EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0327

2014/327/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 , kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 53. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí OTIF, pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) použitelné od 1. ledna 2015

Úř. věst. L 166, 5.6.2014, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/327/oj

5.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. května 2014,

kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 53. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí OTIF, pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) použitelné od 1. ledna 2015

(2014/327/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „úmluva COTIF“) na základě rozhodnutí Rady 2013/103/EU (1) o přistoupení Evropské unie k uvedené úmluvě.

(2)

Úmluva COTIF se vztahuje na všechny členské státy s výjimkou Kypru a Malty.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (2) stanoví požadavky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi s odvoláním na předpisy týkající se mezinárodní železniční přepravy nebezpečných věcí obsažené v dodatku C k úmluvě COTIF (příloha RID). V článku 4 této směrnice se navíc stanoví: „Přeprava nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi se povolí, jsou-li splněny požadavky ADR, RID nebo ADN a nestanoví-li přílohy jinak“. Unie tedy vykonává v této záležitosti své pravomoci.

(4)

Předpokládá se, že Výbor odborníků pro přepravu nebezpečných věcí zřízený v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) úmluvy COTIF na svém 53. zasedání, které se bude konat dne 22. května 2014, rozhodne o některých změnách přílohy RID. Tyto změny, které se týkají technických norem nebo jednotných technických předpisů, mají za cíl zajištění bezpečné a efektivní přepravy nebezpečných věcí při současném zohlednění vědeckého a technického pokroku v odvětví a vývoje nových látek a předmětů, které během přepravy představují nebezpečí.

(5)

Výbor pro přepravu nebezpečných věcí zřízený článkem 9 směrnice 2008/68/ES tyto změny předběžně projednal.

(6)

Většina navrhovaných změn je odůvodněná a prospěšná, a měla by proto být Unií podpořena. Dvě navrhované změny je třeba dále posoudit s ohledem na technický a vědecký pokrok. Evropská agentura pro železnice by měla ve spolupráci s příslušnými orgány zejména nadále usilovat o nalezení udržitelného řešení, pokud jde zjišťování vykolejení a zmírňování jejich dopadů, včetně budoucího uplatňování tohoto řešení. Pokud by tedy tyto posledně jmenované změny byly v tuto chvíli schváleny, měla by Unie vznést námitku v souladu s postupem uvedeným v čl. 35 odst. 4 hlavy VII úmluvy COTIF,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj Evropské unie

1.   Evropská unie na 53. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí v rámci Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě zaujme postoj v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie ve výše uvedeném subjektu mohou schválit méně důležité změny dokumentů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí výše uvedeného subjektu bude po svém přijetí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

předseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).


PŘÍLOHA

Návrh

Referenční dokument

Téma

Poznámky

Postoj EU

1

Příloha I OTIF/RID/CE/GTP/2012-A

Změny schválené stálou pracovní skupinou

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami

2

Příloha I OTIF/RID/CE/GTP/2012-A

Změny ponechány k dalšímu přezkoumání stálou pracovní skupinou

Tato ustanovení jsou v referenčním dokumentu uvedena v hranatých závorkách

Souhlasit se změnami

3

OTIF/RID/CE/GTP/2013/1

Přechodné ustanovení pro některé štítky

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnou

4

OTIF/RID/CE/GTP/2013/2

Použití zvláštního ustanovení TE 25

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnou

5

OTIF/RID/CE/GTP/2013/5

Inspekce některých označení

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnou

6

OTIF/RID/CE/GTP/2013/6

Informace, jež mají být poskytnuty provozovateli dráhy

Stálá pracovní skupina se rozhodla pro druhou možnost uvedenou v referenčním dokumentu

Souhlasit se změnou

7

OTIF/RID/CE/GTP/2013/11

Užívání technických výrazů

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnou

8

OTIF/RID/CE/GTP/2013/12

Důsledky zrušení listu UIC 573

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami

9

OTIF/RID/CE/GTP/2013/13 a OTIF/RID/CE/GTP/2013/15

Použití zvláštního ustanovení TE 22

Tento návrh není pro rozhodnutí dostatečně připravený

Odložit rozhodnutí

10

OTIF/RID/CE/GTP/2013/14 a OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.14

Redakční revize odkazu na ustanovení EU týkající se železnice

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami

11

OTIF/RID/CE/GTP/2013/16

Přeprava nebezpečných věcí v osobních vlacích

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnou ve znění revidovaném stálou pracovní skupinou

12

OTIF/RID/CE/GTP/2013/17

Různé konsolidované změny schválené stálou pracovní skupinou

Ve stálé pracovní skupině OTIF bylo dosaženo technického konsenzu

Souhlasit se změnami

 

OTIF/RID/CE/GTP/2013/17

Změny ponechány k dalšímu přezkoumání stálou pracovní skupinou:

13

Totéž

Čeká se na společné stanovisko ze společné schůze EHK OSN–OTIF

Je třeba usnadnit efektivní intermodální přepravu

Souhlasit se změnami podle doporučení společné schůze

14

Totéž a OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.3

Ustanovení týkající se povinného používání zařízení pro zjištění vykolejení v některých vagónech

EU svůj postoj před další revizí pravidel znovu uváží

Odložit rozhodnutí

15

OTIF/RID/CE/GTP/2013/3 OTIF/RID/CE/GTP/2013/9 a OTIF/RID/CE/GTP/2013/18

Harmonizace pravidel s pravidly přílohy 2 SGMS OSJD

Měla by být usnadněna efektivní přeprava nebezpečných věcí mezi EU a zeměmi OSJD, které nejsou členy EU

Souhlasit se změnami

16

OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.4

Přeprava uhlí

Ve stálé pracovní skupině nebylo dosaženo konsenzu, pokud jde o technické údaje

Stanovit postoj EU na místě

17

OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.8

Revize kapitoly 7.7 RID

Návrh tohoto referenčního dokumentu bude projednáván při obecnější diskusi o revizi kapitoly 7.7

Stanovit postoj EU na místě

18

OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.12

Sladění s pravidly platnými v silniční dopravě

Tyto návrhy mění návrhy v referenčním dokumentu OTIF/RID/CE/GTP/–2013/17

Souhlasit se změnami


Top