Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1229

Nařízení Komise (EU) č. 1229/2012 ze dne 10. prosince 2012 , kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) Text s významem pro EHP

OJ L 353, 21.12.2012, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 164 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1229/oj

21.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1229/2012

ze dne 10. prosince 2012,

kterým se mění přílohy IV a XII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcovou směrnici) (1), a zejména čl. 39 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla. Zejména zahrnuje právní předpisy stanovující technické požadavky, které musí motorová vozidla splňovat, aby jim mohlo být uděleno ES schválení typu vozidla.

(2)

Část 1 přílohy IV směrnice 2007/46/ES obsahuje seznam právních předpisů pro ES schválení typu vozidel vyráběných v neomezených sériích. Směrnice 2007/46/ES byla několikrát pozměněna a zmíněný seznam byl odpovídajícím způsobem aktualizován.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (2) zrušuje řadu směrnic. Zrušené směrnice byly nahrazeny odpovídajícími předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) a nařízeními Komise. Tyto změny by se měly odrazit v příloze IV směrnice 2007/46/ES.

(4)

Je nezbytné přizpůsobit požadavky na ES schválení typu malých sérií, aby se zajistilo, že výrobci, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, budou mít i nadále přístup na vnitřní trh. Pro tyto účely je nezbytné přijmout zjednodušená opatření ke snížení nákladů, jež vyžaduje proces schvalování typu; zároveň je třeba zajistit vysokou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochranu životního prostředí.

(5)

Vzhledem k tomu, že vozidla kategorie N1 mají podobné konstrukční vlastnosti jako vozidla kategorie M1, je rovněž vhodné stanovit harmonizované technické požadavky pro vozidla kategorie N1, aby tato vozidla vyráběná v malých sériích měla přístup na vnitřní trh.

(6)

Je nezbytné, aby se požadavky stanovené v dodatku 1 k příloze IV směrnice 2007/46/ES vztahovaly na všechna nová vozidla. Měla by však být poskytnuta dostatečná doba na to, aby výrobci mohli přizpůsobit svá vozidla novým požadavkům.

(7)

Část A oddíly 1 a 2 přílohy XII směrnice 2007/46/ES zahrnují početní omezení pro účely ES schválení typu malých sérií. Je vhodné, aby se při rozšíření ES schválení typu malých sérií na vozidla kategorie N1 zavedla početní omezení pro vozidla této kategorie. Vzhledem k účelu ES schválení typu, a sice podporovat přístup na vnitřní trh, by také měl být na nezbytné minimum omezen počet vozidel kategorie N1, která mohou využívat vnitrostátní schválení typu podle článku 23 směrnice 2007/46/ES. Proto by mělo být také stanoveno množství těchto vozidel.

(8)

Přílohy IV a XII směrnice 2007/46/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy IV a XII směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

ES schválení typu malých sérií udělené před 1. listopadem 2012 pozbývá platnosti dnem 31. října 2016. Vnitrostátní orgány považují prohlášení o shodě pro vozidla pro účely čl. 26 odst. 1 směrnice 2007/46/ES za neplatná, s výjimkou případů, kdy byla dotčená schválení typu aktualizována, aby vyhovovala požadavkům dodatku 1 k příloze IV směrnice 2007/46/ES.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 písm. b) přílohy se však použije v souladu s daty v něm stanovenými.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

Příloha IV se mění takto:

a)

Část I se nahrazuje tímto:

„ČÁST I

Právní předpisy k ES schválení typu vozidla vyráběného v neomezených sériích

Bod

Předmět

Regulační akt

Použitelnost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3

Palivové nádrže / ochrana proti podjetí zezadu

Směrnice 70/221/EHS

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Umístění zadní registrační tabulky

Směrnice 70/222/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Ovládací síla řízení

Směrnice 70/311/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Zámky a závěsy dveří

Směrnice 70/387/EHS

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Zvuková výstražná zařízení

Směrnice 70/388/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Zařízení pro nepřímý výhled

Směrnice 2003/97/ES

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Brzdová zařízení

Směrnice 71/320/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Brzdová zařízení vozidel a přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Brzdová zařízení osobních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Vysokofrekvenční rušení (elektromagnetická kompatibilita)

Směrnice 72/245/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Vnitřní vybavení

Směrnice 74/60/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Vnitřní vybavení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla

Směrnice 74/61/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Mechanismus řízení při nárazu

Směrnice 74/297/EHS

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Pevnost sedadel

Směrnice 74/408/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B

Sedadla autobusů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Vnější výčnělky

Směrnice 74/483/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Vnější výčnělky

