Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0311

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 311/2013 ze dne 3. dubna 2013 , kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli

OJ L 95, 5.4.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 288 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/311/oj

5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 311/2013

ze dne 3. dubna 2013,

kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) („základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Stávající opatření

(1)

Prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 (2) (dále jen „původní nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo ve výši 19 % na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) pro všechny ostatní společnosti kromě společností uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, na základě přezkumu před pozbytím platnosti a částečného prozatímního přezkumu opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 (3). Původní nařízení rovněž zachovalo clo, které bylo na základě nařízení Rady (ES) č. 42/2007 (4) rozšířeno na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli. Tato opatření uložená původním nařízením jsou dále uváděna jako „platná opatření“ nebo „původní opatření“ a šetření, na jehož základě byla původním nařízením uložena příslušná opatření, je dále uváděno jako „původní šetření“.

1.2   Žádost

(2)

Dne 15. května 2012 obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz křemíku pocházejícího z ČLR a aby zavedla celní evidenci dovozu křemíku zasílaného z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Tchaj-wanu.

(3)

Žádost byla podána výborem Euroalliages (tj. Styčný výbor odvětví feroslitin) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících 100 % výroby křemíkového kovu v Unii.

(4)

Žadatel tvrdil, že na Tchaj-wanu není žádná skutečná výroba křemíku a žádost obsahovala dostatečné důkazy prima facie, že po uložení platných opatření došlo k podstatné změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR a Tchaj-wanu do Unie, pro kterou mimo uložení platných opatření neexistuje dostatečné opodstatnění nebo důvod. Tato změna obchodních toků údajně vyplývá z překládky křemíku pocházejícího z ČLR na Tchaj-wanu a následného dovozu do Unie.

(5)

Žadatel dále tvrdil, že důkazy poukazují na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky platných opatření, pokud se jedná o množství i ceny. Z důkazů vyplynulo, že ceny u tohoto zvýšeného dovozu z Tchaj-wanu byly nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci původního šetření. Existovaly rovněž důkazy, že ceny křemíku zasílaného z Tchaj-wanu byly dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla dříve stanovena pro dotčený výrobek v původním šetření.

1.3   Zahájení šetření

(6)

Poté, co bylo po konzultaci s poradním výborem shledáno, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, zahájila Komise nařízením (EU) č. 596/2012 (5) (dále jen „zahajovací nařízení“) šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz křemíku pocházejícího z ČLR a rovněž dala pokyn celním orgánům, aby evidovaly dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Tchaj-wanu.

1.4   Šetření

(7)

Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány ČLR a Tchaj-wanu, vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie.

(8)

Výrobcům/vývozcům na Tchaj-wanu, kteří byli Komisi známi, a prostřednictvím orgánů Tchaj-wanu při Evropské unii byly zaslány formuláře žádosti o osvobození. Výrobcům/vývozcům v ČLR, kteří byli Komisi známi, a prostřednictvím orgánů ČLR při Evropské unii byly zaslány dotazníky. Dotazníky byly rovněž zaslány známým dovozcům v Unii.

(9)

Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Všechny strany byly informovány, že odmítnutí spolupráce by mohlo vést k použití článku 18 základního nařízení a ke zjištěním založeným pouze na dostupných skutečnostech.

(10)

Přihlásili se tři výrobci/vývozci z Tchaj-wanu, náležící k jedné skupině, a tři dovozci do Unie, kteří nejsou ve spojení, a předložili odpovědi na formuláře žádosti o osvobození, respektive dotazníky.

(11)

Komise provedla inspekce na místě v prostorách těchto tří společností, které jsou ve spojení a tvoří skupinu zmíněnou v 10. bodě odůvodnění:

Asia Metallurgical Co. Ltd. (Tchaj-wan),

Latitude Co. Ltd. (Tchaj-wan),

YLB Co. Ltd. (Tchaj-wan).

