EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42010X1113(01)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

OJ L 297, 13.11.2010, p. 1–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

13.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


Pouze původní texty EHK/OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost je třeba ověřit v nejnovější verzi dokumentu EHK/OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 37 – Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Zahrnující veškerá platná znění až po:

doplněk 34 k sérii změn 03 – datum vstupu v platnost: 19. srpna 2010

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Správní ustanovení

2.1.

Definice

2.2.

Žádost o schválení

2.3.

Nápisy

2.4.

Schválení

3.

Technické požadavky

3.1.

Definice

3.2.

Všeobecné specifikace

3.3.

Výroba

3.4.

Zkoušky

3.5.

Poloha a rozměry vlákna

3.6.

Barva

3.7.

Ultrafialové záření

3.8.

Připomínka k selektivně žluté barvě

3.9.

Kontrola optické kvality

3.10.

Etalonové žárovky

4.

Shodnost výroby

5.

Postihy za neshodnost výroby

6.

Definitivní ukončení výroby

7.

Názvy a adresy technických zkušeben provádějících schvalovací zkoušky a názvy a adresy správních orgánů

8.

Přechodná ustanovení

PŘÍLOHY

Příloha 1

Listy údajů o žárovkách

Příloha 2

Sdělení o udělení, rozšíření, zamítnutí nebo odnětí schválení typu žárovky nebo o definitivním ukončení výroby typu žárovky podle předpisu č. 37

Příloha 3

Příklad uspořádání značky schválení typu

Příloha 4

Světelný střed a tvary vláken žárovek

Příloha 5

Ověřování barvy žárovek

Příloha 6

Minimální požadavky na postupy kontroly kvality výrobcem

Příloha 7

Výběr vzorků a úrovně shody pro záznamy o zkouškách výrobce

Příloha 8

Minimální požadavky na namátkové kontroly prováděné příslušným správním orgánem

Příloha 9

Potvrzení shody namátkovou kontrolou

Příloha 10

Překlad výrazů uvedených ve výkresech v příloze 1

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na žárovky uvedené v příloze 1, určené k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

2.   SPRÁVNÍ USTANOVENÍ

2.1.   Definice

2.1.1.   „Kategorie“

Pojem „kategorie“ se v tomto předpisu používá k označení rozdílných základních konstrukcí normalizovaných žárovek. Každá kategorie má určité označení, například: „H4“, „P21W“, „T4W“, „PY21W“ či „RR10W“.

2.1.2.   „Typ“

Žárovky různých (1)„typů“ jsou žárovky téže kategorie, které se liší v podstatných rysech, jakými jsou například:

2.1.2.1.

obchodní název nebo značka (Žárovky, které mají týž obchodní název nebo značku, avšak jsou vyráběny různými výrobci, jsou považovány za odlišné typy. Žárovky, které jsou vyráběny týmž výrobcem a liší se pouze obchodním názvem nebo značkou, mohou být považovány za žárovky téhož typu);

2.1.2.2.

konstrukce baňky a/nebo patice, pokud tyto rozdíly mají vliv na optické výsledky;

2.1.2.3.

jmenovité napětí;

2.1.2.4.

halogenové provedení.

2.2.   Žádost o schválení

2.2.1.

Žádost o schválení podává držitel obchodního názvu nebo značky nebo jeho řádně pověřený zástupce.

2.2.2.

Ke každé žádosti se přiloží (viz též bod 2.4.2):

2.2.2.1.

výkresy ve trojím vyhotovení, dostatečně podrobné, aby umožnily určení typu;

2.2.2.2.

stručný technický popis;

2.2.2.3.

pět vzorků od každé barvy, pro kterou byla žádost podána.

2.2.3.

Pokud se typ žárovky liší od typu, který byl již schválen, jen obchodním názvem nebo značkou, postačí předložit:

2.2.3.1.

prohlášení výrobce, že předložený typ je (kromě obchodního názvu nebo značky) totožný s již schváleným typem a byl vyroben stejným výrobcem, který vyrábí schválený typ, jenž je identifikován číslem schválení typu;

2.2.3.2.

dva vzorky opatřené novým obchodním názvem nebo značkou.

2.2.4.

Dříve, než příslušný orgán udělí schválení typu, ověří, zda existují vyhovující opatření k zabezpečení účinných kontrol shodnosti výroby.

2.3.   Nápisy

2.3.1.

Žárovky předložené ke schválení musí mít na patici nebo baňce vyznačeny tyto údaje (2):

2.3.1.1.

obchodní název nebo značku žadatele;

2.3.1.2.

jmenovité napětí. U žárovek, pro které je normalizován pouze typ 12 V a které smí mít maximální průměr baňky nejvýše 7,5 mm, však není nutné jmenovité napětí označovat;

2.3.1.3.

mezinárodní označení příslušné kategorie. Výkonový symbol „W“ není nutné v označení uvádět, pokud maximální přípustný průměr baňky daného typu žárovky není větší než 7,5 mm;

2.3.1.4.

jmenovitý příkon (u dvouvláknových žárovek v pořadí vlákno s vyšším příkonem / vlákno s nižším příkonem); nemusí být zvlášť vyznačen, je-li součástí mezinárodního označení příslušné kategorie žárovky;

2.3.1.5.

dostatečně velký prostor k umístění značky schválení typu.

2.3.2.

Prostor zmíněný v bodě 2.3.1.5 musí být vyznačen na výkresech připojených k žádosti o schválení.

2.3.3.

Halogenové žárovky, které splňují požadavky níže uvedeného bodu 3.7, se označí písmenem „U“.

2.3.4.

Jiné nápisy než stanovené v bodech 2.3.1 a 2.4.3 mohou být vyznačeny pod podmínkou, že neovlivňují nepříznivě světelné vlastnosti.

2.4.   Schválení

2.4.1.

Schválení se udělí, vyhovují-li všechny vzorky typu žárovky předložené podle bodu 2.2.2.3 nebo 2.2.3.2 požadavkům tohoto předpisu.

2.4.2.

Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení typu. Jeho první číslice (v současnosti 2), což odpovídá sérii změn 02, které vstoupily v platnost 27. října 1983, a sérii změn 03 (nevyžadujících změny v čísle schválení typu), které vstoupily v platnost 1. června 1984) udává sérii změn zahrnující nejnovější významné technické změny předpisu v době vydání schválení. Po tomto údaji následuje identifikační kód obsahující nejvýše dva znaky. Použijí se pouze arabské číslice a velká písmena uvedená v poznámce pod čarou (3). Táž smluvní strana nesmí přidělit stejné číslo schválení jinému typu žárovky. Oznámení o udělení, rozšíření, zamítnutí nebo odnětí schválení typu žárovky nebo o definitivním ukončení výroby typu žárovky podle tohoto předpisu se smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis, zasílá na formuláři podle vzoru v příloze 2 tohoto předpisu, k němuž se přiloží výkres poskytnutý žadatelem ve formátu ne větším než A4 (210 × 297 mm) a v měřítku nejméně 2:1. Na přání žadatele může být totéž číslo schválení typu přiděleno žárovce vyzařující bílé světlo a žárovce vyzařující selektivně žluté světlo (viz bod 2.1.2.3).

2.4.3.

Každá žárovka odpovídající typu schválenému podle tohoto předpisu se v prostoru zmíněném v bodě 2.3.1.5 opatří, kromě nápisů požadovaných podle bodu 2.3.1, i mezinárodní značkou schválení typu, která se skládá z:

2.4.3.1.

písmene „E“ ve zkosené kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila (4);

2.4.3.2.

čísla schválení typu umístěného těsně vedle zkosené kružnice.

2.4.4.

Pokud žadatel obdržel stejné číslo schválení typu pro několik obchodních názvů nebo značek, postačí ke splnění požadavků bodu 2.3.1.1 jedno nebo několik z nich.

2.4.5.

Značky a nápisy specifikované v bodech 2.3.1 a 2.4.3 musí být jasně čitelné a nesmazatelné.

2.4.6.

V příloze 3 tohoto předpisu je uveden příklad uspořádání značky schválení typu.

3.   TECHNICKÉ POŽADAVKY

3.1.   Definice

3.1.1.   „Jmenovité napětí“: napětí (ve voltech) vyznačené na žárovce.

3.1.2.   „Jmenovitý příkon“: příkon (ve wattech) vyznačený na žárovce, který může být začleněn do mezinárodního označení příslušné kategorie.

3.1.3.   „Zkušební napětí“: napětí na patici žárovky, pro které jsou určeny a mají být zkoušeny elektrické a fotometrické vlastnosti žárovek.

3.1.4.   „Požadované hodnoty“: hodnoty, jichž má být dosaženo se stanovenými přípustnými odchylkami, je-li žárovka napájena při zkušebním napětí.

