Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0001_01

2011/116/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2010 o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

OJ L 52, 25.2.2011, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. prosince 2010

o podpisu protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu

(2011/116/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. dubna 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 805/2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

K dohodě o partnerství byl připojen protokol, jímž se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství (dále jen „předchozí protokol“). Platnost předchozího protokolu skončila dnem 25. února 2010.

(3)

Unie následně sjednala s Federativními státy Mikronésie (dále jen „Mikronésie“) nový protokol k dohodě o partnerství (dále jen „protokol“), kterým se pro plavidla EU stanoví rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Mikronésie ve věcech rybolovu.

(4)

Na základě těchto jednání byl protokol dne 7. května 2010 parafován.

(5)

V souladu s článkem 15 protokolu má být protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu.

(6)

Aby bylo zaručeno rychlé obnovení rybolovné činnosti plavidel EU, je nezbytné, aby se protokol začal uplatňovat co nejdříve s ohledem na skutečnost, že platnost předchozího protokolu již skončila.

(7)

Protokol by měl být podepsán a prozatímně prováděn až do dokončení postupů vedoucích k jeho uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie, s výhradou jeho uzavření.

Článek 3

Protokol je v souladu se svým článkem 15 prováděn prozatímně ode dne podpisu (2) až do dokončení postupů vedoucích k jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. prosince 2010.

Za Radu

předseda

K. PEETERS


(1)  Úř. věst. L 151, 6.6.2006, s. 1.

(2)  Datum podpisu protokolu zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   V souladu s hlavou 24 kodexu FSM a v rámci omezení stanovených opatřeními pro zachování a řízení rybolovných zdrojů (opatření CMM), která přijala Komise pro rybolov v západním a středním Tichomoří (WCPFC), zejména opatření CMM 2008-01, přidělují FSM roční rybolovná práva plavidlům Evropské unie lovícím tuňáky podle článku 6 dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

2.   Na období pěti let ode dne vstupu tohoto protokolu v platnost se rybolovná práva podle článku 5 dohody o partnerství v oblasti rybolovu stanoví takto: roční licence k rybolovu ve VHO FSM se přidělí 6 plavidlům lovícím košelkovými nevody a 12 plavidlům lovícím na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článků 5, 6, 8 a 10 tohoto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – Platební postupy

1.   Finanční příspěvek uvedený v článku 7 dohody o partnerství v oblasti rybolovu je 559 000 EUR ročně na období uvedené v čl. 1 odst. 2.

2.   Tento finanční příspěvek zahrnuje:

a)

částku 520 000 EUR ročně za přístup do VHO FSM, což odpovídá referenčnímu množství 8 000 tun ročně po odečtení 111 800 EUR, a

b)

zvláštní částku 150 800 EUR ročně na podporu a provádění rybářské politiky FSM.

3.   Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou článků 4, 5 a 6 tohoto protokolu a článků 13 a 14 dohody o partnerství v oblasti rybolovu.

4.   Pokud celkové množství úlovků tuňáka plavidly Evropské unie ve VHO FSM přesáhne 8 000 tun ročně, bude celková částka ročního finančního příspěvku zvýšena o 65 EUR za každou tunu úlovků tuňáka navíc. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky finančního příspěvku uvedené v odst. 2 písm. a). V případě, že množství vylovená plavidly Evropské unie překročí množství odpovídající dvojnásobku částky uvedené v odst. 2 písm. a), se strany v co nejkratší době poradí, jak stanovit částku splatnou za množství odlovené nad rámec limitu.

5.   Platba na první rok bude provedena nejpozději do 45 dnů po vstupu tohoto protokolu k dohodě o partnerství v oblasti rybolovu v platnost a na následující roky nejpozději k výročnímu datu podpisu tohoto protokolu.

6.   FSM mají plnou svobodu při nakládání s finančním příspěvkem uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a).

7.   Finanční příspěvek se uhradí na účet vlády FSM v bance Bank of FSM Micronesia v Honolulu na Havaji. Kontaktní údaje:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

ABA Number 1213-02373

Credit to Bank of FSM account number 08-18-5018 (převod na účet č. 08-18-5018 v bance Bank of FSM)

Account Holder: FSM National Government (Majitel účtu: vláda FSM)

8.   Kopie platebních dokladů nebo dokladů o elektronických převodech se zašlou orgánu NORMA FSM (FSM National Oceanic Resource Management Autority – Národní orgán pro řízení mořských zdrojů FSM) jako důkaz o provedení plateb.

Článek 3

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách FSM

1.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost, nejdéle však tři měsíce po tomto datu, se Evropská unie a FSM dohodnou ve smíšeném výboru stanoveném v článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu na víceletém odvětvovém programu a jeho prováděcích pravidlech, zejména pokud jde o:

a)

roční a víceleté pokyny pro použití finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) pro iniciativy, které mají být každoročně provedeny;

b)

roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné dosáhnout zavedení a dlouhodobého prosazování zodpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority, které stanovily FSM ve své vnitrostátní rybářské politice nebo v jiných politikách, které souvisejí s posílením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c)

kritéria a postupy pro hodnocení každoročních výsledků.

2.   Každou změnu navrženou ve víceletém odvětvovém programu musí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

3.   FSM mohou případně na provádění víceletého programu každoročně přidělit k finančnímu příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) dodatečnou částku. Toto přidělení prostředků je třeba oznámit Evropské unii. FSM oznámí toto nové přidělení Evropské komisi nejpozději 45 dní před dnem výročí tohoto protokolu.

4.   Pokud to každoroční hodnocení pokroku dosaženého při provádění víceletého odvětvového programu vyžaduje, může Evropská komise požádat o snížení části finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu ve snaze přizpůsobit těmto výsledkům skutečnou částku prostředků poskytnutých na provádění programu.

Článek 4

Vědecká spolupráce v oblasti zodpovědného rybolovu

1.   Obě strany se zavazují podporovat zodpovědný rybolov ve VHO FSM na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která loví v těchto vodách.

2.   Během období používání tohoto protokolu zajistí Evropská unie a FSM udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve VHO FSM.

3.   Strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v rámci komise WCPFC a všech dalších příslušných organizací na úrovni subregionu a mezinárodních organizací.

