EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0528

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2013 ze dne 12. června 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti

OJ L 165, 18.6.2013, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 172 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2013; Zrušeno 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/528/oj

18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/62


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2013

ze dne 12. června 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 33, 114 a 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (3) má nahradit nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4). Nařízení (ES) č. 450/2008 vstoupilo v platnost 24. června 2008, avšak má se v souladu s čl. 188 odst. 2 uvedeného nařízení používat až poté, co budou použitelné prováděcí předpisy k uvedenému nařízení, nejpozději však dnem 24. června 2013.

(2)

Dne 20. února 2012 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh nařízení, kterým se stanoví celní kodex Unie, v podobě přepracovaného nařízení (ES) č. 450/2008 s cílem nahradit toto nařízení před nejzazším datem jeho použitelnosti, kterým je den 24. června 2013. Nicméně řádný legislativní proces nelze dokončit tak, aby bylo navrhovaného nařízení přijato a vstoupilo v platnost před tímto datem. Bez opravného legislativního opatření by se tudíž nařízení (ES) č. 450/2008 stalo dne 24. června 2013 použitelným a nařízení (EHS) č. 2913/92 by bylo zrušeno. To by vytvořilo právní nejistotu ohledně skutečně použitelných celních předpisů k tomuto datu a vytvořilo by překážku udržení komplexního a soudržného právního rámce Unie pro celní záležitosti až do přijetí navrhovaného nařízení.

(3)

Aby se zamezilo takovým vážným problémům týkajícím se celních předpisů Unie a aby se Evropskému parlamentu a Radě poskytla odpovídající doba na dokončení procesu přijetí přepracovaného znění celního kodexu Unie, mělo by nejzazší datum použitelnosti nařízení (ES) č. 450/2008, jak je stanoveno v čl. 188 odst. 2 druhém pododstavci uvedeného nařízení, být odloženo. Nové datum použitelnosti, jež se považuje za přiměřené pro tento účel, je 1. listopad 2013.

(4)

Vzhledem k naléhavosti situace by měla být použita výjimka ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(5)

Nařízení (ES) č. 450/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 188 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 450/2008 se datum „24. června 2013“ nahrazuje datem „1. listopadu 2013“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. června 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

L. CREIGHTON


(1)  Stanovisko ze dne 22. května 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 10.června 2013.

(3)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s.1.


Top