ MOŘE

Belgie – Dánsko – Německo – Nizozemsko – Švédsko – Spojené království

Norsko

167 253 971

12

2014TC16RFTN006

(Interreg V-B)

SEVEROZÁPADNÍ EVROPA

Belgie – Německo – Francie – Irsko – Lucembursko – Nizozemsko – Spojené království

Švýcarsko

396 134 342

13

2014TC16RFTN010

(Interreg V-B)

AMAZONIE

Francie

Brazílie – Surinam – Guyana

4 823 866

14

2014TC16RFTN007

(Interreg V-B)

JIHOZÁPADNÍ EVROPA

Španělsko – Francie – Portugalsko – Spojené království

Andorra

106 810 523

15

2014TC16M4TN003

(Interreg V-B)

BALKÁN STŘEDOMOŘÍ

Bulharsko – Řecko – Kypr

Albánie – Bývalá jugoslávská republika Makedonie

28 330 108

 

 

 

CELKEM:

2 119 431 627


PŘÍLOHA III

Seznam programů meziregionální spolupráce s uvedením celkové částky podpory z EFRR na jednotlivé programy meziregionální spolupráce

Běžné ceny (EUR)

Číslo

Číslo CCI

NÁZEV PROGRAMU

Členské státy

Jiné než členské státy

Celkový příspěvek z EFRR

1

2014TC16RFIR001

INTERREG EVROPA

Všechny členské státy

Švýcarsko-Norsko

359 326 320

2

2014TC16RFIR002

INTERACT

Všechny členské státy

Švýcarsko-Norsko

39 392 587

3

2014TC16RFIR003

URBACT

Všechny členské státy

Švýcarsko-Norsko

74 301 909

4

2014TC16RFIR004

ESPON

Všechny členské státy

Švýcarsko-Norsko-Island-Lichtenštejnsko

41 377 019

CELKEM:

514 397 835


PŘÍLOHA IV

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pro některé členské státy na programy přeshraniční spolupráce v rámci NPP II

Běžné ceny (EUR)

Členské státy

PŘEVOD DO NPP

Bulharsko

35 362 904

Řecko

49 704 421

Chorvatsko

45 724 252

Itálie

39 400 711

Kypr

2 000 000

Maďarsko

32 562 000

Rumunsko

37 453 124

CELKEM:

242 207 412


Top