4.   V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v oblasti rybolovu, čl. 4 odst. 1 tohoto protokolu a s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která jsou k dispozici, uskutečňují obě strany vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v oblasti rybolovu a případně přijímají opatření ohledně činností plavidel Evropské unie, jež byla povolena tímto protokolem a jimž byla vydána licence v souladu s přílohou, s cílem zajistit udržitelné řízení rybolovných zdrojů ve VHO FSM.

Článek 5

Úprava rybolovných práv po vzájemné dohodě

Rybolovná práva uvedená v článku 1 tohoto protokolu lze po vzájemné dohodě upravit, pokud z doporučení komise WCPFC vyplývá, že touto úpravou bude zajištěno udržitelné řízení zdrojů FSM. V tomto případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a pro rata temporis upraví.

Článek 6

Nová rybolovná práva

1.   Pokud by plavidla Evropské unie měla zájem o rybolovná práva, která nejsou uvedena v článku 1 tohoto protokolu, měla by ho vyjádřit Federativním státům Mikronésie formou vyjádření zájmu či formou žádosti. Žádosti se vyhoví pouze v souladu s právními a správními předpisy FSM a žádost může být předmětem další dohody.

2.   Strany mohou společně provádět průzkumný rybolov ve VHO FSM v souladu s právními a správními předpisy FSM. S výhradou vědeckých hodnocení proto strany provádějí konzultace na žádost jedné z nich a v jednotlivých případech stanoví nové zdroje, podmínky a ostatní příslušné parametry.

3.   Strany po vzájemné dohodě provozují průzkumný rybolov v souladu s právními a správními předpisy FSM. Licence k průzkumnému rybolovu jsou udělovány pro pokusné účely na období, na němž se obě strany společně dohodnou, a od data, na němž se obě strany rovněž společně dohodnou.

4.   Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky průzkumného rybolovu jsou kladné, bude za podmínky zachování ekosystémů a mořských rybolovných zdrojů možné udělit plavidlům Evropské unie po konzultacích mezi oběma stranami nová rybolovná práva.

Článek 7

Podmínky upravující rybolovné činnosti – ustanovení o výlučnosti

1.   Plavidla Evropské unie mohou provádět rybolov ve VHO FSM pouze tehdy, pokud mají platnou licenci k rybolovu, kterou v rámci tohoto protokolu vydal orgán NORMA FSM.

2.   Orgán NORMA FSM může plavidlům Evropské unie udělit licence pro kategorie rybolovu, které platný protokol nestanoví, a také pro průzkumný rybolov. Vydání těchto licencí však podléhá právním a správním předpisům FSM a vzájemné dohodě.

Článek 8

Pozastavení a kontrola platby finančního příspěvku

1.   Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto protokolu je podroben přezkumu nebo je pozastaven, pokud:

a)

neobvyklé okolnosti, s výjimkou přírodních živlů, zabraňují rybolovným činnostem ve VHO FSM nebo

b)

v případě významných změn politických pokynů, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, požádá jedna ze stran o revizi ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení nebo

c)

Evropská unie ve FSM zjistí porušení zásadních a základních prvků lidských práv podle článku 9 dohody z Cotonou.

2.   Evropská unie si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozastavit výplatu zvláštního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu, pokud:

a)

podle hodnocení provedeného ve smíšeném výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s plánem nebo

b)

FSM tento zvláštní příspěvek nevyužijí.

3.   Finanční příspěvek se znovu začne vyplácet poté, co dojde k obnovení původního stavu, který panoval před výskytem výše uvedených okolností, a po konzultaci a dohodě mezi oběma stranami, která stvrdí, že na základě stávající situace bude pravděpodobně obnoven běžný výkon rybolovných činností.

Článek 9

Pozastavení a znovuobnovení licencí k rybolovu

FSM si vyhrazují právo pozastavit licence k rybolovu stanovené v čl. 1 odst. 2 tohoto protokolu, pokud:

a)

se konkrétní plavidlo dopouští vážného přestupku podle správních a právních předpisů FSM nebo

b)

majitel plavidla nedodržel soudní příkaz vydaný v souvislosti v přestupkem, kterého se dopustilo konkrétní plavidlo. Poté, co je soudní příkaz opět dodržován, je licence k rybolovu plavidlu znovu obnovena na zbývající období dané licence.

Článek 10

Pozastavení provádění protokolu

1.   Provádění protokolu se na žádost kterékoliv ze stran pozastaví, pokud:

a)

neobvyklé okolnosti, s výjimkou přírodních živlů, zabraňují rybolovným činnostem ve VHO FSM nebo

b)

Evropská unie neprovede platby podle čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto protokolu z důvodů, na něž se nevztahuje článek 8 tohoto protokolu, nebo

c)

dojde ke sporu mezi stranami ohledně výkladu tohoto protokolu či jeho provádění nebo

d)

pokud se některá ze stran neřídí ustanoveními tohoto protokolu nebo

e)

v případě významných změn politických pokynů, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, požádá jedna ze stran o revizi jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení nebo

f)

kterákoliv ze stran zjistí porušení zásadních a základních prvků lidských práv podle článku 9 dohody z Cotonou.

2.   Provádění protokolu může být pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené mezi stranami neumožnily ukončení tohoto sporu smírem.

3.   Pozastavení provádění protokolu je podřízeno písemnému oznámení dotčené strany o svém úmyslu, a to nejméně tři měsíce před dnem, ke kterému toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení provádění protokolu pokračují strany v konzultacích s cílem dosáhnout smírného urovnání sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v provádění protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo provádění protokolu pozastaveno.

Článek 11

Vnitrostátní právní předpisy

1.   Činnosti rybářských plavidel Evropské unie, která působí ve VHO FSM, se řídí platnými právními předpisy FSM, pokud dohoda a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

2.   FSM oznámí Evropské komisi jakékoliv změny či nové právní předpisy týkající se politiky v oblasti rybolovu alespoň 3 měsíce před vstupem těchto změn či nových právních předpisů v platnost.

Článek 12

Zrušení předchozího protokolu

Tímto protokolem a jeho přílohami se ruší a nahrazuje protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie v oblasti rybolovu ve Federativních státech Mikronésie, který vstoupil v platnost dne 26. února 2007.

