Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0637

2011/637/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2011 , kterým se mění a prodlužuje období uplatňování rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

OJ L 252, 28.9.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 199 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/637/oj

28.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. září 2011,

kterým se mění a prodlužuje období uplatňování rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

(2011/637/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a naposledy pozměněnou v Ouagadougou dne 22. června 2010 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“), a zejména na článek 96 uvedené dohody,

s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (3), a zejména na článek 3 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (dále jen „nástroj pro rozvojovou spolupráci“) (4), a zejména na článek 37 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2007/641/ES (5) bylo přijato k provedení vhodných opatření po porušení podstatných prvků uvedených v článku 9 dohody o partnerství AKT-EU a hodnot, na které odkazuje článek 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci.

(2)

Doba platnosti těchto opatření byla prodloužena rozhodnutím Rady 2009/735/ES (6) a následně rozhodnutími Rady 2010/208/EU (7), 2010/589/EU (8) a 2011/219/EU (9), jelikož nejenže Fidžijská republika dosud nesplnila důležité závazky dohodnuté během konzultací v dubnu 2007, které se týkají podstatných prvků dohody o partnerství AKT-EU a finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, ale naopak v poslední době došlo k významnému regresivnímu vývoji v řadě těchto závazků.

(3)

Rozhodnutí 2007/641/ES pozbyde platnosti dne 30. září 2011. Je vhodné prodloužit jeho platnost a příslušným způsobem aktualizovat obsah vhodných opatření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/641/ES se mění takto:

1)

V článku 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pozbývá platnosti dne 30. září 2012. Bude pravidelně přezkoumáváno alespoň jednou za šest měsíců.“

2)

Příloha se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Dopis uvedený v příloze tohoto rozhodnutí je určen Fidžijské republice.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku v den jeho přijetí.

V Bruselu dne 26. září 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  Úř. věst. L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 89, 9.4.2010, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 260, 2.10.2010, s. 10.

(9)  Úř. věst. L 93, 7.4.2011, s. 2.


PŘÍLOHA

Jeho Excelence Ratu Epeli NAILATIKAU

prezident Fidžijské republiky

Suva,

Fidžijská republika

Vaše Excelence,

Evropská unie (EU) přikládá velký význam článku 9 dohody o partnerství AKT-ES a článku 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci. Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, na kterých spočívá partnerství AKT-ES, jsou podstatnými prvky dohody o partnerství AKT-ES, a tvoří tudíž základ našich vztahů.

Dne 11. prosince 2006 Rada Evropské unie odsoudila vojenský převrat ve Fidžijské republice.

Podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES a s ohledem na skutečnost, že vojenský převrat ze dne 5. prosince 2006 představoval porušení podstatných prvků uvedených v článku 9 této dohody, vyzvala Evropská unie Republiku Fidžijské ostrovy (Fidži) ke konzultacím s cílem, jak to stanoví dohoda o partnerství AKT-ES, posoudit důkladně situaci a popřípadě podniknout kroky k její nápravě.

Formální část těchto konzultací byla zahájena v Bruselu dne 18. dubna 2007. Evropská unie byla potěšena, že prozatímní vláda tehdy potvrdila řadu klíčových závazků ohledně lidských práv a základních svobod, dodržování demokratických zásad a právního státu, jak je uvedeno níže, a navrhla pozitivní kroky k jejich splnění.

Žel od té doby došlo k řadě událostí regresivním směrem, zvláště v dubnu 2009, což ve svém důsledku znamená, že Fidži nyní porušuje mnoho svých závazků. Týká se to jmenovitě zrušení ústavy, značného odkladu konání parlamentních voleb a porušování lidských práv. I když se provedení závazků velice zpozdilo, většina těchto závazků má stále velký význam pro současnou situaci na Fidži, a proto jsou připojeny k tomuto dopisu. Jelikož se Fidži rozhodlo jednostranně porušit řadu klíčových závazků, dochází tím ke ztrátám pro tuto zemi, pokud jde o finanční prostředky na rozvoj.

