Help Print this page 

Document 32014R0642

Title and reference
Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail
  • In force
OJ L 177, 17.6.2014, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/642/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/9


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 642/2014

ze dne 16. června 2014

o zřízení společného podniku Shift2Rail

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 187 a čl. 188 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění zdůrazňuje nutnost vytvořit příznivé podmínky pro investice do znalostí a inovací, včetně ekologických inovací, aby se v Unii dosáhlo inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

(2)

V bílé knize Komise o plánu jednotného evropského dopravního prostoru ze dne 28. března 2011 (dále jen „bílá kniha“), byla zdůrazněna potřeba vytvořit jednotný evropský železniční prostor, který by v Unii umožnil zavést konkurenceschopnější dopravní systém účinně využívající zdroje a řešit významné společenské otázky, jako jsou vzrůstající poptávka po dopravě, přetížení dopravy, zabezpečení energetických dodávek a změna klimatu. V bílé knize bylo dále uvedeno, že pro tuto strategii budou mít zásadní význam inovace a že se výzkum v Unii musí zabývat celkovým cyklem výzkumu, inovací a zavádění tím, že se zaměří na nejslibnější technologie a společně zapojí všechny zúčastněné subjekty.

(3)

Rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (dále jen „Horizont 2020“) zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (3), si klade za cíl zvýšit dopad úsilí vynakládaného v oblasti výzkumu a inovací spojením prostředků Unie a soukromého sektoru v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru v oblastech, kde mohou výzkum a inovace přispět k širším cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti, využít pákového efektu soukromých investic a pomoci při zvládání společenských výzev. Základem těchto partnerství by měly být dlouhodobé závazky, včetně vyváženého příspěvku všech partnerů, partnerství by měla být kontrolovatelná, pokud jde o dosažení cílů, a měla by být v souladu se strategickými cíli Unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Řízení a fungování těchto partnerství by mělo být otevřené, transparentní, efektivní a účelné a umožňovat zapojení široké škály zúčastněných stran působících v jejich konkrétních oblastech. Zapojení Unie do těchto partnerství může mít formu finančních příspěvků do společných podniků zřízených na základě článku 187 Smlouvy o fungování EU.

(4)

V souladu s nařízením (EU) č. 1291/2013 a rozhodnutím Rady 2013/743/EU (4) lze společným podnikům zřízeným podle Horizontu 2020 poskytovat podporu za podmínek uvedených v daném rozhodnutí.

(5)

Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvaném „Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě“ jsou vymezena konkrétní partnerství veřejného a soukromého sektoru, která získají podporu, včetně pěti společných podniků pro provádění společné technologické iniciativy a společného podniku SESAR (společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu). Kromě toho je ve sdělení obsažena výzva k vytvoření společného podniku v odvětví železniční dopravy s ohledem na rozsah výzkumného a inovačního úsilí potřebného pro zajištění vedoucí pozice Unie v železničních technologiích a pro politiku vedoucí k dokončení jednotného evropského železničního prostoru.

(6)

Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvaném „Čtvrtý železniční balíček – Dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu (‚čtvrtý železniční balíček‘)“ je zdůrazněna potřeba přispět k rozvoji železniční dopravy podporou postupných inovací kolejových vozidel pro dopravu cestujících, nákladní dopravy, systémů řízení dopravy a železniční infrastruktury, čemuž napomůže společný podnik. Sdělení rovněž klade důraz na potřebu získat díky vytvoření jednotného trhu lepší poměr mezi kvalitou a cenou za omezené veřejné prostředky a vyzývá k uplatnění evropštějšího přístupu k železniční dopravě, který by měl usnadnit přechod od silniční a letecké dopravy na dopravu po železnici.

(7)

Společný podnik Shift2Rail (dále jen „společný podnik S2R“) by měl být partnerstvím veřejného a soukromého sektoru zaměřeným na stimulaci a lepší koordinaci investic Unie do oblasti výzkumu a investic v odvětví železniční dopravy s cílem urychlit a usnadnit přechod k integrovanějšímu, efektivnímu, udržitelnému a atraktivnímu železničnímu trhu v Unii v souladu s obchodními potřebami odvětví železnic a s celkovým cílem dokončit vytváření jednotného evropského železničního prostoru. Společný podnik S2R by měl přispívat zejména ke specifickým cílům stanoveným v bílé knize a ve čtvrtém železničním balíčku, včetně cíle zlepšení efektivnosti železničního odvětví ve prospěch nižšího zatížení veřejných zdrojů, výrazné rozšíření nebo zkvalitnění kapacity železniční sítě, aby železnice mohla efektivně soutěžit s jinými druhy dopravy a převzít větší podíl osobní a nákladní dopravy, zlepšení kvality služeb v železničním odvětví zohledněním potřeb cestujících a zákazníků v oblasti nákladní dopravy, odstranění technických překážek, které brání rozvoji odvětví z hlediska interoperability a snížení negativních externalit souvisejících se železniční dopravou. Pokrok společného podniku S2R při plnění těchto cílů by měl být měřen na základě klíčových ukazatelů pokroku.

(8)

Pravidla organizace a fungování společného podniku S2R by měla být stanovena ve stanovách společného podniku S2R, které by měly být součástí tohoto nařízení.

(9)

Zakládajícími členy společného podniku S2R by měla být Unie, zastoupená Komisí, a zakládající členové jiní než Unie vyjmenovaní v příloze II tohoto nařízení, pokud přijmou stanovy společného podniku S2R. Těmito zakládajícími členy jinými než Unie jsou samostatné právní subjekty bez finančních problémů, které jsou schopny poskytnout vysoký finanční příspěvek na provádění výzkumných činností v oblasti působnosti společného podniku S2R v rámci struktury dobře přizpůsobené povaze partnerství veřejného a soukromého sektoru a které po intenzivních konzultacích se zúčastněnými subjekty písemně vyjádřily svůj souhlas s poskytnutím takového příspěvku.

(10)

Základním prvkem iniciativy Shift2Rail (dále jen „iniciativa S2R“) je výrazné zapojení odvětví. Je proto důležité, aby byl veřejný rozpočet na tuto iniciativu doplněn přinejmenším stejně vysokými příspěvky z odvětví. Členy se proto budou moci stát další soukromé nebo veřejné subjekty, které budou ochotny vynaložit prostředky nezbytné pro provádění výzkumných a inovačních činností v oblasti působnosti spojeného podniku S2R.

(11)

Cílem společného podniku S2R by mělo být řízení činnosti výzkumu, rozvoje a validace iniciativy S2R kombinací veřejného a soukromého financování, které poskytli jeho členové, a využíváním interních a externích technických zdrojů. Měl by zavést nové formy spolupráce, které budou v souladu s pravidly hospodářské soutěže, mezi zainteresovanými subjekty z celého železničního hodnotového řetězce i z oblasti mimo tradiční železniční odvětví a měl by využít zkušenosti a odborné znalosti Evropské agentury pro železnice v oblastech souvisejících s interoperabilitou a bezpečností.

(12)

Pro dosažení svých cílů by měl společný podnik S2R poskytovat finanční podporu, zejména ve formě grantů členům a dalšími nejvhodnějšími prostředky, například zadáváním veřejných zakázek nebo udělováním grantů po výzvách k podávání návrhů.

(13)

Společný podnik S2R by měl fungovat otevřeně a transparentně, včas poskytovat všechny relevantní dostupné informace svým příslušným subjektům a zajistit propagaci svých činností, a to i informačními a propagačními činnostmi pro širokou veřejnost. Jednací řád orgánů společného podniku by měl být zveřejněn.

(14)

S ohledem na celkový cíl Horizontu 2020, jímž je dosažení většího zjednodušení a soudržnosti, by veškeré výzvy k podávání návrhů v rámci společného podniku S2R v zásadě měly zohledňovat trvání Horizontu 2020.

(15)

Činnosti společného podniku S2R se týkají zejména výzkumu a inovací. Financování Unie by proto mělo být poskytnuto z Horizontu 2020. Pro zajištění maximálního dopadu činností by společný podnik S2R měl rozvinout úzké součinnosti s ostatními programy Unie a nástroji financování a zejména s Nástrojem pro propojení Evropy finančním nástrojem pro sdílení rizik na podporu opatření pro zavádění inovativních řešení společného podniku S2R. Horizont 2020 by dále měl pomoci odstranit rozdíly v Unii v oblasti výzkumu a inovací podporou součinnosti s evropskými strukturálními a investičními fondy. Společný podnik S2R by proto měl usilovat o rozvoj úzkých vztahů s evropskými strukturálními a investičními fondy, které mohou pomoci zvláště k posílení místních, regionálních a vnitrostátních schopností výzkumu a inovací v oblasti působnosti společného podniku S2R a podpořit úsilí o inteligentní specializaci.