Článek 13

Doba platnosti

Tento protokol a jeho přílohy se používají po dobu pěti let, nejsou-li vypovězeny v souladu s článkem 14 tohoto protokolu.

Článek 14

Vypovězení

1.   V případě vypovězení protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest měsíců před datem, kdy toto vypovězení nabude účinku. Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 2 tohoto protokolu na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, je úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 15

Prozatímní provádění

Tento protokol se provádí prozatímně ode dne podpisu.

Článek 16

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PLAVIDEL EVROPSKÉ UNIE VE FSM

KAPITOLA I

ŘÍDÍCÍ OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Vydávání licencí k rybolovu

1.

Licenci k rybolovu ve výlučné hospodářské oblasti Federativních států Mikronésie (VHO FSM) mohou získat pouze oprávněná plavidla.

2.

Aby mohlo plavidlo získat oprávnění, musí jeho majitel a velitel splnit všechny předchozí povinnosti vyplývající z rybolovných činností ve Federativních státech Mikronésie (FSM) podle dohody. Samotné plavidlo musí být řádně zaregistrováno v regionálním rejstříku rybářských plavidel vedeném agenturou FFA a v rejstříku rybářských plavidel vedeném komisí WCPFC.

3.

Všechna plavidla Evropské unie, která žádají o povolení k rybolovu, musí být zastupována zástupcem s bydlištěm ve FSM. V žádosti o licenci k rybolovu musí být uvedeno jméno, adresa a kontaktní čísla tohoto zástupce.

4.

Evropská komise zašle výkonnému řediteli (dále jen „výkonný ředitel“) Národního orgánu pro řízení mořských zdrojů (dále jen „NORMA FSM“) e-mailem na adresu norma@mail.fm žádost pro každé plavidlo, které si přeje provozovat rybolov podle dohody, a to nejméně 30 dní před začátkem požadované doby platnosti. Delegaci Evropské unie odpovědné za FSM (dále jen „delegace“) zašle kopii.

5.

Žádosti se zasílají výkonnému řediteli na příslušných formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v dodatku 1a, pokud jde o první žádost o licenci k rybolovu, a dodatku 1b, pokud jde o obnovení licence.

6.

Orgán NORMA FSM přijme všechna nezbytná opatření, aby údaje získané v rámci žádosti o licenci k rybolovu byly zpracovány důvěrně. Tyto údaje se použijí výhradně pro provádění dohody.

7.

Ke každé žádosti o licenci k rybolovu se přikládají tyto doklady:

a)

platba nebo doklad o zaplacení poplatku na dobu platnosti licence k rybolovu;

b)

kopie osvědčení o prostornosti ověřená členským státem vlajky a udávající prostornost plavidla vyjádřenou v GRT nebo GT;

c)

aktuální a ověřená barevná fotografie o rozměrech nejméně 15 cm × 10 cm, která ukazuje boční pohled na plavidlo v jeho současném stavu;

d)

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení platných pro typ dotyčného plavidla na základě tohoto protokolu;

e)

osvědčení o řádné registraci v regionálním rejstříku plavidel vedeném agenturou FFA a v rejstříku rybářských plavidel vedeném komisí WCPFC;

f)

kopie osvědčení o pojištění v anglickém jazyce, které je platné po celou dobu trvání licence k rybolovu;

g)

poplatek za podání žádosti nebo doklad o zaplacení 460 EUR za plavidlo;

h)

poplatek za pozorovatele ve výši 1 500 EUR na plavidlo.

8.

Veškeré poplatky se platí na účet vlády FSM v bance Bank of FSM Micronesia v Honolulu na Havaji, viz níže:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

ABA Number 1213-02373

Credit to Bank of FSM account number 08-18-5018 (převod na účet č. 08-18-5018 v bance Bank of FSM)

Account Holder: FSM National Government (Majitel účtu: vláda FSM)

9.

Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků, nákladů na služby a poplatků za překládku.

10.

Licence k rybolovu se pro všechna plavidla vydávají jak elektronicky, tak v tištěné podobě a zasílají se majitelům plavidel. Evropské komisi a delegaci se zašle elektronická kopie, a to do 30 pracovních dnů od data, kdy výkonný ředitel přijme všechny dokumenty uvedené v kapitole I oddílu 1 odstavci 7 této přílohy. Elektronickou kopii je i přesto třeba nahradit licencí v tištěné podobě, a to ihned po obdržení tištěné licence.

11.

Každá licence k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná.

12.

Na žádost Evropské unie a v případě prokázané vyšší moci však licence plavidla může být nahrazena novou licencí pro jiné plavidlo, které má podobné vlastnosti jako nahrazené plavidlo, po zbývající období platnosti licence k rybolovu, aniž by byl splatný nový licenční poplatek. Ve snaze stanovit, zda bude Evropská unie platit nějaké dodatečné platby v souladu s čl. 2 odst. 4 protokolu, se při zohlednění množství úlovků plavidel Evropské unie bere v úvahu celkové množství úlovků obou příslušných plavidel.

13.

Majitel plavidla, které má být nahrazeno, vrátí licenci k rybolovu, která má být zrušena, prostřednictvím delegace výkonnému řediteli.

14.

Nová licence k rybolovu je platná ode dne vydání výkonným ředitelem, a to po zbývající období platnosti původní licence k rybolovu. Delegaci se oznámí vydání nové licence k rybolovu.

15.

Licence k rybolovu se musí stále nacházet na palubě a musí být viditelně vyvěšena v kormidelně, aniž by byla dotčena kapitola V oddíl 3 odst. 1 této přílohy. Během přiměřeného časového období po vydání licence k rybolovu, které nepřesahuje 45 dní, a než plavidlo obdrží originál licence k rybolovu, je dokument zaslaný elektronicky či jiný dokument schválený výkonným ředitelem platným dokumentem a dostačujícím důkazem pro účely dohledu, sledování a prosazování této dohody. Dokument zaslaný elektronicky je i přesto třeba nahradit licencí v tištěné podobě, a to ihned po jejím obdržení.

16.

Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému licencí k rybolovu, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše uvedených informací a dokumentů. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení licence k rybolovu v tištěné podobě rovnocenným elektronickým dokladem, jako například seznamem plavidel oprávněných k rybolovu ve VHO FSM, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto oddílu.

