Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce

OJ L 57, 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 184/2014

ze dne 25. února 2014,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 74 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se všechna věnují aspektům požadovaným pro přípravu operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce. Za účelem zajištění souladu mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a uceleného přístupu k nim pro všechny rezidenty Unie je žádoucí, aby byla do tohoto prováděcího aktu zahrnuta ustanovení o kategoriích zásahů v rámci cíle Evropské územní spolupráce, protože postup, pokud jde o konzultaci s Výborem pro koordinaci Evropských strukturálních a investičních fondů podle čl. 150 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, je stejný jako u dalších ustanovení, na něž se tento prováděcí akt vztahuje, zatímco pro kategorie zásahů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost platí odlišný postup.

(2)

Podle čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 se všechny úřední výměny informací mezi členskými státy a Komisí provádějí za použití systému pro elektronickou výměnu dat. Je proto nutné stanovit podmínky, jež má uvedený systém pro elektronickou výměnu dat splňovat.

(3)

Podmínky výměny informací mezi členskými státy a Komisí by se měly považovat za odlišné od podmínek stanovených pro výměnu informací mezi příjemci a příslušnými orgány podle čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, které podléhají jinému prováděcímu aktu. Za účelem zaručení co nejvyšší kvality informací o provádění operačních programů, zvýšení využitelnosti systému a jeho zjednodušení je nutné stanovit základní požadavky na formu a rozsah informací, jež jsou předmětem výměny.

(4)

Je nutné specifikovat zásady a použitelná pravidla pro fungování systému s ohledem na určení strany, která je odpovědná za nahrávání dokumentů a provádění jejich aktualizací.

(5)

Aby bylo možné zaručit snížení administrativní zátěže členských států i Komise a zároveň zajistit účinnou výměnu informací, je nutné stanovit technické vlastnosti systému.

(6)

Členské státy a Komise by také měly mít možnost zadávat a předávat data dvěma různými způsoby, jež budou upřesněny. Je rovněž nutné stanovit jasná pravidla pro případ, že systém elektronické výměny dat nelze použít v důsledku vyšší moci, aby členské státy i Komise mohly pokračovat ve výměně informací alternativním způsobem.

(7)

Členské státy a Komise by měly zajistit, že předávání dat prostřednictvím systému elektronické výměny dat bude probíhat zabezpečeným způsobem, který zajistí dostupnost, úplnost, pravost, důvěrnost informací a nemožnost popření informací. Z tohoto důvodu je nutné stanovit pravidla týkající se bezpečnosti.

(8)

Toto zařízení by mělo respektovat základní práva a dodržovat zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by se tedy mělo používat v souladu s těmito právy a zásadami. Pokud jde o osobní údaje zpracovávané členskými státy, použije se směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3). Pokud jde o zpracování osobních údajů orgány a institucemi Unie a o volný pohyb těchto údajů, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).

(9)

Podle čl. 8 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1299/2013 je třeba stanovit společné kategorie zásahů u programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce, aby mohly členské státy Komisi předkládat ucelené informace o plánovaném využití Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a informace o kumulativním přidělování a výdajích z EFRR na základě kategorie a počtu operací v průběhu prováděcího období programu. Cílem je umožnit Komisi, aby mohla o využívání EFRR vhodným způsobem informovat ostatní orgány a občany Unie.

(10)

S cílem zajistit rychlé uplatňování opatření tohoto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu s čl. 150 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013, jelikož Výbor pro organizaci Evropských strukturálních a investičních fondů zřízený čl. 150 odst. 1 uvedeného nařízení zaujal stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Ustanovení, jimiž se provádí nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o fondy ESI

SYSTÉM PRO ELEKTRONICKOU VÝMĚNU DAT

(Zmocnění podle čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Článek 1

Zřízení systému pro elektronickou výměnu dat

Komise zřídí systém pro elektronickou výměnu dat určený pro veškerou úřední výměnu informací mezi členským státem a Komisí.

Článek 2

Obsah systému pro elektronickou výměnu dat

1.   Systém pro elektronickou výměnu dat (dále jen SFC2014) obsahuje alespoň informace uvedené ve vzorech, formátech a šablonách stanovených podle nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 1299/2013, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5) a budoucího právního aktu Unie, kterým se stanoví podmínky finanční podpory námořní a rybářské politiky na programové období 2014–2020 („nařízení o EMFF“).