(16)

Příspěvky členů jiných než Unie by měly být vymezeny v dohodě o členství uzavřené se společným podnikem S2R. Neměly by se omezovat pouze na administrativní náklady společného podniku S2R a na spolufinancování nutné k provádění výzkumných a inovačních činností, které tento společný podnik podporuje. Měly by se vztahovat také na dodatečné činnosti, jež mají tito členové provádět, aby se zajistil výrazný pákový efekt. Tyto dodatečné činnosti by měly být jejich příspěvkem k širší iniciativě S2R.

(17)

Účast na nepřímých akcích financovaných společným podnikem S2R by měla být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (5). Společný podnik S2R by navíc měl zajistit soudržné dodržování pravidel stanovených tímto nařízením na základě příslušných opatření přijatých Komisí.

(18)

Společný podnik S2R by měl k zajištění otevřenosti, transparentnosti a k usnadnění účasti rovněž využívat elektronické prostředky spravované Komisí. Výzvy k předkládání návrhů iniciované společným podnikem S2R by proto měly být zveřejňovány rovněž na jednotném portálu pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 pro šíření informací spravovaných Komisí. Společný podnik S2R by měl dále zpřístupnit příslušné údaje mimo jiné o návrzích, žadatelích, grantech a účastnících, aby byly zahrnuty do podávání zpráv v rámci programu Horizont 2020 a elektronických systémů pro šíření informací spravovaných Komisí, a to ve vhodném formátu a frekvenci odpovídající povinnostem Komise podávat zprávy.

(19)

Finanční příspěvek společnému podniku S2R by se měl řídit pravidly řádného finančního řízení a pravidly nepřímého řízení stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (7).

(20)

Audity příjemců finančních prostředků Unie podle tohoto nařízení by měly být prováděny způsobem, který by vedl ke snížení administrativní zátěže v souladu s nařízením (EU) č. 1291/2013.

(21)

Finanční zájmy Unie a ostatních členů společného podniku S2R by měly být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případně správních a finančních sankcí v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

(22)

Interní auditor Komise by měl vůči společnému podniku S2R vykonávat stejné pravomoci, jaké vykonává vůči Komisi.

(23)

S ohledem na zvláštní povahu a na současné postavení společných podniků a za účelem zajištění kontinuity se 7. rámcovým programem by společný podnik S2r i nadále měl podléhat oddělenému udělování absolutoria. Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by proto absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku S2R měl udělovat Evropský parlament na doporučení Rady. Požadavky na podávání zpráv stanovené v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by se proto neměly uplatňovat pro příspěvky Unie společnému podniku S2R a měly by být v maximální možné míře sladěny s požadavky na orgány podle článku 208 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. Audit účetnictví a legality a správnosti uskutečněných operací by měl provádět Účetní dvůr.

(24)

Komise by s cílem usnadnit zřízení společného podniku S2R měla odpovídat za jeho zřízení a počáteční fungování, dokud nebude mít společný podnik S2R provozní kapacitu k plnění vlastního rozpočtu.

(25)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž posílení průmyslového výzkumu a inovací v celé Unii prostřednictvím realizace iniciativy S2R společným podnikem S2R, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu zamezení zdvojení, zachování kritického množství a zajištění optimálního využití veřejných finančních prostředků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřízení

1.   Za účelem koordinace a řízení investic Unie do výzkumu a inovací v evropském železničním odvětví se na období do 31. prosince 2024 zakládá společný podnik ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování EU (dále jen „společný podnik S2R“). Výzvy společného podniku S2R k podávání návrhů se v zájmu zohlednění doby trvání Horizontu 2020 zveřejní nejpozději 31. prosince 2020. V řádně odůvodněných případech lze výzvy k podávání návrhů zveřejňovat až do 31. prosince 2021.

2.   Společný podnik S2R je subjektem, který je pověřen realizací partnerství veřejného a soukromého sektoru, uvedeným v článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. Společný podnik S2R zastupuje výkonný ředitel.

3.   Společný podnik S2R má právní subjektivitu. V každém členském státě má nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou právo daného státu poskytuje právnickým osobám. Je oprávněn nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

4.   Společný podnik S2R má sídlo v Bruselu v Belgii.

5.   Stanovy společného podniku S2R (dále jen „stanovy“) jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Cíle

1.   Společný podnik S2R má tyto obecné cíle:

a)

přispět k provádění nařízení (EU) č. 1291/2013, a zejména výzvy Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava v rámci priority společenské výzvy rozhodnutí č. 2013/743/EU;

b)

přispět k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, k rychlejšímu a méně nákladnému přechodu k atraktivnějšímu, uživatelsky vstřícnějšímu (a to i pro osoby se sníženou mobilitou) konkurenceschopnějšímu, efektivnějšímu a udržitelnějšímu evropskému železničnímu systému a k rozvoji silného a celosvětově konkurenceschopného evropského železničního průmyslu. Toho bude dosaženo prostřednictvím uceleného a koordinovaného přístupu, který bere v úvahu potřeby železničního systému a jeho uživatelů v oblasti výzkumu a inovací usnadňující mimo jiné modální posun od silniční a letecké dopravy k dopravě železniční. Tento přístup zahrnuje vozový park, infrastrukturu a řízení dopravy u tržních segmentů nákladní a osobní dálkové, regionální, místní a městské dopravy i intermodální vazby mezi železnicí a jinými druhy dopravy, díky čemuž uživatelům nabízí integrované a úplné řešení jejich potřeb v oblasti cestování a dopravy po železnici, od podpory transakcí až po asistenci na cestě;

c)

zřídit a vypracovat strategický hlavní plán („hlavní plán S2R“) v souladu s čl. 1 odst. 4 stanov a zajistit jeho účinné a účelné provádění;

d)

hrát významnější úlohu, pokud jde o výzkum a inovace v oblasti železniční dopravy a jsou financována z prostředků Unie, zajistit koordinaci projektů a poskytovat všem zúčastněným subjektům relevantní a dostupné informace o financovaných projektech po celé Evropě; Rovněž bude řídit výzkumné a inovační činnosti zaměřené na železniční dopravu spolufinancované Unií;

e)

aktivně podporovat účast a úzké zapojení všech příslušných zúčastněných subjektů z celého železničního hodnotového řetězce i subjektů působících mimo tradiční železniční odvětví, zejména výrobců železničního vybavení (jak vozového parku, tak vlakových zabezpečovacích systémů) a jejich dodavatelů, správců infrastruktury, železničních podniků (jak osobní, tak nákladní dopravy), provozovatelů metra, tramvají a městských drah, společností, které pronajímají železniční vozy, oznámených subjektů určených k posuzování shody, profesních sdružení zaměstnanců (včetně zástupců zaměstnanců), sdružení uživatelů (jak osobní, tak nákladní dopravy) i příslušných vědeckých ústavů nebo příslušné vědecké obce. Zejména je zajištěno zapojení malých a středních podniků podle definice uvedené v doporučení Komise 2003/361/ES (8);

f)

rozvíjet demonstrační projekty v členských státech, které projeví zájem, a to i v těch, jež v současnosti nemají na svém území zaveden železniční systém.

2.   Společný podnik S2R konkrétně usiluje o vývoj, integraci, demonstraci a validaci inovativních technologií a řešení, která vyhovují přísným bezpečnostním normám a jejichž hodnotu lze měřit například podle následujících klíčových ukazatelů výkonnosti:

a)

50 % snížení nákladů životního cyklu železničního dopravního systému snížením nákladů na vývoj, údržbu, provoz a obnovu infrastruktury a vozového parku a zvýšením energetické účinnosti;

b)

100 % zvýšení kapacity železničního dopravního systému pro uspokojení zvýšené poptávky po službách osobní a nákladní železniční dopravy;

c)

50 % zvýšení spolehlivosti a přesnosti železničních služeb (měřené jako 50 % snížení nespolehlivosti a zpoždění);

d)

odstranění přetrvávajících technických překážek, které brání rozvoji železničního odvětví z hlediska interoperability a efektivnosti, zejména úsilím o vyřešení problémů, které byly v technických specifikacích pro interoperabilitu ponechány otevřené kvůli nedostatku technických řešení, a zajištěním plné interoperability všech relevantních systémů a řešení vyvinutých v rámci společného podniku S2R;

e)

snížení negativních externalit souvisejících se železniční dopravou, zejména hluku, vibrací, emisí a dalších dopadů na životní prostředí.

Článek 3

Finanční příspěvek Unie

1.   Maximální finanční příspěvek Unie na iniciativu Shift2Rail činí, včetně příspěvku ESVO, 450 000 000 EUR a hradí se z prostředků souhrnného rozpočtu Unie vyčleněných na zvláštní program, jímž se provádí Horizont 2020, zavedený rozhodnutím 2013/743/EU, v souladu s příslušnými ustanoveními čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu iv) a v případě subjektů uvedených v článku 209 daného nařízení s články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. Maximální finanční příspěvek Unie zahrnuje:

a)

maximální příspěvek na pokrytí správních a provozních nákladů společného podniku S2R ve výši 398 000 000 EUR. Maximální příspěvek Unie na pokrytí správních nákladů činí 13 500 000 EUR;

b)

dodatečná částka nejvýše 52 000 000 EUR vyčleněná v rámci pracovního programu pro oblast dopravy Horizont 2020 na období 2014–2015. Společný podnik S2R může správu této dodatečné částky převzít, až získá provozní kapacitu na provádění svého vlastního rozpočtu.