1.5   Období, o němž se podává zpráva, a období šetření

(12)

Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2008 do 30. června 2012 (dále jen „období šetření“). Za období šetření byly shromážděny údaje za účelem prošetření mimo jiné údajné změny obchodních toků. Za období od 1. července 2011 do 30. června 2012 (dále jen „období, o němž se podává zpráva“ nebo „OZ“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat možné maření vyrovnávacího účinku platných opatření a existenci dumpingu.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1   Obecné informace

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi ČLR, Tchaj-wanem a Unií; zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod; zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření; a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro výrobek dotčený v původním šetření, v případě nutnosti v souladu s článkem 2 základního nařízení.

2.2   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(14)

Výrobek dotčený možným obcházením je křemíkový kov pocházející z ČLR, v současnosti kódu KN 2804 69 00 (obsah křemíku menší než 99,99 % hmotnostních) (dále jen „dotčený výrobek“). Pouze z důvodu současné klasifikace v kombinované nomenklatuře je označován jako „křemík“. Křemík s vyšším stupněm čistoty, tj. obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku, který se většinou používá v odvětví elektronických polovodičů, spadá pod jiný kód KN a není předmětem tohoto řízení.

(15)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek výše uvedený, avšak zasílaný z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, v současnosti stejného kódu KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(16)

Z šetření vyplynulo, že výše definovaný křemík vyvážený do Unie z ČLR a křemík zasílaný do Unie z Tchaj-wanu má stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považován za obdobný výrobek ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

2.3   Zjištění

2.3.1   Úroveň spolupráce

(17)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, pouze tři společnosti z Tchaj-wanu, náležející ke stejné skupině, předložily formuláře žádosti o osvobození. Srovnání jejich vývozu do Unie a údajů Eurostatu o dovozu ukázalo, že spolupracující společnosti představovaly 65 % vývozu výrobku, který je předmětem šetření, z Tchaj-wanu do Unie v období, o němž se podává zpráva.

(18)

Z vyvážejících výrobců křemíku z ČLR nespolupracoval žádný. Zjištění ohledně dovozu křemíku z ČLR do Unie a vývozu z ČLR do Tchaj-wanu je tudíž třeba učinit na základě údajů Eurostatu o dovozu, dovozních statistik Tchaj-wanu a údajů získaných od spolupracujících společností z Tchaj-wanu.

2.3.2   Změna obchodních toků

(19)

Tabulka 1 ukazuje dovoz křemíku z ČLR a Tchaj-wanu do Unie mezi lety 2004 a koncem období, o němž se podává zpráva.

Tabulka 1

(v MT)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OZ

ČLR

1 268

27 635

1 435

9 671

5 353

6 669

11 448

13 312

5 488

Tchaj-wan

0

2,7

0,2

340

3 381

5 199

11 042

5 367

2 707

Zdroj: Eurostat

(20)

Údaje Eurostatu jasně ukazují, že v roce 2004 nebyl žádný dovoz z Tchaj-wanu do Unie. Dovoz se zvýšil o více než 300 % v roce 2008 a zůstal velmi vysoký. Dovoz se znovu zdvojnásobil v roce 2010 v návaznosti na zavedení nových opatření proti ČLR.

(21)

V roce 2011 se dovoz do Unie z Tchaj-wanu snížil. Tento vývoj lze přičíst tomu, že v tomto období OLAF zahájil vyšetřování podvodů. Komise byla informována, že vydávající orgán Tchaj-wanu, Bureau of Foreign Trade of Taiwan (BOFT), odňal v roce 2011 osvědčení o původu křemíku všem výrobcům z Tchaj-wanu. Proti tomuto rozhodnutí o odnětí osvědčení se tři vývozci uvedení v 10. a 11. bodě odůvodnění výše (dále jen „skupina vývozců“) odvolali. Odvolací orgán zrušil rozhodnutí BOFT a daná osvědčení byla opět těmto třem výrobcům/vývozcům z Tchaj-wanu vydána, nikoliv však jiným výrobcům z Tchaj-wanu.

(22)

V této souvislosti Komise dále zmiňuje, že pro celní formality při dovozu do Unie není nutné předložit osvědčení o nepreferenčním původu a že v případě vážných pochybností nemůže takové osvědčení sloužit k prokázání nepreferenčního původu deklarovaného výrobku (článek 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6)).