2.   Informace uvedené v elektronických formulářích, které jsou součástí SFC2014 (dále jen „strukturovaná data“), nelze nahradit nestrukturovanými daty včetně hypertextových odkazů nebo jiných druhů nestrukturovaných dat, jako jsou přílohy obsahující dokumenty nebo obrázky. Pokud členský stát předává stejnou informaci formou strukturovaných dat a nestrukturovaných dat, v případě nesrovnalostí se použijí strukturovaná data.

Článek 3

Provoz SFC2014

1.   Komise, orgány určené členskými státy podle čl. 59 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady (6), článku 123 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 a orgány, na něž byly úkoly těchto orgánů přeneseny, jsou povinny zadávat do SFC2014 informace, za jejichž předávání odpovídají, a veškeré aktualizace těchto informací.

2.   Informace předávané Komisi ověřuje a předkládá jiná osoba než ta, která předávaná data zadala. Toto rozdělení úkolů je podporováno prostřednictvím SFC2014 nebo řídících a kontrolních informačních systémů členského státu automaticky propojených s SFC2014.

3.   Členské státy jmenují na vnitrostátní či regionální úrovni nebo na obou úrovních osobu či osoby odpovídající za správu přístupových práv k SFC2014, jejichž úkolem je:

a)

zjišťovat totožnost uživatelů, kteří žádají o přístup, a ujistit se, že tito uživatelé jsou zaměstnanci organizace;

b)

informovat uživatele o jejich povinnostech za účelem zajištění bezpečnosti systému;

c)

ověřovat oprávnění uživatelů na požadovanou úroveň oprávnění v souvislosti s jejich úkoly a hierarchickým postavením;

d)

žádat o ukončení přístupových práv v případě, že tato přístupová práva již nejsou potřebná nebo opodstatněná;

e)

neprodleně hlásit podezřelé události, které by mohly narušit bezpečnost systému;

f)

hlášením změn zajišťovat trvalou přesnost identifikačních údajů uživatelů,

g)

přijímat nutná preventivní opatření pro ochranu dat a obchodního tajemství podle unijních a vnitrostátních pravidel,

h)

informovat Komisi o všech změnách majících vliv na schopnost orgánů členského státu nebo uživatelů SFC2014 plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 nebo na osobní schopnost plnit povinnosti uvedené v bodech a) až g).

4.   Výměny dat a transakce jsou opatřeny povinným elektronickým podpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (7). Členské státy a Komise uznávají právní účinky elektronického podpisu použitého v SFC2014 a přijímají jej jako důkaz v soudním řízení.

Informace zpracované prostřednictvím SFC2014 musejí respektovat ochranu soukromí, osobních údajů fyzických osob a obchodního tajemství právnických osob podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (8), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES (9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 1995/46/ES (10) a nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 4

Vlastnosti SFC2014

Za účelem zajištění účinné a účelné elektronické výměny informací má SFC2014 tyto vlastnosti:

a)

interaktivní formuláře nebo formuláře předvyplněné systémem na základě informací, které byly v systému dříve uloženy;

b)

automatické výpočty tam, kde sníží náročnost zadávání pro uživatele;

c)

automatické kontroly jako součást systému umožňující provádět kontrolu vnitřní soudržnosti předávaných dat a jejich soulad s použitelnými pravidly;

d)

systémem vytvářená upozornění, která uživatele SFC2014 upozorní na proveditelnost nebo neproveditelnost určitých úkonů;

e)

on-line sledování stavu zpracovávání informací zadaných do systému;

f)

dostupná historie, pokud jde o všechny informace zadané pro konkrétní operační program.

Článek 5

Předávání informací prostřednictvím SFC2014

1.   Přístup k SFC2014 mají všechny členské státy a Komise buď přímo přes interaktivní uživatelské rozhraní (tj. internetovou aplikaci), nebo prostřednictvím technického rozhraní využívajícího předem definované protokoly (tj. internetové služby) umožňujícího automatickou synchronizaci a předávání dat mezi informačními systémy členských států a SFC2014.