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Rychloměrné zařízení a zpětný chod

Směrnice 75/443/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Rychloměrné zařízení včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Povinné štítky

Směrnice 76/114/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

Směrnice 76/115/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního upínání Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Směrnice 76/756/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Odrazky

Směrnice 76/757/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Svítilny doplňkové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové, denní

Směrnice 76/758/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Směrové svítilny

Směrnice 76/759/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Svítilny zadních registračních tabulek

Směrnice 76/760/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Světlomety (včetně žárovek)

Směrnice 76/761/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Světlomety motorových vozidel typu ‚sealed-beam‘ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Přední mlhové světlomety

Směrnice 76/762/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Odtahové úchyty

Směrnice 77/389/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Odtahové úchyty

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Zadní mlhové svítilny

Směrnice 77/538/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Zpětné světlomety

Směrnice 77/539/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkovací svítilny

Směrnice 77/540/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Bezpečnostní pásy a zádržné systémy

Směrnice 77/541/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Pole výhledu

Směrnice 77/649/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Pole výhledu směrem dopředu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů

Směrnice 78/316/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Odmrazování/odmlžování

Směrnice 78/317/EHS

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Ostřikovače/stírače

Směrnice 78/318/EHS

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Systémy vytápění

Směrnice 2001/56/ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systémy vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Kryty kol

Směrnice 78/549/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Kryty kol

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Opěrky hlavy

Směrnice 78/932/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40

Výkon motoru

Směrnice 80/1269/EHS

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42

Boční ochrana

Směrnice 89/297/EHS

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Boční ochrana nákladních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systémy proti rozstřiku

Směrnice 91/226/EHS

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systémy proti rozstřiku

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Hmotnosti a rozměry (osobní vozy)

Směrnice 92/21/EHS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bezpečnostní zasklení

Směrnice 92/22/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třídy C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47

Omezovače rychlosti

Směrnice 92/24/EHS

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Omezení rychlosti vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než podle bodu 44)

Směrnice 97/27/ES

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Vnější výčnělky kabin

Směrnice 92/114/EHS

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Užitková vozidla s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Spojovací zařízení

Směrnice 94/20/ES

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B

Zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN); montáž schváleného typu ZSVN

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51

Hořlavost

Směrnice 95/28/ES

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Hořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy a autokary

Směrnice 2001/85/ES

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Vozidla kategorií M2 a M3

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Pevnost nástavby velkých osobních vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Čelní náraz

Směrnice 96/79/ES

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Ochrana cestujících v případě čelního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Boční náraz

Směrnice 96/27/ES

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55

(prázdný)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Vozidla pro přepravu nebezpečných věcí

Směrnice 98/91/ES

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A

Vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57

Ochrana proti podjetí zepředu

Směrnice 2000/40/ES

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (FUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zepředu (FUP)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Ochrana chodců

Nařízení (ES) č. 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Recyklovatelnost

Směrnice 2005/64/ES

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(prázdný)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Klimatizační systémy

Směrnice 2006/40/ES

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62

Vodíkový systém

Nařízení (ES) č. 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Obecná bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64

Ukazatele rychlostních stupňů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Vyspělý systém nouzového brzdění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Poplašné systémy vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Elektrická bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vysvětlivky

X

Příslušný regulační akt.

Pozn.: Série změn předpisů EHK OSN, které se povinně uplatňují, jsou uvedeny v příloze IV nařízení (ES) č. 661/2009. Série změn přijatých následně jsou přijímány jako alternativa.

b)

Dodatek 1 k části I se nahrazuje tímto:

„Dodatek 1

Právní předpisy k ES schválení typu vozidel vyráběných v malých sériích podle článku 22

1.

Tento dodatek se vztahuje na nová ES schválení typu malých sérií udělená od 1. listopadu 2012, s výjimkou bodu 54 A, který se použije ode dne 1. listopadu 2014.

2.

ES schválení typu malých sérií udělená před 1. listopadem 2012 pozbývají platnosti dnem 31. října 2016. Nebyla-li schválení typu aktualizována podle požadavků tohoto dodatku, považují vnitrostátní orgány prohlášení o shodě vozidel pro účely čl. 26 odst. 1 této směrnice za neplatná.

Tabulka 1

Vozidla M1  (19)

Bod

Předmět

Regulační akt

Specifika

Použitelnost a zvláštní požadavky

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

 

A

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č.715/2007

 

A

a)

Palubní diagnostický systém (OBD)

Vozidlo musí být vybaveno systémem OBD, který splňuje požadavky čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 692/2008 (systém OBD musí být navržen tak, aby zaznamenával alespoň poruchy systému řízení motoru).

Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžně dostupnými diagnostickými nástroji.

b)

Shodnost v provozu

Nepoužije se

c)

Přístup k informacím

Je postačující, pokud výrobce poskytuje přístup k informacím o opravách a údržbě snadným a rychle dostupným způsobem.

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

a)

Nádrže na kapalná paliva

B

b)

Montáž ve vozidle

B

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

 

B

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

 

C

a)

Mechanické systémy

Použijí se ustanovení bodu 5 předpisu EHK OSN č. 79.

Musí být provedeny všechny zkoušky předepsané v bodě 6.2 předpisu EHK OSN č. 79 a použijí se požadavky bodu 6.1 předpisu EHK OSN č. 79.

b)

Systém komplexního elektronického ovládání vozidla

Použijí se všechny požadavky přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 79.

Dodržování těchto požadavků může být kontrolováno pouze stanovenou technickou zkušebnou.

6A

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

 

C

a)

Obecné požadavky (bod 5 předpisu EHK OSN č. 11)

Použijí se všechny požadavky.

b)

Požadavky na výkon (bod 6 předpisu EHK OSN č. 11)

Použijí se pouze požadavky bodu 6.1.5.4 a bodu 6.3 na zámky dveří.

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

a)

Součásti

X

b)

Montáž ve vozidle

B

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

a)

Součásti

X

b)

Montáž ve vozidle

B

9B

Brzdová zařízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

a)

Požadavky týkající se konstrukce a zkoušek

A

b)

Elektronický systém kontroly stability (ESC) a systémy asistence při brzdění (BAS)

Montáž BAS a ESC se nevyžaduje. Jsou-li tyto systémy namontovány, musí být v souladu s požadavky nařízení EHK OSN č. 13-H.

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

 

B

12A

Vnitřní vybavení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 21

 

C

a)

Vnitřní uspořádání

 

i)

Požadavky týkající se poloměrů a výčnělků v případě spínačů, knoflíků táhel apod., ovladačů a vnitřního vybavení obecně

Na žádost výrobce lze upustit od požadavků bodů 5.1 až 5.6 předpisu EHK OSN č. 21.

Použijí se požadavky bodu 5.2 předpisu EHK OSN č. 21, s výjimkou bodů 5.2.3.1, 5.2.3.2 a 5.2.4.

ii)

Zkoušky pohlcování energie na horní části přístrojové desky

Zkoušky pohlcování energie na vrchní přístrojové desce musí být provedeny pouze tehdy, není-li vozidlo vybaveno alespoň dvěma předními airbagy nebo dvěma statickými čtyřbodovými bezpečnostními pásy.

iii)

Zkouška pohlcování energie na zadní části sedadel

Nepoužije se

b)

Elektrické ovládání oken, systémů střešních panelů a systémů přepážek

Použijí se všechny požadavky bodu 5.8 předpisu EHK OSN č. 21.

13A

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

 

A

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

 

C

 

Zkoušky jsou vyžadovány pouze tehdy, nebylo-li vozidlo zkoušeno podle předpisu EHK OSN č. 94 (viz bod 53 A).

15A

Sedadla, jejich ukotvení a případné opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

 

C

a)

Obecné požadavky

i)

Specifikace

Použijí se požadavky bodu 5.2 předpisu EHK OSN č. 17, s výjimkou bodu 5.2.3.

ii)

Zkoušky pevnosti opěradel a opěrek hlavy

Použijí se požadavky bodu 6.2 předpisu EHK OSN č. 17.

iii)

Zkoušky odblokování a nastavení

Zkouška se provede v souladu s požadavky přílohy 7 předpisu EHK OSN č. 17.

b)

Opěrky hlavy

i)

Specifikace

Použijí se požadavky bodů 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 a 5.12 předpisu EHK OSN č. 17, s výjimkou bodu 5.5.2.

ii)

Zkoušky pevnosti opěrek hlavy

Provede se zkouška předepsaná v bodě 6.4.

c)

Zvláštní požadavky na ochranu cestujících před pohybem zavazadel

Na žádost výrobce lze upustit od požadavků přílohy 9 předpisu EHK OSN č. 26.

16A

Vnější výčnělky

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 26

 

C

a)

Obecné specifikace

Použijí se požadavky bodu 5 předpisu EHK OSN č. 26.

b)

Zvláštní specifikace

Použijí se požadavky bodu 6 předpisu EHK OSN č. 26.