ODDÍL 2

Podmínky oprávnění k rybolovu – poplatky a zálohy

1.

Licence k rybolovu jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné. Obnovení licencí k rybolovu je podmíněno množstvím dostupných rybolovných práv stanovených v protokolu.

2.

Poplatek se stanoví na 35 EUR za tunu ryb ulovených ve VHO FSM.

3.

Licence jsou vydány poté, co jsou na účet uvedený v kapitole I oddílu I odst. 8 této přílohy zaplaceny tyto paušální částky:

a)

15 000 EUR za plavidlo lovící tuňáky košelkovými nevody, což odpovídá poplatkům za 428 tun tuňáků a příbuzných druhů ryb ulovených za rok. Pro první rok provádění tohoto protokolu platí předběžná platba, kterou již majitelé plavidel Evropské unie zaplatili v předchozím protokolu, a

b)

4 200 EUR za plavidlo lovící tuňáky při hladině na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům za 120 tun tuňáků a příbuzných druhů ryb ulovených za rok.

4.

Konečné vyúčtování poplatků za rybolovné období sestaví Evropská komise nejpozději do 30. června každého roku pro množství úlovků za předcházející rok a na základě prohlášení o úlovcích, které vypracuje každý majitel plavidla. Údaje potvrdí vědecké instituce Evropské unie odpovědné za ověřování údajů o úlovcích (Institut de Recherche pour le Développement, IRD – Výzkumný ústav pro rozvoj, Instituto Español de Oceanografía, IEO – Španělský oceánografický institut nebo Instituto de Investigaçao Maritima, IPIMAR – Portugalský institut pro mořský rybolov).

5.

Toto vyúčtování poplatků sestavené Evropskou komisí se zároveň předá výkonnému řediteli, který ho ověří a schválí.

Orgán NORMA FSM může vznést k vyúčtování námitky do 30 dní od fakturace vyúčtování a v případě nesouhlasu může požádat o svolání smíšeného výboru.

Nejsou-li do 30 dnů po fakturaci vyúčtování vzneseny žádné námitky, považuje se vyúčtování za schválené orgánem NORMA FSM.

6.

Závěrečné vyúčtování se zároveň neprodleně oznámí výkonnému řediteli, delegaci a majitelům plavidel, a to prostřednictvím jejich vnitrostátní správy.

7.

Majitelé plavidel zaplatí Federativním státům Mikronésie všechny dodatečné platby na účet uvedený v kapitole I oddílu 1 odst. 8 této přílohy, a to nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů po oznámení o potvrzení konečného vyúčtování.

8.

Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v odstavci 3 tohoto oddílu, zůstatek se majiteli plavidla nevrací.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI A ČINNOSTI

ODDÍL 1

Rybolovné oblasti

1.

Plavidlům uvedeným v článku 1 protokolu se povoluje zapojit se do rybolovných činností ve VHO FSM, s výjimkou teritoriálních vod a pobřeží vyznačených v těchto mapách: DMAHTC NO 81019 (2. vyd., březen 1945; přepracováno 7.17.1972, opraveno NM 3/78 ze dne 21. června 1978), DMAHTC NO. 81023 (3. vyd., 7.8.1976) a DMAHATC NO. 81002 (4. vyd., 26.1.1980, opraveno NM 4/48). Výkonný ředitel sdělí Evropské komisi jakoukoli změnu týkající se uvedených uzavřených oblastí nejméně dva měsíce před jejím uplatněním.

2.

Rybolov není v žádném případě povolen v okruhu 2 námořních mil kolem ukotvených zařízení na shromažďování ryb, která patří vládě FSM nebo jakékoli jiné osobě či subjektu a jejichž poloha se udává prostřednictvím zeměpisných souřadnic, a v okruhu 1 námořní míle od všech podmořských útesů vyznačených na mapách podle odstavce 1.

ODDÍL 2

Rybolovné činnosti

1.

Pro plavidla lovící košelkovými nevody a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru je povolen pouze lov tuňáků a příbuzných druhů ryb. Jakékoli vedlejší úlovky druhů jiných než tuňák je třeba nahlásit orgánu NORMA FSM.

2.

Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie se provádějí v souladu s požadavky opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů komise WCPFC, včetně opatření CMM-2008-01.

3.

Ve VHO FSM není povolen rybolov při dně nebo lov korálů.

4.

Plavidla Evropské unie jsou povinna uložit veškeré lovné zařízení na plavidlo, pokud se nacházejí ve vnitřních vodách jednotlivých států, teritoriálním moři nebo v okruhu 1 míle od podmořských útesů.

5.

Plavidla Evropské unie provádějí veškeré rybolovné činnosti takovým způsobem, který nenarušuje tradiční a místní rybolov, a pustí všechny želvy, mořské savce, mořské ptáky a útesové ryby tak, aby tomuto různorodému úlovku dali co největší šanci na přežití.

6.

Plavidla Evropské unie, jejich velitelé a provozovatelé provádějí veškeré rybolovné činnosti tak, aby nenarušovali rybolov ostatních rybářských plavidel a nezasahovali do jejich lovného zařízení.

KAPITOLA III

MONITOROVÁNÍ

ODDÍL 1

Režim zaznamenávání úlovků

1.

Velitelé plavidel zaznamenávají ve svých lodních denících informace uvedené v dodatcích 2a a 2b. Zasílání údajů o úlovcích / údajů z lodních deníků v elektronické formě by mělo platit pro plavidla o délce větší než 24 metrů od 1. ledna 2010 a pro plavidla o délce větší než 12 metrů postupně od roku 2012. Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému údajů o úlovcích, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše popsaných informací. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení lodních deníků v tištěné podobě deníky v podobě elektronické.

2.

Pokud některý den plavidlo neprovedlo žádný výlov nebo pokud je výlov proveden a není ulovena žádná ryba, musí velitel plavidla uvést tuto informaci do formuláře pro denní hlášení o úlovcích v lodním deníku. Ve dnech, kdy plavidlo neprovádí rybolovné činnosti, musí velitel do půlnoci místního času příslušného dne zapsat do lodního deníku, že nebyly prováděny rybolovné činnosti.

3.