2.   K příspěvku uvedenému v odstavci 1 lze z jiných nástrojů Unie přidělit dodatečné částky na podporu opatření pro zavádění inovativních řešení výzkumu společného podniku S2R.

3.   Ujednání o finančním příspěvku Unie se stanoví v pověřovací dohodě a v ročních dohodách o poukázání finančních prostředků, které budou uzavřeny mezi Komisí jednající jménem Unie a společným podnikem S2R.

4.   Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 3 tohoto článku se zabývá prvky stanovenými v čl. 58 odst. 3 a v článcích 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 a mimo jiné i těmito prvky:

a)

požadavky na příspěvek společného podniku S2R v souvislosti s příslušnými výkonnostními ukazateli stanovenými v příloze II rozhodnutí 2013/743/EU;

b)

požadavky na příspěvek společného podniku S2R s ohledem na monitorování uvedené v příloze III rozhodnutí 2013/743/EU;

c)

zvláštními výkonnostními ukazateli týkajícími se fungování společného podniku S2R;

d)

ujednáními o poskytování údajů potřebných k zajištění toho, aby byla Komise schopna plnit své povinnosti v oblasti šíření informací a podávání zpráv, a to jak na jednotném portálu pro účastníky, tak i jinými elektronickými prostředky Horizontu 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí;

e)

ustanoveními pro zveřejňování výzev k podávání návrhů společného podniku S2R, jak na jednotném portálu pro účastníky, tak i jinými elektronickými prostředky Horizontu 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí;

f)

využíváním lidských zdrojů a změnami v těchto zdrojích, zejména náborem podle funkčních skupin, platových tříd a kategorií, prováděním změn zařazení a jakýmikoli změnami počtu zaměstnanců.

Článek 4

Příspěvky členů jiných než Unie

1.   Každý člen společného podniku S2R jiný než Unie poskytne příslušný příspěvek nebo zajistí, aby tento příspěvek poskytly jeho přidružené subjekty. Celkový příspěvek všech členů jiných než Unie činí v období uvedeném v článku 1 nejméně 470 000 000 EUR.

2.   Příspěvek uvedený v odstavci 1 se skládá z těchto prvků:

a)

příspěvků do společného podniku S2R ve výši nejméně 350 000 000 EUR, jak je stanoveno v čl. 16 odst. 2 a v čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov, včetně nejméně 200 000 000 EUR od zakládajících členů jiných než Unie a jejich přidružených subjektů a nejméně 150 000 000 EUR od přidružených členů a jejich přidružených subjektů;

b)

příspěvků ve formě věcného plnění ve výši nejméně 120 000 000 EUR, z čehož alespoň 70 000 000 EUR činí příspěvek zakládajících členů jiných než Unie a jejich přidružených subjektů a alespoň 50 000 000 EUR činí příspěvek od přidružených členů a jejich přidružených subjektů, přičemž se tyto příspěvky skládají z nákladů, které jim vznikly při provádění dalších činností mimo pracovní plán společného podniku S2R, jež tento pracovní plán doplňují a přispívají k cílům hlavního plánu S2R. V souladu s příslušnými pravidly a postupy mohou být na podporu těchto nákladů použity jiné programy financování Unie. Financování Unie v takových případech nenahrazuje příspěvky ve formě věcného plnění členů jiných než Unie nebo jejich přidružených subjektů.

Náklady podle písmene b) prvního odstavce nejsou způsobilé pro finanční podporu společného podniku S2R. Příslušné činnosti jsou stanoveny v dohodě o členství podle čl. 3 odst. 2 stanov, v níž je uvedena odhadovaná hodnota těchto příspěvků.

3.   Členové společného podniku S2R jiní než Unie podávají každý rok do 31. ledna správní radě společného podniku S2R zprávu o hodnotě příspěvků uvedených v odstavci 2 poskytnutých v každém z předchozích rozpočtových roků. Včas je informována i skupina zástupců států.

4.   Pro účely ocenění příspěvků ve formě věcného plnění uvedených v odst. 2 písm. b) tohoto článku a v čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov se náklady určí podle obvyklých postupů účtování nákladů dotčených subjektů, v souladu s platnými účetními standardy země, ve které je každý ze subjektů usazen, a v souladu s platnými mezinárodními účetními standardy/mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Náklady ověří nezávislý externí auditor jmenovaný dotčeným subjektem. Společný podnik S2R může ocenění příspěvků ověřit, pokud by se vyskytly nějaké nejasnosti ohledně ověření. Pro účely tohoto nařízení neaudituje náklady na dodatečné činnosti společný podnik S2R ani jiný orgán Unie.

5.   Kterýkoli člen společného podniku S2R jiný než Unie, který nesplní své závazky ohledně příspěvků uvedených v odstavci 2 tohoto článku do šesti měsíců od lhůty stanovené v dohodě o členství, jak je definována v čl. 3 odst. 2 stanov, ztrácí právo hlasovat ve správní radě až do splnění svých povinností. Nejsou-li povinnosti splněny po uplynutí dodatečné šestiměsíční lhůty, jeho členství se zruší.

6.   V souvislosti s odstavcem 5 tohoto článku může Komise ukončit, úměrně snížit nebo pozastavit finanční příspěvek Unie společnému podniku S2R nebo zahájit postup likvidace podle čl. 24 odst. 2 stanov, jestliže uvedení členové nebo jejich přidružené subjekty neplatí příspěvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku nebo je platí částečně či pozdě. Rozhodnutí Komise nebrání hrazení způsobilých nákladů, které členům vznikly dříve, než bylo uvedené rozhodnutí společnému podniku S2R oznámeno.

Článek 5

Finanční pravidla

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, společný podnik S2R přijme svá zvláštní finanční pravidla v souladu s článkem 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 (9).

Článek 6

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance společného podniku S2R se vztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie podle nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (10) a předpisy stanovené vzájemnou dohodou orgány Unie k provedení tohoto služebního a pracovního řádu.

2.   Správní rada vykonává ve vztahu k zaměstnancům společného podniku S2R pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“).

Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenášet na další osoby.

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, popřípadě je delegovat na některého ze svých členů nebo na jiného zaměstnance společného podniku S2R, než je výkonný ředitel.

3.   Správní rada přijímá příslušná prováděcí pravidla ke služebnímu řádu a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu.

4.   Personální zdroje se určí v plánu pracovních míst společného podniku S2R, s uvedením počtu dočasných pracovních míst podle funkčních skupin a platových tříd a počtu smluvních pracovníků vyjádřeného v přepočtu na plné pracovní úvazky, v souladu s ročním rozpočtem podniku.

5.   Zaměstnance společného podniku S2R tvoří dočasní zaměstnanci a smluvní pracovníci.

6.   Veškeré výdaje na zaměstnance nese společný podnik S2R.

Článek 7

Vyslaní národní odborníci a stážisté

1.   Společný podnik S2R může využívat vyslaných národních odborníků a stážistů, které společný podnik S2R nezaměstnává. Počet vyslaných národních odborníků vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky se doplní do informací o zaměstnancích podle čl. 6 odst. 4, v souladu s ročním rozpočtem.

2.   Správní rada přijme rozhodnutí, které stanoví pravidla pro přidělování národních odborníků ke společnému podniku S2R a využívání stážistů.

Článek 8

Výsady a imunita

Na společný podnik S2R a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

Článek 9

Odpovědnost společného podniku S2R

1.   Smluvní odpovědnost společného podniku S2R se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právními předpisy rozhodnými pro danou dohodu, rozhodnutí nebo smlouvu.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí společný podnik S2R v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

3.   Veškeré platby společného podniku S2R týkající se odpovědnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s touto odpovědností jsou považovány za výdaje společného podniku S2R a hrazeny z jeho zdrojů.

4.   Za plnění svých povinností odpovídá výlučně společný podnik S2R.

Článek 10

Pravomoc Soudního dvora Evropské unie a rozhodné právo

1.   Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat:

a)

v jakémkoli sporu mezi členy, který se vztahuje k předmětu tohoto nařízení;

b)

na základě jakékoliv rozhodčí doložky obsažené v dohodách, rozhodnutích a smlouvách uzavřených společným podnikem S2R;

c)

ve sporech týkajících se náhrady škody způsobené zaměstnanci společného podniku S2R při výkonu jejich povinností;

d)

v jakémkoli sporu mezi společným podnikem S2R a jeho zaměstnanci v mezích a za podmínek stanovených ve služebním řádu.