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

 

D

17B

Rychloměr včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

 

B

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

 

B

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 14

 

B

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

 

B

Denní svítilny (DRL) musí být namontovány na novém typu vozidla v souladu s článkem 2 směrnice 2008/89/ES.

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

 

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

 

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

 

X

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

 

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

 

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

 

X

25A

Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

 

X

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

 

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

 

X

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

 

X

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

 

X

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

 

X

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

 

X

27A

Odtahové úchyty

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

 

B

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

 

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

 

X

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

 

X

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

a)

Součásti

X

b)

Montážní požadavky

B

32A

Pole výhledu směrem dopředu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 125

 

A

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

 

A

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

 

C

a)

Odmrazování čelního skla

Použije se pouze bod 1.1.1 přílohy II nařízení (EU) č. 672/2010 za předpokladu, že je teplý vzduch přiváděn na celý povrch čelního skla nebo je celý povrch čelního skla elektricky vyhříván.

b)

Odmlžování čelního skla

Použije se pouze bod 1.2.1 přílohy II nařízení (EU) č. 672/2010 za předpokladu, že je teplý vzduch přiváděn na celý povrch čelního skla nebo je celý povrch čelního skla elektricky vyhříván.

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

 

C

a)

Systém stírání čelního skla

Použijí se body 1.1 až 1.1.10 přílohy III nařízení (EU) č. 1008/2010.

Provede se pouze zkouška popsaná v bodě 2.1.10 přílohy III nařízení (EU) č. 1008/2010.

b)

Systém ostřikování čelního skla

Použije se oddíl 1.2 přílohy III nařízení (EU) č. 1008/2010 s výjimkou bodů 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.5.

36A

Systém vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

 

C

Montáž systému vytápění se nevyžaduje.

a)

Všechny systémy vytápění

Použijí se požadavky bodu 5.3 a bodu 6 předpisu EHK OSN č. 122.

b)

Systémy vytápění na LPG

Použijí se požadavky přílohy 8 předpisu EHK OSN č. 122.

37A

Kryty kol

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1009/2010

 

B

40

Výkon motoru

Směrnice 80/1269/EHS

 

A

(Pokud výrobce vozidla vyrábí vlastní motory.)

 

(Pokud výrobce vozidla používá motory od jiného výrobce.)

Údaje ze zkušebního stavu od výrobce motoru se přijímají za předpokladu, že je systém řízení motoru identický (tj. s alespoň stejnou ECU).

Zkouška výkonu motoru může být provedena na vozidlovém dynamometru. Musí být zohledněny ztráty energie při přenosu.

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

 

A

OBD

Na žádost výrobce vozidla lze vypustit.

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

 

A

S výjimkou souboru požadavků týkajících se OBD a přístupu k informacím.

44A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

 

B

Od zkoušky rozjezdu do kopce při maximální hmotnosti jízdní soupravy, jak je popsána v bodě 5.1 části A přílohy 1 nařízení (EU) č. 1230/2012 lze na žádost výrobce upustit.

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

a)

Součásti

X

b)

Montáž

B

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

Součásti

X

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

 

B

Data pro postupné uplatňování jsou stanovena v článku 13 nařízení (ES) č. 661/2009.

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

Součásti

X

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

Součásti

X

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

Součásti

X

Montáž systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

B

Montáž TPMS se nevyžaduje.

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

a)

Součásti

X

b)

Montáž

B

53A

Ochrana cestujících v případě čelního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 94

 

C

Na vozidla vybavená předními airbagy se použijí požadavky předpisu EHK OSN č. 94. Vozidla, která nejsou vybavena airbagy, musí splňovat požadavky bodu 14 A této tabulky.

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

 

C

(Použije se ode dne 1. listopadu 2014.)

Zkouška nárazem s maketou hlavy

Výrobce poskytne technické zkušebně vhodné informace týkající se možného nárazu hlavy figuríny do konstrukce vozidla nebo boční skla, pokud se jedná o vrstvené sklo.

Pokud je prokázáno, že k takovému nárazu může dojít, musí být provedena částečná zkouška nárazem s maketou hlavy popsaná v bodě 3.1 přílohy 8 předpisu EHK OSN č. 95 a musí být splněna kritéria uvedená v bodě 5.2.1.1 předpisu EHK OSN č. 95.

Po dohodě s technickou zkušebnou lze alternativně použít zkušební metodu popsanou v příloze 4 předpisu EHK OSN č. 21.

58

Ochrana chodců

Nařízení (ES) č. 78/2009

a)

Technické požadavky použitelné na vozidlo

Nepoužije se

b)

Systémy čelní ochrany

X

59

Recyklovatelnost

Směrnice 2005/64/ES

 

Nepoužije se

Použije se pouze článek 7 týkající se opětovného použití součástí.

