Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0615

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 615/2014 ze dne 6. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

OJ L 168, 7.6.2014, p. 95–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/615/oj

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/95


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 615/2014

ze dne 6. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pracovní programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 57 odst. 2, čl. 58 odst. 4, čl. 62 odst. 2, čl. 63 odst. 5, čl. 64 odst. 7 a čl. 66 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla pro programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv. Aby bylo zajištěno řádné fungování a jednotné uplatňování nového právního rámce stanoveného uvedeným nařízením, byla Komisi svěřena pravomoc přijmout prováděcí akty, jejichž prostřednictvím stanoví opatření nezbytná pro jeho uplatňování, pokud jde o uvedené pracovní programy. Zmíněná opatření mají nahradit pravidla stanovená nařízením (ES) č. 867/2008, jež bylo zrušeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 (3).

(2)

Aby mohly producentské členské státy spravovat režim podpory odvětví olivového oleje a stolních oliv, je třeba stanovit postupy týkající se pracovních programů a jejich úprav, výplaty finančních prostředků Unie včetně záloh, částek skládané jistoty, kontrol, inspekčních zpráv, oprav a sankcí v případě nesrovnalostí a zanedbání při uplatňování pracovních programů.

(3)

V zájmu řádného využívání finanční podpory určené jednotlivým členským státům je nezbytné stanovit postup pro každoroční úpravu pracovních programů schválených pro následující rok, aby bylo možné přihlédnout k případným řádně odůvodněným změnám původních podmínek. Je rovněž třeba, aby členské státy měly možnost stanovit potřebné podmínky pro úpravu obsahu pracovních programů a rozpočtu na ně, aniž by došlo k překročení ročních částek zadržených producentskými členskými státy podle čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013. V případě úprav pracovního programu a v zájmu umožnění pružnějšího uplatňování pracovních programů je vhodné stanovit lhůtu pro předložení žádosti.

(4)

Aby mohly organizace, jež působí v odvětví oliv a jsou příjemci podpory, začít včas provádět pracovní programy, je třeba stanovit, aby mohly po složení jistoty za podmínek daných nařízením (EU) č. 1306/2013 obdržet zálohu v maximální výši 90 % příspěvku Unie, jenž je na základě schváleného pracovního programu stanoven na každý příslušný rok. Je třeba stanovit způsob, jak tuto zálohu vyplácet.

(5)

Je třeba stanovit, že žádost o finanční prostředky podávají uznané organizace producentů, uznaná sdružení organizací producentů a uznané mezioborové organizace (dále jen „organizace přijímající podporu“) u platební agentury členského státu podle přesného časového rozvrhu. Je rovněž třeba stanovit, že žádost musí být vypracována podle vzoru, který dodá příslušný orgán, a musí k ní být přiloženy doklady o realizaci pracovních programů a o vynaložených výdajích. Je třeba stanovit, že platební agentura členského státu vyplácí finanční prostředky a uvolňuje jistotu po úplném dokončení pracovního programu, ověření dokladů a kontrolách.

(6)

V zájmu řádné správy pracovních programů je třeba, aby příslušné členské státy na základě analýzy rizik vypracovaly plán kontrol na místě zahrnující vzorek organizací přijímajících podporu a aby ověřily, že jsou splněny podmínky pro přidělení finančních prostředků Unie. Je třeba stanovit, že se o každé kontrole na místě sepíše podrobná inspekční zpráva. Je rovněž třeba, aby členské státy určily vhodný režim oprav a sankcí případných nesrovnalostí, který by umožnil získat zpět všechny neoprávněně vyplacené částky, případně navýšené o úroky.

(7)

Pro zajištění dohledu nad prováděním pracovních programů a jejich hodnocení během celého období jejich realizace je nezbytné, aby organizace přijímající podporu sepsaly zprávu o svých činnostech a zaslaly ji vnitrostátním orgánům příslušných členských států. Je rovněž třeba, aby tyto zprávy byly zasílány Komisi.