3.1.5.   „Etalonová žárovka“: žárovka vyzařující bílé, oranžové či červené světlo, která má snížené rozměrové přípustné odchylky a která se používá pro fotometrické zkoušky zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Etalonové žárovky jsou předepsány jen s jedním jmenovitým napětím pro každou kategorii.

3.1.6.   „Vztažný světelný tok“: předepsaný světelný tok etalonové žárovky, s nímž se srovnávají optické vlastnosti světelného zařízení.

3.1.7.   „Měřicí světelný tok“: předepsaná hodnota světelného toku pro zkoušení žárovky ve standardním světlometu, jak je stanoveno v bodě 3.9.

3.1.8.   „Vztažná osa“: osa určená ve vztahu k patici, k níž se vztahují některé rozměry žárovky.

3.1.9.   „Vztažná rovina“: rovina určená ve vztahu k patici, k níž se vztahují některé rozměry žárovky.

3.2.   Všeobecné specifikace

3.2.1.

Každý předložený vzorek musí vyhovovat příslušným ustanovením tohoto předpisu.

3.2.2.

Žárovky musí být konstruovány tak, aby při běžném používání měly správnou funkci a zachovávaly si ji. Kromě toho nesmí vykazovat žádnou konstrukční ani výrobní vadu.

3.3.   Výroba

3.3.1.

Baňky žárovek nesmí mít žádné rýhy ani skvrny, které by mohly zhoršovat jejich účinnost a jejich optické účinky.

3.3.2.

Žárovky musí být opatřeny standardními paticemi, které jsou v souladu s listy údajů o paticích publikace IEC 60061, 3. vydání, uvedenými na jednotlivých listech údajů o žárovkách v příloze 1.

3.3.3.

Patice musí být pevná a pevně spojená s baňkou.

3.3.4.

Pro zjištění, zda žárovky vyhovují požadavkům výše uvedených bodů 3.3.1 až 3.3.3, se provádí vizuální kontrola a kontrola rozměrů žárovek a v případě potřeby jejich zkušební montáž.

3.4.   Zkoušky

3.4.1.

Žárovky se nejprve nechají zahořet při zkušebním napětí po dobu přibližně jedné hodiny. U dvouvláknových žárovek se každé vlákno nechá zahořet zvlášť.

3.4.2.

U žárovek s povlakem na baňce se po zahoření podle bodu 3.4.1 jejich povrch lehce otře bavlněným hadříkem namočeným ve směsi 70 objemových % n-heptanu a 30 objemových % toluolu. Přibližně po pěti minutách se povrch vizuálně zkontroluje. Nesmí vykazovat žádné patrné změny.

3.4.3.

Poloha a rozměry vláken se měří na žárovkách napájených proudem při napětí od 90 % do 100 % zkušebního napětí.

3.4.4.

Není-li určeno jinak, měří se elektrické a fotometrické vlastnosti při zkušebním napětí.

3.4.5.

Elektrické vlastnosti se měří přístroji nejméně třídy 0.2.

3.4.6.

Pokud není v listech údajů o žárovkách v příloze 1 uvedena zvláštní barva, platí údaj světelného toku (v lumenech) uvedený na těchto listech pro žárovky vyzařující bílé světlo.

Pokud je povolena barva selektivně žlutá, musí světelný tok žárovky se selektivně žlutou vnější baňkou dosahovat nejméně 85 % stanoveného světelného toku odpovídající žárovky vyzařující bílé světlo.

3.5.   Poloha a rozměry vlákna

3.5.1.

Geometrické tvary vláken musí být v zásadě takové, jak jsou uvedeny na listech údajů o žárovkách v příloze 1.

3.5.2.

U přímých vláken se správná poloha a tvar přezkoušejí dle ustanovení v příslušném listu údajů.

3.5.3.

Je-li vlákno na listu údajů o žárovce zobrazeno nejméně v jednom pohledu jako bod, určí se poloha světelného středu v souladu s přílohou 4.

3.5.4.

Není-li stanoveno v příslušných listech údajů jinak, je délka přímého vlákna určena jeho konci definovanými jako vrcholy prvního a posledního závitu vlákna, viděnými v projekci kolmo na vztažnou osu žárovky. Takový vrchol musí splňovat požadavek, aby úhel tvořený rameny nebyl větší než 90°. U dvojitě vinutých vláken se přihlíží i k vrcholům sekundárních závitů.

3.5.4.1.

U axiálních vláken se krajní poloha uvažovaných vrcholů stanoví otáčením žárovky kolem její vztažné osy. Délka se měří ve směru rovnoběžném se vztažnou osou.

3.5.4.2.

U příčných vláken se osa vlákna uvede do polohy kolmé ke směru projekce. Délka se měří ve směru kolmém na vztažnou osu.

3.6.   Barva

3.6.1.

Pokud není v příslušném listu údajů stanoveno jinak, musí žárovka vyzařovat bílé světlo.

3.6.2.

Definice barvy vyzařovaného světla uvedené v předpise č 48 a jeho sériích změn platných v době podání žádosti o schválení typu se týkají tohoto předpisu.

3.6.3.

Barva vyzařovaného světla se měří postupem podle přílohy 5. Každá naměřená hodnota musí ležet v mezích požadované přípustné odchylky (5). U žárovek vyzařujících bílé světlo se naměřené hodnoty navíc nesmí odchylovat o více než 0,020 jednotek ve směru x a/nebo y od bodu volby na Planckově geometrickém místě (publikace IEC 15.2 Kolorimetrie, 1986). Žárovky k užití v zařízeních světelné signalizace musí splňovat požadavky podle bodu 2.4.2 publikace IEC 60809, změna 5 vydání 2.

3.7.   Ultrafialové záření

Ultrafialové záření halogenových žárovek musí být takové, aby byly splněny vztahy:

Formula

Formula

kde:

Ee(λ)

(W/nm)

je spektrální rozložení vyzařovaného toku;

V (λ)

(1)

je spektrální světelná účinnost;

km = 683

(lm/W)

je fotometrický ekvivalent vyzařování;

λ

(nm)

je vlnová délka.

Tato hodnota se vypočítá s použitím intervalů po pěti nanometrech.

3.8.   Připomínka k selektivně žluté barvě

Schválení typu žárovky podle tohoto předpisu se podle výše uvedeného bodu 3.6 může udělit žárovce vyzařující bílé světlo nebo světlo selektivně žluté. Článek 3 dohody, jejíž přílohou je tento předpis, nebrání smluvním stranám, aby na jimi registrovaných vozidlech zakázaly užívání žárovek vyzařujících bílé či selektivně žluté světlo.

3.9.   Kontrola optické kvality

(Vztahuje se jen na žárovky kategorií R2, H4 a HS1).

3.9.1.

Tato kontrola optické kvality se provádí při takovém napětí, aby bylo dosaženo měřicího světelného toku; obdobně platí ustanovení bodu 3.4.6.

3.9.2.

V případě žárovek 12 V vyzařujících bílé světlo:

Vzorek, který nejlépe vyhovuje požadavkům stanoveným pro etalonovou žárovku, se zkouší ve standardním světlometu specifikovaném v bodě 3.9.5 a ověří se, zda souprava zahrnující zmíněný světlomet a zkoušenou žárovku vyhovuje požadavkům na rozložení světla pro potkávací světlo v příslušném předpise.

3.9.3.

V případě žárovek 6 V a 24 V vyzařujících bílé světlo:

Vzorek, který nejlépe vyhovuje hodnotám jmenovitých rozměrů, se zkouší ve standardním světlometu specifikovaném v bodě 3.9.5 a ověří se, zda souprava zahrnující zmíněný světlomet a zkoušenou žárovku vyhovuje požadavkům na rozložení světla pro potkávací světlo v příslušném předpise.Přípustné jsou odchylky nepřekračující 10 % minimálních hodnot.

3.9.4.

Žárovky vyzařující selektivně žluté světlo se zkouší stejným způsobem, jak je popsáno v bodech 3.9.2 a 3.9.3, ve standardním světlometu specifikovaném v bodě 3.9.5, aby se zajistilo, že osvětlení odpovídá u žárovek 12 V nejméně 85 % a u žárovek 6 V a 24 V nejméně 77 % minimálních hodnot požadavků na rozložení potkávacího světla podle příslušného předpisu. Maximální mezní hodnoty osvětlení se nemění.

Tato zkouška se neprovádí u žárovek se selektivně žlutou baňkou, pokud je schválení typu udělováno stejnému typu žárovky vyzařujícímu bílé světlo.

3.9.5.

Světlomet se považuje za standardní světlomet, jestliže:

3.9.5.1.

splňuje příslušné podmínky schválení;

3.9.5.2.

má účinný průměr nejméně 160 mm;

3.9.5.3.

s etalonovou žárovkou vytváří v různých bodech a v různých pásmech, stanovených pro daný typ světlometu, osvětlení:

3.9.5.3.1.

nepřevyšující 90 % maximálních mezních hodnot,

3.9.5.3.2.

ne nižší než 120 % minimálních mezních hodnot stanovených pro daný typ světlometu.