2.   Datum elektronického předání informací členskými státy Komisi a naopak se považuje za datum předložení dotčeného dokumentu.

3.   V případě vyšší moci, nesprávného fungování SFC2014 nebo přerušení připojení k SFC2014 po dobu delší než jeden pracovní den v průběhu posledního týdne před lhůtou stanovenou pro předložení informací nebo v období od 23. do 31. prosince nebo pět pracovních dnů v jiných obdobích se výměna informací mezi členským státem a Komisí může uskutečnit v papírové podobě za použití vzorů, formátů a šablon uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení.

Jakmile dojde k obnovení správného fungování systému pro elektronickou výměnu, obnovení připojení k tomuto systému nebo jakmile pomine příčina vyšší moci, dotčená strana informaci, která již byla zaslána v papírové podobě, neprodleně zadá také do SFC2014.

4.   V případech uvedených v odstavci 3 se za datum předložení dotčeného dokumentu považuje datum uvedené na poštovním razítku.

Článek 6

Bezpečnost dat předávaných prostřednictvím SFC2014

1.   Komise pro SFC2014 stanoví politiku bezpečnosti informačních technologií (dále jen „politika bezpečnosti IT SFC“), která se použije na pracovníky, kteří podle příslušných pravidel Unie SFC2014 používají, zejména rozhodnutí Komise K(2006) 3602 (11) a jeho prováděcí pravidla. Komise určí osobu nebo osoby odpovědné za vymezení, dodržování a zajišťování správného používání politiky bezpečnosti pro SFC2014.

2.   Členské státy a evropské orgány jiné než Komise, jimž byla udělena přístupová práva k SFC2014, jednají v souladu s podmínkami týkajícími se bezpečnosti IT zveřejněnými na portálu SFC2014 a opatřeními, která v rámci SFC2014 provádí Komise za účelem zabezpečení přenosu dat, zejména v souvislosti s používáním technického rozhraní uvedeného v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Členské státy a Komise provedou a zajistí účinnost přijatých bezpečnostních opatření tak, aby byla data, jež uložili a předali prostřednictvím SFC2014, chráněna.

4.   Členské státy přijmou vnitrostátní, regionální nebo místní politiky bezpečnosti informací týkající se přístupu do SFC2014 a automatického zadávání dat do tohoto systému, kterou zajistí minimální soubor bezpečnostních požadavků. Tyto vnitrostátní, regionální nebo místní politiky bezpečnosti IT mohou odkazovat na další dokumenty týkající se bezpečnosti. Každý členský stát zajistí, aby se uvedené politiky bezpečnosti IT použily pro všechny orgány používající SFC2014.

5.   Součástí vnitrostátní, regionální nebo místní politiky bezpečnosti IT jsou:

a)

aspekty bezpečnosti IT při práci vykonávané osobou či osobami, které odpovídají za správu přístupových práv uvedených v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení, v případě přímého použití;

b)

v případě připojení regionálních nebo místních počítačových systémů k SFC2014 prostřednictvím technického rozhraní uvedeného v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení bezpečnostní opatření pro tyto systémy, které lze uvést do souladu s požadavky na bezpečnost SFC2014.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) jsou případně upraveny tyto aspekty:

a)

fyzická bezpečnost;

b)

nosiče dat a kontrola přístupu;

c)

kontrola uchovávání;

d)

kontrola přístupu a hesla;

e)

sledování;

f)

propojení s SFC2014;

g)

komunikační infrastruktura;

h)

správa lidských zdrojů před, během a po zaměstnání;

i)

krizové řízení.

6.   Uvedené vnitrostátní, regionální nebo místní politiky bezpečnosti IT jsou založeny na posouzení rizik a popsaná opatření jsou úměrná zjištěným rizikům.

7.   Dokumenty vymezující vnitrostátní, regionální nebo místní politiku bezpečnosti IT se na vyžádání poskytnou Komisi.

8.   Členské státy určí na vnitrostátní nebo regionální úrovni osobu nebo osoby odpovědné za dodržování a zajišťování správného používání vnitrostátní, regionální nebo místní politiky bezpečnosti IT. Uvedená osoba nebo osoby působí jako kontaktní místo s osobou nebo osobami určenými Komisí a uvedenými v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení.