Doba a datum vplutí do VHO FSM a odplutí z VHO FSM se zaznamenává do lodního deníku ihned po vplutí do VHO FSM či po odplutí z VHO FSM.

4.

V případě vedlejších úlovků druhů jiných než tuňák uvedou plavidla Evropské unie ulovené druhy ryb a velikost (hmotnost) a množství (počet) každého druhu, jak je upřesněno v lodním deníku, a to jak úlovky ponechané na palubě plavidla, tak úlovky vrácené do moře.

5.

Lodní deník se čitelně vyplňuje každý den a podepisuje ho velitel plavidla.

ODDÍL 2

Režim hlášení o úlovcích

1.

Pro účely této přílohy se trvání rybolovného výjezdu plavidla Evropské unie určuje takto:

a)

buď jako doba mezi vstupem do VHO FSM a jejím opuštěním;

b)

nebo jako doba mezi vstupem do VHO FSM a překládkou;

c)

nebo jako doba mezi vstupem do VHO FSM a vykládkou v přístavu FSM.

2.

Všechna plavidla Evropské unie oprávněná lovit ve VHO FSM v rámci dohody sdělí své úlovky ve VHO FSM výkonnému řediteli takto:

a)

prostřednictvím střediska sledování lovišť členských států vlajky se všechny podepsané formuláře lodního deníku zašlou v elektronické podobě středisku sledování lovišť FSM a Evropské komisi, a to ve lhůtě 5 dnů po každé vykládce či překládce;

b)

velitel plavidla zašle výkonnému řediteli a Evropské komisi týdenní zprávu o úlovku s informacemi uvedenými v dodatku 3 části 3. Hlášení o týdenní poloze a úlovcích se uchovávají na palubě až do konce vykládky či překládky.

3.

Vplutí do oblasti a odplutí z oblasti:

a)

Plavidla Evropské unie oznámí výkonnému řediteli nejméně 24 hodin předem svůj záměr vplout do VHO FSM nebo ho bezprostředně po odplutí z VHO FSM informují o této skutečnosti. Jakmile plavidlo vpluje do VHO FSM, informuje o tom výkonného ředitele faxem nebo e-mailem v souladu se vzorovým formulářem podle dodatku 3 nebo rádiem.

b)

Při oznámení o odplutí sdělí plavidla rovněž svou polohu, objem a druhy úlovků na palubě v souladu se vzorovým formulářem podle dodatku 3. Tato sdělení se pokud možno provádějí faxem a v případě plavidel, která nejsou faxem vybavena, e-mailem nebo rádiem.

4.

Plavidlo, které je přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo výkonného ředitele, se považuje za plavidlo bez licence k rybolovu.

5.

Při vydání licence k rybolovu se plavidlům rovněž sdělí číslo faxu, telefonu a e-mailová adresa orgánu NORMA FSM.

6.

Každé plavidlo Evropské unie dá lodní deník a hlášení o úlovcích neprodleně k dispozici pro účely kontroly, kterou provádějí úřední kontroloři nebo jiné osoby a subjekty schválené orgánem NORMA FSM.

ODDÍL 3

Systém sledování plavidel

1.

Každé plavidlo Evropské unie musí být v souladu se systémem sledování plavidel zavedeným agenturou FFA (FFA VMS), který se v současné době používá ve VHO FSM při působení v této oblasti. Každé plavidlo Evropské unie má na palubě nainstalovánu mobilní přenosovou jednotku (MTU), která je schválena agenturou FFA a je udržována v dobrém stavu a plně provozuschopná. Plavidlo a provozovatel se dohodli, že nebudou manipulovat s MTU nebo ji nebudou odstraňovat z plavidla po jejím nainstalování, s výjimkou případů nezbytné údržby a opravy. Provozovatel a každé plavidlo odpovídají za nákup, údržbu a provozní náklady MTU a při jejím využívání spolupracují s orgánem NORMA FSM.

2.

Výše uvedený odstavec 1 nebrání stranám zohlednit alternativní možnosti VMS kompatibilní s VMS WCPFC.

ODDÍL 4

Vykládka

1.

Plavidla Evropské unie, která si přejí provést vykládku úlovků v přístavech FSM, ji provedou ve stanovených přístavech FSM. Seznam těchto určených přístavů je uveden v dodatku 4.

2.

V souladu se vzorovým formulářem uvedeným v dodatku 3 části 4 musejí majitelé těchto plavidel oznámit výkonnému řediteli a středisku sledování lovišť členského státu vlajky nejméně 48 hodin předem následující informace. Pokud k vykládce dojde v přístavu mimo VHO FSM, podá se oznámení za stejných podmínek uvedených výše přístavu státu, kde k vykládce došlo, a středisku sledování lovišť členského státu vlajky.

3.

Kapitán rybářského plavidla Evropské unie, které provádí vykládku v přístavu FSM, umožní a usnadní kontrolorům FSM kontrolu těchto činností. Po ukončení kontroly je kapitánovi plavidla vystaveno osvědčení.

4.

Plavidla Evropské unie nevypouštějí ryby nebo vedlejší úlovky do přístavu a nerozdávají ryby nebo vedlejší úlovky osobám nebo subjektům bez předchozího písemného schválení příslušného orgánu dotčeného státu FSM a předběžného písemného schválení orgánu NORMA FSM.

ODDÍL 5

Překládka

1.

Plavidla Evropské unie, která si přejí provést překládku úlovků ve vodách FSM, ji provedou ve stanovených přístavech FSM. Seznam těchto určených přístavů je uveden v dodatku 4.

2.

Majitelé těchto plavidel musí výkonnému řediteli oznámit nejméně 48 hodin předem tyto informace.

3.

Překládka se považuje za konec výjezdu. Plavidla tedy musí výkonnému řediteli předat hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl pokračovat v rybolovu nebo opustit VHO FSM.

4.

Plavidla Evropské unie provádějící rybolov ve VHO FSM za žádných okolností nepřekládají své úlovky na moři.

5.

Všechny překládky úlovků, o kterých se výše uvedené body nezmiňují, jsou ve VHO FSM zakázány. Na každou osobu, která jedná v rozporu s těmito ustanoveními, se vztahují sankce podle právních a správních předpisů FSM.

6.