3.10.   Etalonové žárovky

Doplňkové požadavky na etalonové žárovky jsou uvedeny v příslušných listech údajů v příloze 1.

Baňky etalonových žárovek vyzařujících bílé světlo nesmí měnit trichromatické souřadnice CIE světelného zdroje o barevné teplotě 2 856 K o více než 0,010 jednotek ve směru x a/nebo y.

U etalonových žárovek vyzařujících oranžové nebo červené světlo nesmí změny teploty baňky ovlivňovat světelný tok tak, že by došlo ke znehodnocení fotometrických měření u zařízení světelné signalizace.

4.   SHODNOST VÝROBY

4.1.

Žárovky schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeny tak, aby byly shodné se schváleným typem v tom smyslu, že splňují požadavky na označení a technické požadavky stanovené v bodě 3 a v přílohách 1, 3 a 4 tohoto předpisu.

4.2.

Pro ověření, zda jsou splněny požadavky bodu 4.1, se provedou vhodné kontroly výroby.

4.3.

Držitel schválení musí zejména:

4.3.1.

zajistit existenci postupů sloužících k účinné kontrole kvality výrobků;

4.3.2.

mít přístup ke zkušebním zařízením nezbytným pro ověřování shodnosti každého schváleného typu;

4.3.3.

zajistit, aby údaje výsledků zkoušek byly zaznamenávány a aby byla příslušná dokumentace dostupná po období, které se stanoví po dohodě se správním orgánem;

4.3.4.

analyzovat výsledky všech typů zkoušek podle kritérií přílohy 7 s cílem ověřit a zajistit stálost vlastností výrobku v mezích přípustných odchylek, k nimž dochází v průmyslové výrobě;

4.3.5.

zajistit, aby pro každý typ žárovky byly prováděny alespoň zkoušky podle přílohy 6 tohoto předpisu;

4.3.6.

zajistit, aby po každém odebrání vzorků, u nichž se v rámci daného typu zkoušky prokáže neshoda, následoval další výběr vzorků a další zkouška. Musí být podniknuty veškeré nezbytné kroky k obnovení shodnosti příslušné výroby.

4.4.

Příslušný orgán, který udělil schválení typu, může kdykoli ověřit postupy kontroly shodnosti používané v každém úseku výroby.

4.4.1.

Při každé inspekci musí být inspektorovi předloženy záznamy o zkouškách a o kontrole výroby.

4.4.2.

Inspektor může náhodně odebírat vzorky pro přezkoušení v laboratoři výrobce. Minimální počet odebraných vzorků může být určen v závislosti na výsledcích vlastních zkoušek výrobce.

4.4.3.

Pokud se úroveň kvality jeví jako nevyhovující nebo pokud se zdá být nutné ověřit platnost zkoušek podle bodu 4.4.2, vybere inspektor vzorky, které se odešlou do technické zkušebny, která provedla zkoušky pro schválení typu.

4.4.4.

Příslušný orgán může provést jakoukoli zkoušku předepsanou v tomto předpise. Pokud se příslušný orgán rozhodne provést namátkovou kontrolu, uplatní se kritéria příloh 8 a 9 tohoto předpisu.

4.4.5.

Obvyklá četnost inspekcí ze strany příslušného orgánu je jednou za dva roky. Pokud jsou při některé z těchto inspekcí zjištěny nevyhovující výsledky, zajistí příslušný orgán, aby byly podniknuty veškeré nezbytné kroky pro co nejrychlejší obnovení shodnosti výroby.

5.   POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY

5.1.

Schválení udělené typu žárovky podle tohoto předpisu může být odňato, nejsou-li splněny požadavky nebo pokud žárovka opatřená značkou schválení typu neodpovídá schválenému typu.

5.2.

Pokud některá smluvní strana dohody, která uplatňuje tento předpis, odejme schválení, které dříve udělila, uvědomí o této skutečnosti neprodleně ostatní smluvní strany, které uplatňují tento předpis, a to prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 2 tohoto předpisu.

6.   DEFINITIVNÍ UKONČENÍ VÝROBY

Pokud držitel schválení zcela přestane vyrábět typ žárovky schválený podle tohoto předpisu, uvědomí o této skutečnosti orgán, který schválení udělil. Po obdržení příslušného sdělení o tom uvedený orgán podá zprávu ostatním smluvním stranám dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, a to prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 2 tohoto předpisu.

7.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN PROVÁDĚJÍCÍCH SCHVALOVACÍ ZKOUŠKY A NÁZVY A ADRESY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Smluvní stany dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace spojených národů názvy a adresy technických zkušeben provádějících schvalovací zkoušky a názvy a adresy správních orgánů, které udělují schválení typu a kterým se zasílají formuláře potvrzující udělení, rozšíření, zamítnutí nebo odnětí schválení nebo o definitivním ukončení výroby vydané v jiných zemích.

8.   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

8.1.

Schválení udělená podle předchozích sérií změn zůstávají platná s tou výjimkou pro shodnost výroby, že sériově vyráběné žárovky musí vyhovovat nejnovější sérii změn po uplynutí 12 měsíců od data vstupu této změny v platnost (6).

8.2.

Nové značení odpovídá značení starému dle údajů v této tabulce:

Staré značení

Nové značení podle série změn 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

Po uplynutí 12 měsíců od vstupu doplňku 28 série změn 03 předpisu č 37 v platnost nesmí být ve svítilnách pro účely schválení typu použity žárovky kategorií R2, S1 a C21W.

8.4

Smluvní strany, které uplatňují tento předpis, však mohou nadále udělovat schválení svítilnám, v nichž jsou použity žárovky kategorií R2, S1 a C21W, pokud jsou tyto svítilny určeny jako náhradní díly pro montáž do vozidel v provozu.


(1)  Selektivně žlutá baňka nebo přídavná selektivně žlutá vnější baňka, která je určena pouze ke změně barvy, nikoliv však jiných vlastností žárovky vyzařující bílé světlo, nepředstavuje změnu typu žárovky.

(2)  Ve druhém případě nesmí být nepříznivě ovlivněny světelné vlastnosti.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, 7 pro Maďarsko, 8 pro Českou republiku, 9 pro Španělsko, 10 pro Srbsko, 11 pro Spojené království, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucembursko, 14 pro Švýcarsko, 15 (neobsazeno), 16 pro Norsko, 17 pro Finsko, 18 pro Dánsko, 19 pro Rumunsko, 20 pro Polsko, 21 pro Portugalsko, 22 pro Ruskou federaci, 23 pro Řecko, 24 pro Irsko, 25 pro Chorvatsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko, 28 pro Bělorusko, 29 pro Estonsko, 30 (neobsazeno), 31 pro Bosnu a Hercegovinu, 32 pro Lotyšsko, 33 (neobsazeno), 34 pro Bulharsko, 35 (neobsazeno), 36 pro Litvu, 37 pro Turecko, 38 (neobsazeno), 39 pro Ázerbájdžán, 40 pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, 41 (neobsazeno), 42 pro Evropské společenství (schválení typu udělují jeho členské státy za použití svých příslušných symbolů EHK), 43 pro Japonsko, 44 (neobsazeno), 45 pro Austrálii, 46 pro Ukrajinu, 47 pro Jižní Afriku, 48 pro Nový Zéland, 49 pro Kypr, 50 pro Maltu, 51 pro Korejskou republiku, 52 pro Malajsii, 53 pro Thajsko, 54 a 55 (neobsazeno), 56 pro Černou Horu, 57 (neobsazeno) a 58 pro Tunisko. Dalším zemím se přidělí následující čísla chronologicky v pořadí, v jakém ratifikují Dohodu o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel, nebo v pořadí, v jakém k uvedené dohodě přistoupí. Takto přidělená čísla sdělí generální tajemník Organizace spojených národů smluvním stranám dohody.

(5)  Pro účely shodnosti výroby a pouze pro oranžovou a červenou barvu musí v mezích požadované přípustné odchylky ležet nejméně 80 % naměřených výsledků.

(6)  Znění tohoto bodu bylo změněno doplňkem 14 k sérii změn 03. Tento doplněk vstoupil v platnost dne 3. září 1997. V předpisu jím byly doplněny také nové body 2.3.3 a 3.7 a v příloze 1 nové listy HIR1 a PY27/7W.