61

Klimatizační systémy

Směrnice 2006/40/ES

 

A

Fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150 jsou povoleny do 31. prosince 2016.

62

Vodíkový systém

Nařízení (ES) č. 79/2009

 

X

63

Obecná bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

 

Podle tohoto bodu lze schválení typu udělit na žádost výrobce. Viz poznámka pod čarou (15) tabulky pro vozidla vyráběná v neomezených sériích.

64

Ukazatele rychlostních stupňů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 65/2012

 

Nepoužije se

67

Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 67

a)

Součásti

X

b)

Montáž

A

68

Poplašné systémy vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 97

a)

Součásti

X

b)

Montáž

B

69

Elektrická bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 100

 

B

70

Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 110

a)

Součásti

X

b)

Montáž

A

Vysvětlivky

X

Plné uplatňování regulačního aktu:

a)

musí být vydán certifikát schválení typu;

b)

zkoušky a kontroly provádí technická zkušebna nebo výrobce za podmínek stanovených v článcích 41, 42 a 43;

c)

protokol o zkoušce se vypracuje v souladu s ustanoveními přílohy V;

d)

musí být zajištěna shodnost výroby.

A

Regulační akt se použije takto:

a)

není-li stanoveno jinak, musí být splněny všechny požadavky regulačního aktu;

b)

nevyžaduje se vydání certifikátu schválení typu;

c)

zkoušky a kontroly provádí technická zkušebna nebo výrobce za podmínek stanovených v článcích 41, 42 a 43;

d)

protokol o zkoušce se vypracuje v souladu s ustanoveními přílohy V;

e)

musí být zajištěna shodnost výroby.

B

Regulační akt se použije takto:

Stejně jako u písmene „A“ s tou výjimkou, že zkoušky a kontroly může provést sám výrobce po dohodě se schvalovacím orgánem (tj. podmínky stanovené v článcích 41, 42 a 43 nemusí být splněny).

C

Regulační akt se použije takto:

a)

musí být splněny pouze technické požadavky regulačního aktu bez ohledu na přechodná ustanovení;

b)

nevyžaduje se vydání certifikátu schválení typu;

c)

zkoušky a kontroly provádí technická zkušebna nebo výrobce (viz písmeno „B“);

d)

protokol o zkoušce se vypracuje v souladu s ustanoveními přílohy V;

e)

musí být zajištěna shodnost výroby.

D

Stejně jako pro rozhodnutí uvedená v písmenech „B“ a „C“ s výjimkou toho, že postačuje prohlášení o shodě předložené výrobcem. Nevyžaduje se protokol o zkoušce.

Schvalovací orgán nebo technická zkušebna mohou v případě potřeby požadovat dodatečné informace a další důkazy.

Nepoužije se

Regulační akt se nepoužije. Lze však uložit dosažení souladu s jedním nebo více specifickými aspekty zahrnutými v regulačním aktu.

Poznámka:

Série změn předpisů EHK OSN, které mají být použity, jsou uvedeny v příloze IV nařízení (ES) č. 661/2009. Série změn přijatých následně jsou přijímány jako alternativa.

Tabulka 2

Vozidla N1  (20)

Bod

Předmět

Regulační akt

Specifika

Použitelnost a zvláštní požadavky

1

Přípustné hladiny akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

 

A

2

Emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a 6) / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 715/2007

 

A

a)

OBD

Vozidlo musí být vybaveno systémem OBD, který splňuje požadavky čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 692/2008 (systém OBD musí být navržen tak, aby zaznamenával alespoň poruchy systému řízení motoru).

Rozhraní OBD musí být schopné komunikovat s běžně dostupnými diagnostickými nástroji.

b)

Shodnost v provozu

Nepoužije se

c)

Přístup k informacím

Je dostačující, pokud výrobce poskytuje přístup k informacím o opravách a údržbě snadným a rychle dostupným způsobem.

3A

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 34

a)

Nádrže na kapalná paliva

B

b)

Montáž ve vozidle

B

4A

Umístění a připevnění zadních registračních tabulek

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1003/2010

 

B

5A

Mechanismus řízení

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 79

 

C

a)

Mechanické systémy

Použijí se ustanovení odstavce 5 předpisu EHK OSN č. 79.01.

Musí být provedeny všechny zkoušky předepsané v bodě 6.2 předpisu EHK OSN č. 79 a použijí se požadavky bodu 6.1 předpisu EHK OSN č. 79.

b)

Systém komplexního elektronického ovládání vozidla

Použijí se všechny požadavky přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 79.