2.   Pro záležitosti, na které se nevztahuje toto nařízení ani jiné právní akty Unie, se použije právo státu, ve kterém má společný podnik S2R sídlo.

Článek 11

Hodnocení

1.   Do 30. června 2017 provede Komise za pomoci nezávislých odborníků průběžné hodnocení společného podniku S2R. O tomto hodnocení vypracuje Komise zprávu obsahující závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise zprávu zašle Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2017. Výsledky průběžného hodnocení společného podniku S2R se zohlední v důkladném posouzení a v průběžném hodnocení podle článku 32 nařízení (EU) č. 1291/2013.

2.   Na základě závěrů průběžného hodnocení uvedeného v odstavci 1 může Komise jednat v souladu s čl. 4 odst. 6 nebo přijmout jiná vhodná opatření.

3.   Do šesti měsíců po likvidaci společného podniku S2R, ale nejpozději do dvou let po zahájení postupu likvidace podle článku 24 stanov, provede Komise závěrečné hodnocení společného podniku S2R. Výsledky závěrečného hodnocení předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 12

Absolutorium

Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 uděluje absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku S2R Evropský parlament na doporučení Rady v souladu s postupem stanoveným ve finančních pravidlech společného podniku S2R.

Článek 13

Následné audity

1.   Následné audity výdajů na nepřímé akce provádí společný podnik S2R v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1291/2013 jako součást nepřímých akcí Horizontu 2020.

2.   Komise může rozhodnout, že audity uvedené v odstavci 1 provede sama. V tom případě postupuje v souladu s příslušnými pravidly, zejména s nařízeními (EU, Euratom) č. 966/2012, (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013.

Článek 14

Ochrana finančních zájmů členů

1.   Společný podnik S2R umožní pracovníkům Komise a dalším osobám pověřeným jím či Komisí, jakož i Účetnímu dvoru přístup na svá pracoviště a do svých prostor a k veškerým informacím, včetně informací v elektronickém formátu, které potřebují k provedení svých auditů.

2.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (12) s cílem zjistit, zda v souvislosti s dohodou, rozhodnutím nebo smlouvou financovanými podle tohoto nařízení došlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí dohody, rozhodnutí a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení obsahovat ustanovení, jimiž se Komise, společný podnik S2R, Účetní dvůr a úřad OLAF výslovně zmocňují k provádění těchto auditů a šetření v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

4.   Společný podnik S2R prováděním nebo zadáváním vhodných interních a externích kontrol zajistí, aby byly náležitě chráněny finanční zájmy jeho členů.

5.   Společný podnik S2R přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13). Společný podnik S2R přijme opatření nezbytná k usnadnění vnitřního vyšetřování prováděného úřadem OLAF.

Článek 15

Důvěrnost

Aniž je dotčen článek 16, zajistí společný podnik S2R ochranu citlivých informací, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy členů nebo účastníků na činnostech společného podniku S2R.

Článek 16

Transparentnost

1.   Na dokumenty v držení společného podniku S2R se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (14).

2.   Společný podnik S2R přijme praktická opatření k provádění nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Aniž je dotčen článek 10, lze proti rozhodnutím přijatým společným podnikem S2R podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 podat stížnost veřejnému ochránci práv za podmínek stanovených v článku 228 Smlouvy o fungování EU.

4.   Správní rada může přijmout praktická opatření k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 (15).

Článek 17

Pravidla pro účast a šíření výsledků

Na akce financované společným podnikem S2R se použije nařízení (EU) č. 1290/2013. V souladu s uvedeným nařízením je společný podnik S2R považován za financující subjekt a poskytuje finanční podporu pro nepřímé akce, jak je stanoveno v článku 2 stanov.

Článek 18

Podpora ze strany hostitelského státu

Společný podnik S2R a členský stát, kde se nachází jeho sídlo, mohou uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát společnému podniku S2R poskytne.

Článek 19

Počáteční opatření

1.   Komise je odpovědná za zřízení a počáteční provoz společného podniku S2R, dokud tento podnik nemá provozní kapacitu k plnění svého vlastního rozpočtu. Komise přijímá v souladu s právem Unie veškerá potřebná opatření ve spolupráci s ostatními členy a se zapojením příslušných orgánů společného podniku S2R.

2.   Pro účel odstavce 1:

a)

do doby, než se výkonný ředitel po jmenování správní radou v souladu s článkem 9 stanov ujme svých povinností, může Komise jmenovat jednoho dočasného úředníka, aby plnil úkoly svěřené výkonnému řediteli, případně za pomoci omezeného počtu úředníků Komise:

b)

odchylně od čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení vykonává dočasný výkonný ředitel pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování;

c)

Komise může dočasně přidělit omezený počet svých úředníků.

3.   Dočasný výkonný ředitel může schvalovat všechny platby pokryté prostředky stanovenými v ročním rozpočtu společného podniku S2R, pokud je schválila správní rada, a může uzavírat smlouvy a dohody a přijímat rozhodnutí, včetně smluv se zaměstnanci, a to po přijetí plánu pracovních míst společného podniku S2R.

4.   Dočasný výkonný ředitel po dohodě s výkonným ředitelem společného podniku S2R a s výhradou schválení správní radou určí den, kdy bude mít společný podnik S2R kapacitu k plnění vlastního rozpočtu. Od tohoto dne se Komise zdrží přijímání závazků a provádění plateb za činnosti společného podniku S2R.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 16. června 2014.

Za Radu

předseda

G. KARASMANIS


(1)  Stanovisko ze dne 25. března 2014 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2).

(10)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA I

STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU

Článek1

Definice

1.   „Přidruženým členem“ se rozumí právní subjekt nebo seskupení nebo konsorcium právních subjektů, usazený v členském státě nebo v zemi přidružené k Horizontu 2020, jenž byl vybrán v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2 až 4, splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 6 a přijal tyto stanovy podpisem dopisu vyjadřujícího souhlas.

2.   „Zakládajícím členem jiným než Unie“ se rozumí samostatné právní subjekty, které se individuálně zavázaly poskytnout vlastní příspěvek ve výši nejméně 30 000 000 EUR po dobu trvání společného podniku S2R, a to na základě sdílené vize a přijaly tyto stanovy podpisem dopisu vyjadřujícího souhlas. Zakládající členové jiná než Unie jsou vyjmenováni v příloze II.

3.   „Programy pro inovace“ se rozumí tematické oblasti, kolem nichž je strukturován hlavní plán S2R uvedený v odstavci 4. Programy pro inovace jsou vybírány na základě schopnosti nejlépe dosáhnout přínosů v oblasti výkonnosti jednoho nebo více provozních prostředí a představovat systémový přístup pro železnice orientovaný na zákazníka. Aniž je dotčeno případné rozhodnutí správní rady tuto strukturu změnit, hlavní plán S2R by měl počítat s vytvořením alespoň následujících pěti programů pro inovace:

a)

nákladově efektivní a spolehlivé vlaky, včetně vysokokapacitních a vysokorychlostních vlaků;

b)

vyspělé systémy řízení a kontroly provozu;

c)

nákladově efektivní a spolehlivá vysokokapacitní infrastruktura;

d)

IT řešení pro atraktivní železniční služby;

e)

technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu.

4.   „Hlavním plánem S2R“ se rozumí společný do budoucna zaměřený strategický plán, jehož účelem je dlouhodobé podněcování inovací v železničním odvětví, jenž společný podnik S2R zřídí a vypracuje za konzultace s Evropskou agenturou pro železnice a s technologickou platformou Evropská poradní rada pro železniční výzkum (ERRAC). Určí klíčové priority a zásadní provozní a technologické inovace požadované od všech zúčastněných subjektů pro dosažení cílů společného podniku S2R uvedených v článku 2 tohoto nařízení. Je založen na výkonnosti a je strukturován kolem omezeného počtu klíčových tematických oblastí nebo programů pro inovace. Po schválení správní radou bude hlavní plán a veškeré další změny schválen Radou jednající na návrh Komise a oznámen Evropskému parlamentu. V návaznosti na tento proces přijme hlavní plán a veškeré další změny správní rada.