PŘÍLOHA 1

LISTY ÚDAJŮ  (1) O ŽÁROVKÁCH

Seznam kategorií žárovek, podle skupin, a čísla jejich listů údajů:

Skupina 1

Bez obecného omezení:

Kategorie

Číslo (čísla) listu

H1

H1/1 až 3

H3

H3/1 až 4

H4

H4/1 až 5

H7

H7/1až 4

H8

H8/1 až 4

H8B

H8/1 až 4

H9 (3)

H9/1 až 4

H9B (3)

H9/1 až 4

H10

H10/1 až 3

H11

H11/1 až 4

H11B

H11/1 až 4

H12

H12/1 až 3

H13

H13/1 až 4

H13A

H13/1 až 4

H14

H14/1 až 4

H15

H15/1 až 5

H16

H16/1 až 4

H21W (2)

H21W/1 až 2

H27W/1

H27W/1 až 3

H27W/2

H27W/1 až 3

HB3

HB3/1 až 4

HB3A

HB3/1 až 4

HB4

HB4/1 až 4

HB4A

HB4/1 až 4

HIR1 (3)

HIR1/1 až 3

HIR2

HIR2/1 až 3

HS1

HS1/1 až 5

HS2

HS2/1 až 3

HS5

HS5/1 až 4

HS5A (5)

HS5A/1 až 3

HS6 (4)

HS6/1 až 4

PSX24W (2)

P24W/1 až 3

PSX26W (2)

PSX26W1 až 3

PX24W (2)

P24W/1 až 3

S2

S1/S2/1 až 2

S3

S3/1

Skupina 2

Pouze pro signalizační svítilny, rohové světlomety, zpětné světlomety a svítilny zadní registrační tabulky:

Kategorie

Číslo (čísla) listu

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 až 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 až 2

HY21W

H21W/1 až 2

P13W

P13W/1 až 3

P19W

P19W/1 až 3

P21W

P21W/1 až 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 až 3)

P21/5W

P21/5W/1 až 3

P24W

P24W/1 až 3

P27W

P27W/1 až 2

P27/7W

P27/7W/1 až 3

PC16W

PC16W/1 až 3

PCR16W

PC16W/1 až 3

PCY16W

PC16W/1 až 3

PR19W

P19W/1 až 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 až 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 až 3)

PR24W

P24W/1 až 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 až 3)

PS19W

P19W/1 až 3

PS24W

P24W/1 až 3

PSR19W

P19W/1 až 3

PSR24W

P24W/1 až 3

PSY19W

P19W/1 až 3

PSY24W

P24W/1 až 3

PY19W

P19W/1 až 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 až 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 až 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 až 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 až 2

W21/5W

W21/5W/1 až 3

WP21W

WP21W/1 až 2

WPY21W

WP21W/1 až 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 až 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 až 2

Skupina 3

Pouze pro použití jako náhradní díly (viz přechodná ustanovení bodů 8.3 a 8.4):

Kategorie

Číslo (čísla) listu

C21W

C21W/1 až 2

R2

R2/1 až 3

S1

S1/S2/1 až 2

Seznam listů údajů o žárovkách a jejich pořadí v této příloze:

Číslo (čísla) listu

 

C5W/1

 

C21W/1 až 2

 

H1/1 až 3

 

H3/1 až 4

 

H4/1 až 5

 

H7/1 až 4

 

H8/1 až 4

 

H9/1 až 4

 

H10/1 až 3

 

H11/1 až 4

 

H12/1 až 3

 

H13/1 až 4

 

H14/1 až 4

 

H15/1 až 5

 

H16/1 až 4

 

H6W/1

 

H10W/1 až 2

 

H21W/1 až 2

 

H27W/1 až 3

 

HB3/1 až 4

 

HB4/1 až 4

 

HIR1/1 až 3

 

HIR2/1 až 3

 

HS1/1 až 5

 

HS2/1 až 3

 

HS5/1 až 4

 

HS5A/1 až 3

 

HS6/1 až 4

 

P13W/1 až 3

 

P19W/1 až 3

 

P21W/1 až 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 až 3

 

P24W/1 až 3

 

P27W/1 až 2

 

P27/7W/1 až 3

 

PC16W/1 až 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 až 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 to 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 až 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 až 3

 

W16W/1

 

W21W/1 až 2

 

W21/5W/1 až 3

 

WP21W/1 až 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 až 2

KATEGORIE C5W — List C5W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Patice SV8,5 podle publikace IEC 60061 (list 7004-81-4)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6

12

24

12

W

5

5

Zkušební napětí

V

6,75

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

5,5 max.

7,7 max.

5,5 max.

Světelný tok

45 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok: 45 lm při cca 13,5 V

KATEGORIE C21W — List C21W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

ŽÁROVKA POUZE PRO ZPĚTNÉ SVĚTLOMETY

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Patice SV8,5 podle publikace IEC 60061 (list 7004-81-4)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

21

21

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

26,5 max.

26,5 max.

Světelný tok

460 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok: 460 lm při cca 13,5 V

KATEGORIE C21W — List C21W/2

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a středu délky žárovky.

Image

12 V

a

h

k

Sériově vyráběné žárovky

4,0 + d

14,5

2,0

Etalonová žárovka

2,0 + d

14,5

0,5

d= jmenovitý průměr vlákna dle údaje výrobce

Postup zkoušky a požadavky

1.

Žárovka se vloží do objímky, která se může otáčet o 360° okolo vztažné osy, a to tak, že se nárys zobrazí na projekční stěně, na kterou je obraz vlákna promítán. Vztažná rovina na projekční stěně musí procházet středem žárovky. Středová osa, která je na projekční stěně hledána, musí procházet středem délky žárovky.

2.

Nárys

2.1.

Průmět vlákna se při otáčení žárovky o 360° musí celý nacházet ve vyznačeném obdélníku.

2.2.

Střed vlákna se nesmí od hledané středové osy vychýlit o více než vzdálenost „k“.

KATEGORIE H1 — List H1/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm).

Image

KATEGORIE H1 — List H1/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50/– 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Patice P14,5s podle publikace IEC 60061 (list 7004-46-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6

12

24

12

W

55

70

55

Zkušební napětí

V

6,3

13,2

28,0

13,2

Požadované hodnoty

W

63 max.

68 max.

84 max.

68 max.

Světelný tok ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGORIE H1 — List H1/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= průměr vlákna.

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak znázorněno v listě H1/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Začátek vlákna definovaný v poznámce listu H1/2 se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2.

KATEGORIE H3 — List H3/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE H3 — List H3/2

Image

KATEGORIE H3 — List H3/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0 min.

4,0 min.

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Patice PK22s podle publikace IEC 60061 (list 7004-47-4)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6

12

24

12

W

55

70

55

Zkušební napětí

V

6,3

13,2

28,0

13,2

Požadované hodnoty

W

63 max.

68 max.

84 max.

68 max.

Světelný tok ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGORIE H3 — List H3/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda vlákno splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= průměr vlákna

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Střed vlákna musí ležet v mezích rozměru k.

KATEGORIE H4 — List H4/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Obrázek 3

Maximální obrysy žárovky (4)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená dosedacími body tří výstupků na prstenci patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem kružnice o průměru „M“.

(3)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(4)

Baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Avšak při použití selektivně žluté vnější baňky nesmí baňka ani podpěry přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 3.

(5)

Zakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky. Musí navíc přesahovat vnitřní stínítko při pohledu na stínítko kolmo ke vztažné ose.

KATEGORIE H4 — List H4/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35 / – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

max. 40°

max.40°

Patice P43t podle publikace IEC 60061 (list 7004-39-6)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12 (22)

24 (22)

12 (22)

W

60

55

75

70

60

55

Zkušební napětí

V

13,2

28,0

13,2

Požadované hodnoty

W

75 max.

68 max.

85 max.

80 max.

75 max.

68 max.

Světelný tok ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Měřicí světelný tok (lm) (23)

750

800

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGORIE H4 — List H4/3

Poloha stínítka

Image

Schéma není závazné z hlediska konstrukce stínítka

Poloha vláken

Image

KATEGORIE H4 — List H4/4

Tabulka rozměrů (v mm), na něž odkazují značky na výkresech v listu H4/3

Značka (24)

Rozměr (25)

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Závisí na tvaru stínítka

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORIE H4 — List H4/5

Doplňkové vysvětlivky k listu H4/3

Níže uvedené rozměry se měří ve třech směrech:

(1)

pro rozměry a, b1, c, d, e, f, lR a lC;

(2)

pro rozměry g, h, p a q;

(3)

pro rozměr b2.

Rozměry p a q se měří v rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou a vzdálené od ní 33 mm.

Rozměry b1, b2, c a h se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou a vzdálených od ní 29,5 mm (30,0 mm u žárovek 24 V) a 33 mm.

Rozměry a a g se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou a vzdálených od ní 26,0 mm a 23,5 mm.

Poznámka: Metoda měření viz příloha E publikace IEC 60809.

KATEGORIE H7 — List H7/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Maximální obrysy žárovky (5)

Image

Obrázek 3

Definice vztažné osy (2)

Image

(1)

Vztažná rovina je definována body na povrchu objímky, ve kterých se jí dotknou tři výstupky prstence patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá ke vztažné rovině a prochází průsečíkem dvou kolmých os, jak je znázorněno na obrázku 3.