(8)

Za účelem zvýšení celkového dopadu pracovních programů prováděných v oblasti sledování a správy trhu v odvětví olivového oleje a stolních oliv by mělo být stanoveno, že organizace přijímající podporu a členské státy na svých internetových stránkách zveřejní výsledky realizovaných opatření.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o provádění pracovních programů v odvětví olivového oleje a stolních oliv, jejich úpravy, vyplácení podpory včetně záloh, postupů, jež se mají dodržovat, a částky jistoty skládané při podání žádosti o schválení pracovního programu a v případě, že je vyplacena záloha na podporu.

Článek 2

Změna pracovních programů

1.   Organizace přijímající podporu může v souladu s postupem stanoveným členským státem požádat o změny obsahu a rozpočtu svého pracovního programu, který byl již schválen, pokud to v případě příslušného členského státu nezpůsobí zvýšení částky zadržené podle čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   K žádosti o změnu pracovního programu, včetně sloučení různých pracovních programů, se přikládají doklady upřesňující důvod, povahu a důsledky navržených změn. Žádost předkládá organizace přijímající podporu příslušnému orgánu členského státu nejpozději 31. prosince roku předcházejícího roku, kdy se pracovní program provádí.

3.   Pokud organizace přijímající podporu, které se sloučily, dříve prováděly různé pracovní programy, provádějí tyto programy souběžně a odděleně až do 1. ledna roku následujícího po sloučení.

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy povolit organizacím přijímajícím podporu, jež se sloučily a které svou žádost řádně odůvodní, pokračovat v souběžném provádění svých pracovních programů, aniž je sloučí.

4.   Změny pracovního programu se uplatní dva měsíce poté, co příslušný orgán obdrží žádost o změny, kromě případů, kdy má za to, že navrhované změny neodpovídají platným podmínkám. V takovém případě o tom vyrozumí organizaci přijímající podporu, která případně předloží upravený pracovní program.

5.   V případě, že jsou finanční prostředky Unie poskytnuté organizaci přijímající podporu nižší než částka pro schválený pracovní program, může příjemce přizpůsobit svůj program poskytnutým finančním prostředkům. O schválení takové změny pracovního programu požádá u příslušného orgánu.

6.   Odchylně od odstavců 2 a 4 může příslušný orgán během realizace pracovního programu schválit změny opatření v pracovním programu za předpokladu, že:

a)

změnu opatření oznámí organizace přijímající podporu příslušnému orgánu dva měsíce před prováděním daného opatření;

b)

jsou k oznámení přiloženy doklady upřesňující důvody, povahu a důsledky navržené změny a je průkazné, že předmětnou změnou se nemění původní cíl pracovního programu;

c)

částka přidělená oblasti, jíž se příslušné opatření týká, zůstává stabilní;

d)

rozdělení finančních prostředků pro další opatření v rámci oblasti, jíž se příslušné opatření týká, nepřekračuje 40 000 EUR.

7.   Pokud příslušný orgán nevznese námitky kvůli nedodržení podmínek uvedených v článku 6 do jednoho měsíce od oznámení změny opatření, považuje se změna za přijatou.

Článek 3

Zálohy

1.   Organizace přijímající podporu, která podala žádost o zálohu podle čl. 7 odst. 3 písm. h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, obdrží za podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku celkovou zálohu až do 90 % příspěvku Unie stanoveného na každý příslušný rok pro schválený pracovní program.

2.   Před koncem měsíce následujícího po měsíci zahájení každoročního provádění schváleného pracovního programu vyplatí členský stát příslušné organizaci přijímající podporu první splátku odpovídající polovině zálohy uvedené v odstavci 1. Druhá splátka zálohy odpovídající druhé polovině uvedené částky se vyplatí po ověření uvedeném v odstavci 3.

3.   Členský stát před vyplacením druhé splátky ověří, že první splátka zálohy byla skutečně využita a že s ní související opatření byla realizována. Členský stát tuto skutečnost ověří na základě výroční zprávy uvedené v článku 9 nebo na základě inspekční zprávy stanovené v článku 7.

Článek 4

Skládaná jistota

1.   Zálohy uvedené v článku 3 jsou podmíněny složením jistoty příslušnou přijímající organizací v souladu s čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 ve výši rovnající se 110 % požadované zálohy.