Kapitán rybářského plavidla Evropské unie, které provádí překládku v přístavu FSM, umožní a usnadní kontrolorům FSM kontrolu těchto činností. Po ukončení kontroly je kapitánovi plavidla vystaveno osvědčení.

7.

Plavidla Evropské unie nevypouštějí ryby nebo vedlejší úlovky do přístavu a nerozdávají ryby nebo vedlejší úlovky osobám nebo subjektům bez předchozího písemného schválení příslušného orgánu dotčeného státu FSM a předběžného písemného schválení orgánu NORMA FSM.

KAPITOLA IV

POZOROVATELÉ

1.

V okamžiku podání žádosti o licenci k rybolovu zaplatí každé dotyčné plavidlo Evropské unie poplatek za pozorovatele podle kapitoly I oddílu 1 bodu 7 písm. h) na účet uvedený v kapitole I oddílu 1 odst. 8 této přílohy, který je určen výhradně na program pozorování.

2.

Plavidla Evropské unie, která jsou oprávněna provádět rybolov ve VHO FSM podle dohody, přijmou na palubu pozorovatele, a to za níže uvedených podmínek.

A.

Pro plavidla lovící košelkovými nevody:

Při působení ve VHO FSM mají plavidla Evropské unie lovící košelkovými nevody na palubě po celou dobu pozorovatele jmenovaného buď v rámci programu FSM pro pozorování rybolovu, nebo regionálního pozorovatelského programu WCPFC (WCPFC ROP).

B.

Pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru:

a)

Výkonný ředitel každoročně stanoví rozsah programu pozorování na palubě podle počtu plavidel, která jsou oprávněna provádět rybolov ve VHO FSM, a podle stavu zdrojů, na které se uvedená plavidla zaměřují. Na základě počtu nebo procentuálního podílu plavidel určí, která plavidla jsou povinna přijmout pozorovatele na palubu.

b)

Výkonný ředitel sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele a také seznam jmenovaných pozorovatelů. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce.

c)

Výkonný ředitel informuje dotčené majitele plavidel nebo jejich zástupce o svém záměru nalodit stanoveného pozorovatele na palubu plavidla v okamžiku vydání licence k rybolovu nebo nejpozději patnáct (15) dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele, jehož jméno jim oznámí co nejdříve.

d)

Výkonný ředitel stanoví dobu přítomnosti pozorovatele na palubě, avšak obecně by tato doba neměla přesáhnout dobu nezbytně nutnou ke splnění úkolu pozorovatele. Výkonný ředitel o tom informuje majitele plavidla nebo jeho zástupce při oznámení jména pozorovatele jmenovaného k nalodění na příslušné plavidlo.

3.

S výhradou ustanovení odstavce 2A této kapitoly oznámí dotčení majitelé plavidel, ve kterých přístavech FSM a ve který den hodlají vzít na palubu pozorovatele, a to 10 dnů před datem, kdy hodlají vzít na počátku výjezdu na palubu pozorovatele.

4.

Pokud je pozorovatel naloděn v zahraničím přístavu, náklady na přepravu hradí majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě pozorovatele z FSM, opustí VHO FSM, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího návratu pozorovatele do FSM.

5.

Pokud není pozorovatel přítomen v danou dobu na dohodnutém místě a nedostaví-li se tam ani šest hodin poté, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

6.

S pozorovateli se na palubě jedná jako s lodními důstojníky. Plní tyto úkoly:

a)

sledují rybolovné činnosti plavidel;

b)

ověřují polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

c)

odebírají biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

d)

pořizují záznamy o používaných rybolovných zařízeních;

e)

ověřují údaje o úlovcích ve VHO FSM zaznamenané v lodním deníku;

f)

ověřují procentuální podíl vedlejších úlovků a provádí odhad objemu prodejných ryb, korýšů a hlavonožců a mořských savců vrácených do moře;

g)

jednou týdně hlásí rádiem údaje o rybolovu, včetně množství hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

7.

Kapitáni a velitelé umožní oprávněným pozorovatelům, aby se nalodili na plavidla oprávněná provádět rybolov ve VHO FSM, a přijmou veškerá opatření, aby pozorovatelům zajistili fyzickou bezpečnost a pohodlí při plnění jejich úkolů:

a)

kapitán nebo velitel umožní oprávněnému pozorovateli, aby se pro vědecké, kontrolní a jiné účely nalodil na plavidlo, a pomáhají mu při plnění úkolů;

b)

kapitán nebo velitel umožní pozorovateli, aby měl neomezený přístup k zařízení a vybavení na palubě plavidla, které může oprávněný pozorovatel stanovit za nezbytné pro plnění svých úkolů;

c)

pozorovatelé mají přístup na můstek, k rybám na palubě a do prostor, které lze používat pro uchovávání, vážení a skladování ryb;

d)

pozorovatelé mohou odebírat přiměřené množství vzorků a mají neomezený přístup k záznamům plavidla, včetně jeho palubního deníku a hlášení o úlovcích, jakož i k dokumentaci pro účely kontroly a kopírování, a

e)

pozorovatelé mohou shromažďovat další informace o rybolovu ve VHO FSM.

8.

Při pobytu na palubě pozorovatelé:

a)

podniknou příslušné kroky, aby zajistili, že jejich přítomností na plavidle nebude nenarušen jeho běžný provoz, a

b)

zacházejí s předměty a vybavením na palubě opatrně a respektují důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

9.

Na konci období pozorování a po závěrečné poradě je sepsána a podepsána zpráva o činnosti za přítomnosti velitele, jenž může do zprávy doplnit poznámky, které považuje za důležité, a připojí i svůj podpis. Kopie zprávy se předají veliteli plavidla při vylodění pozorovatele, jakož i na delegaci.

10.

Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci.

11.

Během působení plavidla ve VHO FSM hradí mzdu a příspěvky na sociální pojištění pozorovatele orgán NORMA FSM.

KAPITOLA V

KONTROLA A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

ODDÍL 1

Identifikace plavidla

1.

Pro účely bezpečnosti rybolovu a bezpečnosti na moři se každé plavidlo označí a identifikuje v souladu se schválenou standardní identifikací Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) pro označování a identifikaci rybářských plavidel.

2.