(23)

Dovoz křemíku z ČLR do Unie se od roku 2008 zvyšoval. Je zejména sledováno, že se tento dovoz po zavedení opatření v roce 2010 stále zvyšuje. Tento vývoj lze vysvětlit skutečností, že v roce 2010 došlo k podstatnému snížení antidumpingového cla, konkrétně ze 49 % na 19 %.

Tabulka 2

(v MT)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OZ

16 530

16 600

7 101

10 514

3 675

15 893

16 007

17 912

9 177

10 507

Zdroj: čínské vývozní statistiky

(24)

Tabulka 2 ukazuje dovoz do Tchaj-wanu z ČLR. Údaje z čínské databáze vývozu ukazují, že dovoz dosáhl nejvyšší úrovně v roce 2010 po zavedení původních opatření. Snížení v roce 2011 lze vysvětlit vyšetřováním podvodů, jak je uvedeno v 21. bodě odůvodnění.

(25)

Má se za to, že došlo ke změně obchodních toků, protože v roce 2004 neexistoval vůbec žádný dovoz křemíku z Tchaj-wanu do Unie. S dovozem se skutečně započalo v roce 2007 a v roce 2008 se stal velmi důležitým. A zůstal na vysoké úrovni až do období, o němž se podává zpráva, přičemž v roce 2011 došlo ke snížení, jehož možný důvod je vysvětlen v 21. bodě odůvodnění.

2.3.3   Povaha praktik obcházení a nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(26)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby byla změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí. Stanoviskem Komise v dané věci je, že změny obchodních toků vyplývají ze zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetí země.

(27)

Komise nejprve poznamenává, že na Tchaj-wanu není výroba křemíku. Ani jeden z výrobců/vývozců nepopřel, že křemík dováží z ČLR.

(28)

Zadruhé s výjimkou skupiny vývozců neuvedli výrobci/vývozci žádný hospodářský důvod své činnosti mimo uložení cla.

(29)

Skupina vývozců tvrdila, že ve vacích dováží z ČLR křemíkové hrudky velmi nízké kvality. Údajně jsou křemíkové hrudky následně leštěny, drceny, prosívány a baleny do vaků před jejich vývozem na trh Unie. Tvrdí, že po této operaci má výrobek vyšší kvalitu.

(30)

Tvrdí, že tato operace představuje unikátní metodu čištění vyvinutou ve spolupráci s Univerzitou v Taipei, která údajně odstraňuje 80 % nečistot hrudek křemíkového kovu dovezených z ČLR. Během šetření na místě však bylo shledáno, že jejich postup je jednoduchým leštěním, prosíváním a drcením, které odstraňuje některé povrchové nečistoty, například oxidaci a prach, avšak zejména neodstraňuje hlavní nečistoty uvnitř křemíkových hrud. Přepracovaný výrobek si tudíž zachoval stejné základní fyzické i technické vlastnosti jako dotčený výrobek.

(31)

Důkazy shromážděné a ověřené během šetření, zejména nákupní faktury, prodejní faktury a doprovodné dokumenty, jako např. náložný list a další celní doklady ukázaly, že výrobky nakupované a prodávané na vývoz skupinou vývozců měly ve většině případů stejné specifikace. Záznamy o zásobách ve skladech skupiny, umístěných blízko přístavů, rovněž ukázaly, že nebyl vždy čas na to, aby jimi zmiňovanou metodou byly zpracovány všechny šarže křemíku nakoupeného v ČLR. Dostupné informace, zejména od výrobců z Unie navíc ukazují, že aby byly odstraněny vnitřní nečistoty křemíkových hrudek musí po drcení následovat chemické ošetření nebo tavení. Skupina vývozců nepoužívala žádný z těchto postupů.

