Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1298

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1298/2013 ze dne 11. prosince 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy

OJ L 347, 20.12.2013, p. 256–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1298/oj

20.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/256


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1298/2013

ze dne 11. prosince 2013,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souvislosti s jednáními o novém víceletém finančním rámci na období 2014–2020 je zapotřebí vyřešit některé otázky vyplývající z konečných výsledků těchto jednání.

(2)

Na svém zasedání ve dnech 27 a 28. června 2013 Evropská rada dospěla k názoru, že je třeba nalézt rozpočtové řešení těchto problémů u nejvíce dotčených členských států, a to Francie, Itálie a Španělska.

(3)

S ohledem na současnou hospodářskou krizi, za účelem posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie a jako příspěvek ke zvláštnímu úsilí nutnému k vyřešení konkrétních problémů souvisejících s nezaměstnaností, a zejména nezaměstnaností mladých lidí a chudobou a sociálním vyloučením ve Francii, Itálii a Španělsku by těmto členským státům měl být zvýšen příděl z Evropského sociálního fondu (ESF) pro rok 2013.

(4)

Za účelem stanovení částek, které mají být přiděleny dotčeným členským státům podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (2), by měla být upravena ustanovení, která stanoví celkové zdroje fondů pro tři cíle, ke kterým přispívají, a přílohy II uvedeného nařízení, která stanoví kritéria a metodiku pro orientační roční rozpisy položek závazků podle členských států.

(5)

Aby byla zajištěna účelnost navýšení položek závazků pro rok 2013 a aby bylo usnadněno provádění operačních programů, měla by být zohledněna schopnost dotčených členských států tyto prostředky pro cíl „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ využít.

(6)

Aby bylo operačním programům poskytnuto dostatečné časové období, během něhož budou moci tyto dodatečné příděly z ESF využít, je rovněž nutné prodloužit lhůtu pro rozpočtové závazky s ohledem na operační programy, které mají získat tyto nové částky stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 1083/2006.

(7)

Vzhledem k tomu, že se tyto položky závazků vztahují k roku 2013, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Nařízení (ES) č. 1083/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1083/2006 se mění takto:

1)

Článek 18 se mění takto:

(a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zdroje, které jsou k dispozici na závazky z fondů pro období 2007 až 2013, se stanoví na 308 542 551 107 EUR v cenách roku 2004, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze I.“

(b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Částky uvedené v bodech 12 až 30 a 32 přílohy II se zahrnou do částek uvedených v článcích 19, 20 a 21 a v programových dokumentech se zřetelně označí.“

2)

Články 19 a 20 se nahrazují tímto:

„Článek 19

Zdroje pro cíl „Konvergence“

Celkové zdroje pro cíl „Konvergence“ představují 81,53 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 251 543 760 146 EUR) a rozdělují se mezi jednotlivé složky takto:

a)

70,50 % (tj. celkem 177 338 880 991 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 1, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti;

b)

4,98 % (tj. celkem 12 521 289 405 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu podle čl. 8 odst. 1, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti;

c)

23,23 % (tj. celkem 58 433 589 750 EUR) na financování podle čl. 5 odst. 2, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet obyvatel, prosperita státu a jeho rozloha;

d)

1,29 % (tj. celkem 3 250 000 000 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu uvedenou v čl. 8 odst. 3.

Článek 20

Zdroje pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“

Celkové zdroje pro cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ představují 15,96 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 49 239 337 841 EUR) a rozdělují se mezi jednotlivé složky takto:

a)

78,91 % (tj. celkem 38 854 031 211 EUR) na financování podle článku 6, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti a hustota obyvatelstva; a

b)

21,09 % (tj. celkem 10 385 306 630 EUR) na přechodnou a zvláštní podporu podle čl. 8 odst. 2, přičemž jako kritéria pro výpočet orientačního rozdělení mezi členské státy se použijí počet způsobilých obyvatel, regionální prosperita, prosperita státu a míra nezaměstnanosti.“

3)

V čl. 21 odst. 1 se první dvě věty nahrazují tímto:

„Celkové zdroje pro cíl „Evropská územní spolupráce“ představují 2,51 % zdrojů uvedených v čl. 18 odst. 1 (tj. celkem 7 759 453 120 EUR). Tyto zdroje, s výjimkou částky uvedené v bodě 22 přílohy II, se rozdělují mezi jednotlivé složky takto:“

4)

V článku 75 se vkládá odstavec 1b, který zní:

„1b.   Odchylně od odstavce 1 se rozpočtové závazky vztahující se k částkám uvedeným v bodě 32 přílohy II přijmou do 30. června 2014.“

5)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Roční rozpis položek závazků na období 2007–2013

(podle článku 18)

(EUR, v cenách roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 843 551 107“;

6)

V příloze II se doplňuje nový bod, který zní:

„32.

Pro rok 2013 se přidělí dodatečné finanční krytí z ESF ve výši 125 513 290 EUR, a to takto: Francie obdrží 83 675 527 EUR, Itálie obdrží 25 102 658 EUR a Španělsko obdrží 16 735 105 EUR.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. prosince 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 2013.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).


Top