Písmeno nebo písmena přístavu nebo okresu, ve kterém je plavidlo zapsáno, a evidenční číslo nebo čísla jsou vyznačena na obou stranách přídě, pokud možno co nejvýše nad vodou tak, aby byla jasně viditelná z moře a ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena. Název plavidla a přístav jeho registrace je rovněž vyznačen na přídi a zádi plavidla.

3.

FSM a Evropská unie mohou v případě potřeby požadovat, aby na střeše kormidelny byla vyznačena mezinárodní rádiová volací značka (IRCS), číslo Mezinárodní námořní organizace (IMO) nebo vnější registrační písmena a čísla, a to tak, aby byla jasně viditelná ze vzduchu v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;

a)

kontrastní barvy jsou bílá a černá a

b)

vnější registrační písmena a čísla jsou na trupu plavidla vyznačená či zobrazená tak, aby nebylo možné je odstranit, smazat, změnit, učinit je nečitelnými, zakrýt či skrýt.

4.

Každé plavidlo, které nezveřejní svůj název a rádiovou volací značku nebo signální znaky předepsaným způsobem, může být z důvodů dalšího vyšetřování eskortováno do přístavu FSM.

5.

Provozovatel plavidla zajistí stálé sledování mezinárodní tísňové a volací frekvence (2 182) kHz (HF) a/nebo mezinárodní bezpečnostní a volací frekvence (156,8) Mhz (kanál 16, VHF-FM) ve snaze usnadnit komunikaci s orgány vlády FSM zodpovědnými za řízení rybolovu, dohled a prosazování předpisů.

6.

Provozovatel plavidla zajistí, aby se na palubě vždy nacházela aktuální kopie Mezinárodního signálního kódu (INTERCO).

ODDÍL 2

Komunikace s hlídkovými plavidly Federativních států Mikronésie

1.

Komunikace mezi plavidly s licencí a vládními hlídkovými plavidly probíhá následujícím způsobem za použití mezinárodních signálních kódů:

Mezinárodní signální kód – význam:

L

Okamžitě zastavit

SQ3

Zastavte nebo zpomalte, chci se nalodit na vaše plavidlo

QN

Přistavte vaše plavidlo na pravý bok našeho plavidla

QN1

Přistavte vaše plavidlo na levý bok našeho plavidla

TD2

Jste rybářské plavidlo?

C

Ano

N

Ne

QR

Nemůžeme přistavit naše plavidlo k vašemu plavidlu

QP

Přistavíme naše plavidlo k vašemu plavidlu

2.

FSM poskytnou Evropské komisi seznam všech hlídkových plavidel, která se používají pro účely kontroly rybolovu. Tento seznam obsahuje všechny podrobnosti týkající se těchto plavidel, konkrétně: název, vlajku, typ, fotografii, vnější identifikační značky, IRCS a komunikační schopnosti.

3.

Hlídkové plavidlo je jasně označeno tak, aby mohlo být rozpoznáno jako plavidlo pro vládní účely / ve vládních službách.

ODDÍL 3

Seznam plavidel

Evropská komise uchovává aktualizovaný seznam plavidel, kterým byla v souladu s tímto protokolem vydána licence k rybolovu. Tento seznam je ihned po vypracování a následně po každé aktualizaci zaslán orgánům FSM pověřeným kontrolou rybolovu.

ODDÍL 4

Platné právní předpisy

Plavidlo a jeho provozovatelé bez výhrad dodržují tuto přílohu a právní a správní předpisy FSM a jeho států. Rovněž dodržují mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody o řízení rybolovu, jichž jsou FSM a Evropská unie smluvními stranami. Nedodržení této přílohy a právních a správních předpisů FSM a jejich států může vyústit ve velké pokuty a další občanské a trestní sankce.

ODDÍL 5

Kontrolní postupy

1.

Kapitáni nebo velitelé plavidel Evropské unie, která provádějí rybolovné činnosti ve VHO FSM, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem kontrolním úředníkům FSM pověřeným přezkoumáním a kontrolou rybolovných činností, a to kdykoli ve VHO FSM nebo teritoriálních vodách či vnitřních vodách každého státu FSM.

2.

Za účelem větší bezpečnosti inspekčních postupů by se před naloděním mělo plavidlu zaslat oznámení, včetně identifikace inspekčního můstku a totožnosti inspektorů.

3.

Kontrolní úředníci mají neomezený přístup k záznamům plavidla, včetně lodního deníku, hlášení o úlovcích, dokumentace a elektronických zařízením používaných k zaznamenávání a uchovávání údajů. Kapitán nebo velitel plavidla rovněž oprávněným úředníkům umožní, aby povolení vydaná orgánem NORMA FSM nebo jinou dokumentaci požadovanou podle této dohody doplnili svými poznámkami.

4.

Kapitán nebo velitel se ihned podřídí všem přiměřeným pokynům, které jim dají oprávnění úředníci, a usnadní jak bezpečné nalodění, tak i kontrolu plavidla, zařízení, vybavení, záznamů, ryb a rybích produktů.

5.

Kapitán plavidla, velitel nebo posádka zabrání napadení, zabraňování, odporování, zdržování, odmítnutí nalodění, zastrašování nebo zasahování do činnosti oprávněného úředníka.

6.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

7.

Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, FSM si vyhrazují právo pozastavit dotyčnému plavidlu licenci k rybolovu do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uvalit sankci, kterou stanoví právní a správní předpisy FSM. O tomto postupu se uvědomí Evropská komise.

8.

Po skončení inspekce je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

9.

FSM zajistí, aby zaměstnanci, kteří se přímo podílí na kontrole rybářských plavidel, na něž se vztahuje tato dohoda, měli potřebné znalosti k provádění kontroly rybolovu a aby byli s dotčeným rybolovem obeznámeni. Během kontroly na palubě rybářských plavidel, na něž se vztahuje tato dohoda, zajistí inspektoři rybolovu FSM, aby se s posádkou, plavidlem a jeho nákladem zacházelo způsobem, při kterém jsou plně dodržována mezinárodní ustanovení uvedená v naloďovacích a kontrolních postupech komise WCPFC.

ODDÍL 6

Zadržení

1.   Zadržení rybářských plavidel

a)

Výkonný ředitel informuje do 24 hodin delegaci o každém zadržení a sankcích uvalených na plavidlo Evropské unie ve VHO FSM.

b)

Delegace zároveň obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k tomuto zadržení.