9.   Politika bezpečnosti IT SFC i příslušné vnitrostátní, regionální a místní politiky bezpečnosti IT se aktualizují v případě technologických změn, zjištění nových hrozeb nebo jiných souvisejících událostí. Uvedené politiky se v každém případě každoročně přezkoumávají, aby bylo zajištěno, že i nadále poskytují vhodnou reakci.

KAPITOLA II

Ustanovení, jimiž se provádí nařízení (EU) č. 1299/2013

NOMENKLATURA KATEGORIÍ ZÁSAHŮ

(Zmocnění podle čl. 8 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1299/2013)

Článek 7

Kategorie zásahů v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Nomenklatura kategorií zásahů uvedených v čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1299/2013 je uvedena v příloze tohoto nařízení.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)  Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Rozhodnutí Komise K(2006) 3602 ze dne 16. srpna 2006 o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi.


PŘÍLOHA

Rozměry a kódy pro kategorie zásahů v rámci cíle Evropská územní spolupráce Evropského fondu pro regionální rozvoj pro období 2014–2020 podle článku 7

TABULKA 1:   KÓDY PRO DIMENZI OBLASTI ZÁSAHU

1.   OBLAST ZÁSAHU

I.   Produktivní investice:

001

Obecné produktivní investice do malých a středních podniků (dále jen „MSP“)

002

Výzkumné a inovační procesy ve velkých podnicích

003

Produktivní investice do velkých podniků související s nízkouhlíkovým hospodářstvím

004

Produktivní investice související se spoluprací mezi velkými podniky a malými a středními podniky za účelem vývoje výrobků a služeb informačních a komunikačních technologií (dále jen „IKT“), elektronického obchodu a zvyšování poptávky po IKT

II.   Infrastruktury poskytující základní služby a související investice:

 

Energetická infrastruktura

005

Elektřina (skladování a přenos)

006

Elektřina (skladování a přenos v rámci TEN-E)

007

Zemní plyn

008

Zemní plyn (TEN-E)

009

Energie z obnovitelných zdrojů: větrná

010

Energie z obnovitelných zdrojů: solární

011

Energie z obnovitelných zdrojů: biomasa

012

Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně vodních, geotermálních a mořských elektráren) a integrace energie z obnovitelných zdrojů (včetně skladování, konverze elektřiny na plyn a infrastruktur vodíku z obnovitelných zdrojů)

013

Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření

014

Energeticky účinná renovace stávajícího bytového a domovního fondu, demonstrační projekty a podpůrná opatření

015

Distribuční systémy inteligentní energie středního a nízkého napětí (včetně inteligentních sítí a systémů IKT)

016

Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny a dálkové vytápění

 

Environmentální infrastruktura

017

Nakládání s odpady v domácnostech (včetně opatření týkajících se minimalizace, třídění a recyklace)

018

Nakládání s odpady v domácnostech (včetně opatření týkajících se mechanicko-biologického zpracování, tepelného ošetření, spalování odpadu a skládkování)

019

Nakládání s živnostenskými, průmyslovými a nebezpečnými odpady

020

Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování a distribuční infrastruktura)

021

Hospodaření s vodou a skladování pitné vody (včetně správy povodí, zásobování vodou, zvláštních opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, oblastních systémů měření a systémů měření jednotlivých spotřebitelů, systémů poplatků a snižování úniků)

022

Čištění odpadních vod

023

Environmentální opatření mající za cíl snížení emisí skleníkových plynů a/nebo předcházení těmto emisím (včetně zpracování a skladování methanu a kompostování)

 

Dopravní infrastruktura

024

Železnice (hlavní síť TEN-T)

025

Železnice (globální síť TEN-T)

026

Ostatní železnice

027

Mobilní majetek železnic

028

Dálnice a silnice TEN-T – hlavní síť (nově postavené)

029

Dálnice a silnice TEN-T – globální síť (nově postavené)

030

Vedlejší silniční spojení a uzly silniční sítě TEN-T (nově postavené)

031

Jiné vnitrostátní a regionální silnice (nově postavené)

032

Místní přístupové silnice (nově postavené)

