Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0608

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

OJ L 168, 7.6.2014, p. 29–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/608/oj

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/29


NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) č. 608/2014

ze dne 26. května 2014,

kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 311 čtvrtý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (1), a zejména na článek 9 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Transparentnost systému vlastních zdrojů Unie by měla být zajištěna poskytnutím odpovídajících informací rozpočtovému orgánu. Členské státy by proto měly pro potřeby Komise uchovávat a v případě potřeby jí předávat dokumenty a informace nezbytné k tomu, aby mohla vykonávat pravomoci, které jí byly svěřeny v souvislosti s vlastními zdroji Unie.

(2)

Postupy, jejichž prostřednictvím členské státy odpovědné za výběr vlastních zdrojů poskytují informace Komisi, by jí měly umožnit sledovat jejich činnost při výběru vlastních zdrojů, a zejména těch, které jsou ohroženy podvody a nesrovnalostmi.

(3)

Za účelem zajištění vyrovnaného rozpočtu by měl být jakýkoli přebytek příjmů Unie nad celkovými skutečnými výdaji během rozpočtového roku přenesen do následujícího rozpočtového roku. Proto je třeba vymezit zůstatek, který má být přenesen.

(4)

Členské státy by měly provádět kontroly a šetření týkající se stanovování a poskytování vlastních zdrojů Unie. Za účelem snadnějšího uplatňování finančních pravidel souvisejících s vlastními zdroji je nezbytné zajistit spolupráci mezi členskými státy a Komisí.

(5)

V zájmu jednotnosti a jasnosti je třeba stanovit pravomoci a povinnosti zástupců pověřených Komisí prováděním kontrol v souvislosti s vlastními zdroji Unie, a to s ohledem na zvláštní povahu každého vlastního zdroje. Je třeba vymezit podmínky, za kterých pověření zástupci plní své úkoly, a zejména by měla být stanovena pravidla, která mají dodržovat všichni úředníci a další zaměstnanci Unie, jakož i vyslaní národní odborníci, pokud se jedná o služební tajemství a ochranu osobních údajů. Je nezbytné stanovit status vyslaných národních odborníků a možnost dotčených členských států odmítnout přítomnost úředníků jiných členských států při kontrole.

(6)

Z důvodů soudržnosti by měla být do tohoto nařízení začleněna určitá ustanovení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 (2). Tato ustanovení se týkají výpočtu zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu, kontroly vlastních zdrojů a dohledu nad nimi a příslušných požadavků na podávání zpráv, jakož i Poradního výboru pro vlastní zdroje.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(8)

Vzhledem k odborné povaze těchto aktů požadovaných pro účely podávání zpráv by při přijímání prováděcích aktů s cílem zavést podrobná pravidla pro hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje a pro výroční zprávy členských států o jejich kontrolách měl být používán poradní postup.

(9)

Pro ustanovení obecné povahy, jež jsou použitelná na všechny druhy vlastních zdrojů a vztahují se na kontrolu příjmů a dohled nad nimi, včetně příslušných požadavků na podávání zpráv, se vyžaduje odpovídající parlamentní dohled, jak je stanovený ve Smlouvách.

(10)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 (4) by mělo být zrušeno.

(11)

Evropský účetní dvůr a Evropský hospodářský a sociální výbor byly konzultovány a vydaly svá stanoviska (5).

(12)

Z důvodu jednotnosti a se zohledněním článku 11 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ve stejný den jako uvedené rozhodnutí a mělo by se použít od 1. ledna 2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

URČENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ

Článek 1

Výpočet zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu

1.   Pro účely článku 7 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom se zůstatek daného rozpočtového roku vypočte jako rozdíl mezi veškerými příjmy vybranými v souvislosti s daným rozpočtovým rokem a souhrnem plateb provedených z prostředků pro daný rozpočtový rok zvýšeným o prostředky pro týž rozpočtový rok přenesené podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) (dále jen „finanční nařízení“).

Tento rozdíl se zvýší nebo sníží o čistou výši prostředků přenesených z předchozích rozpočtových roků, jež byly zrušeny. Odchylně od čl. 8 odst. 1 finančního nařízení se rozdíl rovněž zvýší nebo sníží o:

a)

platby provedené nad rámec nerozlišených prostředků přenesených z předchozích rozpočtových roků podle čl. 13 odst. 1 a 4 finančního nařízení v důsledku změn směnných kurzů eura;

b)

zůstatek vyplývající z kurzových zisků a ztrát v průběhu daného rozpočtového roku.