(32)

Stojí rovněž za zmínku, že v roce 2010 Soudní dvůr na při rozhodování o předběžné otázce podle článku 234 Smlouvy o založení Evropského společenství [nyní článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie], položené soudem Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals a Alloys GmbH v. Hauptzollamt Aachen), ve věci související s antidumpingovými opatřeními proti křemíku z ČLR, rozhodl: “…oddělování, drcení a čištění křemíkových bloků, jakož i následné filtrování, třídění a balení křemíkových zrn vzniklých drcením, jaká byla provedena ve věci v původním řízení, nepředstavují zpracování nebo opracování určující původ ve smyslu článku 24 nařízení Rady (EHS) 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (7). Proces čištění prováděný skupinou vývozců se považuje za podobný tomu, který je popsán v daném rozhodnutí.

(33)

Šetření rovněž odhalilo, že čištění činí méně než 5 % celkových nákladů skupiny vývozců. Dále bylo potvrzeno, že u ceny křemíku prodávaného do Unie skupinou vývozců a ceny křemíku nakupovaného touto skupinou v ČLR během období šetření nebyl nikdy vykázán rozdíl větší než 11 %.

(34)

Ve světle těchto úvah se vyvozuje závěr, že rovněž u skupiny vývozců se dovoz křemíku z ČLR a jeho následný vývoz do EU považuje za překládku, a tudíž za obcházení ve smyslu článku 13 základního nařízení.

(35)

Vyvozuje se proto závěr, že během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením týkajícím se dotčeného výrobku, konkrétně 19 % antidumpingovému clu na ČLR. Kromě cla nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti, jež bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku, zejména pokud jde o náklady na dopravu a opětné naložení, křemíku pocházejícího z ČLR přes Tchaj-wan.

2.3.4   Důkazy o existenci dumpingu

(36)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo zkoumáno, zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené při původním šetření.

(37)

V původním nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě cen v Brazílii, jež byla v případě ČLR během uvedeného šetření považována za vhodnou srovnatelnou zemi s tržním hospodářstvím. V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo považováno za vhodné použít běžnou hodnotu, jak byla dříve stanovena v původním šetření. Dvě kódová čísla výrobku z předchozích šetření odpovídají dvěma kódovým číslům výrobků vyvážejících společností. Vývozní ceny byly stanoveny podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení, konkrétně ceny skutečně zaplacené nebo ceny, které je třeba zaplatit, za vývoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie.

(38)

V zájmu spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy za účelem zohlednění rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Proto byla vývozní cena upravena o dopravu a pojištění, aby se ceny dostaly na stejnou obchodní úroveň. V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení byl dumping vypočten srovnáním upravené vážené průměrné běžné hodnoty stanovené v původním nařízení a odpovídajících vážených průměrných vývozních cen dovozu z Tchaj-wanu v průběhu tohoto období šetření, o němž se podává zpráva, a je vyjádřen jako procento z ceny CIF na hranici Unie před proclením.

(39)

Srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a v rámci šetření stanovené vážené průměrné vývozní ceny doložilo existenci dumpingu.

2.3.5   Maření vyrovnávacích účinků antidumpingového cla, pokud se jedná o ceny a množství

(40)

Ze srovnání úrovně pro odstranění újmy stanovené v původním opatření a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k výraznému podbízení a prodeji pod cenou. Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny z hlediska cen i množství.

3.   OPATŘENÍ

(41)

Na základě výše uvedeného se má za to, že původní opatření, tj. konečné antidumpingové clo uložené na dovoz křemíku pocházejícího z ČLR bylo podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení obcházeno překládkou přes Tchaj-wan.

(42)

V souladu s první větou čl. 13 odst. 1 základního nařízení by působnost platných opatření na dovoz dotčeného výrobku měla být rozšířena na dovoz výrobku, který je předmětem šetření, tj. stejného výrobku, jako je dotčený výrobek, avšak zasílaného z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Tchaj-wanu či nikoli.

(43)

Působnost opatření stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 467/2010 na „všechny ostatní společnosti“ z ČLR je proto třeba rozšířit na dovoz z Tchaj-wanu. Sazba cla, která se vztahuje na čistou cenu franko hranice Unie před proclením, se stanoví na 19 %.

(44)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že případné rozšířené opatření se použije pro dovážené výrobky, které na území Unie vstoupily v rámci evidence uložené zahajovacím nařízením, by mělo být vybráno clo z tohoto evidovaného dovozu křemíku zaslaného z Tchaj-wanu.

