EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0527

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 ze dne 21. května 2013 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání

OJ L 165, 18.6.2013, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 290 - 292

No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; Zrušeno 32016R1076

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/527/oj

18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/59


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 527/2013

ze dne 21. května 2013,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo států, které uzavřely jednání

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jednání o dohodách o hospodářském partnerství (dále jen „dohody“) mezi:

 

státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé byla uzavřena dne 16. prosince 2007;

 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé byla uzavřena dne 17. prosince 2007 (Kamerunská republika);

 

Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé byla uzavřena dne 13. prosince 2007;

 

Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé byla uzavřena dne 7. prosince 2007;

 

státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé byla uzavřena dne 28. listopadu 2007 (Seychelská republika a Zimbabwská republika), dne 4. prosince 2007 (Mauricijská republika), dne 11. prosince 2007 (Komorský svaz a Madagaskarská republika) a dne 30. září 2008 (Zambijská republika);

 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé byla uzavřena dne 23. listopadu 2007 (Republika Botswana, Království Lesotho, Svazijské království a Mosambická republika) a dne 3. prosince 2007 (Namibijská republika);

 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a partnerskými státy Východoafrického společenství na straně druhé byla uzavřena dne 27. listopadu 2007;

 

Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé byla uzavřena dne 23. listopadu 2007.

(2)

Antigua a Barbuda, Bahamské společenství, Barbados, Belize, Republika Botswana, Republika Burundi, Kamerunská republika, Komorský svaz, Republika Pobřeží slonoviny, Dominické společenství, Dominikánská republika, Fidžijská republika, Ghanská republika, Grenada, Guyanská kooperativní republika, Haitská republika, Jamajka, Keňská republika, Království Lesotho, Madagaskarská republika, Mauricijská republika, Mosambická republika, Namibijská republika, Nezávislý stát Papua-Nová Guinea, Republika Rwanda, Federace Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Seychelská republika, Surinamská republika, Svazijské království, Sjednocená republika Tanzanie, Republika Trinidad a Tobago, Ugandská republika, Zambijská republika a Zimbabwská republika uzavřely jednání o dohodách, a proto je možné zařadit je do přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (2).

(3)

Republika Botswana, Republika Burundi, Kamerunská republika, Komorský svaz, Republika Pobřeží slonoviny, Fidžijská republika, Ghanská republika, Haitská republika, Keňská republika, Království Lesotho, Mosambická republika, Namibijská republika, Republika Rwanda, Svazijské království, Sjednocená republika Tanzanie, Ugandská republika a Zambijská republika neučinily nezbytné kroky, aby ratifikovaly své příslušné dohody.

(4)

Z toho důvodu by v souladu s čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1528/2007, a zejména s písmenem b) uvedeného ustanovení, měla být příloha I uvedeného nařízení změněna a tyto země by z ní měly být odstraněny.

(5)

Za účelem rychlého opětovného zařazení uvedených zemí do přílohy I nařízení (ES) č. 1528/2007, jakmile učiní kroky nezbytné k ratifikaci svých příslušných dohod, a dokud tyto dohody nevstoupí v platnost, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o opětovné zařazení zemí, které byly z přílohy I nařízení (ES) č. 1528/2007 vyřazeny tímto nařízením. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1528/2007 se mění takto:

1)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

Přenesení pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 2b s cílem změnit přílohu I tohoto nařízení opětovným zařazením těch regionů nebo států ze skupiny států AKT, které byly z uvedené přílohy odstraněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 527/2013 (3) a které po uvedeném odstranění učinily nezbytné kroky, aby své příslušné dohody ratifikovaly.

Článek 2b

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2a je svěřena Komisi na dobu pěti let od 21. června 2013. Komise předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2)

Příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 21. května 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

L. CREIGHTON


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 11. prosince 2012 (Úř. věst. C 39 E, 12.2.2013, s. 1). Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2013.

(2)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst L 165, 18.6.2013, s. 59.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam regionů nebo států, které uzavřely jednání ve smyslu čl. 2 odst. 2

 

ANTIGUA A BARBUDA

 

BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

 

GRENADA

 

GUYANSKÁ KOOPERATIVNÍ REPUBLIKA

 

JAMAJKA

 

MADAGASKARSKÁ REPUBLIKA

 

MAURICIJSKÁ REPUBLIKA

 

NEZÁVISLÝ STÁT PAPUA-NOVÁ GUINEA

 

FEDERACE SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS

 

SVATÁ LUCIE

 

SVATÝ VINCENC A GRENADINY

 

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA

 

SURINAMSKÁ REPUBLIKA

 

REPUBLIKA TRINIDAD A TOBAGO

 

ZIMBABWSKÁ REPUBLIKA“


Top