Dodržování těchto požadavků může být kontrolováno pouze stanovenou technickou zkušebnou.

6A

Zámky dveří a součásti upevnění dveří

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 11

 

C

a)

Obecné požadavky (bod 5 předpisu EHK OSN č. 11)

Použijí se všechny požadavky.

b)

Požadavky na výkon (bod 6 předpisu EHK OSN č. 11)

Použijí se pouze požadavky bodu 6.1.5.4 a bodu 6.3 na zámky dveří.

7A

Zvuková výstražná zařízení a signály

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 28

a)

Součásti

X

b)

Montáž ve vozidle

B

8A

Zařízení pro nepřímý výhled a jejich montáž

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 46

a)

Součásti

X

b)

Montáž ve vozidle

B

9A

Brzdová zařízení vozidel a přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13

a)

Požadavky týkající se konstrukce a zkoušek

A

b)

ESC

Montáž ESC se nevyžaduje. Je-li tento systém namontován, musí být v souladu s požadavky nařízení EHK OSN č. 13-H.

9B

Brzdová zařízení osobních automobilů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 13-H

a)

Požadavky týkající se konstrukce a zkoušek

A

b)

Elektronický systém kontroly stability (ESC) a systémy asistence při brzdění (BAS)

Montáž BAS a ESC se nevyžaduje. Jsou-li tyto systémy namontovány, musí být v souladu s požadavky nařízení EHK OSN č. 13-H.

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 10

 

B

13A

Ochrana motorových vozidel proti neoprávněnému použití

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 116

 

A

14A

Ochrana řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 12

 

C

a)

Zkouška nárazu do překážky

Zkouška se vyžaduje.

b)

Zkouška nárazu makety trupu na volant

Nevyžaduje se, pokud je volant vybaven airbagem.

c)

Zkouška nárazu makety hlavy

Nevyžaduje se, pokud je volant vybaven airbagem.

15A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 17

 

B

17A

Přístup do vozidla a jeho ovladatelnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 130/2012

 

D

17B

Rychloměr včetně jeho montáže

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 39

 

B

18A

Povinné štítky výrobce a identifikační číslo vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 19/2011

 

B

19A

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů, systémy kotevních úchytů Isofix a kotevní úchyty horního postroje Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č.14

 

B

20A

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na motorová vozidla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 48

 

B

DRL musí být namontovány na nový typ vozidla v souladu s článkem 2 směrnice 2008/89/ES.

21A

Odrazky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 3

 

X

22A

Přední a zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, doplňkové obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 7

 

X

22B

Denní svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 87

 

X

22C

Boční obrysové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 91

 

X

23A

Směrové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 6

 

X

24A

Osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 4

 

X

25A

Světlomety motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařující evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 31

 

X

25B

Žárovky určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 37

 

X

25C

Světlomety motorových vozidel vybavené výbojkovými zdroji světla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 98

 

X

25D

Výbojkové zdroje světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 99

 

X

25E

Světlomety motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavené žárovkami a/nebo LED moduly

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 112

 

X

25F

Adaptivní přední osvětlovací systém (AFS) motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 123

 

X

26A

Přední mlhové světlomety motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 19

 

X

27A

Odtahové úchyty

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1005/2010

 

B

28A

Zadní mlhové svítilny motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 38

 

X

29A

Zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 23

 

X

30A

Parkovací svítilny motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 77

 

X

31A

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy Isofix

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 16

a)

Součásti

X

b)

Montážní požadavky

B

33A

Umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 121

 

A

34A

Systémy odmrazování a odmlžování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 672/2010

 

Nepoužije se

Vozidlo musí být vybaveno vhodným systémem odmrazování a odmlžování čelního skla.

35A

Systémy stírání a ostřikování čelního skla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1008/2010

 

Nepoužije se

Vozidlo musí být vybaveno vhodným systémem stírání a ostřikování čelního skla.

36A

Systém vytápění

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 122

 

C

Montáž systému vytápění se nevyžaduje.

a)

Všechny systémy vytápění

Použijí se požadavky bodu 5.3 a bodu 6 předpisu EHK OSN č. 122.

b)

Systémy vytápění na LPG

Použijí se požadavky přílohy 8 předpisu EHK OSN č. 122.

38

Opěrky hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí konstrukce sedadla

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 25

 

X

40

Výkon motoru

Směrnice 80/1269/EHS

 

A

(Jestliže výrobce vozidla vyrábí vlastní motory.)

 

(Jestliže výrobce vozidla používá motory od jiného výrobce.)