(3)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(4)

Poznámky k průměru vlákna.

a)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru, avšak cílem do budoucna je, aby d max. měl hodnotu 1,3 mm u žárovek 12 V a d max. u žárovek 24 V činil 1,7 mm.

b)

U téhož výrobce musí být konstrukční průměr etalonové žárovky a sériově vyráběné žárovky shodný.

(5)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

KATEGORIE H7 — List H7/2

Obrázek 4

Část bez optického zkreslení (6) a černá horní část (7)

Image

Obrázek 5

Oblast bez kovových částí (8)

Image

Obrázek 6

Přípustné vychýlení osy vlákna (9)

(for standard filament lamps only)

Image

Obrázek 7

Excentricita baňky

Image

(6)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(7)

Zakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.Kromě toho musí dosahovat alespoň k rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou, kde úhel γ3 protíná vnější povrch baňky (pohled ve směru B, jak je znázorněno na listu H7/1).

(8)

Vnitřní konstrukce žárovky musí být taková, aby se parazitní světelné obrazce a odrazy nacházely při pohledu z horizontálního směru pouze nad vlastním vláknem. (Pohled A, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H7/1).

V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 5, se nesmí nacházet žádné kovové části s výjimkou závitů vlákna.

KATEGORIE H7 — List H7/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 min.

Zatím nestanoveno

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

40° min.

40° min.

γ2

50° min.

50° min.

γ3

30° min.

30° min.

Patice PX26d podle publikace IEC 60061 (list 7004-5-6)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

55

70

55

Zkušební napětí

V

13,2

28,0

13,2

Požadované hodnoty

W

58 max.

75 max.

58 max.

Světelný tok

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGORIE H7 — List H7/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

(Rozměry v mm)

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H7/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Konce vlákna, podle definice v poznámce na listu H7/3, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H8 A H8B — List H8/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm).

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Maximální obrysy žárovky (3)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená spodní stranou zkosené příruby vývodů patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 19 mm. Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 19 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(5)

Poznámky k průměru vlákna.

a)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru, avšak cílem do budoucna je, aby d max. měl hodnotu 1,2 mm.

b)

U téhož výrobce musí být konstrukční průměr etalonové žárovky a sériově vyráběné žárovky shodný.

KATEGORIE H8 A H8B — List H8/2

Obrázek 3

Část bez optického zkreslení (6) a černá horní část (7)

Image

Obrázek 4

Oblast bez kovových částí (8)

Image

Obrázek 5

Přípustné vychýlení osy vlákna (9)

(pouze u etalonových žárovek)

Image

Obrázek 6

Excentricita baňky (10)

Image

(6)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení. Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(7)

Zakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.Kromě toho musí dosahovat alespoň k rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou, kde úhel γ3 protíná vnější povrch baňky (pohled ve směru B, jak je znázorněno na listu H8/1).

(8)

Vnitřní konstrukce žárovky musí být taková, aby se parazitní světelné obrazce a odrazy nacházely při pohledu z horizontálního směru pouze nad vlastním vláknem. (Pohled A, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H8/1).V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 4, se nesmí nacházet žádné kovové části s výjimkou závitů vlákna.

(9)

Odchylka vlákna od vztažné osy se měří pouze ve směru pohledu A a B podle obrázku 1 na listu H8/1. Měří se body, v nichž průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

(10)

Odchylka vlákna vůči ose baňky, měřená ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

KATEGORIE H8 A H8B — List H8/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

0,5 min.

Zatím nestanoveno

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Patice:

H8:

PGJ19-1

podle publikace IEC 60061 (list 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

podle publikace IEC 60061 (list 7004-146-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

35

35

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

43 max.

43 max.

Světelný tok

800 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

600

13,2 V

800

KATEGORIE H8 A H8B — List H8/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda vlákno splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H8/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Konce vlákna, podle definice v poznámce na listu H8/3, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H9 A H9B — List H9/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm).

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Maximální obrysy žárovky (3)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená spodní stranou zkosené příruby vývodů patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 19 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

Poznámky k průměru vlákna.

a)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru, avšak cílem do budoucna je, aby d max. měl hodnotu 1,4 mm.

b)

U téhož výrobce musí být konstrukční průměr etalonové žárovky a sériově vyráběné žárovky shodný.

KATEGORIE H9 A H9B — List H9/2

Obrázek 3

Část bez optického zkreslení (5)

Image

Obrázek 4

Oblast bez kovových částí (6)

Image

Obrázek 5

Přípustné vychýlení osy vlákna (7)

(pouze u etalonových žárovek)

Image

Obrázek 6

Excentricita baňky (8)

Image

(5)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(6)

Vnitřní konstrukce žárovky musí být taková, aby se parazitní světelné obrazce a odrazy nacházely při pohledu z horizontálního směru pouze nad vlastním vláknem. (Pohled A podle obrázku 1 na listu H9/1).V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 4, se nesmí nacházet žádné kovové části s výjimkou závitů vlákna.

(7)

Odchylka vlákna od vztažné osy se měří pouze ve směru pohledu A a B podle obrázku 1 na listu H9/1. Měří se body, v nichž průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

(8)

Odchylka vlákna vůči ose baňky, měřená ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

KATEGORIE H9 A H9B — List H9/3

Rozměry v mm

Přípustné odchylky

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

50° min.

γ2

40° min.

Patice:

H9:

PGJ19-5

podle publikace IEC 60061 (list 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

podle publikace IEC 60061 (list 7004-146-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

65

65

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

73 max.

73 max.

Světelný tok

2 100 ± 10 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGORIE H9 A H9B — List H9/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda vlákno splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H9/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Konce vlákna, podle definice v poznámce na listu H9/3, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H10 — List H10/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE H10 — List H10/2

Rozměry v mm (47)  (43)

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Patice PY20d podle publikace IEC 60061 (list 7004-31-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

42

42

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

50 max.

50 max.

Světelný tok

850 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

600

13,2 V

850

KATEGORIE H10 — List H10/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B podle listu H10/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 10/ na listu H10/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H11 A H11B — List H11/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Maximální obrysy žárovky (3)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená spodní stranou zkosené příruby vývodů patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 19 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(5)

Poznámky k průměru vlákna.

a)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru, avšak cílem do budoucna je, aby d max. měl hodnotu 1,4 mm.

b)

U téhož výrobce musí být konstrukční průměr etalonové žárovky a sériově vyráběné žárovky shodný.

KATEGORIE H11 A H11B — List H11/2

Obrázek 3

Část bez optického zkreslení (6) a černá horní část (7)

Image

Obrázek 4

Oblast bez kovových částí (8)

Image

Obrázek 5

Přípustné vychýlení osy vlákna (9)

(pouze u etalonových žárovek)

Image

Obrázek 6

Excentricita baňky (10)

Image

(6)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(7)

Zakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.Kromě toho musí dosahovat alespoň k rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou, kde úhel γ3 protíná vnější povrch baňky (pohled ve směru B, jak je znázorněno na listu H11/1).

(8)

Vnitřní konstrukce žárovky musí být taková, aby se parazitní světelné obrazce a odrazy nacházely při pohledu z horizontálního směru pouze nad vlastním vláknem (pohled A podle obrázku 1 na listu H11/1).V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 4, se nesmí nacházet žádné kovové části s výjimkou závitů vlákna.

(9)

Odchylka vlákna od vztažné osy se měří pouze ve směru pohledu A a B podle obrázku 1 na listu H11/1. Měří se body, v nichž průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

(10)

Excentricita baňky vůči ose vlákna se měří ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

KATEGORIE H11 A H11B — List H11/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

0,5 min.

Zatím nestanoveno

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Patice:

H11:

PGJ19-2

podle publikace IEC 60061 (list 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

podle publikace IEC 60061 (list 7004-146-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

55

70

55

Zkušební napětí

V

13,2

28,0

13,2

Požadované hodnoty

W

62 max.

80 max.

62 max.

Světelný tok

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGORIE H11 A H11B — List H11/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda vlákno splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B podle obrázku 1 na listu H11/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 11/ na listu H11/3, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H12 — List H12/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE H12 — List H12/2

Rozměry v mm (51)

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

4,8 min

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Patice PZ20d podle publikace IEC 60061 (list 7004-31-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

53

53

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

61 max.

61 max.

Světelný tok

1 050 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGORIE H12 — List H12/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= průměr vlákna

Směry pohledu A, B a C viz list H12/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Střed vlákna musí ležet v mezích rozměrů b1 a b2.

KATEGORIE H13 A H13A — List H13/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

KATEGORIE H13 A H13A — List H13/2

Obrázek 2

Definice vztažnéosy (2)

Image

Obrázek 4

Vychýlení baňky (8)

Image

Obrázek 3

Část bez optického zkreslení (6) a neprůsvitné povrstvení (7)

Image

Obrázek 5

Odstínění světla směrem k patici (9)

Image

(6)

V úhlech β a δ nesmí skleněná baňka způsobovat žádné axiální ani cylindrické optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů β a δ a není třeba jej ověřovat v části zakryté neprůsvitným povrstvením.

