Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0882

2011/882/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 , kterým se povoluje uvedení na trh nové žvýkačkové báze jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 9680)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 121–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/882/oj

23.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/121


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se povoluje uvedení na trh nové žvýkačkové báze jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2011) 9680)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2011/882/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. října 2007 požádala společnost Revolymer Ltd. příslušné orgány Nizozemska o uvedení na trh nové žvýkačkové báze jako nové složky potravin.

(2)

Dne 23. dubna 2009 vydal příslušný nizozemský subjekt pro posuzování potravin svou zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že nová žvýkačková báze může být bezpečně používána jako složka potravin.

(3)

Dne 30. dubna 2009 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(4)

Ve lhůtě 60 dní stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením podány odůvodněné námitky k uvedení dotyčného výrobku na trh.

(5)

Proto byl dne 2. července 2010 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

Dne 25. března 2011 úřad EFSA ve vědeckém stanovisku k bezpečnosti nové žvýkačkové báze (REV-7) jako nové složky potravin (Scientific Opinion on the safety of a „novel chewing gum base (REV-7)“ a. s. a novel food ingredient) (2) dospěl k závěru, že nová žvýkačková báze je za navržených podmínek použití a při navržené úrovni příjmu bezpečná.

(7)

Nová žvýkačková báze je v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nová žvýkačková báze uvedená v příloze může být uvedena na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití ve žvýkačkách v množství maximálně do 8 %.

Článek 2

Název nové žvýkačkové báze na označení potraviny s jejím obsahem povolený tímto rozhodnutím je „žvýkačková báze (estery maleinovaného homopolymeru 2-methylbuta-1,3-dienu s polyethylenglykolmonomethyletherem)“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Revolymer Ltd., 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Spojené království.

V Bruselu dne 21. prosince 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(4):2127.


PŘÍLOHA

Specifikace nové žvýkačkové báze

Popis

Novou složkou potravin je syntetický polymer (patentové číslo WO2006016179). Je bílé až nabělavělé barvy.

Skládá se z řetězových polymerů monomethoxypolyethylenglykolu (MPEG) roubovaného na polyisoprenu pomocí maleinanhydridu (PIP-g-MA) a z nezreagovaného MPEG (méně než 35 % hmot.).

Molekulární struktura MPEG roubovaného na PIP-g-MA

Image

Image

Charakteristika monomethoxypolyethylenglykolu

Vlhkost

méně než 5 %

Popel

méně než 5 mg/kg

Zbytkový anhydrid

méně než 15 μmol/g

Index polydisperzity

méně než 1,4

Isopren

méně než 0,05 mg/kg

Ethylenoxid

méně než 0,2 mg/kg

Volný maleinanhydrid

méně než 0,1 %

Oligomery celkem (méně než 1 000 daltonů)

ne více než 50 mg/kg


Nečistoty pocházející ze surovin

Ethylenglykol

méně než 200 mg/kg

Diethylenglykol

méně než 30 mg/kg

Monoethylenglykol-methylether

méně než 3 mg/kg

Diethylenglykol-methylether

méně než 4 mg/kg

Triethylenglykol-methylether

méně než 7 mg/kg

1,4-Dioxan

méně než 2 mg/kg

Formaldehyd

méně než 10 mg/kg


Top