2.   Protokol o zadržení

a)

Poté, co kontrolující úředník sepíše protokol, podepíše ho i velitel plavidla.

b)

Podpisem nejsou dotčena práva velitele a způsob obhajoby, které může velitel vůči údajnému protiprávnímu jednání uplatnit.

c)

Velitel dovede plavidlo do přístavu, který stanoví kontrolující úředník. V případě méně závažného protiprávního jednání může výkonný ředitel povolit kontrolovanému plavidlu, aby i nadále provádělo rybolovné činnosti.

3.   Konzultační schůzka v případě zadržení plavidla

a)

Dříve, než se přijmou opatření týkající se velitele či posádky plavidla nebo se provedou jakékoli činnosti týkající se nákladu a zařízení plavidla, s výjimkou opatření sloužících k zajištění důkazu o domnělém protiprávním jednání, se do jednoho pracovního dne od obdržení výše uvedených informací a za případné účasti zástupce dotčeného členského státu vlajky koná konzultační schůzka delegace a výkonného ředitele.

b)

Na tomto setkání si strany vzájemně vymění všechny relevantní dokumenty nebo informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku této schůzky a o všech opatřeních, která mohou vyplývat ze zadržení plavidla.

4.   Smírné řešení případů zadržení plavidla

a)

Před zahájením soudního řízení se domnělé protiprávní jednání zkusí vyřešit smírným urovnáním. Toto řízení se ukončí nejpozději čtyři (4) pracovní dny po zadržení plavidla.

b)

V případě smírného urovnání se v souladu s právními a správními předpisy FSM stanoví výše pokuty.

c)

V případě, kdy záležitost nelze vyřešit smírným urovnáním a je nezbytné ji řešit před příslušným soudním orgánem, složí majitel plavidla na účet uvedený v kapitole I oddílu 1 odst. 8 této přílohy bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a náhrad, které se vztahují na subjekty zodpovědné za protiprávní jednání.

d)

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená jistina, uvolní zbývající částku soudní orgán zodpovědný za soudní řízení.

e)

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

(1)

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného urovnání, nebo

(2)

jakmile je složena bankovní záruka stanovená v odst. 4 písm. c) a přijme ji příslušný soudní orgán v očekávání ukončení soudního řízení.

KAPITOLA VI

ODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

1.

Plavidla Evropské unie uznávají, že je třeba chránit citlivé mořské životní prostředí lagun a korálových ostrovů FSM, a zavazují se, že nebudou vypouštět žádné látky, které by mohly poškodit nebo zničit kvalitu mořských zdrojů.

2.

Pokud při rybářském výjezdu ve VHO FSM dochází k doplňování paliva či převozu jakéhokoliv produktu zahrnutého do Mezinárodního předpisu Spojených národů o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG), oznámí plavidla Evropské unie tuto činnost v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v dodatku 3 části 5.

KAPITOLA VII

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.

Každé plavidlo Evropské unie provádějící rybolov podle této dohody najme nejméně jednoho (1) námořníka FSM jako člena posádky.

2.

Majitelé plavidel si svobodně vyberou námořníky, které najmou na svá plavidla, z námořníků uvedených na seznamu, který jim poskytne výkonný ředitel.

3.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí výkonnému řediteli jména námořníků FSM, kteří byli najati na dotčené plavidlo, přičemž uvede i funkci, která byla dotčeným námořníkům přidělena v rámci posádky.

4.

Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na plavidla Evropského společenství. To se týká zejména svobody sdružování a faktického uznání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

5.

Pracovní smlouvy námořníků FSM, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci po konzultaci s výkonným ředitelem. Tyto smlouvy zaručí námořníkům výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, úrazového a zdravotního pojištění.

6.

Plat námořníků FSM zajišťují majitelé plavidel. Plat musí být stanoven před vydáním licencí, a to po vzájemné dohodě mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a výkonným ředitelem. Platové podmínky námořníků FSM však nesmí být horší než platové podmínky posádek FSM, a v žádném případě horší než stanoví normy MOP.

7.

Každý námořník najatý plavidly Evropské unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník k datu a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je vlastník plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

KAPITOLA VIII

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1.

Provozovatel zajistí, aby byla plavidla schopna plavby a pro každého pasažéra a člena posádky měla vhodné vybavení na záchranu života a na přežití.

2.

Na ochranu FSM, jejich států, občanů a rezidentů provozovatel zajistí, aby jeho plavilo mělo ve VHO FSM, včetně lagun a korálových útesů, teritoriálního moře a podmořských útesů, vhodné a úplné pojištění uzavřené u mezinárodně uznávaného pojistitele, které je přijatelné i pro orgán NORMA FSM, prokazatelné osvědčením o pojištění uvedeným v kapitole 1 oddílu 1 odst. 7 písm. f) této přílohy.

3.

Pokud je plavidlo Společenství účastníkem námořní nehody nebo nehody ve VHO FSM (včetně vnitřních vod a teritoriálního moře), jejímž výsledkem jsou jakékoli škody na životním prostředí, na vlastnictví nebo osobě, plavidlo a provozovatel to ihned oznámí orgánu NORMA FSM a Ministerstvu pro dopravu, komunikace a infrastrukturu FSM.

Dodatky

1.

Formuláře žádosti o licenci k rybolovu

a)

Žádost o povolení rybolovu a registrace

b)

Žádost o obnovení povolení

2.

Formuláře hlášení o úlovcích

a)

Lodní deník plavidla lovícího košelkovými nevody

b)

Lodní deník plavidla lovícího na dlouhou lovnou šňůru

3.

Údaje týkající se hlášení

4.

Seznam určených přístavu ve FSM

Dodatek 1a

Image

Image

Image

Image

Dodatek 1b

Image

Image

Dodatek 2a

Image

Image

Dodatek 2b

Image

Image

Dodatek 3

Image

Image

Image

Image

Dodatek 4

URČENÉ PŘÍSTAVY

1.

Tomil Harbor ve státu Yap

2.

Weno Anchorage ve státu Chuuk

3.

Mesenieng Harbour ve státu Pohnpei

4.

Okat Harbour ve státu Kosrae


Top