(7)

Neprůsvitné povrstvení musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.Kromě toho musí dosahovat alespoň k rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou, kde úhel γ protíná vnější povrch baňky (pohled ve směru B, jak je znázorněno na listu H13/1).

(8)

Vychýlení vlákna potkávacího světla vůči ose baňky se měří ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších a nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna potkávacího světla.

(9)

Světlo musí být na konci baňky směrem k patici odstíněno až do úhlu θ.Tento požadavek platí pro všechny směry okolo vztažné osy.

KATEGORIE H13 A H13A — List H13/3

Obrázek 6

Poloha a rozmìry vláken (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIE H13 A H13A — List H13/4

Rozměry v mm

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

d1 (13) (58)

1,8 max.

d2 (13) (58)

1,8 max.

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Patice:

H13:

P26.4t

podle publikace IEC 60061 (list 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI (59)  (59)

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

55

60

55

60

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

68 max.

75 max.

68 max.

75 max.

Světelný tok

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGORIE H14 — List H14/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Maximální obrysy žárovky (3)

Image

(1)

Vztažná rovina je definována body na povrchu objímky, ve kterých se jí dotknou tři výstupky prstence patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru prstence patice„M“.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2.Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

KATEGORIE H14 — List H14/2

Obrázek 3

Část bez deformace (4) a začerněná horní část (5)

Image

Obrázek 4

Excentricita baňky

Image

Obrázek 5

Vychýlení osy vlákna (7)

(pouze u etalonových žárovek)

Image

(4)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2 a není třeba jej ověřovat v zakryté části.

(5)

Zakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.Kromě toho musí dosahovat alespoň k rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou, kde úhel γ3 protíná vnější povrch baňky (pohled ve směru B, jak je znázorněno na listu H14/1).

(6)

Excentricita baňky vůči ose vlákna potkávacího světla se měří ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou tam, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna potkávacího světla.

(7)

Odchylka vlákna od vztažné osy se měří pouze ve směru pohledu A, B a C podle obrázku 1 na listu H14/1.Měří se body, v nichž průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

KATEGORIE H14 — List H14/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonové žárovky

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

0,3 min.

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

55° min.

γ2

52° min.

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Patice P38t podle publikace IEC 60061 (list 7004-133-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

55

60

55

60

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

68 max.

75 max.

68 max.

75 max.

Světelný tok

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGORIE H14 — List H14/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vláken vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 je průměr vlákna potkávacího světla a d2 průměr vlákna dálkového světla.

Poznámky k průměru vláken:

a)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru, avšak cílem do budoucna je, aby d1 max. měl hodnotu 1,6 mm a d2 max. hodnotu 1,6 mm.

b)

U téhož výrobce musí být konstrukční průměr etalonových žárovek a sériově vyráběných žárovek shodný.

Polohy vláken se ověřují pouze ve směrech A, B a C, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H14/1.

Vlákno potkávacího světla se musí celé nacházet v obdélníku A a vlákno dálkového světla se musí celé nacházet v obdélníku B.

Konce vlákna potkávacího světla podle definice na listu H14/3, poznámka 8/, musí ležet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H15 — List H15/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Obrázek 3

Maximální obrysy žárovky (3)

Image

Obrázek 2

Definice vztažné osy (2)

Image

Obrázek 4

Část bez optického zkreslení (4)

Image

(1)

Vztažná rovina je definována body, ve kterých se objímka dotýká tří výstupků prstence patice ze strany zástrčky.Používá se jako vnitřní vztažná rovina.

Pomocná vztažná rovina je definována body na povrchu objímky, ve kterých se jí dotknou tři výstupky prstence patice. Používá se jako vnější vztažná rovina.

S ohledem na konstrukci patice se používá (vnitřní) vztažná rovina, ale pro některé aplikace lze místo ní použít (vnější) pomocnou vztažnou rovinu.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází průsečíkem dvou kolmic vyznačených na obrázku 2 na listu H15/1.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 3. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

V úhlech γ1 a γ2 znázorněných na obrázku 4 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

KATEGORIE H15 — List H15/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

50° min

50° min

50° min

γ2

50° min

50° min

50° min

r

Podrobnosti viz list s údaji o patici

Patice PGJ23t-1 podle publikace IEC 60061 (list 7004-155-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

W

15

55

20

60

15

55

Zkušební napětí

V

13,2

28,0

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

19 max.

64 max.

24 max.

73 max.

19 max.

64 max.

 

Světelný tok

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Vztažný světelný tok při cca 12 V

 

1 000

Vztažný světelný tok při cca 13,2 V

 

1 350

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

290

 

KATEGORIE H15 — List H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGORIE H15 — List H15/4

Tabulka rozměrů (v mm), na něž odkazují značky na výkresech v listu H15/3

Značka (64)

Rozměr (65)

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Závisí na tvaru stínítka

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGORIE H15 — List H15/5

Doplňkové vysvětlivky k listu H15/3

Níže uvedené rozměry se měří ve čtyřech směrech:

1)

pro rozměry a, c1, c2, d, e, f, lR a lC;

2)

pro rozměry g, h, p a q;

3)

pro rozměr b1;

4)

pro rozměr b2.

Rozměry b1, b2, c1 a h se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou ve vzdálenosti 31,0 mm a 33,5 mm (34,0 mm pro typy 24 V).

Rozměry c2, p a q se měří v rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou ve vzdálenosti 33,5 mm (34,0 mm pro typy 24 V).

Rozměry a a g se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou ve vzdálenosti 24,0 mm (24,5 mm pro typy 24 V) a 26,0 mm.

KATEGORIE H16 — List H16/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

KATEGORIE H16

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Maximální obrysy žárovky (3)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená spodní stranou zkosené příruby vývodů patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 19 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(5)

Poznámky k průměru vlákna.

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru, avšak cílem do budoucna je, aby d max. měl hodnotu 0,9 mm.

U téhož výrobce musí být konstrukční průměr etalonové žárovky a sériově vyráběné žárovky shodný.

KATEGORIE H16 — List H16/2

Obrázek 3

Část bez optického zkreslení (6) a černá horní část (7)

Image

Obrázek 4

Oblast bez kovových částí (8)

Image

Obrázek 5

Přípustné vychýlení osy vlákna (9)

(pouze u etalonových žárovek)

Image

Obrázek 6

Excentricita baňky (10)

Image

(6)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení. Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(7)

Zakrytí musí pokrývat alespoň úhel γ3 a musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.

(8)

Vnitřní konstrukce žárovky musí být taková, aby se parazitní světelné obrazce a odrazy nacházely při pohledu z horizontálního směru pouze nad vlastním vláknem. (Pohled A, jak je znázorněno na obrázku 1 na listu H16/1).V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 4, se nesmí nacházet žádné kovové části s výjimkou závitů vlákna.

(9)

Odchylka vlákna od vztažné osy se měří pouze ve směru pohledu A a B podle obrázku 1 na listu H16/1. Měří se body, v nichž průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

(10)

Odchylka vlákna vůči ose baňky, měřená ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších nebo nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna.

KATEGORIE H16 — List H16/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

0,5 min.

Zatím nestanoveno

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Patice: H16: PGJ19-3 podle publikace IEC 60061 (list 7004-110-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

19

19

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

22 max.

22 max.

Světelný tok

500 + 10 % / – 15 %

 

Vztažný světelný tok: 500 lm při cca 13,2 V

Vztažný světelný tok: 550 lm při cca 13,5 V

KATEGORIE H16 — List H16/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda vlákno splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B podle obrázku 1 na listu H16/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 11/ na listu H16/3, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE H6W A HY6W — List H6W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Boční odchylka (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Patice:

H6W:

BAX9s

podle publikace IEC 60061(list 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

podle publikace IEC 60061 (list 7004-150-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

6

6

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

7,35 max.

7,35 max.

Světelný tok

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

Bílé světlo: 125 lm

Oranžové světlo: 75 lm

(1)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa X-X.

(2)

V prostoru mezi vnějšími rameny úhlů γ1 a γ2 nesmí baňka způsobovat žádné optické zkreslení a poloměr zakřivení baňky musí činit nejméně 50 % skutečného průměru baňky.

(3)

Po celé délce patice nesmí být žádné výstupky nebo letování, které by přesahovaly maximální přípustný průměr patice.

(4)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být v případě kategorie H6W bílé a v případě kategorie HY6W oranžové.

(5)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být v případě kategorie H6W bílé a v případě kategorie HY6W oranžové nebo bílé.