4.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ

(45)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, tři společnosti v Tchaj-wanu, náležející k jedné skupině, požádaly v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení příslušnými formuláři o osvobození od možných rozšířených opatření.

(46)

Vzhledem ke zjištěním ohledně změny obchodních toků, neexistence skutečné výroby na Tchaj-wanu a vývozu pod stejným celním kódem, uvedeným v 19. až 29. bodě odůvodnění, nebylo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení možné udělit osvobození, o které tyto tři společnosti požádaly.

(47)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 11 odst. 3 základního nařízení, budou muset ti potenciální vývozci/výrobci na Tchaj-wanu, kteří se v rámci tohoto řízení nepřihlásili a během období šetření nevyváželi výrobek, který je předmětem šetření, pokud zamýšlejí podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13. odst. 4 základního nařízení, vyplnit formulář pro osvobození, aby Komise mohla jejich žádost o osvobození posoudit. Osvobození tohoto druhu lze udělit po posouzení tržní situace, výrobní kapacity a využití kapacity, nákupu a prodeje a pravděpodobnosti přetrvávání praktik, pro něž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, jakož i důkazy o dumpingu. Komise v takovém případě rovněž zpravidla provede ověřovací návštěvu na místě. V případě, že budou splněny podmínky stanovené v čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, osvobození lze udělit.

(48)

V případě, že je osvobození odůvodněné, může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010, osvobozen od cla rozšířeného podle tohoto nařízení.

(49)

Žádost je třeba odeslat Komisi spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména pokud jde o změny činností společnosti spojené s výrobou a prodejem.

5.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(50)

Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta pro podání připomínek k poskytnutým informacím.

6.   PŘIPOMÍNKY

(51)

Po zveřejnění informací byly obdrženy připomínky od skupiny vývozců a dvou dovozců.

(52)

Hlavní argument se týkal tvrzení, že výsledkem čistění prováděného skupinou vývozců bylo určení původu ve smyslu článku 24 nařízení (EHS) č. 2913/92. Dovozci předložili zprávu o testech vzorku vypracovanou Univerzitou v Taipei a analýzu nezávislého znalce. Zpráva o testech vzorku ukazuje, že po čištění dochází ke snížení strusky o 90,8 %. Analýza nezávislého znalce tvrdí, že pouze po čištění lze křemík použít pro některé tavení.

(53)

Poznamenává se, že zjištění Komise během šetření na místě uvedená v 31. bodě odůvodnění popírají tvrzení těchto dvou studií. Zejména je třeba připomenout, že výrobky nakupované a prodávané na vývoz skupinou vývozců měly podle faktur ve většině případů stejné specifikace.

(54)

Pokud by byla pravdivá tvrzení dovozců, měla by rovněž způsobit mnohem větší rozdíl mezi cenou, za kterou je křemík dovážen z ČLR, a cenou, za kterou je vyvážen do Unie.

(55)

Na základě kontroly na místě nástrojů, které se užívají pro údajné čistění křemíku, vyvozuje Komise rovněž názor, tyto nástroje neumožňují provádět ani jednu z dvou metod čištění, jež je popsána v 31. bodě odůvodnění.

(56)

Analýza nezávislého znalce konečně rovněž ignoruje skutečnost známou Komisi, že uživatelé před použitím křemík zpracovávají.

(57)

Z těchto důvodů připomínky stran nemohly zvrátit závěry, ke kterým Komise předběžně dospěla před poskytnutím informací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo použitelné pro „všechny ostatní společnosti“, uložené čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku v současnosti kódu KN 2804 69 00 a pocházejícího z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz křemíku v současnosti kódu KN ex 2804 69 00 (kód TARIC 2804690020) zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli.

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Tchaj-wanu či nikoli, evidovaného v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 596/2012 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009.

3.   Není-li uvedeno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.

Článek 3

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 596/2012.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 13, 19.1.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 176, 6.7.2012, s. 50.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Viz věc C-373/08, Sb. rozh. 2010 I-951, odstavce 55 a 80.


Top