2.   Do data stanoveného členským státem a nejpozději dne 31. března mohou příslušné organizace přijímající podporu podat u příslušného členského státu žádost o uvolnění jistoty uvedené v odstavci 1, a to do výše celkových výdajů, jež odpovídají výši první splátky zálohy a které byly skutečně vynaloženy a členským státem ověřeny. Členský stát určí, jaké doklady musejí být k této žádosti přiloženy, ověří je a poté uvolní jistotu odpovídající příslušným výdajům, a to nejpozději do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána.

Článek 5

Výplata finančního příspěvku Unie

1.   Pro účely výplaty finančního příspěvku Unie podle čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 podá organizace přijímající podporu žádost o platbu u platební agentury členského státu, a to k datu, které určí členský stát, nejpozději však 30. června roku následujícího po každém roce provádění pracovního programu.

Platební agentura členského státu může organizacím přijímajícím podporu vyplatit zůstatek finančního příspěvku Unie odpovídající každému roku provádění pracovního programu poté, co na základě výroční zprávy uvedené v článku 9 nebo na základě inspekční zprávy uvedené v článku 7 ověří, že opatření odpovídající oběma splátkám zálohy uvedeným v čl. 3 odst. 3 byla skutečně provedena.

Žádost o finanční příspěvek Unie podaná po 30. červnu nebude přijata a částky, jež byly případně vyplaceny v rámci zálohy z finančního příspěvku na pracovní program, se vrátí podle článku 8.

2.   Žádost o finanční příspěvek Unie je sestavena podle vzoru poskytnutého příslušným orgánem členského státu. Aby byla žádost přijata, musí k ní být přiloženy:

a)

souhrnná zpráva obsahující:

i)

přesný popis provedených etap pracovního programu, rozepsaný podle oblastí a opatření uvedených v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014,

ii)

případné zdůvodnění a finanční důsledky rozporu mezi plánovanými etapami pracovního programu schváleného členským státem a skutečně provedenými etapami pracovního programu,

iii)

zhodnocení pracovního programu založené na kritériích stanovených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014;

b)

faktury a bankovní doklady prokazující platbu výdajů vynaložených v období, kdy byl pracovní program prováděn;

c)

případně doklady prokazující platby finančních příspěvků organizací přijímajících podporu a příslušného členského státu.

3.   Žádost o finanční příspěvek, jež nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, se považuje za nepřijatelnou a zamítne se. Organizace přijímající podporu, jejíž žádost byla zamítnuta, může podat novou žádost o finanční příspěvek, v níž doloží chybějící údaje a podklady, a to ve lhůtě, již stanoví členský stát.

4.   Žádost týkající se výdajů za provedená opatření zaplacených více než dva měsíce po ukončení pracovního programu, se zamítne.

5.   Nejpozději tři měsíce po datu podání žádosti o finanční příspěvek a předložení dokladů uvedených v odstavci 2 a poté, co byly tyto doklady posouzeny a zkontrolovány na základě článku 6, vyplatí členský stát příslušný finanční příspěvek Unie a popřípadě uvolní jistotu uvedenou v článku 4. Jistota uvedená v čl. 7 odst. 3 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 se uvolní po ukončení celého pracovního programu, posouzení dokladů a provedení kontrol uvedených v článku 6.

Článek 6

Kontroly na místě

1.   Členské státy ověří, zda jsou plněny podmínky udělení finančního příspěvku Unie, zejména pokud jde o:

a)

dodržování podmínek pro uznání příjemců uvedených v článcích 152, 154, 156, 157 a 158 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

provádění schválených pracovních programů, a především investičních opatření a služeb;

c)

skutečně vynaložené výdaje vzhledem k požadovanému financování a finanční příspěvek dotyčných hospodářských subjektů z odvětví olivového oleje a stolních oliv.