033

Rekonstruované nebo modernizované silnice TEN-T

034

Ostatní rekonstruované nebo modernizované silnice (dálnice, vnitrostátní, regionální či místní silnice)

035

Multimodální doprava (TEN-T)

036

Multimodální doprava

037

Letiště (TEN-T) (1)

038

Ostatní letiště (1)

039

Námořní přístavy (TEN-T)

040

Ostatní námořní přístavy

041

Vnitrozemské vodní cesty a přístavy (TEN-T)

042

Vnitrozemské vodní cesty (regionální a místní)

 

Udržitelná doprava

043

Infrastruktura čisté městské dopravy a její propagace (včetně zařízení a kolejových vozidel)

044

Inteligentní dopravní systémy (včetně zavedení správy poptávky, odbavovacích systémů, IT systémů pro sledování, kontrolu a poskytování informací)

 

Infrastruktura informačních a komunikačních technologií (IKT)

045

IKT: páteřní síť / síť páteřního propojení

046

IKT: širokopásmová síť s vysokou přenosovou rychlostí (přístupové/účastnické vedení; >/= 30 Mb/s)

047

IKT: širokopásmová síť s velmi vysokou přenosovou rychlostí (přístupové/účastnické vedení; >/= 100 Mb/s)

048

IKT: jiné druhy infrastruktury IKT / rozsáhlých počítačových zdrojů / zařízení (včetně e-infrastruktury, datových center a čidel, a to i v případě, že jsou součástí jiných infrastruktur, jako jsou výzkumná zařízení, environmentální a sociální infrastruktura)

III.   Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice:

049

Vzdělávací infrastruktura pro terciární vzdělávání

050

Vzdělávací infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých

051

Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání)

052

Infrastruktura pro vzdělávání dětí v raném věku a péči o ně

053

Zdravotní infrastruktura

054

Bytová infrastruktura

055

Jiná sociální infrastruktura přispívající k regionálnímu a místnímu rozvoji

IV.   Rozvoj vnitřního potenciálu

 

Výzkum, vývoj a inovace

056

Investice do infrastruktury, kapacit a zařízení v malých a středních podnicích přímo související s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací

057

Investice do infrastruktury, kapacit a zařízení ve velkých podnicích přímo související s činnostmi v oblasti výzkumu a inovací.

058

Výzkumné a inovační infrastruktury (veřejný sektor)

059

Výzkumné a inovační infrastruktury (soukromý sektor, včetně vědeckých parků)

060

Činnosti v oblasti výzkumu a inovací ve veřejných výzkumných střediscích a střediscích kompetencí, včetně vytváření sítí

061

Činnosti v oblasti výzkumu a inovací v soukromých výzkumných střediscích, včetně vytváření sítí

062

Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé a střední podniky

063

Podpora klastrů a podnikatelských sítí, které jsou prospěšné především pro malé a střední podniky

064

Postupy výzkumu a inovací v malých a středních podnicích (včetně systémů poukázek, inovací v oblasti procesů, designu a služeb a sociálních inovací)

065

Výzkumné a inovační infrastruktury, procesy, přenos technologií a spolupráce v podnicích se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu

 

Rozvoj podnikání

066

Pokročilé podpůrné služby pro malé a střední podniky a skupiny malých a středních podniků (včetně služeb v oblasti řízení, marketingu a designu)

067

Rozvoj podnikání malých a středních podniků, podpora podnikání a zakládání firem (včetně podpory podniků typu „spin offs“ a „spin outs“)

068

Energetická účinnost a demonstrační projekty v malých a středních podnicích a podpůrná opatření

069

Podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů v malých a středních podnicích

070

Rozvoj a podpora podniků, které se specializují na poskytování služeb, jež přispívají k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu (včetně podpory těchto služeb)

071

Podpora energetické účinnosti ve velkých podnicích

072

Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)

073

Podpora sociálních podniků (malé a střední podniky)

074

Rozvoj a podpora objektů cestovního ruchu v malých a středních podnicích

075

Rozvoj a podpora služeb cestovního ruchu v malých a středních podnicích nebo pro malé a střední podniky

076

Rozvoj a podpora kulturních a tvůrčích statků v malých a středních podnicích

077

Rozvoj a podpora kulturních a tvůrčích služeb v malých a středních podnicích nebo pro malé a střední podniky