Článek 2

Úkoly

Společný podnik S2R plní tyto úkoly:

a)

v hlavním plánu S2R definuje prioritní činnosti v oblasti výzkumu a inovací, včetně rozsáhlých demonstračních činností, které jsou nutné pro urychlené rozšíření integrovaných, interoperabilních a standardizovaných technologických inovací nezbytných pro podporu jednotného evropského železničního prostoru a k dosažení provozní excelence železničního systému za současného zvýšení kapacity a spolehlivosti a snížení nákladů železniční dopravy;

b)

zajišťuje prostředky z veřejného a soukromého sektoru k financování činností v každém z programů pro inovace určených v hlavním plánu S2R;

c)

transformuje hlavní plán S2R do podrobných ročních pracovních plánů zaměřených na výsledky, k nimž jsou připojeny podrobné investiční plány umožňující kontinuitu, synchronicitu a dlouhodobé investice a zajistí jejich účinné a účelné provedení;

d)

zajišťuje dohled nad činnostmi týkajícími se vývoje společných produktů řádně identifikovaných v hlavním plánu S2R;

e)

finančně podporuje nepřímé akce v oblasti výzkumu a inovací, zejména prostřednictvím grantů svým členům a účastníkům ve formě nejvhodnějších opatření, jako je zadávání zakázek nebo udělování grantů v návaznosti na výzvy k předkládání návrhů, jež mají zajistit dosažení cílů programu v souladu s nařízením (EU) č. 1290/2013;

f)

organizuje technickou výzkumnou a vývojovou činnost, validaci a studie, které mají být prováděny pod jeho vedením, a zabraňuje roztříštěnosti těchto činností;

g)

zajišťuje účinnost a efektivitu činností výzkumu a inovací na železnici a sleduje pokrok při dosahování cílů společného podniku S2R prostřednictvím přiměřených postupů sledování a hodnocení;

h)

shromažďuje požadavky uživatelů, navrhuje standardy interoperability, a orientuje tak investice do výzkumu a inovací směrem k funkčním a tržně uplatnitelným řešením;

i)

rozvíjí úzkou spolupráci a zajišťuje koordinaci se souvisejícími činnostmi výzkumu a inovací na železnici na evropské, vnitrostátní a nadnárodní úrovni, zejména v rámci předchozích rámcových programů a Horizontu 2020, a umožňuje tak, aby společný podnik S2R hrál významnější úlohu v oblasti výzkumu a inovací na železnici. Řídí rovněž výzkumné a inovační činnosti zaměřené na železniční dopravu spolufinancované Unií;

j)

zakládá a rozvíjí úzkou a dlouhodobou spolupráci mezi Unií, železničním výrobním odvětvím, provozovateli železnice a ostatními železničními soukromými a veřejnými zúčastněnými subjekty nezbytnými k vytváření průkopnických inovací a zajištění masivního zavádění inovačních řešení na trh, včetně subjektů zastupujících zákazníky (osobní i nákladní dopravy), jakož i aktérů mimo tradiční železniční odvětví;

k)

udržuje kontakty se širokým spektrem zúčastněných subjektů včetně výzkumných organizací a univerzit a navazuje kontakty s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací v technické oblasti železnic na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím technologické platformy ERRAC, jakož i platformami v jiných oblastech, jako je Evropská poradní rada pro výzkum silniční dopravy (ERTRAC), Poradní rada pro letecký výzkum a inovace v Evropě (ACARE), Evropská technologická platforma pro vodní dopravu, Evropská technologická platforma pro stavebnictví (ECTP), technologická platforma Budoucí výrobní technologie, Aliance pro logistickou inovaci (ALICE), platforma Vyspělé inženýrské materiály a technologie (EuMaT) a další;

l)

podněcuje účast malých a středních podniků na svých činnostech v souladu s cíli Horizontu 2020;

m)

usiluje o geograficky vyvážené zapojení členů a partnerů do svých činností;

n)

provádí informační a komunikační činnosti a činnosti týkající se šíření výsledků tím, že obdobně uplatňuje ustanovení článku 22 nařízení (EU) č. 1291/2013, včetně poskytování a zpřístupňování podrobných informací o výsledcích výzev k předkládání návrhů na jednotném portálu pro účastníky, jakož i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 pro šíření informací, spravovaných Komisí;

o)

veškeré jiné úkoly potřebné k dosažení cílů uvedených v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 3

Členové

1.   Členy společného podniku S2R jsou:

a)

Unie zastoupená Komisí;

b)

zakládající členové společného podniku S2R jiní než Unie, kteří jsou uvedeni v příloze II tohoto nařízení, a přidružení členové vybraní v souladu s článkem 4, a to po přijetí těchto stanov prostřednictvím dopisu vyjadřujícího souhlas. Na tyto členy se společně odkazuje jako na členy jiné než Unie.

2.   Úlohu a příspěvky členů jiných než Unie definuje dohoda o členství se společným podnikem S2R. Tato dohoda se sjednává s výkonným ředitelem a předloží se ke schválení správní radě. Obsahuje kvantitativní a kvalitativní popis příspěvku daného člena ke společnému podniku S2R, definovaného v čl. 4 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení, jakož i plán dodatečných činností uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení, a zahrnuje ustanovení ohledně zastoupení daného člena ve správní radě.

Článek 4

Změny členství

1.   Žádost o přidružené členství ve společném podniku S2R může podat jakýkoli právní subjekt, seskupení nebo konsorcium právních subjektů, usazený v členském státě nebo v zemi přidružené k Horizontu 2020, pod podmínkou, že přijme tyto stanovy a zaváže se poskytnout finanční prostředky uvedené v odstavci 6 pro dosažení cílů uvedených v článku 2 tohoto nařízení.

2.   Přidružení členové společného podniku S2R jsou vybíráni prostřednictvím otevřené, nediskriminační a konkurenční výzvy vyhlášené Komisí a na základě transparentního hodnocení správní rady. V tomto hodnocení bude zohledněn mimo jiné význam a potenciální přidaná hodnota žadatele pro dosažení cílů společného podniku S2R, finanční zdraví žadatele a střet zájmů, pokud jde o cíle iniciativy S2R.

3.   Konečné rozhodnutí přijme Komise se zohledněním výsledků tohoto hodnocení, přičemž zajistí zeměpisnou rovnováhu, jakož i vyváženou účast malých a středních podniků, výzkumné obce a činitelů z celého železničního hodnotového řetězce, a to i mimo tradiční železniční odvětví.

4.   První výzva pro přidružené členy se vyhlásí nejpozději do tří měsíců po zřízení společného podniku S2R. Případné další výzvy se řídí potřebou klíčových schopností pro provádění hlavního plánu S2R. Všechny výzvy se zveřejní na internetové stránce společného podniku S2R a oznámí se prostřednictvím skupiny zástupců států a dalšími způsoby s cílem zajistit co nejširší účast v zájmu dosažení cílů hlavního plánu S2R.

5.   Minimální vlastní příspěvek požadovaného k tomu, aby se stal přidruženým členem, představuje 2,5 % celkového rozpočtu programu pro inovace, kterého se účastní. Přidruženými členy se rovněž mohou stát železniční podniky, které jsou samostatnými právními subjekty, s minimálním vlastním příspěvkem ve výši 12 000 000 EUR na všechny programy pro inovace. Přidruženými členy se dále mohou stát konsorcia složená z železničních podniků či provozovatelů infrastruktury s minimálním vlastním příspěvkem ve výši 15 000 000 EUR na všechny programy pro inovace.

6.   Kterýkoli člen může své členství ve společném podniku S2R ukončit. Ukončení se stává účinným a neodvolatelným šest měsíců po jeho oznámení ostatním členům. K tomuto okamžiku je bývalý člen zbaven veškerých závazků, kromě těch, které společný podnik S2R schválil před ukončením členství nebo které mu vznikly před ukončením členství.

7.   Členství ve společném podniku S2R nelze převést na třetí stranu bez předchozího a jednomyslného souhlasu správní rady.

8.   Bezprostředně po změně členství podle tohoto článku zveřejní společný podnik S2R na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam členů společného podniku S2R spolu s datem, kdy tato změna nabývá účinku.

Článek 5

Organizace společného podniku

1.   Orgány společného podniku S2R jsou:

a)

správní rada;

b)

výkonný ředitel;

c)

vědecký výbor;

d)

skupina zástupců států.

2.   Vědecký výbor a skupina zástupců států jsou poradními orgány společného podniku S2R.

Článek 6

Složení správní rady

1.   Správní rada se skládá z nejvýše dvaceti dvou členů, včetně:

a)

dvou zástupců Komise;

b)

jednoho zástupce každého ze zakládajících členů společného podniku S2R jiných než Unie;

c)

jednoho zástupce každého přidruženého člena podle čl. 1 odst. 1, který jakožto samostatný právní subjekt rovněž splňuje kritéria vyjmenovaná v čl. 1 odst. 2;

d)

nejvýše devíti zástupců přidružených členů podle čl. 1 odst. 1, z nichž nejméně jeden připadá na program pro inovace podle čl. 1 odst. 3 vybraný na základě postupu stanoveného v čl. 11 odst. 4 písm. a).

2.   Konečné složení správní rady v maximální možné míře zajistí vyvážené zastoupení malých a středních podniků, výzkumné obce a činitelů z celého železničního hodnotového řetězce, a to i mimo tradiční železniční odvětví. Za tímto účelem jsou v ní zastoupeni nejméně tři představitelé železničních podniků.