2.   Příslušné orgány členského státu provádějí plán kontroly pracovních programů týkající se vzorku organizací přijímajících podporu, jenž byl vybrán na základě analýzy rizik, a zahrnující každoročně nejméně 30 % organizací přijímajících podporu z finančního příspěvku Unie na základě článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013. Výběr probíhá tak, aby:

a)

všechny organizace producentů a jejich sdružení byly kontrolovány na místě alespoň jednou během provádění schváleného pracovního programu po vyplacení zálohy a před úplným vyplacením finančního příspěvku Unie,

b)

všechny mezioborové organizace byly kontrolovány v každém roce, kdy je každý schválený pracovní program prováděn. Pokud během roku obdrží zálohu, dochází ke kontrole po dni, kdy byla záloha vyplacena.

Budou-li při kontrolách zjištěny nesrovnalosti, provede příslušný orgán dodatečné kontroly v probíhajícím roce a zvýší počet organizací přijímajících podporu, které budou v následujícím roce kontrolovány.

3.   Příslušný orgán určí, které organizace přijímající podporu budou kontrolovány, na základě analýzy rizik založené na těchto kritériích:

a)

částce finančního příspěvku na schválený pracovní program;

b)

povaze financovaných opatření v rámci pracovního programu;

c)

dosaženém pokroku při provádění pracovních programů;

d)

závěrech předchozích kontrol na místě nebo ověřeních provedených během postupu uznání uvedeného v čl. 154 odst. 4 a čl. 158 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013;

e)

dalších rizikových kritériích, jež stanoví členské státy.

4.   Kontroly na místě se provádějí bez předchozího ohlášení. Pro usnadnění praktické organizace kontrol však může být organizace přijímající podporu předem upozorněna, a to nejvýše 48 hodin před kontrolou.

5.   Délka každé kontroly na místě odpovídá dosaženému pokroku při provádění schváleného pracovního programu a vynaloženým výdajům na investice a služby.

Článek 7

Inspekční zprávy

Po každé kontrole na místě uvedené v článku 6 je vypracována inspekční zpráva, v níž se uvádí zejména:

a)

datum a délka kontroly;

b)

seznam přítomných osob;

c)

seznam kontrolovaných faktur;

d)

odkazy na faktury vybrané v evidenci nákupů nebo prodejů a v registru plátců DPH, v němž byly vybrané faktury zapsány;

e)

bankovní doklady prokazující úhrady vybraných částek;

f)

údaje o provedených opatřeních, která byla na místě zvlášť analyzována;

g)

výsledek kontroly.

Článek 8

Neoprávněné platby a sankce

1.   V případě, že odebrání uznání uvedeného v článcích 154 a 158 nařízení (EU) č. 1308/2013 vyplývá ze skutečnosti, že organizace přijímající podporu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nedostála svým povinnostem, je tato organizace vyloučena z pobírání finančního příspěvku Unie na celý pracovní program.

2.   Pokud není opatření provedeno v souladu s pracovním programem, je organizace přijímající podporu vyloučena z pobírání finančního příspěvku na příslušné opatření.

3.   V případě, že bylo provedeno opatření podle schváleného pracovního programu, které se později ukáže jako nezpůsobilé, se může členský stát rozhodnout vyplatit daný finanční příspěvek nebo zpětně nevybírat již vyplacené částky, pokud je takové rozhodnutí povoleno ve srovnatelných případech financovaných z vnitrostátního rozpočtu a pokud organizace přijímající podporu nejednala z nedbalosti nebo záměrně.

4.   V případě hrubé nedbalosti nebo nepravdivých prohlášení je organizace přijímající podporu vyloučena z pobírání:

a)

veřejného finančního příspěvku na celý pracovní program a

b)

finančního příspěvku Unie ve smyslu článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 po dobu tří let následujících po období, během něhož byla nesrovnalost zjištěna.

5.   Pokud je finanční příspěvek vyloučen na základě odstavců 1, 2 a 4, vymáhá příslušný orgán výši veřejné podpory, která byla organizaci přijímající podporu vyplacena.

6.   Částky vymáhané na základě odstavce 5 a týkající se příspěvku Unie se případně navýší o úroky, jež se vypočítají na základě:

a)

doby, která uplynula mezi platbou a úhradou příjemcem;

b)

sazby používané Evropskou centrální bankou na její hlavní operace refinancování, která je zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná k datu, k němuž byla provedena neoprávněná výplata, zvýšené o tři procentní body.