V duchu partnerství, které je podstatou dohody o partnerství AKT-EU, však EU vyjadřuje svoji připravenost zahájit nové oficiální konzultace, jakmile budou existovat odůvodněné vyhlídky na jejich pozitivní závěr. Prozatímní předseda vlády dne 1. července 2009 představil plán reforem a návratu k demokratickému řádu. Evropská unie je připravena zahájit dialog o tomto plánu a posoudit, zda by mohl posloužit jako základ pro nové konzultace. EU tudíž rozhodla prodloužit platnost stávajících vhodných opatření týkajících se Fidži s cílem vytvořit příležitost pro nové konzultace. Přestože jsou některá vhodná opatření již zastaralá, bylo rozhodnuto, že místo jejich jednostranné aktualizace dá EU přednost dalšímu prozkoumání možností pro nové konzultace s Fidži. Proto je zvlášť důležité, aby se prozatímní vláda zavázala k širokému vnitropolitickému dialogu a k pružnému postoji, pokud jde o časový rámec plánu reforem. EU se ve svých postojích řídí a vždy bude řídit podstatnými prvky dohody o partnerství AKT-ES a jejími základními zásadami, jmenovitě ústřední úlohou dialogu a plněním vzájemných závazků, současně je však třeba zdůraznit, že na straně EU nejsou žádné předem dohodnuté závěry ohledně výsledků budoucích konzultací.

Pokud budou výsledkem nových konzultací zásadní závazky ze strany Fidži, EU se zavazuje, že tato vhodná opatření brzy a pozitivním směrem přezkoumá. Naopak, pokud se situace na Fidži nezlepší, bude nepochybně následovat další snížení finančních prostředků na rozvoj určených pro Fidži. Zejména posouzení pokroku dosaženého na cestě k opětnému ústavnímu řádu se stane pro Evropskou unii směrodatným při přijímání budoucích rozhodnutí ohledně doprovodných opatření pro signatářské země protokolu o cukru a národního orientačního programu Fidži v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (ERF).

Do doby, než se uskuteční nové konzultace, EU vyzývá Fidži, aby pokračovalo v posíleném politickém dialogu a dále jej posilovalo.

Toto jsou vhodná opatření:

humanitární pomoc a přímá podpora občanské společnosti a zranitelného obyvatelstva mohou pokračovat,

probíhající činnosti v oblasti spolupráce, zejména podle 8. a 9. ERF, mohou pokračovat,

činnosti v oblasti spolupráce, které by mohly přispět k návratu demokracie a zlepšit veřejnou správu, mohou být prováděny, kromě zcela výjimečných okolností,

může pokračovat provádění opatření pro rok 2006, která doprovázejí reformu v oblasti cukru. Fidži podepsalo finanční dohodu na technické úrovni dne 19. června 2007. Je třeba poznamenat, že finanční dohoda obsahuje doložku o pozastavení,

může pokračovat příprava a případně i dojít k podepsání víceletého orientačního programu pro opatření na období 2011–2013, jež doprovázejí reformu v oblasti cukru,

finalizace, podepsání na technické úrovni a provádění strategického dokumentu pro Fidži a národního orientačního programu pro 10. ERF s orientačním finančním krytím, jakož i případné přidělení pobídkové tranše až do výše 25 % této částky bude podmíněno dodržováním přijatých závazků v oblasti lidských práv a právního státu: potvrzením ústavy prozatímní vládou, plným dodržováním nezávislosti soudní moci, co nejrychlejším zrušením nařízení o výjimečném stavu, jenž byl opětovně zaveden dne 6. září 2007, vyšetřováním všech údajných porušení lidských práv nebo jejich projednáváním v různých řízeních a na fórech podle právních předpisů Fidžijské republiky a veškerým úsilím prozatímní vlády o zabránění tomu, aby bezpečnostní složky pronášely zastrašující prohlášení,