Článek 7

Fungování správní rady

1.   Správní radě předsedá Komise.

2.   Členové společného podniku S2R disponují ve správní radě počtem hlasů v poměru k příspěvku členů, jež zastupují, do finančních prostředků společného podniku. Komise disponuje 50 % hlasovacích práv. Hlas Komise je nedělitelný a odráží ve správní radě postoj Unie.

3.   Zástupci vyvíjejí maximální úsilí pro dosažení shody. Není-li dosaženo shody, a aniž je dotčen odstavec 4, rozhodnutí správní rady se přijímají většinou alespoň dvou třetin všech hlasů, včetně hlasů nepřítomných zástupců, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

4.   V případě rozhodnutí o zastoupení přidružených členů a zastoupení přidružených členů ve správní radě má rozhodující hlas Komise, nelze-li dosáhnout dvoutřetinové většiny.

5.   Správní rada přijme svůj jednací řád, který zajistí, aby její jednání probíhala hladce a efektivně. Tato pravidla zahrnují zvláštní postupy pro zjišťování střetů zájmů a jejich prevenci.

Správní rada zasedá alespoň třikrát ročně. Mimořádné schůze se svolávají na žádost jedné třetiny členů správní rady, kteří představují alespoň 30 % hlasovacích práv, na žádost Komise nebo na žádost výkonného ředitele.

Schůze se obvykle konají v sídle společného podniku S2R.

Výkonný ředitel má právo účastnit se jednání, ale nemá hlasovací právo.

Zástupce Evropské agentury pro železnice a předseda nebo místopředseda skupiny zástupců států mají právo se schůzí správní rady účastnit jako pozorovatelé a účastnit se jejích jednání, nemají však hlasovací práva.

Správní rada může přizvat další osoby, aby se jako pozorovatelé účastnily jejích schůzí. Na zasedání správní rady je jako pozorovatel a účastník jednání přizván zejména předseda vědeckého výboru, kdykoli jsou projednávány otázky spadající do jeho úkolů, nemá však hlasovací práva.

Článek 8

Úkoly správní rady

Správní rada nese celkovou odpovědnost za strategickou orientaci a činnost společného podniku S2R a dohlíží na provádění jeho činností. Konkrétně provádí správní rada tyto úkoly:

a)

přijímá hlavní plán S2R a veškeré návrhy na jeho změnu;

b)

na návrh výkonného ředitele a po konzultaci s vědeckým výborem a skupinou zástupců států přijímá roční plán práce a příslušné odhady výdajů společného podniku S2R;

c)

určuje podrobný seznam kritérií výběru přidružených členů v souladu s článkem 4 a na jeho základě rovněž posuzuje, přijímá nebo odmítá žádosti o nové členství;

d)

rozhoduje o konečném složení správní rady, zejména výběrem zástupců přidružených členů jiných než těch, kteří splňují kritéria uvedená v čl. 1 odst. 2, na základě návrhu jednotlivých řídících výborů;

e)

rozhoduje o ukončení členství ve společném podniku S2R v případě členů neplnících své povinnosti a o podmínkách takového ukončení;

f)

po konzultaci ad hoc poradní skupiny, je-li to na místě, schvaluje dohody o členství uvedené v čl. 3 odst. 2;

g)

v souladu s článkem 5 tohoto nařízení přijímá finanční pravidla společného podniku;

h)

přijímá roční rozpočet společného podniku S2R navržený výkonným ředitelem, včetně plánu pracovních míst s uvedením počtu dočasných pracovních míst podle funkční skupiny a třídy a počtu smluvních pracovníků a vyslaných národních odborníků vyjádřených v přepočtu na plné pracovní úvazky;

i)

vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování ve vztahu k zaměstnancům v souladu s čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení;

j)

jmenuje a odvolává výkonného ředitele a prodlužuje jeho funkční období, poskytuje mu pokyny a sleduje jeho výsledky;

k)

vytváří společný vzor jednacího řádu pro řídící výbory;

l)

na doporučení výkonného ředitele schvaluje organizační schéma;

m)

schvaluje výroční zprávu o činnosti, včetně příslušných výdajů;

n)

zabezpečuje případně zřízení funkce interního auditu společného podniku S2R;

o)

vytváří postupy pro otevřené a transparentní výzvy a schvaluje výzvy, a případně také související pravidla pro předkládání, hodnocení, výběr, udělování a přezkum;

p)

schvaluje seznam vybraných akcí, jež mají být financovány;

q)

případně zřizuje navíc k orgánům společného podniku S2R pracovní skupiny uvedené v článku 14;

r)

případně stanoví prováděcí pravidla podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení, jakož i pravidla přidělování vyslaných národních odborníků do společného podniku S2R a využívání stážistů podle článku 7 tohoto nařízení;

s)

případně předkládá Komisi všechny žádosti o novelizaci tohoto nařízení navrhované kterýmkoli členem společného podniku S2R;

t)

rozhoduje o návrzích Komise týkajících se prodloužení doby činnosti a zrušení společného podniku;

u)

vykonává všechny úkoly, které nejsou konkrétně přiděleny jednomu z orgánů společného podniku S2R, jejichž splnění může některému z těchto orgánů uložit.

Článek 9

Jmenování a odvolání výkonného ředitele a prodloužení jeho funkčního období

1.   Výkonného ředitele jmenuje po otevřeném a transparentním výběrovém řízení správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí.

2.   Výkonný ředitel je zaměstnancem a působí jako dočasný zaměstnanec společného podniku S2R podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie.

3.   Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem společného podniku S2R předseda správní rady.

4.   Funkční období výkonného ředitele je pět let. Ke konci tohoto období provede Komise hodnocení výkonného ředitele agentury s ohledem na jeho výkony a budoucí úkoly a výzvy společného podniku S2R.

5.   Na návrh Komise, v němž je zohledněno hodnocení podle odstavce 4, může správní rada prodloužit funkční období výkonného ředitele o další období nejvýše pěti let.

6.   Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

7.   Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

Článek 10

Úkoly výkonného ředitele

1.   Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení společného podniku S2R v souladu s rozhodnutími správní rady.

2.   Výkonný ředitel je zákonným zástupcem společného podniku S2R. Výkonný ředitel je odpovědný správní radě a vykonává své povinnosti v rámci pravomocí, které jsou mu svěřeny, zcela nezávisle.

3.   Výkonný ředitel plní rozpočet společného podniku S2R. Výkonný ředitel poskytuje správní radě veškeré informace nezbytné pro výkon jejích funkcí.

4.   Výkonný ředitel zejména:

a)

připravuje a předkládá správní radě k přijetí návrh ročního rozpočtu, včetně příslušného plánu pracovních míst s uvedením počtu dočasných pracovních míst podle jednotlivých funkčních skupin a platových tříd a počtu smluvních pracovníků a vyslaných národních odborníků vyjádřeného v přepočtu na plné pracovní úvazky;

b)

připravuje a předkládá správní radě k přijetí roční pracovní plán a příslušné odhady výdajů společného podniku;

c)

předkládá správní radě ke schválení roční účetní závěrku;

d)

připravuje a předkládá správní radě ke schválení výroční zprávu o činnosti uvedenou v čl. 20 odst. 2 a jiné zprávy, jež si správní rada může vyžádat;

e)

ve druhé instanci zajišťuje řešení sporů v rámci jednotlivých programů pro inovace;

f)

v první instanci zajišťuje řešení sporů mezi jednotlivými programy pro inovace;

g)

řídí výzvy a předkládá správní radě ke schválení seznam akcí vybraných k financování;

h)

podepisuje jednotlivé dohody nebo rozhodnutí,

i)

podepisuje smlouvy na veřejné zakázky;

j)

zajišťuje plnění závazků společného podniku podle uzavřených smluv a dohod;

k)

zajišťuje koordinaci mezi různými programy pro inovace a podniká patřičné kroky pro řízení rozhraní, zabránění zbytečnému překrývání mezi projekty a na podporu synergií mezi inovačními programy;

l)

předkládá správní radě návrhy na úpravy odborného obsahu a rozpočtu přiděleného jednotlivým programům pro inovace;

m)

zajišťuje, aby byly plněny plánované cíle a harmonogramy, koordinuje a sleduje činnosti programů pro inovace a navrhuje vhodný vývoj cílů a související harmonogram;

n)

sleduje pokrok programů pro inovace při dosahování cílů;

o)

vypracuje a provádí komunikační politiku společného podniku S2R;

p)

předkládá správní radě návrhy týkající se organizačního schématu;

q)

organizuje a řídí činnost a zaměstnance společného podniku S2R a dohlíží na ně v rozsahu svého pověření správní radou stanoveného v čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení;

r)

zajišťuje, aby činnosti společného podniku byly vykonávány zcela nezávisle a bez jakýchkoliv střetů zájmů;

s)

zřídí efektivní a účinný systém vnitřní kontroly, zajistí jeho fungování a informuje správní radu o veškerých jeho podstatných změnách;

t)

zajišťuje, aby bylo prováděno posouzení rizik a řízení rizik;

u)

přijímá veškerá další opatření potřebná k posouzení pokroku společného podniku S2R v dosahování jeho cílů;

v)

pravidelně informuje vědecký výbor a Evropskou agenturu pro železnice o všech záležitostech důležitých pro jejich poradní úlohu. Za tímto účelem se výkonný ředitel společného podniku jednou ročně během existence společného podniku účastní zasedání výboru ve specifickém složení pro inteligentní, ekologickou a integrovanou dopravu na žádost tohoto výboru, aby načrtl pokrok iniciativy Shift2Rail;

w)

plní veškeré další úkoly, které mu správní rada svěří nebo kterými jej pověří.