7.   Částky týkající se finančního příspěvku Unie vybrané na základě tohoto článku se uhradí platební agentuře a odečtou se od výdajů financovaných Evropským zemědělským záručním fondem.

Článek 9

Zpráva organizací přijímajících podporu

1.   Organizace přijímající podporu příslušným vnitrostátním orgánům každoročně do dne 1. května předkládají výroční zprávu o provádění pracovních programů v předchozím roce provádění. Tato zpráva se týká:

a)

uskutečněných nebo probíhajících etap pracovního programu;

b)

hlavních změn pracovního programu;

c)

zhodnocení dosažených výsledků založeného na ukazatelích stanovených v čl. 7 odst. 3 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014.

Za poslední rok provádění pracovního programu bude zpráva stanovená v prvním pododstavci nahrazena závěrečnou zprávou.

2.   Závěrečná zpráva představuje zhodnocení pracovního programu a zahrnuje alespoň:

a)

přehled uvádějící, v jaké míře byly dosaženy cíle programu, založený na ukazatelích stanovených v čl. 7 odst. 3 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 a na jakýchkoli dalších relevantních kritériích;

b)

přehled změn pracovního programu;

c)

případné faktory, které je třeba zohlednit při vypracování příštího pracovního programu.

3.   Údaje shromážděné a studie vypracované v souvislosti s prováděním opatření podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 se po ukončení příslušného opatření zveřejní na internetových stránkách organizace přijímající podporu.

Článek 10

Poskytování informací členskými státy

1.   Před začátkem nového tříletého pracovního programu a nejpozději dne 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího programu sdělí příslušné orgány Komisi vnitrostátní opatření pro provedení tohoto nařízení týkající se zejména:

a)

podmínek pro uznání organizací přijímajících podporu uvedených v článcích 152, 156 a 157 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

dodatečných podmínek, které specifikují způsobilá opatření stanovená podle čl. 3 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014;

c)

cílů a priorit v odvětví oliv uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 a kvantitativních a kvalitativních ukazatelů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;

d)

lhůt uvedených v čl. 2 odst. 3;

e)

podrobných pravidel pro režim záloh podle článku 3 a případně pro režim výplat vnitrostátních finančních příspěvků;

f)

provádění kontrol stanovených v článku 6 a nápravných a sankčních opatření stanovených v článku 8.

2.   Nejpozději do 1. května každého roku provádění schválených pracovních programů předají příslušné orgány Komisi údaje o:

a)

pracovních programech a jejich jednotlivých bodech rozepsaných podle druhů organizací přijímajících podporu, podle oblastí a opatření a podle regionálních produkčních zón;

b)

částce finančního příspěvku poskytnutého na každý pracovní program;

c)

časovém plánu stanoveném pro finanční příspěvek Unie na jednotlivé rozpočtové roky pro celou dobu trvání pracovních programů.

3.   Nejpozději do 20. října každého roku provádění schválených pracovních programů předají příslušné orgány Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení obsahující alespoň tyto údaje:

a)

počet příslušných financovaných pracovních programů, příjemců finančních podpor, ploch pro pěstování oliv, lisoven oleje, zpracovatelských závodů a množství oleje a stolních oliv;

b)

podrobné údaje o opatřeních prováděných v každé z oblastí;

c)

rozpory mezi plánovanými a skutečně provedenými opatřeními a jejich dopad na výdaje;

d)

posouzení a zhodnocení pracovních programů, při nichž se mimo jiné zohlední zhodnocení uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) bodu iii);

e)

statistiky kontrol a inspekčních zpráv provedených podle článků 6 a 7 a sankce nebo opravy uplatňované podle článku 8;

f)

výdaje členěné podle pracovních programů a oblastí a opatření, jakož i finanční příspěvky Unie, členských států a organizací přijímajících podporu.

4.   Sdělení stanovená v tomto článku se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (4).

5.   Příslušné orgány daných členských států zveřejní na svých internetových stránkách po ukončení opatření podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 veškeré údaje shromážděné a studie vypracované v souvislosti s prováděním těchto opatření.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (viz strana 55 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).


Top