Údaje ze zkušebního stavu od výrobce motoru se přijímají za předpokladu, že je systém řízení motoru identický (tj. s alespoň stejnou ECU).

Zkouška výkonu motoru může být provedena na vozidlovém dynamometru. Musí být zohledněny ztráty energie při přenosu.

41

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro IV a V)

Směrnice 2005/55/ES

 

A

OBD

Na žádost výrobce vozidla lze vypustit.

41A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

 

A

S výjimkou souboru požadavků týkajících se OBD a přístupu k informacím.

43A

Systémy proti rozstřiku

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 109/2011

 

B

45A

Bezpečnostní zasklívací materiály a jejich montáž na vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 43

a)

Součásti

X

b)

Montáž

B

46

Pneumatiky

Směrnice 92/23/EHS

Součásti

X

46A

Montáž pneumatik

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 458/2011

 

B

Data pro postupné uplatňování jsou stanovena v článku 13 nařízení (ES) č. 661/2009.

46B

Pneumatiky pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (třída C1)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 30

Součásti

X

46C

Pneumatiky pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla (třídy C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 54

Součásti

X

46D

Hluk odvalování pneumatik, přilnavost na mokrých površích a valivý odpor (třídy C1, C2 a C3)

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 117

Součásti

X

46E

Náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice / systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a systém monitorování tlaku v pneumatikách

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 64

Součásti

X

Montáž systému monitorování tlaku v pneumatikách ofa

B

Montáž TPMS se nevyžaduje.

48

Hmotnosti a rozměry

Směrnice 97/27/ES

 

B

48A

Hmotnosti a rozměry

Nařízení (ES) č. 661/2009

Nařízení (EU) č. 1230/2012

 

B

Zkouška rozjezdu do kopce při maximální hmotnosti jízdní soupravy

Od zkoušky rozjezdu do kopce při maximální hmotnosti jízdní soupravy, jak je popsána v bodě 5.1 části A přílohy 1 nařízení (EU) č. 1230/2012 lze na žádost výrobce upustit.

49A

Užitková vozidla s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 61

 

C

a)

Obecné specifikace

Použijí se požadavky bodu 5 předpisu EHK OSN č. 61.

b)

Zvláštní specifikace

Použijí se požadavky bodu 6 předpisu EHK OSN č. 61.

50A

Mechanické spojovací části jízdních souprav vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 55

a)

Součásti

X

b)

Montáž

B

54A

Ochrana cestujících v případě bočního nárazu

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 95

C

C

Zkouška nárazem s maketou hlavy

Výrobce poskytne technické zkušebně vhodné informace týkající se možného nárazu hlavy figuríny do konstrukce vozidla nebo boční skla, pokud se jedná o vrstvené sklo.

Pokud je prokázáno, že k takovému nárazu může dojít, musí být provedena částečná zkouška nárazem s maketou hlavy popsaná v bodě 3.1 přílohy 8 předpisu EHK OSN č. 95 a musí být splněna kritéria uvedená v bodě 5.2.1.1 předpisu EHK OSN č. 95.

Po dohodě s technickou zkušebnou lze alternativně použít zkušební metodu popsanou v příloze 4 předpisu EHK OSN č. 21.

56

Vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 105

 

A

58

Ochrana chodců

Nařízení (ES) č. 78/2009

a)

Technické požadavky použitelné na vozidlo

Nepoužije se

b)

Systémy čelní ochrany

X

59

Recyklovatelnost

Směrnice 2005/64/ES

 

Nepoužije se

Použije se pouze článek 7 týkající se opětovného použití součástí.

61

Klimatizační systémy

Směrnice 2006/40/ES

 

B

Fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150 jsou povoleny do 31. prosince 2016.

62

Vodíkový systém

Nařízení (ES) č. 79/2009

 

X

63

Obecná bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

 

Na žádost výrobce lze podle tohoto bodu udělit schválení typu. Viz poznámka pod čarou (15) tabulky pro vozidla vyráběná v neomezených sériích.

67

Zvláštní součásti pro zkapalněné ropné plyny (LPG) a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 67

a)

Součásti

X

b)

Montáž

A

68

Poplašné systémy vozidel

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 97

a)

Součásti

X

b)

Montáž

B

69

Elektrická bezpečnost

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 100

 

B

70

Zvláštní součásti pro stlačený zemní plyn a jejich montáž na motorových vozidlech

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis EHK OSN č. 110

a)

Součásti

X

b)

Montáž

A“

2)

V příloze XII se část A mění takto:

a)

V oddíle 1 se čtvrtý řádek v tabulce nahrazuje tímto:

„N1

1 000“

b)

Oddíl 2 se mění takto:

i)

Druhý řádek v tabulce se nahrazuje tímto:

„M1

100“

ii)

Čtvrtý řádek v tabulce se nahrazuje tímto:

„N1

500 do 31. října 2016

250 od 1. listopadu 2016“


(1)  Pro vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg. Na žádost výrobce může být použito na vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 840 kg.