5.   Výkonný ředitel zřídí programovou kancelář, která pod jeho vedením vykonává všechny podpůrné úkoly vyplývající z tohoto nařízení. Programová kancelář je složena ze zaměstnanců společného podniku S2R a plní zejména tyto úkoly:

a)

poskytuje podporu při zavádění a řízení vhodného účetního systému v souladu s finančními pravidly společného podniku S2R;

b)

řídí výzvy v souladu s ročním pracovním plánem a zajišťuje správu dohod nebo rozhodnutí, včetně jejich koordinace;

c)

poskytuje členům a ostatním orgánům společného podniku S2R všechny relevantní informace a nezbytnou podporu, aby mohli plnit své povinnosti, a reaguje na jejich specifické požadavky;

d)

funguje jako sekretariát orgánů společného podniku S2R a poskytuje podporu případným pracovním skupinám zřízeným správní radou.

Článek 11

Řídící výbory programů pro inovace

1.   Pro každý program pro inovace je stanoven řídící výbor.

2.   Každý řídící výbor se skládá z:

a)

zástupce každého zakládajícího člena a přidruženého člena splňujících kritéria stanovená v čl. 1 odst. 2 nebo kritéria uvedené v čl. 4 odst. 5 v případě železničních podniků;

b)

zástupce jednotlivých přidružených členů účastnících se programu pro inovace;

c)

jednoho nebo více zástupců programové kanceláře určených výkonným ředitelem.

3.   Každý řídící výbor přijme svůj jednací řád založený na vzoru společném schváleném správní radou. Skupina si ze svých členů volí předsedu. Zasedání řídícího výboru se jako pozorovatelé mohou účastnit zástupce Komise a Evropské agentury pro železnice. K účasti mohou být přizváni jiní členové se zájmem o výsledky dotyčného programu pro inovace.

4.   Každý řídící výbor odpovídá mimo jiné za:

a)

předkládání správní radě užšího seznamu nejméně dvou kandidátů, z nichž bude vybrán zástupce programu pro inovace ve správní radě a v případě potřeby stanoví pořadí rotace. Užší seznam by měl v maximální možné míře zajistit vyvážené zastoupení malých a středních podniků, výzkumné obce a činitelů z celého železničního hodnotového řetězce, a to i mimo tradiční železniční odvětví;

b)

poskytování příslušné technické podpory svému programu pro inovace, zejména pro vytváření výzev k předkládání návrhů s ohledem na schválení ze strany správní rady;

c)

stanovování podrobných ročních prováděcích plánů programů pro inovace v souladu s ročními pracovními plány přijatými správní radou v souladu s čl. 2 písm. c);

d)

podávání zpráv výkonnému řediteli na základě klíčových ukazatelů výkonnosti vymezených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 12

Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice přispívá k definování a realizaci hlavního plánu S2R, zejména prováděním těchto poradních úkolů:

a)

navrhování možných změn hlavního plánu S2R a ročních pracovních plánů, zejména s cílem zajistit, aby byly pokryty potřeby výzkumu související s realizací jednotného evropského železničního prostoru;

b)

navrhování hlavních směrů výzkumu a vývojových činností vedoucích k technickým normám v zájmu zajištění interoperability a bezpečnosti výsledků, po konzultaci se zúčastněnými subjekty uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. e) tohoto nařízení;

c)

posouzení společného vývoje budoucího systému a přispívání k definici cílových systémů v regulačních požadavcích;

d)

posouzení projektových činností a výsledků pro stanovení jejich významu pro cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a pro zajištění interoperability a bezpečnosti výsledků výzkumu.

Článek 13

Vědecký výbor

1.   Vědecký výbor tvoří nejvýše dvanáct členů. Výbor si ze svých členů volí předsedu.

2.   Ve výboru jsou vyváženým způsobem zastoupeni celosvětově uznávaní vědci a inženýři z akademické sféry, průmyslu, malých a středních podniků, nevládních organizací a regulačních orgánů. Společně mají členové vědeckého výboru nezbytnou vědeckou kvalifikaci a odborné znalosti pokrývající danou technickou oblast, které jsou zapotřebí k podávání vědecky podložených doporučení společnému podniku S2R.

3.   Správní rada stanoví konkrétní kritéria pro složení vědeckého výboru a postup výběru jeho členů a jeho členy jmenuje. Správní rada vezme v úvahu možné kandidáty navržené skupinou zástupců států, ERRAC a Evropskou agenturou pro železnice.

4.   Vědecký výbor plní tyto úkoly:

a)

poskytuje poradenství ohledně vědeckých a technologických priorit, na něž se mají zaměřit roční pracovní plány;

b)

poskytuje poradenství ohledně vědeckých a technologických výsledků popsaných ve výroční zprávě o činnosti;

c)

navrhuje možné oblasti pokročilého výzkumu, které by se mohly dále vyvíjet;

d)

navrhuje možné synergie s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací v technické oblasti železnic na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím technologické platformy ERRAC, jakož i platformami v jiných oblastech, uvedenými v čl. 2 písm. k).

5.   Vědecký výbor zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda.

6.   Vědecký výbor může se souhlasem předsedy pozvat k účasti na zasedání osoby, které nejsou členy výboru.

7.   Vědecký výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 14

Skupina zástupců států

1.   Skupinu zástupců států tvoří jeden zástupce z každého členského státu a z každé země přidružené k Horizontu 2020. Skupina si ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedu.

2.   Skupina zástupců států zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda. Zasedání se účastní výkonný ředitel a předseda správní rady nebo jejich zástupci.

3.   Zasedání skupiny zástupců států se mohou účastnit členové výboru pro jednotný evropský železniční prostor zřízeného článkem 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (1) nebo jejich zástupci a členové Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost v železniční dopravě založeného článkem 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2).

4.   Skupina zástupců států se účastní a zejména přezkoumává informace o následujících tématech a vydává k nim stanoviska:

a)

aktualizace strategické orientace a hlavního plánu S2R a pokrok při dosahování jejich cílů;

b)

roční pracovní plány společného podniku S2R;

c)

vazby na Horizont 2020 a na ostatní nástroje financování Unie a členských států, včetně Nástroje pro propojení Evropy a ESI fondů;

d)

vazby na právní předpisy Unie v oblasti železniční dopravy a cíl dosažení jednotného evropského železničního prostoru;

e)

zapojení malých a středních podniků a příslušných subjektů mimo tradiční železniční odvětví.

5.   Skupina zástupců států rovněž poskytuje společnému podniku S2R informace a zajišťuje s tímto podnikem kontakt ohledně:

a)

stavu příslušných vnitrostátních nebo regionálních programů pro výzkum a inovace a stanovení možných oblastí spolupráce, včetně zavádění příslušných technologií, aby se umožnily synergie a zabránilo se překrývání činností;

b)

konkrétních opatření přijatých na vnitrostátní nebo regionální úrovni, pokud jde o šíření poznatků, specializované odborné semináře a komunikační činnost.

6.   Skupina zástupců států může z vlastního podnětu podávat správní radě doporučení a návrhy v technických, řídících a finančních záležitostech, jakož i k ročním plánům, zejména pokud mají vliv na vnitrostátní nebo regionální zájmy. Správní rada bez zbytečného prodlení vezme tyto návrhy na vědomí a informuje skupinu zástupců států o opatřeních přijatých v návaznosti na tato doporučení nebo návrhy, včetně odůvodnění v případě, že žádná taková opatření přijata nebyla.

7.   Skupině zástupců států jsou pravidelně poskytovány informace mimo jiné o účasti na akcích financovaných společným podnikem S2R, o výsledku jednotlivých výzev k předkládání návrhů a provádění projektu, o soudržnosti s dalšími příslušnými programy Unie a o plnění rozpočtu společného podniku S2R.

8.   Skupina zástupců států přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Pracovní skupiny

1.   Za účelem plnění úkolů stanovených v článku 2 může správní rada společného podniku S2R zřídit omezený počet pracovních skupin k výkonu činností, kterými je správní rada pověří. Tyto skupiny jsou složeny z odborníků a pracují transparentně.

