Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0426

Nařízení Komise (EU) č. 426/2013 ze dne 8. května 2013 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, pokud jde o prováděcí pravidla pro přímé platby v Chorvatsku

OJ L 127, 9.5.2013, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 308 - 310

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; Zrušeno 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/426/oj

9.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2013

ze dne 8. května 2013,

kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, pokud jde o prováděcí pravidla pro přímé platby v Chorvatsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle očekávání přistoupí dne 1. července 2013 Chorvatsko k Evropské unii.

(2)

Podle oddílu 4.III přílohy V aktu o přistoupení je náhrada přímé platby poskytované zemědělcům v Chorvatsku pro kalendářní rok 2013 podmíněna tím, že Chorvatsko ještě před přistoupením uplatňuje pravidla shodná s pravidly pro přímé platby stanovenými v příslušných nařízeních Rady a Komise. Chorvatsko se rozhodlo, že po přistoupení bude používat režim jednotné platby. Rok 2013 tak bude prvním rokem provádění tohoto režimu v Chorvatsku v souladu s hlavou III kapitolou 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (1).

(3)

Ustanovení o srážce při prodeji platebních nároků by měla být v Chorvatsku stejná jako ta, která uplatňují ostatních členské státy s regionalizovaným režimem jednotné platby.

(4)

V souladu s čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 ve spojení s čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), mohou nové členské státy uplatňující režim jednotné platby používat vnitrostátní rezervu k přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v případě, že zemědělci investovali do odvětví podléhajících plnému nebo částečnému začlenění vázané podpory do režimu jednotné platby. Referenční období, které se pro takové investice bere v úvahu, se vztahuje na rok začlenění příslušného odvětví, o kterém rozhodl členský stát. Totéž ustanovení o investicích by se mělo vztahovat na Chorvatsko, neboť Chorvatsko provádí spojené podpory v určitých odvětvích, která podléhají začlenění do odděleného režimu jednotných plateb. Je proto vhodné stanovit lhůtu, do které je třeba ukončit investice v Chorvatsku, aby mohly být vzaty v úvahu pro účely čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1120/2009.

(5)

Kapitola 2 nařízení (ES) č. 1120/2009 stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby v nových členských státech, které používají režim jednotné platby na plochu. Uvedená kapitola by se měla rovněž vztahovat na Chorvatsko, neboť se rozhodlo od data přistoupení používat režim jednotné platby.

(6)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení (3), definuje regiony způsobilé pro obdržení prémií za chov koz a příloha V vyčísluje průměrnou dojivost podle článku 63 uvedeného nařízení. Dopisem ze dne 14. září 2012 sdělilo Chorvatsko Komisi příslušné informace, které musí být doplněny do těchto příloh.

(7)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (4), určuje, jakým způsobem se stanoví referenční poměr pro zachování půdy využívané jako stálé pastviny na úrovni členského státu pro účely čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu přistoupení Chorvatska.

(8)

Podle čl. 57a nařízení (ES) č. 73/2009 má Chorvatsko vytvořit zvláštní vnitrostátní rezervu na odminování, z níž budou přiděleny platební nároky na odminovanou oblast. Pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1122/2009, které se týkají identifikace a evidence platebních nároků, jakož i ta, která se týkají žádostí o přiznání platebních nároků, by se měla vztahovat rovněž na platební nároky na odminované oblasti.

(9)

Nařízení (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009 a (ES) č. 1122/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Úprava nařízení (ES) č. 1120/2009

Nařízení (ES) č. 1120/2009 se mění takto:

1)

V čl. 16 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě Chorvatska se procenta snížení stanovená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku použijí poté, co se od hodnoty platebních nároků odečte franšíza rovná jednotkové hodnotě vypočtené v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009.“

2)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   V případě Chorvatska se odstavec 1 použije obdobně, pokud jde o investice v odvětvích podléhajících začlenění do režimu jednotné platby, které Chorvatsko používá od roku 2013. V úvahu se berou pouze investice dokončené před 1. lednem 2013.“

3)

Nadpis hlavy III kapitoly 2 se nahrazuje tímto:

4)

V článku 28 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Nestanoví-li tato kapitola jinak, toto nařízení se vztahuje na nové členské státy, které používaly režim jednotné platby na plochu, a na Chorvatsko.“

Článek 2

Úprava nařízení (ES) č. 1121/2009

Nařízení (ES) č. 1121/2009 se mění takto:

1)

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

PLOCHY, NA KTERÉ SE POSKYTUJE PRÉMIE NA KOZY

1.

Bulharsko: celá země.

2.

Chorvatsko: celá země.

3.

Kypr: celá země.

4.

Portugalsko: celá země s výjimkou Azorských ostrovů.

5.

Slovinsko: celá země.

6.

Slovensko: všechny horské oblasti ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999.“

2)

Do přílohy V se za „Francii“ vkládá nový řádek:

„Chorvatsko

5 571“

Článek 3

Úprava nařízení (ES) č. 1122/2009

Nařízení (ES) č. 1122/2009 se mění takto:

1)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec 7a, který zní:

„7a.   Referenční poměr pro Chorvatsko se stanoví takto:

a)

půda užívaná jako stálé pastviny je půda ohlášená zemědělci jako stálé pastviny v roce 2013 v souladu s čl. 13 odst. 8 tohoto nařízení.

Odečte se půda, která byla v roce 2013 využívána jako stálé pastviny a která byla zalesněna v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 73/2009;

b)

celková zemědělská plocha je celková zemědělská plocha ohlášená zemědělci v roce 2013.“

2)

V čl. 7 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

druh nároku, zejména zvláštní nároky podle článku 44 nařízení (ES) č. 73/2009, platební nároky ze zvláštní vnitrostátní rezervy na odminování v Chorvatsku podle čl. 57a odst. 10 nařízení (ES) č. 73/2009, nároky přiznané v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 73/2009 a nároky, na které se vztahuje odchylka stanovená v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009;“.

3)

V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Žádosti o přiznání nebo případně zvýšení platebních nároků v rámci režimu jednotné platby se podávají do dne stanoveného členskými státy, avšak nejpozději do 15. května v prvním roce provádění režimu jednotné platby, začlenění vázané podpory, uplatnění článků 46, 47 a 48 nařízení (ES) č. 73/2009 nebo v letech uplatnění článků 41, 57, 57a nebo čl. 68 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení. Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko a Švédsko však mohou stanovit pozdější den, kterým je nejpozději 15. červen.“

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.

(4)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.


Top