KATEGORIE H10W/1 A HY10W — List H10W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Boční odchylka (1)

 

 

0,75

0,4 max

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Patice:

H10W/1:

BAU9s

podle publikace IEC 60061(list 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

podle publikace IEC 60061(list 7004-150B-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

10

10

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

12 max.

12 max.

Světelný tok

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

Bílé světlo: 200 lm

Oranžové světlo: 120 lm

(1)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa X-X.

(2)

V prostoru mezi vnějšími rameny úhlů γ1 a γ2 nesmí baňka způsobovat žádné optické zkreslení a poloměr zakřivení baňky musí činit nejméně 50 % skutečného průměru baňky.

(3)

Po celé délce patice nesmí být žádné výstupky nebo letování, které by přesahovaly maximální přípustný průměr patice.

(4)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být v případě kategorie H6W bílé a v případě kategorie HY6W oranžové.

(5)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být v případě kategorie H6W bílé a v případě kategorie HY6W oranžové nebo bílé.

KATEGORIE H21W A HY21W — List H21W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Boční odchylka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° min.

Patice:

H21W:

BAY9s

podle publikace IEC 60061(list 7004-9-1)

HY21W:

BAW9s

podle publikace IEC 60061 (list 7004-149-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

21

21

21

Zkušební napětí

V

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

26,25 max.

29,4 max.

26,25 max.

Světelný tok

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

Bílé světlo: 415 lm

13,2 V

Bílé světlo: 560 lm

13,5 V

Bílé světlo: 600 lm

Oranžové světlo: 300 lm

(1)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“; list H21W/2.

(2)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa X-X.

(3)

Boční odchylka vůči rovině kolmé k ose X-X se měří v místě popsaném v bodě 1 postupu zkoušky na listu H21W/2.

(4)

V prostoru mezi vnějšími rameny úhlů γ1 a γ2 nesmí baňka způsobovat žádné optické zkreslení a poloměr zakřivení baňky musí činit nejméně 50 % skutečného průměru baňky.

(5)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být v případě kategorie H21W bílé a v případě kategorie HY21W oranžové.

(6)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být v případě kategorie H21W bílé a v případě kategorie HY21W oranžové nebo bílé.

KATEGORIE H21W A HY21W — List H21W/2

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to tím, že se ověří, zda je vlákno umístěno správně vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině a zda má osu kolmou, s přípustnou odchylkou ± 7,5°, vůči rovině, ve které leží osa referenčního kolíku a vztažná osa.

Image

Rozměr

a

b

h

k

Hodnota

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

skutečný průměr vlákna

f

=

skutečná délka vlákna

Postupy zkoušky a požadavky

1.   Žárovka se vloží do objímky, která se může otáčet kolem své osy a je opatřena buď kalibrovanou stupnicí, nebo pevnými zarážkami odpovídajícími přípustné odchylce úhlového natočení. Objímkou se pak otáčí tak, aby na projekční stěně, na kterou je obraz vlákna promítán, byl pohled na vlákno přesně z boku. Boční pohled na vlákno musí být v rozmezí přípustné odchylky úhlového natočení.

2.   Bokorys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu na vlákno z boku musí průmět vlákna ležet celý v obdélníku o výšce „a“ a šířce „b“ se středem v teoretické poloze středu vlákna.

3.   Nárys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu směrem kolmo k ose vlákna:

3.1.

musí průmět vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „h“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

3.2.

se nesmí střed vlákna odchylovat od vztažné osy více, než je vzdálenost „k“.

KATEGORIE H27W/1 A H27W/2 — List H27W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

KATEGORIE H27W/1

Image

KATEGORIE H27W/2

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená spodní stranou zkosené příruby vývodů patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 13,10 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat rozměr teoretického válce soustředného se vztažnou osou.

(4)

Zakrytí musí pokrývat celý vršek baňky včetně její válcové části až k průsečíku s úhlem γ1.

KATEGORIE H27W/1 A H27W/2 — List H27W/2

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

4,8 max.

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nom.

38° nom.

γ2 (76)

44° nom.

44° nom.

Patice:

H27W/1:

PG13

podle publikace IEC 60061 (list 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

27

27

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

31 max.

31 max.

Světelný tok

477 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGORIE H27W/1 A H27W/2 — List H27W/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

(Rozměry v mm)

Image

Rozměr

a

c

k

g

Hodnota

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= skutečný průměr vlákna

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Střed vlákna musí ležet v mezích rozměru k.

KATEGORIE HB3 A HB3A — List HB3/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE HB3 A HB3A — List HB3/2

Část bez optického zkreslení (7)

Image

Poloha a rozměry vlákna

Image

(6)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(7)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí povrch skleněné baňky způsobovat žádné axiální optické zkreslení.

KATEGORIE HB3 A HB3A — List HB3/3

Rozměry v mm (84)

Přípustné odchylky

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

45° min.

2

52° min.

Patice P20d podle publikace IEC 60061 (list 7004-31-2) (85)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

60

60

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

73 max.

73 max.

Světelný tok

1 860 ± 12 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGORIE HB3 A HB3A — List HB3/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na listu HB3/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Začátek vlákna definovaný v poznámce (11) na listu HB3/3 se musí nacházet v poli „B“ a jeho konec v poli „C“.

V poli „A“ nejsou stanoveny žádné požadavky pro střed vlákna.

KATEGORIE HB4 A HB4A — List HB4/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE HB4 A HB4A — List HB4/2

Část bez optického zkreslení (7) a černá horní část (8)

Image

Excentricita baňky

Image

Poloha a rozměry vlákna

Image

(6)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(7)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí povrch skleněné baňky způsobovat žádné axiální ani cylindrické optické zkreslení.Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2 a není třeba jej ověřovat v zakryté části.

(8)

Zakrytí musí pokrývat alespoň úhel γ3 a musí dosahovat až k části baňky bez optického zkreslení, která je vymezena úhlem γ1.

KATEGORIE HB4 A HB4A — List HB4/3

Rozměry v mm (91)

Přípustné odchylky

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Patice P22d podle publikace IEC 60061 (list 7004-32-2) (99) (92)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

51

51

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

62 max.

62 max.

Světelný tok

1 095 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGORIE HB4 A HB4A — List HB4/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na listu HB4/1.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Začátek vlákna definovaný v poznámce (12) na listu HB4/3 se musí nacházet v poli „B“ a jeho konec v poli „C“.

V poli „A“ nejsou stanoveny žádné požadavky pro střed vlákna.

KATEGORIE HIR1 — List HIR1/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE HIR1 — List HIR1/2

Rozměry v mm (98)

Přípustné odchylky

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

1,6 max.

 

 

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Patice PX20d podle publikace IEC 60061 (list 7004-31-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

65

65

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

73 max.

73 max.

Světelný tok

2 500 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGORIE HIR1 — List HIR1/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na listu HIR1/1.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 10/ na listu HIR1/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE HIR2 — List HIR2/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE HIR2 — List HIR2/2

Rozměry v mm (103)

Přípustné odchylky

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

1,6 max.

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Patice PX22d podle publikace IEC 60061 (list 7004-32-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

55

55

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

63 max.

63 max.

Světelný tok

1 875 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGORIE HIR2 — List HIR2/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= průměr vlákna

Poloha vlákna se ověřuje pouze ve směrech A a B, jak je znázorněno na listu HIR2/1.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 10/ na listu HIR2/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

KATEGORIE HS1 — List HS1/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Maximum lamp outlines (4)

Obrázek 2

Obrázek 3

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina tvořená dosedacími body tří výstupků na prstenci patice.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem kružnice o průměru „M“.

(3)

Vyzařované světlo musí být bílé nebo selektivně žluté.

(4)

Baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 2. Avšak při použití selektivně žluté vnější baňky nesmí baňka ani podpěry přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 3.

(5)

Zakrytí musí dosahovat alespoň k válcové části baňky. Musí navíc přesahovat vnitřní stínítko při pohledu na stínítko kolmo ke vztažné ose.

KATEGORIE HS1 — List HS1/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

a

max. 40°

max. 40°

Patice PX43t podle publikace IEC 60061 (list 7004-34-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6 (104)

12 (104)

12 (104)

W

35

35

35

35

35

35

Zkušební napětí

V

6,3

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Světelný tok ± %

700

440

825

525

 

15

 

Měřicí světelný tok (105) lm

 

450

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGORIE HS1 — List HS1/3

Poloha stínítka

Image

Poloha vláken

Image

KATEGORIE HS1 — List HS1/4

Tabulka rozměrů (v mm), na něž odkazují značky na výkresech v listu HS1/3

Značka (106)

Rozměry (107)

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

min. 0,1 / max. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Závisí na tvaru stínítka

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

CATEGORY HS1 — Sheet HS1/5

Doplňkové vysvětlivky k listu HS1/3

Níže uvedené rozměry se měří ve třech směrech:

1)

pro rozměry a, b1, c, d, e, f, lR a lC;

2)

pro rozměry g, h, p a q;

3)

pro rozměr b2.

