Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0497

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 497/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí Text s významem pro EHP

OJ L 152, 13.6.2012, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 62 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/497/oj

13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 497/2012

ze dne 7. června 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (1), a zejména na čl. 6 odst. 1, čl. 7 písm. e) a čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (2), stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých kopytníků, včetně zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí, do Unie, a požadavky na veterinární osvědčení pro takový vstup.

(2)

Pokud jde o zvířata vnímavá ke katarální horečce ovcí, obsahují osvědčení BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovená v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 mimo jiné požadavek, že zvířata musí pocházet z území, pro něž platí, že ke dni vystavení osvědčení, které je doprovází, bylo prosté katarální horečky ovcí po dobu dvanácti měsíců.

(3)

Díky nejnovějšímu technologickému vývoji se staly dostupnými „inaktivované očkovací látky“ proti katarální horečce ovcí, které pro neočkovaný skot, ovce a kozy nepředstavují riziko nežádoucí místní cirkulace viru použitého při očkování. V současnosti panuje všeobecná shoda na tom, že přednostním řešením pro tlumení katarální horečky ovcí a prevenci klinické nákazy v Unii je očkování těchto zvířat inaktivovanými očkovacími látkami.

(4)

Pro zajištění lepšího dohledu nad šířením viru katarální horečky ovcí a snížení nákladů, které tato nákaza představuje pro zemědělský sektor, byla pravidla očkování stanovená směrnicí Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (3), v nedávné době pozměněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/5/EU (4), aby odpovídala nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti výroby očkovacích látek.

(5)

Směrnice 2000/75/ES proto nyní stanoví, že se ve všech částech EU používají inaktivované očkovací látky.

(6)

V důsledku měnící se epizootologické situace, pokud jde o katarální horečku ovcí, a za účelem přizpůsobení se standardům Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) bylo v nedávné době pozměněno nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (5). Aby mohlo být určité území považováno za prosté katarální horečky ovcí, vyžadují normy EU, aby se zde virus nevyskytoval po dobu nejméně dvou let. Období dvanácti měsíců uvedené v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Směrnice 2000/75/ES a nařízení (ES) č. 1266/2007 se vztahují na přesuny živých kopytníků, jejichž druhy jsou vnímavé ke katarální horečce ovcí, v rámci Unie. Vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovené v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 by měly být změněny tak, aby byly veterinární požadavky na dovoz do Unie, pokud jde o katarální horečku ovcí, v souladu s požadavky na přesuny zvířat vnímavých k uvedené nákaze v rámci Unie.

(8)

Nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 30. června 2012 mohou zásilky živých kopytníků, které doprovází osvědčení vydané před vstupem tohoto nařízení v platnost v souladu se vzory BOV-X, BOV-Y, OVI-X a OVI-Y či RUM stanovenými v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 před změnami zavedenými tímto nařízením, nadále vstupovat do Unie.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(4)  Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.


PŘÍLOHA

Část 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

(1)

Vzory osvědčení „BOV-X“ a „BOV-Y“, „OVI-X“ a „OVI-Y“ se nahrazují tímto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

Vzor „RUM“ se nahrazuje tímto:

Image

Image

Image

Image

Image


Top