Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0065

Nařízení Komise (EU) č. 65/2012 ze dne 24. ledna 2012 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES Text s významem pro EHP

OJ L 28, 31.1.2012, p. 24–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 289 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/65/oj

31.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 65/2012

ze dne 24. ledna 2012,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 661/2009 vyžaduje instalaci ukazatele rychlostních stupňů ve všech vozidlech vybavených manuální převodovkou, které se řadí do kategorie M1 s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg, a vozidlech, na něž bylo rozšířeno schválení typu podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 661/2009 vyžaduje, aby byly technické podrobnosti jeho ustanovení týkající se ukazatele rychlostních stupňů stanoveny prováděcími právními předpisy. Pro takové schválení typu ukazatele rychlostních stupňů je nyní nutné stanovit zvláštní postupy, zkoušky a požadavky.

(3)

Směrnice 2007/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (3), by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorie M1, která splňují následující požadavky:

jsou vybavena manuální převodovkou,

jejich referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg, nebo se jedná o vozidla, na něž bylo rozšířeno schválení typu podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007.

Toto nařízení se nevztahuje na „vozidla, která mají zvláštní sociální funkci“ v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 715/2007.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí, vedle definic uvedených v nařízení (ES) č. 661/2009, následující definice:

1)

„typem vozidla, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů“ se rozumí skupina vozidel, která se neodlišují, pokud jde o funkční vlastnosti ukazatelů rychlostních stupňů a o logiku, kterou ukazatele rychlostních stupňů používají k určení momentu, kdy je třeba zařadit jiný rychlostní stupeň. Příklady různých logik zahrnují, přičemž tento výčet není vyčerpávající:

i)

přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je indikováno při stanovených rychlostech motoru,

ii)

přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je indikováno, když specifické mapy spotřeby paliva ukazují, že při vyšším rychlostním stupni bude dosaženo zlepšení stanovené minimální spotřeby paliva,

iii)

přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je indikováno, když je možno požadovaného točivého momentu dosáhnout při vyšším rychlostním stupni;

2)

„funkčními vlastnostmi ukazatelů rychlostních stupňů“ se rozumí sada vstupních parametrů, jako jsou otáčky motoru, spotřeba energie, točivý moment a jejich změny v čase, které určí indikaci ukazatele rychlostních stupňů a funkční závislost indikací ukazatele rychlostních stupňů na těchto parametrech;

3)

„provozním režimem vozidla“ se rozumí stav vozidla, ve kterém se může vyskytnout přeřazení mezi nejméně dvěma dopřednými rychlostními stupni;

4)

„manuálním režimem“ se rozumí provozní režim vozidla, kde přeřazení z jednoho rychlostního stupně na druhý je vždy okamžitým výsledkem činnosti řidiče;

5)

„emisemi z výfuku“ se rozumí emise z výfuku dle definice v čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 715/2007.

Článek 3

Posouzení manuální převodovky

Pro účely posouzení, zda převodovka splňuje definici podle čl. 3 odst. 16 nařízení (ES) č. 661/2009, bude za „manuální převodovku“ považována převodovka, která má alespoň jeden manuální režim v souladu s čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení. Pro účely tohoto posouzení se nepřihlíží k automatickému řazení mezi rychlostními stupni, které se neprovádí za účelem optimalizace provozu vozidla, ale pouze za extrémních podmínek z důvodů, jako je ochrana nebo prevence zastavení motoru.

Článek 4

ES schválení typu

1.   Výrobci musí zajistit, aby vozidla uváděná na trh, na která se vztahuje článek 11 nařízení (ES) č. 661/2009, byla vybavena ukazateli rychlostních stupňů v souladu s požadavky přílohy I tohoto nařízení.