2.   Do konce října každého rozpočtového roku odhadne Komise výši vlastních zdrojů, jež by měly být za celý rozpočtový rok vybrány, na základě údajů, které má v danou dobu k dispozici. Případné závažnější rozdíly oproti původním odhadům mohou vyžadovat změnu návrhu rozpočtu na následující rozpočtový rok nebo přijetí opravného rozpočtu na běžný rozpočtový rok.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KONTROLY A DOHLEDU, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH POŽADAVKŮ NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 2

Opatření kontroly a dohledu

1.   Vlastní zdroje podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom se kontrolují podle tohoto nařízení, aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (7) a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (8).

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že vlastní zdroje podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom budou poskytnuty Komisi.

3.   Pokud se opatření kontroly a dohledu týkají tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom:

a)

členské státy provádějí kontroly a šetření týkající se stanovování a poskytování těchto vlastních zdrojů;

b)

členské státy provádějí na žádost Komise doplňkové kontroly. Komise ve své žádosti o doplňkovou kontrolu uvede její důvody. Komise může rovněž žádat, aby jí byly předány určité dokumenty;

c)

členské státy zapojují Komisi na její žádost do kontrol, které provádějí. Pokud je Komise zapojena do kontroly, má v rozsahu potřebném k uplatňování tohoto nařízení přístup k podkladům týkajícím se stanovování a poskytování vlastních zdrojů a ke všem jiným příslušným dokumentům souvisejícím s těmito podklady;

d)

Komise může sama provádět kontroly na místě. Zástupci pověření Komisí k provádění těchto kontrol mají přístup k dokumentům, jak je stanoveno pro kontroly uvedené v písmenu c). Členské státy jsou při těchto kontrolách nápomocny;

e)

kontrolami uvedenými v písmenech a) až d) nejsou dotčeny:

i)

kontroly prováděné členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními právními a správními předpisy,

ii)

opatření stanovená v článcích 287 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“),

iii)

kontroly prováděné podle čl. 322 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování EU.

4.   Pokud se opatření kontroly a dohledu týkají vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, provádějí se v souladu s článkem 11 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89.

5.   Pokud se opatření kontroly a dohledu týkají vlastního zdroje založeného na hrubém národním důchodu (HND) podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom:

a)

Komise spolu s dotčeným členským státem každý rok přezkoumá, zda se nevyskytují chyby při výpočtu v jí sdělených souhrnných veličinách, zejména v případech, na které upozorní výbor pro HND zřízený nařízením (ES, Euratom) č. 1287/2003. V jednotlivých případech přitom může také přezkoumat výpočty a statistické podklady (mimo informace o jednotlivých právnických nebo fyzických osobách), pokud by jinak nebylo možno provést řádné posouzení;

b)

Komise má přístup k dokumentům souvisejícím se statistickými postupy a statistickými podklady uvedenými v článku 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003.

6.   Pro účely opatření kontroly a dohledu podle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku může Komise požádat členské státy o předložení příslušných dokumentů nebo zpráv týkajících se systémů, které používají k výběru vlastních zdrojů nebo k jejich poskytování Komisi.

Článek 3

Pravomoci a povinnosti pověřených zástupců Komise

1.   Za účelem provádění kontrol podle článku 2 Komise speciálně jmenuje některé své úředníky nebo jiné zaměstnance (dále jen „pověření zástupci“).

Pro každou kontrolu Komise vybaví pověřené zástupce písemným pověřením s uvedením jejich totožnosti a úředního postavení.

Těchto kontrol se mohou zúčastnit osoby, jež daly členské státy Komisi k dispozici jakožto vyslané národní odborníky.

S výslovným a předem uděleným souhlasem dotčeného členského státu může Komise požádat o spolupráci úředníky z jiných členských států jako pozorovatele. Komise zajistí, aby tito úředníci dodržovali ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

2.   Během kontrol tradičních vlastních zdrojů a vlastního zdroje založeného na DPH podle čl. 2 odst. 3 a 4 jednají pověření zástupci způsobem slučitelným s pravidly platnými pro úředníky dotčeného členského státu. Jsou vázáni povinností zachovávat služební tajemství za podmínek stanovených v odstavci 3 tohoto článku.

Pro účely kontrol vlastního zdroje založeného na HND podle čl. 2 odst. 5 Komise dodržuje pravidla členských států týkající se důvěrnosti statistických údajů.

Pověřený zástupce může v případě potřeby kontaktovat dlužníky, avšak pouze v souvislosti s kontrolami tradičních vlastních zdrojů a pouze prostřednictvím příslušných orgánů, jejichž postupy výběru vlastních zdrojů jsou předmětem kontroly.