(2)  V případě vozidel s instalací pro LPG nebo CNG se požaduje schválení typu vozidla podle předpisu EHK OSN č. 67 nebo podle předpisu EHK OSN č. 110.

(3)  Montáž elektronického systému kontroly stability je požadována v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 661/2009. Požadavky stanovené v příloze 21 předpisu EHK OSN č. 13 musí být tedy splněny pro účely ES schválení typu nových typů vozidel, jakož i pro účely registrace, prodeje nebo uvedení do provozu nových vozidel. Lhůty pro provedení stanovené v článku 13 nařízení (ES) č. 661/2009 se použijí namísto lhůt stanovených v předpisu EHK OSN č. 13.

(4)  Montáž elektronického systému kontroly stability je požadována v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 661/2009. Požadavky stanovené v části A přílohy 9 předpisu EHK OSN č. 13-H musí být tedy splněny pro účely ES schválení typu nových typů vozidel, jakož i pro účely registrace, prodeje nebo uvedení do provozu nových vozidel. Lhůty pro provedení stanovené v článku 13 nařízení (ES) č. 661/2009 se použijí namísto lhůt stanovených v předpisu EHK OSN č. 13-H.

(5)  

(4A)

Je-li ochranné zařízení namontováno, musí splňovat požadavky předpisu EHK OSN č. 18.

(6)  

(4B)

Toto nařízení se vztahuje na sedadla, na která se nevztahuje předpis EHK OSN č. 80.

(7)  Vozidla této kategorie musí být vybavena odpovídajícím zařízením pro odmrazování a odmlžování čelního skla.

(8)  Vozidla této kategorie musí být vybavena odpovídajícím zařízením pro ostřikování a stírání čelního skla.

(9)  V případě vozidel vybavených elektrickým hnacím ústrojím se požaduje schválení typu vozidla podle předpisu EHK OSN č. 85.

(10)  Pro vozidla, jejichž referenční hmotnost přesahuje 2 610 kg a u kterých nebyla využita možnost poskytnutá v poznámce1).

(11)  Pro vozidla s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, která nejsou typově schválena (na žádost výrobce a za předpokladu, že jejich referenční hmotnost nepřesahuje 2 840 kg) podle nařízení ES č. 715/2007.

Další možnosti jsou uvedeny v článku 2 nařízení (ES) č. 595/2009.

(12)  

(9A)

Použije se pouze tehdy, jsou-li taková vozidla vybavena zařízením, na které se vztahuje předpis EHK OSN č. 64. Systém monitorování tlaku v pneumatikách pro vozidla M1 se použije povinně v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 661/2009.

(13)  Vztahuje se pouze na vozidla vybavená spojovacím zařízením / spojovacími zařízeními.

(14)  Vztahuje se na vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřesahující 2,5 tuny.

(15)  Vztahuje se pouze na vozidla, u kterých se ‘referenční bod místa k sezení (bod R)’ nejnižšího sedadla nachází maximálně 700 mm nad zemí.

(16)  Použije se pouze tehdy, jestliže výrobce žádá o schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí.

(17)  Vztahuje se pouze na vozidla kategorie N1 třídy I, jak je uvedeno v první tabulce v bodu 5.3.1.4 přílohy I směrnice 70/220/EHS.

(18)  Na žádost výrobce může být uděleno schválení typu podle tohoto bodu, a to jako alternativa k získání schválení typu na základě bodů 3 A, 3B, 4 A, 5 A, 6 A, 6B, 7 A, 8 A, 9 A, 9B, 10 A, 12 A, 13 A, 13B, 14 A, 15 A, 15B, 16 A, 17 A, 17B, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 22B, 22C, 23 A, 24 A, 25 A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26 A, 27 A, 28 A, 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 50B, 51 A, 52 A, 52B, 53 A, 54 A, 56 A, 57 A a 64 až 70.“

(19)  Vysvětlivky vztahující se k části I přílohy IV se vztahují rovněž k tabulce 1.

(20)  Vysvětlivky vztahující se k části I přílohy IV se vztahují rovněž k tabulce 2. Písmena v tabulce 2 mají stejný význam jako písmena v tabulce 1.


Top