2.   Aby výrobce získal ES schválení typu pro vozidla, na něž se vztahuje článek 11 nařízení (ES) č. 661/2009, musí splnit tyto povinnosti:

a)

vypracovat a předložit orgánu schvalujícímu typ vozidla informační dokument v souladu se vzorem uvedeným v části 1 přílohy II tohoto nařízení;

b)

předložit orgánu schvalujícímu typ vozidla prohlášení uvádějící, že podle posouzení výrobce je vozidlo v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení;

c)

předložit orgánu schvalujícímu typ vozidla certifikát vydaný v souladu se vzorem uvedeným v části 2 přílohy II tohoto nařízení;

d)

buď

i)

předložit schvalujícímu orgánu body řazení rychlosti ukazatele rychlostních stupňů určené analyticky, jak je uvedeno v posledním odstavci bodu 4.1 přílohy I nebo

ii)

předložit technické zkušebně, která je odpovědná za provádění typových schvalovacích zkoušek, vozidlo představující typ, který má být schválen, aby bylo možné provést zkoušku podle bodu 4 přílohy I.

3.   Na základě údajů poskytnutých výrobcem podle bodů a), b) a c) odstavce 2 a výsledků zkoušek pro schválení typu podle bodu d) odstavce 2 posoudí orgán schvalující typ vozidla shodu s požadavky přílohy I.

Certifikát ES schválení typu podle vzoru stanoveného v části 3 přílohy II tohoto nařízení pro vozidla, na něž se vztahuje článek 11 nařízení (ES) č. 661/2009, bude vydán pouze v případě, že bude tento soulad zjištěn.

Článek 5

Sledování účinků právních předpisů

Za účelem sledování účinků tohoto nařízení a hodnocení potřeby dalšího vývoje poskytnou výrobci a orgány schvalující typ vozidla Komisi na požádání informace stanovené v příloze II. Komise i její delegáti musí s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými údaji.

Článek 6

Změny směrnice 2007/46/ES

Přílohy I, III, IV, VI a XI směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA VYBAVENÁ UKAZATELI RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ

1.   Charakteristika vzhledu ukazatele rychlostních stupňů

1.1   Doporučení změny rychlostního stupně musí být poskytováno prostřednictvím zřetelné vizuální indikace, například jednoznačné indikace doporučující přeřadit na vyšší nebo vyšší/nižší rychlostní stupeň nebo symbolu indikujícího rychlostní stupeň, na který by řidič měl přeřadit. Tuto vizuální indikaci lze doplnit dalšími indikacemi včetně zvukových signálů za předpokladu, že nedojde k ohrožení bezpečnosti.

1.2   Ukazatele rychlostních stupňů nesmí rušit nebo maskovat označení kteréhokoliv ovládače, kontrolky nebo indikátoru, který je předepsaný nebo podporuje bezpečný provoz vozidla. Signál bude bez ohledu na bod 1.3 nastaven tak, aby nerozptyloval řidičovu pozornost a nebránil zasahování do řádného a bezpečného provozu vozidla.

1.3   Ukazatel rychlostních stupňů musí být umístěn v souladu s odstavcem 5.1.2 předpisu EHK OSN č. 121. Musí mít takovou podobu, aby nebylo možné jej zaměnit s žádnou jinou kontrolkou nebo ukazatelem, kterými je vozidlo vybaveno.

1.4   K zobrazení indikací ukazatele rychlostních stupňů lze použít informační displej za předpokladu, že jsou dostatečně odlišné od ostatních ukazatelů a jsou pro řidiče jasně viditelné a rozpoznatelné.

1.5   Ve výjimečných situacích může být indikace ukazatele rychlostních stupňů automaticky potlačena nebo deaktivována. Jedná se o takové okolnosti, při nichž může dojít k ohrožení bezpečného provozu nebo integrity vozidla, například při aktivaci systému trakce nebo kontroly stability, dočasném zobrazení informací ze systému pro podporu řízení nebo případy poruch vozidla. Jakmile pomine výjimečná situace, musí se po 10 sekundách obnovit normální provoz ukazatele rychlostních stupňů, a pokud je to odůvodněno zvláštními technickými důvody nebo důvody chování vozidla, lze tolerovat i delší zpoždění.