3.   Na informace sdělované nebo získávané podle tohoto nařízení v jakékoli podobě se vztahuje služební tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle právních předpisů členského státu, ve kterém byly shromážděny, a podle odpovídajících předpisů platných pro orgány Unie.

Tyto informace smějí být sdělovány výhradně osobám v orgánech Unie nebo členských států, jejichž povinností je tyto informace znát, a nesmějí být použity k jiným účelům než k těm, jež stanoví toto nařízení, bez předchozího souhlasu členského státu, v němž byly shromážděny.

První a druhý pododstavec se vztahuje na úředníky a jiné zaměstnance Unie a vyslané národní odborníky.

4.   Komise zajistí, aby pověření zástupci a jiné osoby jednající jejím jménem dodržovali směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) a další pravidla Unie a členských států, která se týkají ochrany osobních údajů.

Článek 4

Příprava a řízení kontrol

1.   Komise kontrolu včas oznámí řádně odůvodněným sdělením členskému státu, ve kterém se kontrola má konat. Kontroly se mohou účastnit také zástupci dotčeného členského státu.

2.   Pokud je Komise zapojena do kontrol tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 a do kontrol vlastního zdroje založeného na DPH podle čl. 2 odst. 4, zajišťuje organizaci práce a vztahy s orgány, jichž se kontrola týká, orgán určený dotčeným členským státem.

3.   Kontroly na místě v případě tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 písm. d) provádějí pověření zástupci. Pokud se jedná o organizaci práce a vztahy s orgány a případně také dlužníky, jichž se kontrola týká, navážou tito zástupci před každou kontrolou na místě nezbytné kontakty s úředníky určenými dotčeným členským státem. Pro kontroly tohoto typu musí být k pověření přiložen také dokument, v němž je uveden cíl a účel kontroly.

4.   Kontroly týkající se vlastního zdroje založeného na HND podle čl. 2 odst. 5 zajišťují pověření zástupci. Pokud se jedná o organizaci práce, navážou tito zástupci nezbytné kontakty s příslušnými správními orgány v členských státech.

5.   Členské státy zajistí, aby úřady nebo subjekty příslušné k stanovování, výběru a poskytování vlastních zdrojů a orgány, které pověřily prováděním kontrol v této oblasti, poskytovaly pověřeným zástupcům pomoc potřebnou k plnění jejich úkolů.

Za účelem kontrol na místě v případě tradičních vlastních zdrojů podle čl. 2 odst. 3 písm. d) dotčené členské státy sdělí Komisi s dostatečným předstihem totožnost a postavení osob, které pověří, aby se účastnily těchto kontrol a poskytovaly pověřeným zástupcům veškerou pomoc při plnění jejich úkolů.

6.   Výsledky kontrol podle článku 2, s výjimkou kontrol prováděných členskými státy podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a b), jsou dotčenému členskému státu sděleny vhodnou cestou do tří měsíců. Členský stát podá své připomínky do tří měsíců od obdržení zprávy. V řádně odůvodněných případech však může Komise žádat, aby dotčený členský stát podal své připomínky k určitým bodům do jednoho měsíce od obdržení zprávy. Příslušný členský stát může odmítnout odpovědět, přičemž formou sdělení oznámí důvody, jež mu brání vyhovět žádosti Komise.

Poté jsou výsledky a připomínky uvedené v prvním pododstavci, spolu se souhrnnou zprávou vypracovanou v souvislosti s kontrolami vlastního zdroje založeného na DPH, sděleny všem členským státům.

Pokud z kontrol na místě nebo doplňkových kontrol v případě tradičních vlastních zdrojů vyplyne potřeba změnit nebo opravit údaje o vlastních zdrojích ve výkazech nebo prohlášeních zaslaných Komisi a výsledné opravy mají být provedeny ve stávajícím výkazu nebo prohlášení, jsou příslušné změny v tomto výkaze nebo prohlášení vyznačeny pomocí odpovídajících poznámek.

Článek 5

Hlášení podvodů a nesrovnalostí týkajících se nároků na tradiční vlastní zdroje

1.   V průběhu dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí podají členské státy Komisi informace o zjištěných podvodech a nesrovnalostech týkajících se nároků přesahujících částku 10 000 EUR v souvislosti s tradičními vlastními zdroji podle čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

Ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci poskytne každý členský stát podrobné informace o stavu řešení jednotlivých případů zjištěných podvodů nebo nesrovnalostí již dříve Komisi oznámených, u nichž dosud nebyla podána zpráva o vymožení, nevymožení nebo zrušení nároku.