2.   Odborníci, kteří se účastní pracovních skupin, nejsou zaměstnanci společného podniku S2R.

3.   V zájmu zajištění co největšího rozsahu odborných znalostí společný podnik S2R povzbuzuje k účasti na pracovních skupinách malé a střední podniky, výzkumné organizace a subjekty mimo tradiční železniční odvětví a jejich účast usnadňuje.

4.   Pracovním skupinám předsedá zástupce společného podniku S2R. Komise a Evropská agentura pro železnice jsou těmto pracovním skupinám nápomocny jako pozorovatelé.

Článek 16

Zdroje financování

1.   Společný podnik S2R je spolufinancován Unií a členy jinými než Unie a jejich přidruženými subjekty, formou finančních příspěvků vyplácených ve splátkách a příspěvků ve formě věcného plnění, jež představují náklady, které jim vznikly při realizaci nepřímých akcí, jež nejsou hrazeny společným podnikem S2R.

2.   Administrativní náklady společného podniku S2R nepřekročí částku 27 000 000 EUR a jsou hrazeny formou finančních příspěvků rozdělených jednou ročně rovným dílem mezi Unii a členy společného podniku S2R jiné než Unie, kromě výzkumných středisek a univerzit. Příspěvek členů jiných než Unie se určí poměrně k jejich příslušnému rozpočtovému závazku. Pokud se část příspěvku na administrativní náklady nevyužije, lze ji dát k dispozici k pokrytí provozních nákladů společného podniku S2R.

3.   Provozní náklady společného podniku S2R se hradí prostřednictvím:

a)

finančního příspěvku Unie;

b)

příspěvků ve formě věcného plnění jiných členů než Unie a jejich přidružených subjektů, jež představují náklady, které jim vznikly při provádění nepřímých akcí, po odečtení příspěvku společného podniku S2R a veškerých jiných příspěvků Unie na tyto náklady.

4.   Zdroje společného podniku S2R, které jsou zahrnuty do jeho rozpočtu, tvoří tyto příspěvky:

a)

finanční příspěvky členů na správní náklady;

b)

finanční příspěvek Unie na provozní náklady;

c)

veškeré příjmy plynoucí ze společného podniku S2R;

d)

jakékoli jiné finanční příspěvky, zdroje a příjmy.

5.   Veškeré úroky z příspěvků členů společného podniku S2R se považují za jeho příjmy.

6.   Veškeré zdroje společného podniku S2R jsou určeny na dosažení cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

7.   Společný podnik S2R vlastní veškerá aktiva, která vytvoří nebo která jsou na něj převedena za účelem plnění jeho cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

8.   Při dodržení ustanovení čl. 24 odst. 4 platí, že případný přebytek příjmů nad výdaji se mezi členy společného podniku S2R nerozděluje.

Článek 17

Přidělení příspěvku Unie

1.   Finanční příspěvek Unie pro společný podnik S2R určený na provozní náklady, uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, a dodatečný příspěvek uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení se přidělí takto:

a)

až 40 % se přidělí zakládajícím členům jiným než Unie a jejich přidruženým subjektům;

b)

až 30 % se přidělí přidruženým členům a jejich přidruženým subjektům;

c)

nejméně 30 % se přidělí na základě konkurenčních výzev k předkládání návrhů a výzev k předkládání nabídek.

2.   Financování podle odstavce 1 se přidělí po posouzení návrhů nezávislými odborníky.

3.   Finanční závazky společného podniku S2R nepřekročí částku dostupných finančních zdrojů nebo prostředků, k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho členové zavázali.

Článek 18

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

Článek 19

Provozní a finanční plánování

1.   Výkonný ředitel vypracuje a předkládá správní radě k přijetí návrh ročního pracovního plánu na základě hlavního plánu S2R, který zahrnuje podrobný plán činností v oblasti výzkumu a inovací, administrativních činností a odhad příslušných výdajů na nadcházející rok. Návrh plánu práce zahrnuje rovněž odhadovanou hodnotu příspěvků poskytovaných v souladu s čl. 16 odst. 3 písm. b).

2.   Roční pracovní plán pro daný rok se přijme do konce roku předchozího. Roční pracovní plán se zveřejní.

3.   Výkonný ředitel vypracuje návrh ročního rozpočtu na následující rok a předloží jej správní radě k přijetí.

4.   Roční rozpočet pro daný rok přijme správní rada do konce roku předchozího.

5.   Roční rozpočet se upraví tak, aby se zohlednila výše příspěvku Unie stanovená v rozpočtu Unie.

Článek 20

Provozní a finanční výkaznictví

1.   Výkonný ředitel každoročně v souladu s finančními pravidly společného podniku S2R předkládá správní radě zprávu o plnění svých povinností.

2.   Do dvou měsíců od uzávěrky každého rozpočtového roku předloží výkonný ředitel správní radě ke schválení výroční zprávu o činnosti týkající se pokroku dosaženého společným podnikem S2R v předchozím kalendářním roce, a to zejména ve vztahu k ročnímu pracovnímu plánu pro daný rok. Tato zpráva mimo jiné obsahuje informace o těchto záležitostech:

a)

výzkumu, inovacích a dalších uskutečněných akcích a o příslušných výdajích;

b)

navrhovaných akcích spolu s rozdělením podle druhu účastníků, včetně malých a středních podniků, a podle zemí;

c)

akci vybrané k financování s rozpisem podle typu účastníků, včetně malých a středních podniků, a podle země, a s uvedením příspěvku společného podniku S2R jednotlivým účastníkům a na jednotlivé akce;

d)

pokroku ohledně dosažení cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a návrhy na to, co je pro dosažení těchto cílů dále třeba udělat. Po schválení správní radou se výroční zpráva o činnosti předloží skupině zástupců států a zveřejní se.

3.   Společný podnik S2R podává Komisi každoročně zprávu v souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

4.   Do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní společného podniku S2R účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku.

Do 31. března následujícího rozpočtového roku předloží společný podnik S2R zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 148 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vypracuje účetní konečnou účetní závěrku společného podniku S2R a výkonný ředitel ji předloží správní radě k vyjádření stanoviska.

Správní rada vydá ke konečné účetní závěrce společného podniku S2R stanovisko.

Do 1. července následujícího rozpočtového roku předloží výkonný ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

Do 15. listopadu následujícího roku se konečná účetní závěrka zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Výkonný ředitel předá Účetnímu dvoru odpověď na připomínky uvedené ve výroční zprávě Účetního dvora do 30. září. Tuto odpověď zašle též správní radě.

Výkonný ředitel předloží v souladu s čl. 165 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro daný rozpočtový rok.

5.   Účetnictví společného podniku S2R kontroluje nezávislý auditor v souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Článek 21

Interní audit

Interní auditor Komise vykonává vůči společnému podniku S2R stejné pravomoci, jaké vykonává vůči Komisi.

Článek 22

Odpovědnost členů a pojištění

1.   Finanční odpovědnost členů za závazky společného podniku S2R je omezena výší již poskytnutého příspěvku na administrativní náklady.

2.   Společný podnik S2R uzavře a udržuje vhodné pojištění.

Článek 23

Střety zájmů

1.   Společný podnik S2R, jeho orgány a zaměstnanci při provádění svých činností zamezí jakémukoli střetu zájmů.

2.   Správní rada přijme pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů, zaměstnanců a vyslaných národních odborníků a k řešení takových střetů. Tato pravidla obsahují ustanovení o zamezení střetu zájmů u zástupců členů působících ve správní radě.

Článek 24

Likvidace

1.   Likvidace společného podniku S2R se provede na konci období stanoveného v článku 1 tohoto nařízení.

2.   Proces likvidace se zahájí automaticky v případě, že své členství ve společném podniku S2R ukončí Komise nebo všichni členové jiní než Unie.

3.   Pro účely likvidačního řízení společného podniku jmenuje správní rada jednoho nebo několik likvidátorů, kteří postupují podle rozhodnutí správní rady.

4.   Při likvidaci společného podniku se jeho aktiva použijí k pokrytí jeho závazků a výdajů souvisejících s jeho likvidací. Veškeré přebytky se rozdělí mezi členy v době likvidace v poměru k výši jejich finančních příspěvků do společného podniku S2R. Veškeré takové přebytky, které obdrží Unie, se vrátí do rozpočtu Unie.

5.   Pro zajištění řádné správy všech dohod uzavřených nebo rozhodnutí přijatých společným podnikem S2R a veřejných zakázek, jejichž doba trvání přesahuje dobu trvání společného podniku, se stanoví postup ad hoc.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).


PŘÍLOHA II

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ SPOLEČNÉHO PODNIKU S2R JINÍ NEŽ UNIE

1.

ALSTOM TRANSPORT

2.

ANSALDO STS

3.

BOMBARDIER TRANSPORTATION

4.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

5.

NETWORK RAIL

6.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

7.

THALES

8.

TRAFIKVERKET


Top