2.   Funkční požadavky na ukazatele rychlostních stupňů (platí pro všechny manuální režimy)

2.1   Ukazatel rychlostních stupňů musí navrhnout přeřazení na jiný rychlostní stupeň v případě, že je odhadovaná spotřeba paliva u navrhovaného rychlostního stupně nižší než u stupně stávajícího s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v bodech 2.2 a 2.3.

2.2   Ukazatel rychlostních stupňů musí být konstruován tak, aby podporoval styl jízdy zajišťující optimální spotřebu paliva za rozumně předvídatelných podmínek jízdy. Jeho hlavním cílem je minimalizovat spotřebu paliva vozidla, pokud se řidič řídí jeho pokyny. Pokud se řidič řídí údaji uvedenými na ukazateli rychlostních stupňů, nemělo by však docházet k neúměrnému zvyšování regulovaných emisí z výfuku oproti počátečnímu stavu. Kromě toho by využívání strategie ukazatele rychlostních stupňů nemělo mít žádný negativní vliv na včasné fungování zařízení na kontrolu znečištění, jako jsou katalyzátory, po studeném startu. Pro tento účel by výrobci vozidel měli poskytnout orgánu schvalujícímu typ vozidla technickou dokumentaci popisující vliv strategie ukazatele rychlostních stupňů na regulované emise vozidla z výfuku alespoň při ustálené rychlosti vozidla.

2.3   Uposlechnutí indikace ukazatele rychlostních stupňů nesmí ohrozit bezpečný provoz, např. zastavením motoru, nedostatečnou motorovou brzdou nebo nedostatečným točivým momentem motoru v případě potřeby vysokého výkonu.

3.   Požadované informace

3.1   Výrobce poskytne orgánu schvalujícímu typ vozidla následující informace. Tyto informace musí být k dispozici v následujících dvou částech:

a)

„formální dokumentace“, kterou lze zúčastněným stranám poskytnout na jejich žádost;

b)

„rozšířená dokumentace“, která musí zůstat přísně důvěrná.

3.1.1   Formální dokumentace musí obsahovat:

a)

popis vzhledu kompletní sady ukazatelů rychlostních stupňů namontovaných na vozidle, které jsou součástí typu vozidla s ohledem na ukazatele rychlostních stupňů, a důkazy o jejich souladu s požadavky bodu 1;

b)

důkaz ve formě dat nebo technického vyhodnocení, například modelování dat, mapy emisí nebo spotřeby paliva nebo emisní zkoušky, které dostatečně prokazují, že daný ukazatel rychlostních stupňů řidiči účinně poskytuje včasná a smysluplná doporučení týkající se přeřazení na jiný rychlostní stupeň s cílem dodržet požadavky bodu 2;

c)

vysvětlení účelu, použití a funkcí ukazatele rychlostních stupňů v „oddíle ukazatele rychlostních stupňů“ uživatelské příručky přiložené k vozidlu.

3.1.2   Rozšířená dokumentace musí obsahovat strategii konstrukce ukazatele rychlostních stupňů, zejména jeho funkční vlastnosti.

3.1.3   Bez ohledu na ustanovení článku 5 zůstane rozšířená dokumentace přísně důvěrná a bude ji mít k dispozici jen orgán schvalující typ vozidla a výrobce. Může být uložena u orgánu schvalujícího typ vozidla, nebo na základě rozhodnutí orgánu schvalujícího typ vozidla si ji u sebe může ponechat výrobce. V případě, že si dokumentaci u sebe ponechá výrobce, musí orgán schvalující typ vozidla tuto dokumentaci po kontrole a schválení identifikovat a označit datem. Tato dokumentace musí být k dispozici schvalovacímu orgánu ke kontrole v okamžiku schválení nebo kdykoli v průběhu platnosti schválení.