2.   Komise přijme prováděcí akty stanovující podrobnosti ohledně informací uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

3.   Souhrn oznámení uvedených v odstavci 1 tohoto článku je začleněn do zprávy Komise podle čl. 325 odst. 5 Smlouvy o fungování EU.

Článek 6

Zprávy členských států o jejich kontrolách tradičních vlastních zdrojů

1.   Členské státy předloží Komisi podrobné výroční zprávy o průběhu a výsledcích kontrol souvisejících s tradičními vlastními zdroji a o celkových údajích a zásadních otázkách týkajících se nejdůležitějších obtíží vyplývajících z uplatňování příslušných nařízení, kterými se provádí rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom, a zejména o sporných záležitostech. Zprávy podají Komisi do 1. března roku následujícího po daném rozpočtovém roce. Na základě těchto zpráv Komise připraví souhrnnou zprávu, která je dána na vědomí všem členským státům.

2.   Komise přijme prováděcí akty stanovující členským státům formu výročních zpráv uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem uvedeným v čl. 7 odst. 2.

3.   Komise podá každé tři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování kontrolních mechanismů pro tradiční vlastní zdroje podle čl. 2 odst. 3.

KAPITOLA III

VÝBOR A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Poradní výbor pro vlastní zdroje. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Nařízení (ES, Euratom) č. 1026/1999 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení a na ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 zrušená nařízením Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 (11), které jsou uvedeny ve srovnávací tabulce v příloze tohoto nařízení, se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vstupu v platnost rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom.

Použije se od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2014.

Za Radu

předseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Viz strana 105 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 ze dne 10. května 1999, kterým se určují pravomoc a povinnosti zástupců pověřených Komisí provádět kontroly vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 1).

(5)  Stanovisko Evropského účetního dvora č. 2/2012 ze dne 20. března 2012 (Úř. věst. C 112, 18.4.2012, s. 1) a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2012 (Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 45).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).

(8)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (viz strana 39 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES, Euratom) č. 1026/1999

Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000

Toto nařízení

 

Článek 1 až čl. 6 odst. 4

 

Čl. 6 odst. 5

Čl. 5 odst. 1

 

Články 7 až 12

 

Článek 15

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 16 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 2

 

Čl. 16 třetí pododstavec

 

Čl. 17 odst. 1 až 4

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

 

Čl. 17 odst. 5 první, druhá a čtvrtá věta

Čl. 6 odst. 1

 

Čl. 17 odst. 5 třetí věta

Čl. 5 odst. 3

 

Čl. 18 odst. 1

Čl. 2 odst. 3 písm. a)

 

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 3 písm. b) první a druhá věta

 

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 3 písm. c) první věta

 

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec první věta

Čl. 2 odst. 3 písm. d) třetí věta

 

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 2 odst. 3 písm. c) druhá věta

 

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 3 písm. b) třetí věta

 

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec písm. b)

Čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec

 

Čl. 18 odst. 3 první věta

Čl. 2 odst. 3 písm. d) první věta

 

Čl. 18 odst. 3 druhá věta

Čl. 2 odst. 3 písm. d) druhá věta

 

Čl. 18 odst. 3 třetí a čtvrtá věta

Čl. 4 odst. 1

Čl. 2 odst. 3 písm. d) druhá věta

 

Čl. 18 odst. 4

Čl. 2 odst. 3 písm. e)

 

Čl. 18 odst. 5

Čl. 6 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

 

Čl. 19 první a druhá věta

Čl. 2 odst. 5 písm. a)

Čl. 2 odst. 5 písm. b)

Čl. 2 odst. 6

Čl. 1 první pododstavec

 

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 1 druhý pododstavec

 

Čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 1 třetí pododstavec

 

Čl. 3 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 2 odst. 1 a 2

 

Čl. 2 odst. 3 první věta

 

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 3 druhá věta

 

Čl. 4 odst. 3 třetí věta

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b)

 

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec

 

Čl. 19 třetí věta

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

 

Čl. 3 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

 

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

 

Čl. 4 odst. 3 první a druhá věta

Čl. 3 odst. 2 písm. c)

 

Čl. 4 odst. 4

Článek 4

 

Čl. 4 odst. 5

Čl. 5 odst. 1 a 2

 

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

 

Čl. 3 odst. 4

Článek 6

 

Čl. 4 odst. 6 první a druhý pododstavec

Článek 7

 

Článek 8

 

 

Články 20 až 23

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

 

Článek 7

Článek 8

Článek 9


Top