 

Informační a komunikační technologie (IKT) – stimulace poptávky, aplikace a služby

078

Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)

079

Přístup k informacím veřejného sektoru (včetně veřejně přístupných údajů elektronické kultury, digitálních knihoven, digitálně šířeného obsahu a elektronického cestovního ruchu

080

Začleňování občanů do informační společnosti, přístupnost elektronických technologií, e-learning, služby a aplikace elektronického vzdělávání, digitální gramotnost

081

IKT řešení problematiky zdravého aktivního stárnutí a služby a aplikace v oblasti elektronického zdravotnictví (včetně elektronické péče a asistovaného žití v domácím prostředí)

082

IKT služby a aplikace pro malé a střední podniky (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů), živé laboratoře, internetoví podnikatelé a zakládání nových podniků v oblasti IKT)

 

Životní prostředí

083

Opatření v oblasti kvality ovzduší

084

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

085

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana přírody a ekologická infrastruktura

086

Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000

087

Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu, jako jsou například eroze, požáry, záplavy, bouře a sucha, včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof

088

Předcházení rizikům a řízení přírodních rizik nesouvisejících se změnou klimatu (zemětřesení) a rizik souvisejících s lidskou činností (například technologických nehod), včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof

089

Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy

090

Cyklistické stezky a stezky pro pěší

091

Rozvoj a podpora turistického potenciálu přírodních oblastí

092

Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu

093

Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti cestovního ruchu

094

Ochrana, rozvoj a podpora veřejného kulturního dědictví

095

Rozvoj a podpora veřejných služeb v oblasti kulturního dědictví

 

Ostatní

096

Institucionální kapacita veřejné správy a veřejných služeb související s prováděním EFRR nebo činnosti na podporu iniciativ v oblasti institucionální kapacity v rámci ESF

097

Iniciativy v oblasti místního rozvoje se zapojením místních komunit ve městech a na venkově

098

Nejvzdálenější regiony: kompenzace dodatečných nákladů způsobených nedostatečnou dostupností a roztříštěností území

099

Nejvzdálenější regiony: zvláštní opatření ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených faktory velikosti trhu

100

Nejvzdálenější regiony: podpora na kompenzaci dodatečných nákladů způsobených klimatickými podmínkami a nepřístupným povrchem

101

Křížové financování v rámci EFRR (podpora opatření typu ESF nezbytných pro uspokojivé provádění části akce týkající se EFRR a přímo spojené s EFRR)

V.   Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil:

102

Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených od trhu práce, rovněž prostřednictvím místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti a podpory mobility pracovních sil

103

Udržitelné začlenění mladých lidí do trhu práce, zejména mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, včetně mladých lidí, jimž hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit, a to i prostřednictvím „Evropské záruky pro mladé lidi“

104

Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání podniků včetně inovativních mikropodniků, malých a středních podniků

105

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, včetně přístupu k zaměstnání, kariérního postupu, sladění pracovního a soukromého života a podpory stejné odměny za stejnou práci

106

Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám

107

Aktivní a zdravé stárnutí

108

Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a zlepšení přizpůsobování se potřebám trhu práce, a to i prostřednictvím činností, které posilují nadnárodní mobilitu pracovních sil, programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

VI.   Podpora sociálního začlenění, boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci:

109

Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

110

Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

111

Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí

112

Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

113

Podpora sociálního podnikání a profesního začlenění v sociálních podnicích a sociální a solidární ekonomiky, s cílem usnadnit přístup k zaměstnání

114

Strategie místního rozvoje se zapojením místních komunit

VII.   Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení:

115

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

116

Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

117

Posílení rovného přístupu k celoživotnímu učení pro všechny věkové skupiny ve formální, neformální a informální podobě, zdokonalování znalostí, dovedností a schopností pracovníků a prosazování flexibilních metod učení, a to i prostřednictvím kariérního poradenství a validace nabytých dovedností

118

Zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, usnadňování přechodu ze vzdělávání do zaměstnání, upevňování systémů odborné přípravy a vzdělávání, zvyšování jejich kvality, a to i prostřednictvím mechanismů pro rozpoznávání schopností, uzpůsobení osnov a vytvoření a rozvíjení učebních systémů zaměřených na praxi, a to i v rámci duálního vzdělávání a učňovské přípravy