3.2   Výrobce uvede vysvětlení účelu, použití a funkce ukazatele rychlostních stupňů v „oddíle ukazatele rychlostních stupňů“ uživatelské příručky přiložené k vozidlu.

4.   Dopad postupu řazení rychlostí na základě doporučení ukazatele rychlostních stupňů na hospodárnost spotřeby bude určen podle následujícího postupu

4.1   Stanovení rychlostí vozidla, při kterých ukazatel rychlostních stupňů doporučí přeřazení na vyšší rychlostní stupeň.

Tato zkouška se provádí na zahřátém vozidle na vozidlovém dynamometru podle rychlostního profilu uvedeného v dodatku 1 k této Příloze. Při řazení na vyšší rychlostní stupeň jsou dodržována doporučení ukazatele rychlostních stupňů a rychlosti vozidla, při kterých ukazatel rychlostních stupňů doporučí přeřazení, jsou zaznamenávány. Zkouška se třikrát opakuje.

Vn GSI označuje průměrnou rychlost, při které ukazatel rychlostních stupňů doporučí přeřazení z rychlostního stupně n (n = 1, 2, …, #g) na stupeň n + 1, stanovenou podle tří uvedených zkoušek, přičemž #g označuje počet dopředných rychlostních stupňů vozidla. Pro tento účel jsou brány v úvahu pouze instrukce ukazatele rychlostních stupňů k přeřazení rychlostního stupně ve fázi před dosažením maximální rychlosti, zatímco instrukce ukazatele rychlostních stupňů při zpomalování nejsou brány v úvahu.

Pro účely níže uvedených výpočtů je hodnota V0 GSI stanovena jako 0 km/h a hodnota V#g GSI stanovena jako 140 km/h nebo jako maximální rychlost vozidla podle toho, která z obou hodnot je nižší. Pokud vozidlo není schopno dosáhnout rychlosti 140 km/h, pojede vozidlo svou maximální rychlostí, dokud nevyhoví rychlostnímu profilu na obr. I.1.

Alternativně může postup řazení rychlostí doporučený ukazatelem rychlostních stupňů analyticky stanovit výrobce na základě algoritmu ukazatele rychlostních stupňů uvedeného v rozšířené dokumentaci poskytnuté v souladu s bodem 3.1.

4.2   Standardní postup řazení rychlostí

Vn std označuje rychlost, při které lze předpokládat, že typický řidič přeřadí na vyšší převodový poměr z rychlostního stupně n na rychlostní stupeň n + 1 bez doporučení ukazatele rychlostních stupňů. Na základě standardního postupu řazení rychlostí uvedeného ve zkoušce emisí 1. typu (1) jsou definovány následující standardní rychlosti přeřazení na jiný převodový poměr:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min označuje minimální rychlost vozidla, kterou může vozidlo jet se zařazeným rychlostním stupněm n bez zastavení motoru a Vn max maximální rychlost vozidla, kterou může vozidlo jet se zařazeným rychlostním stupněm n, aniž by došlo k poškození motoru.

Pokud je hodnota Vn std vyplývající z tohoto seznamu nižší než Vn + 1 min., pak se hodnota Vn std stanoví jako Vn + 1 min. Pokud je hodnota Vn std odvozená od tohoto seznamu větší než hodnota Vn max, pak se hodnota Vn std stanoví jako Vn max (n = 1, 2,…, #g – 1).

Pokud je hodnota V#g std určená tímto postupem nižší než V#g GSI, stanoví se jako V#g GSI.

4.3   Křivky spotřeby paliva při jednotlivých rychlostech

Výrobce poskytne orgánu schvalujícímu typ vozidla informaci o funkční závislosti spotřeby paliva vozidla na konstantní rychlosti vozidla při jízdě se zařazeným rychlostním stupněm n podle následujících pravidel.