příděly v oblasti cukru pro rok 2007 se rovnaly nule,

dostupnost přídělů v oblasti cukru pro rok 2008 závisela na tom, zda byly k dispozici důkazy o důvěryhodné a včasné přípravě voleb v souladu s dohodnutými závazky, zejména pokud jde o sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému v souladu s ústavou, a zda byla v souladu s ústavou přijata opatření za účelem zajištění fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007. Příděly v oblasti cukru pro rok 2008 skončily ke dni 31. prosince 2009,

příděly cukru na rok 2009 byly zrušeny v květnu 2009, protože prozatímní vláda rozhodla odložit všeobecné volby do září 2014,

příděly pro rok 2010 byly před 1. květnem 2010 zrušeny z toho důvodu, že nebylo dosaženo žádného pokroku v pokračování demokratického procesu; za dané kritické situace v odvětví cukru však byla část přídělů vyhrazena pro přímou pomoc obyvatelstvu které je bezprostředně závislé na jeho produkci s cílem zmírnit negativní sociální dopady. Tyto fondy nejsou poskytovány vládními strukturami, ale centrálně řízeny delegací EU ve městě Suva,

dostupnost orientačních přídělů v rámci víceletého orientačního programu doprovodných opatření pro signatářské země bývalého protokolu o cukru na období 2011–2013 bude závislá na dohodě v procesu konzultací; nedojde-li k této dohodě, budou k financování prostřednictvím těchto přídělů zvážena pouze opatření na zmírnění sociálních dopadů,

pro přípravu a plnění klíčových závazků, zejména pro podporu přípravy a/nebo konání voleb, lze uvažovat o specifické podpoře,

regionální spolupráce a účast Fidži na ní zůstává nedotčena.

Kontrola závazků bude v souladu s podmínkami uvedenými v příloze tohoto dopisu, které se týkají pravidelného dialogu, účinné spolupráce s hodnotícími a kontrolními misemi a podávání zpráv.

Evropská unie navíc očekává, že Fidži bude plně spolupracovat s Fórem tichomořských ostrovů, pokud jde o provádění doporučení skupiny významných osobností (Eminent Persons' Group), jak bylo potvrzeno fórem ministrů zahraničních věcí na schůzce ve Vanuatu dne 16. března 2007.

Evropská unie bude pokračovat v pečlivém sledování situace na Fidži. Podle článku 8 dohody o partnerství AKT-EU bude veden s Fidži posílený politický dialog, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv, obnova demokracie a právního státu, a to tak dlouho, dokud obě strany neusoudí, že posílený charakter tohoto dialogu dosáhl svého cíle.

Evropská unie si vyhrazuje právo upravit vhodná opatření, pokud dojde ke zpomalení, přerušení nebo opačnému vývoji při provádění závazků přijatých prozatímní vládou.

Evropská unie zdůrazňuje, že výsady Fidži v rámci jeho spolupráce s EU závisejí na dodržování podstatných prvků dohody o partnerství AKT-EU a zásad stanovených ve finančním nástroji pro rozvojovou pomoc. Aby bylo možno Evropskou unii přesvědčit o plné připravenosti prozatímní vlády, pokud jde o kontrolu přijatých závazků, je zásadní učinit včasný a podstatný pokrok v plnění dohodnutých závazků.