VIII.   Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinná veřejná správa:

119

Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

120

Vytváření kapacit všech zúčastněných stran, které provádějí politiky vzdělávání, celoživotního učení, odborné přípravy a zaměstnanosti a sociální politiky, a to i prostřednictvím odvětvových a územních paktů za účelem podnícení reforem na celostátní, regionální a místní úrovni

IX.   Technická pomoc:

121

Příprava, provádění, monitorování a kontrola

122

Hodnocení a studie

123

Informace a komunikace


TABULKA 2:   KÓDY PRO DIMENZI FORMY FINANCOVÁNÍ

2.   FORMA FINANCOVÁNÍ

01

Nevratný grant

02

Vratný grant

03

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: rizikový a kmenový kapitál nebo ekvivalentní

04

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: úvěr nebo ekvivalentní

05

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: záruka nebo ekvivalentní

06

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: subvence úrokových sazeb, subvence poplatků za záruky, technická podpora nebo ekvivalentní

07

Ocenění


TABULKA 3:   KÓDY PRO DIMENZI ÚZEMÍ

3.   TYP ÚZEMÍ

01

Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)

02

Malé městské oblasti (střední hustota > 5 000 obyvatel)

03

Venkovské oblasti (řídce osídlené)

04

Makroregionální oblasti spolupráce

05

Vnitrostátní nebo regionální spolupráce v celé programové oblasti v kontextu daného státu

06

Nadnárodní spolupráce v rámci ESF

07

Nepoužije se


TABULKA 4:   KÓDY PRO DIMENZI MECHANISMŮ ÚZEMNÍHO PLNĚNÍ

4.   MECHANISMY ÚZEMNÍHO PLNĚNÍ

01

Integrované územní investice – ve městech

02

Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst

03

Integrované územní investice – ostatní

04

Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji venkova

05

Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst / rozvoji venkova

06

Iniciativy pro místní rozvoj se zapojením místních komunit

07

Nepoužije se.


TABULKA 5:   KÓDY PRO DIMENZI TEMATICKÉHO CÍLE

5.   TEMATICKÝ CÍL (EFRR a Fond soudržnosti)

01

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

02

Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

03

Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků

04

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

05

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

06

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

07

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování úzkých míst v klíčových síťových infrastrukturách

08

Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

09

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci

10

Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení

11

Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy

12

Nepoužije se (pouze technická pomoc)


TABULKA 6:   KÓDY PRO DIMENZI HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

6.   HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

01

Zemědělství a lesnictví

02

Rybolov a akvakultura

03

Výroba potravinářských výrobků a nápojů

04

Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků

05

Výroba dopravních prostředků a zařízení

06

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

07

Ostatní nespecifikovaná výrobní odvětví

08

Stavebnictví

09

Těžba a dobývání nerostných surovin (včetně těžby energetických surovin)

10

Elektřina, plyn, pára, horká voda a klimatizace

11

Zásobování vodou, kanalizace, činnosti související s nakládáním s odpady a sanacemi

12

Doprava a skladování

13

Informační a komunikační činnosti, včetně telekomunikací, informační činnosti, programování, poradenství a souvisejících činností

14

Velkoobchod a maloobchod

15

Cestovní ruch, ubytování, stravování a pohostinství

16

Peněžnictví a pojišťovnictví

17

Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti

18

Veřejná správa

19

Vzdělávání

20

Činnosti související se zdravotní péčí

21

Činnosti v oblasti sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

22

Činnosti týkající se životního prostředí a změny klimatu

23

Umělecké, zábavní, tvůrčí odvětví a rekreační činnosti

24

Jiné nespecifikované služby


TABULKA 7:   KÓDY PRO DIMENZI POLOHY:

7.   POLOHA (2)

Kód

Poloha

 

Kód regionu nebo oblasti, kde je operace umístěna / kde se provádí, podle klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (2)


(1)  Omezeno na investice související s ochranou životního prostředí nebo doprovázené nezbytnými investicemi zmírňujícími nebo snižujícími negativní dopady letišť na životní prostředí.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).


Top