FCn i označuje spotřebu paliva v kg/h (kilogramů za hodinu) při konstantní rychlosti vozidla vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (kde i je kladné celé číslo) při zařazení rychlostního stupně n. Výrobce musí tyto údaje poskytnout pro každý převodový stupeň n (n = 1, 2, …, #g) a vn min ≤ vi ≤ vn max. Tyto hodnoty spotřeby paliva se stanoví za stejných okolních podmínek odpovídajících reálné jízdní situaci, která může být definována výrobcem vozidla buď na základě fyzické zkoušky, nebo dle vhodného výpočetního modelu dohodnutého mezi schvalovacím orgánem a výrobcem.

4.4   Rozložení rychlostí vozidla

Pro pravděpodobnost Pi, že vozidlo jede rychlostí v, kde vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28), se užije následující rozložení:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Pokud maximální rychlost vozidla odpovídá kroku i a i < 28, musí být hodnoty Pi + 1 až P28 připočteny k Pi.

4.5   Určení vzorové spotřeby paliva

FCGSI označuje spotřebu paliva vozidla v případě, že se řidič řídí doporučeními ukazatele rychlostních stupňů:

FCGSI i = FCn i, kde Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (pro n = 1, …, #g), a FCGSI i = 0, pokud vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd označuje spotřebu paliva vozidla v případě použití standardního postupu řazení rychlostí:

FCstd i = FCn i, kde Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (pro n = 1, …, #g), a FCstd i = 0, pokud vi ≥ V#g GSI

Formula

Relativní úspora spotřeby pohonných hmot v případě, že se řidič řídí doporučeními ukazatele rychlostních stupňů modelu, se vypočte takto:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6   Záznamy údajů

Budou zaznamenávány následující informace:

hodnoty Vn GSI stanovené podle bodu 4.1

hodnoty FCn i rychlostní křivky spotřeby paliva, které sdělí výrobce podle bodu 4.3

hodnoty FCGSI, FCstd a FCrel. Save vypočtené v souladu s bodem 4.5.


(1)  Podle definice v příloze 4a předpisu EHK OSN č. 83, série změn 05.

Dodatek 1

Popis profilu rychlosti vozidla dle bodu 4.1

Č. činnosti

Činnost

Zrychlení

(m/s2)

Rychlost

(km/h)

Kumulativní doba

(s)

1

Volnoběh

0

0

20

2

Zrychlení

1,1

0–31,68

28

3

0,7

31,68–49,32

35

4

0,64

49,32–79,27

48

5

0,49

79,27–109,26

65

6

0,3

109,26–128,70

83

7

0,19

128,70–140,33

100

8

Konstantní rychlost

0

140,33

105

9

Zpomalení

–0,69

140,33–80,71

129

10

–1,04

80,71–50,76

137

11

–1,39

50,76–0

147

12

Volnoběh

0

0

150

Povolené odchylky od tohoto rychlostního profilu jsou definovány v bodě 6.1.3.4 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83, série změn 05.

Obrázek I.1

Grafické znázornění rychlostního profilu uvedeného v bodě 4.1; plná čára: rychlostní profil; přerušované čáry: tolerance pro odchylky od tohoto rychlostního profilu

Image

Následující tabulka uvádí popis rychlostního profilu po jednotlivých sekundách. Pokud vozidlo není schopno dosáhnout rychlosti 140 km/h, pojede svou maximální rychlostí, dokud nevyhoví výše uvedenému rychlostnímu profilu.

Čas (s)

Rychlost (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … týkající se ES schválení typu vozidla z hlediska ukazatelů rychlostních stupňů.

Následující informace se v případě potřeby spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. Předkládají-li se výkresy, musí být dostatečně podrobně provedeny ve vhodném měřítku na formátu A4 nebo musí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí zobrazovat dostatečně podrobně.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronické řízení, musí být dodány informace o jejich výkonu.