S úctou

V Bruselu dne

Za Radu Evropské unie

Za Evropskou komisi

PŘÍLOHA K PŘÍLOZE

ZÁVAZKY DOHODNUTÉ S FIDŽIJSKOU REPUBLIKOU

A.   Dodržování demokratických zásad

Závazek č. 1

Uskutečnit svobodné a spravedlivé parlamentní volby do 24 měsíců od dne 1. března 2007 podle závěrů hodnocení, které provedou nezávislí pozorovatelé jmenovaní sekretariátem Fóra tichomořských ostrovů. Jednotlivé kroky směrem k samotnému konání voleb budou společně sledovány a v případě nutnosti na základě společně dohodnutých parametrů upravovány a revidovány. Z toho zejména vyplývá, že:

do 30. června 2007 prozatímní vláda přijme harmonogram plnění jednotlivých kroků, které se musí učinit při přípravě nových parlamentních voleb,

plán určí časový horizont pro uskutečnění sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému,

vymezení hranic volebních obvodů a reforma volebního systému proběhne v souladu s ústavou,

budou učiněna opatření, aby bylo v souladu s ústavou zajištěno fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007,

jmenování viceprezidenta proběhne v souladu s ústavou.

Závazek č. 2

Při přijímání hlavních legislativních, daňových a dalších politických iniciativ a změn prozatímní vláda zohlední konzultace se subjekty občanské společnosti a se všemi dalšími relevantními zúčastněnými osobami.

B.   Právní stát

Závazek č. 1

Prozatímní vláda vyvine veškeré úsilí, aby zabránila bezpečnostním složkám pronášet prohlášení, která mají zastrašovat.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda potvrdí ústavu z roku 1997 a zaručí normální a nezávislé fungování ústavních institucí, jako např. Fidžijského výboru pro lidská práva, Komise pro veřejnou službu a Komise pro ústavní kancelář. Podstatná nezávislost Velké rady náčelníků a její fungování bude zachována.

Závazek č. 3

Nezávislost soudní moci bude plně respektována, aby mohla rozhodovat svobodně a její rozhodnutí byla závazná pro všechny dotčené strany, a zejména

se prozatímní vláda zavazuje, že do dne 15. července 2007 jmenuje tribunál podle čl. 138 odst. 3 ústavy,

jmenování nebo odvolání soudců se bude nadále provádět pouze v přísném souladu s ustanoveními ústavy a podle procesních pravidel,

na žádné úrovni se neobjeví v jakékoliv formě zásahy armády, policie nebo prozatímní vlády do soudních řízení, což zahrnuje i plné dodržování výsad advokátní profese.

Závazek č. 4

Veškerá trestní řízení o korupci budou vedena řádnými soudními postupy a všechny ostatní orgány případně zřízené pro vyšetřování údajných případů korupce budou jednat v ústavním rámci.

C.   Lidská práva a základní svobody

Závazek č. 1

Prozatímní vláda podnikne veškeré nezbytné kroky, aby se usnadnilo vyšetřování všech údajných porušení lidských práv či zpracování takových případů porušení v souladu s různými řízeními a fóry podle právních předpisů Fidžijské republiky.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda zruší nařízení o výjimečném stavu v květnu 2007 s výhradou ohrožení národní bezpečnosti, veřejného pořádku a bezpečnosti.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda je odhodlána zajistit, aby Fidžijský výbor pro lidská práva vykonával činnost zcela nezávisle a v souladu s ústavou.

Závazek č. 4

Svoboda projevu a svoboda médií v jejich jakékoliv formě jsou plně respektovány, jak je stanoveno ústavou.

D.   Závazky ke kontrole

Závazek č. 1

Prozatímní vláda se zavazuje udržovat pravidelný dialog, aby bylo umožněno ověřit dosažený pokrok, a uděluje orgánům a zástupcům EU a Evropské komise plný přístup k informacím o všech záležitostech, které se týkají lidských práv, obnovení demokracie a právního státu mírovými způsoby na Fidži.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda plně spolupracuje s případnými misemi EU za účelem hodnocení a sledování vývoje.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda zasílá zprávu o pokroku každé tři měsíce počínaje dnem 30. června 2007 ohledně základních prvků dohody o partnerství AKT-EU a všech závazků.

Je třeba poznamenat, že některé otázky lze účinně řešit pouze pragmatickým přístupem, který uznává současnou realitu a zaměřuje se na budoucnost.


Top