Informace uvedené v bodech 0, 3 a 4 dodatku 3 k příloze I nařízení (ES) č. 692/2008 (1):

4.11

Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1

Je k dispozici akustická indikace ano/ne (2). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout): …

4.11.2

Informace podle bodu 4.6 přílohy I (hodnota podle údaje výrobce): …

4.11.3

Informace podle bodu 3.1.1 přílohy I: …

4.11.4

Informace podle bodu 3.1.2 přílohy I: …

4.11.5

Fotografie a/nebo výkresy nástroje ukazatele rychlostních stupňů a stručný popis dílů systému a jeho provozu: …

4.11.6

Informace o ukazatelích rychlostních stupňů v příručce pro uživatele vozidla: …

ČÁST 2

VZOR

Image

ČÁST 3

Certifikát ES schválení typu

VZOR

(maximální formát: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Sdělení týkající se:

ES schválení typu (3)

rozšíření ES schválení typu (3)

odmítnutí ES schválení typu (3)

odnětí schválení typu (3)

vozidla s ohledem na ukazatel rychlostních stupňů

s ohledem na nařízení (EU) č. 65/2012, naposledy pozměněné nařízením (EU) č. …/2012 (3)

Číslo ES schválení typu …

Důvod rozšíření …

ODDÍL I

0.1

Značka (obchodní název výrobce): …

0.2

Typ: …

0.2.1

Obchodní označení, je-li (jsou-li) k dispozici: …

0.3

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačeno …

0.3.1

Umístění tohoto označení: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.8

Název a adresa montážního závodu (závodů): …

0.9

Název a adresa zástupce výrobce (existuje-li): …

ODDÍL II

1.

Doplňující informace (přicházejí-li v úvahu): viz doplněk

2.

Technická zkušebna provádějící zkoušky a hodnocení:

3.

Datum vydání zkušebního protokolu:

4.

Číslo zkušebního protokolu:

5.

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení (EU) č. 65/2012 (určeno při schválení typu):

6.

Poznámky (jsou-li nějaké): viz doplněk

7.

Místo:

8.

Datum:

9.

Podpis:

Přílohy

:

Soubor informací

Zkušební protokol

Dodatečné informace: …

Doplněk k certifikátu ES schválení typu č. … týkající se …


(1)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.

(2)  Nehodící se škrtněte.

(3)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA III

ZMĚNY RÁMCOVÉ SMĚRNICE 2007/46/ES

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1.

V příloze I se vkládají nové body, které znějí:

4.11

Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1

Je k dispozici akustická indikace ano/ne (1). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout)

4.11.2

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení (EU) č. 65/2012 (hodnota podle údaje výrobce)

4.11.3

Fotografie a/nebo výkresy nástroje ukazatele rychlostních stupňů a stručný popis dílů systému a jeho provozu:

2.

V příloze III se vkládají nové body, které znějí:

4.11

Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1

Je k dispozici akustická indikace ano/ne (1). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout)

4.11.2

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení (EU) č. 65/2012 (určeno při schválení typu)

3.

Část I přílohy IV se mění takto:

a)

do tabulky se vkládá nový bod 63.1:

Předmět

Odkaz na regulační akt

Odkaz na Úřední věstník

Použitelnost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

do tabulky v dodatku se vkládá nový bod 63.1:

 

Předmět

Odkaz na regulační akt

Odkaz na Úřední věstník

M1

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24

Není k dispozici“

4.

Do tabulky v dodatku k příloze VI se vkládá nový bod 63.1:

Předmět

Odkaz na regulační akt

Ve znění

Použitelný na verze

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012“

 

 

5.

Příloha XI se mění následovně:

a)

do tabulky v dodatku 1 se vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G

G“

 

 

b)

do tabulky v dodatku 2 se vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

do tabulky v dodatku 3 se vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G“

d)

do tabulky v dodatku 4 se mezi sloupce označené „Odkaz na regulační akt“ a „M2“ vkládá nový sloupec „M1“ a dále se do tabulky vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top