Rozměry p a q se měří v rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou a vzdálené od ní 33 mm.

Rozměry b1 a b2 se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou a vzdálených od ní 29,5 mm a 33 mm.

Rozměry a a g se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou a vzdálených od ní 25,0 mm a 26,0 mm.

Rozměry c a h se měří v rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou a vzdálených od ní 29,5 mm a 31 mm.

Poznámka: Metoda měření viz příloha E publikace IEC 60809.

KATEGORIE HS2 — List HS2/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE HS2 — List HS2/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

15° min.

γ (4)

40°

 

 

40° min.

Patice PX13,5s podle publikace IEC 60061 (list 7004-35-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6

12

6

W

15

15

Zkušební napětí

V

6,75

13,5

6,75

Požadované hodnoty

W

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Světelný tok

320 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok: 320 lm při cca 6,75 V

KATEGORIE HS2 — List HS2/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění žárovky vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

Rozměr

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Hodnota

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= skutečný průměr vlákna

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

Začátek vlákna musí ležet mezi čarami Z1 a Z2.

KATEGORIE HS5 — List HS5/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

ŽÁROVKA PRO MOTOCYKLY

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Část bez optického zkreslení (4) a černá horní část (5)

Image

(1)

Vztažná rovina je definována vnitřní plochou tří kontaktních bodů.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 23 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 1. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení. Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(5)

Zakrytí musí pokrývat alespoň úhel γ3 a musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.

KATEGORIE HS5 — List HS5/2

Obrázek 3

Poloha a rozměry vlákna

Pohled B na vlákno dálkového světla

Image

Pohled A na vlákno potkávacího světla

Image

Půdorys vlákna dálkového světla

Image

Půdorys vlákna potkávacího světla

Image

KATEGORIE HS5 — List HS5/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Patice P23t podle publikace IEC 60061 (list 7004-138-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

Napětí

V

12

12

Příkon

W

35

30

35

30

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

Příkon

W

40 max.

37 max.

40 max.

37 max.

Světelný tok

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGORIE HS5 — List HS5/4

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením:

a)

správného umístění vlákna potkávacího světla vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině; a

b)

správného umístění vlákna dálkového světla vzhledem k vláknu potkávacího světla.

Rozměry v milimetrech

Bokorys

Image

Rozměr

a

b

c

d

v

Hodnota

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

průměr vlákna potkávacího světla

d2

=

průměr vlákna dálkového světla

Nárys

Image

Rozměr

h

k

Hodnota

6,0

0,5

Vlákna musí celá ležet v uvedených mezích.

Střed vlákna musí ležet v mezích rozměru k.

KATEGORIE HS5A — List HS5A/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

ŽÁROVKA PRO MOTOCYKLY

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Část bez optického zkreslení (4) a černá horní část (5)

Image

(1)

Vztažná rovina je definována vnitřní plochou tří kontaktních bodů.

(2)

Vztažná osa je kolmá na vztažnou rovinu a prochází středem průměru patice, jenž činí 23 mm.

(3)

Skleněná baňka ani podpěry nesmí přesahovat obrysovou linii znázorněnou na obrázku 1. Obrysová linie je soustředná se vztažnou osou.

(4)

V úhlech γ1 a γ2 nesmí skleněná baňka způsobovat žádné optické zkreslení. Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů γ1 a γ2.

(5)

Zakrytí musí pokrývat alespoň úhel γ3 a musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky.

KATEGORIE HS5A — List HS5A/2

Obrázek 3

Poloha a rozměry vlákna

Image

KATEGORIE HS5A — List HS5A/3

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Patice PX23t podle publikace IEC 60061 (list 7004-138A-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

Napětí

V

12 (120)

12 (120)

Příkon

W

45

40

45

40

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

Příkon

W

50 max.

45 max.

50 max.

45 max.

Světelný tok

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGORIE HS6 — List HS6/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

KATEGORIE HS6 — List HS6/2

Obrázek 2

Definice vztažné osy (2)

Image

Obrázek 4

Vychýlení baňky (8)

Image

Obrázek 3

Část bez optického zkreslení (6) a neprůsvitné povrstvení (7)

Image

Obrázek 5

Odstínění světla směrem k patici (9)

Image

(6)

V úhlech β a δ nesmí skleněná baňka způsobovat žádné axiální ani cylindrické optické zkreslení. Tento požadavek se týká celého obvodu baňky v rozmezí úhlů β a δ a není třeba jej ověřovat v části zakryté neprůsvitným povrstvením.

(7)

Neprůsvitné povrstvení musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky. Kromě toho musí dosahovat alespoň k rovině rovnoběžné se vztažnou rovinou, kde úhel γ protíná vnější povrch baňky, jak je znázorněno na obrázku 3 (pohled ve směru B, jak je znázorněno na listu HS6/1).

(8)

Vychýlení vlákna potkávacího světla vůči ose baňky se měří ve dvou rovinách rovnoběžných se vztažnou rovinou, kde průmět vnější strany koncových závitů nejbližších a nejvzdálenějších od vztažné roviny protíná osu vlákna potkávacího světla.

(9)

Světlo musí být na konci baňky směrem k patici odstíněno až do úhlu θ. Tento požadavek platí pro všechny směry okolo vztažné osy.

KATEGORIE HS6 — List HS6/3

Obrázek 6

Poloha a rozměry vláken (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORIE HS6 — List HS6/4

Rozměry v mm

Přípustná odchylka

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

d1 (13) (122)

1,4 max.

d2 (13) (122)

1,4 max.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Patice

:

PX26,4t podle publikace IEC 60061 (list 7004-128-3)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI (123)

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

40

35

40

35

Zkušební napětí

V

13,2

13,2

Požadované hodnoty

W

45 max.

40 max.

45 max.

40 max.

Světelný tok

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

630 / 420

13,2 V

900 / 600

KATEGORIE P13W — List P13W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres

Image

Obrázek 2

Oblast bez kovových èástí (3)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina určená dotykovými body objímky a patice.

(2)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru vlákna, avšak cílem je, aby d max. měl hodnotu 1,0 mm.

(3)

V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 2, se nesmí nacházet žádné neprůsvitné části. To platí pro rotační těleso vymezené úhly α1 + α2.

KATEGORIE P13W — List P13W/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min.

30,0° min.

α2  (126)

58,0° min.

58,0° min.

Patice PG18,5d-1 podle publikace IEC 60061 (list 7004-147-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

Napětí

V

12

12

Příkon

W

13

13

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

Příkon

W

19 max.

19 max.

Světelný tok

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

250 lm

KATEGORIE P13W — List P13W/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Sériově vyráběné žárovky

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Etalonové žárovky

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Poloha vlákna se ověřuje ve dvou vzájemně kolmých rovinách, z nichž jedna je rovinou procházející přívodními dráty.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 4 na listu P13W/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

KATEGORIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W A PSR19W — List P19W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W A PSR19W — List P19W/2

Rozměry v mm (127)

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

58° min.

P19W Patice PGU20-1

PY19W Patice PGU20-2

PR19W Patice PGU20-5

PS19W Patice PG20-1

PSY19W Patice PG20-2

PSR19W Patice PG20-5

podle publikace IEC 60061

(list 7004-127-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

19

19

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

20 max.

20 max.

Světelný tok

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

Bílé světlo: 350 lm

Oranžové světlo: 215 lm

Červené světlo: 80 lm

 

KATEGORIE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W A PSR19W — List P19W/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sériově vyráběné žárovky

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Etalonové žárovky

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Poloha vlákna se ověřuje ve dvou vzájemně kolmých rovinách, z nichž jedna je rovinou procházející přívodními dráty.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 6 na listu P19W/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

KATEGORIE P21W — List P21W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Boční odchylka (1)

6,12 V

 

 

(3)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Patice BA15s podle publikace IEC 60061 (list 7004-11A-9) (2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6

12

24

12

W

21

21

Zkušební napětí

V

6,75

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

27,6 max.

26,5 max.

29,7 max.

26,5 max.

Světelný tok

460 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok: 460 lm při cca 13,5 V

(1)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa kolíků.

(2)

Žárovky s paticí BA15d lze použít pro zvláštní účely; mají shodné rozměry.

(3)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“; list P21W/2.

(4)

Ve směru tohoto pohledu může být vlákno typu 24 V přímé nebo tvaru V. Tvar musí být uveden v žádosti o schválení typu. Pokud je vlákno přímé, uplatní se požadavky průmětu na projekční stěnu podle listu P21W/2. Pokud je vlákno tvaru V, musí být konce vlákna ve stejné vzdálenosti od vztažné roviny s přípustnou odchylkou ± 3 mm.

KATEGORIE P21W — List P21W/2

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to tím, že se ověří, zda je vlákno umístěno správně vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině a zda má osu kolmou, s přípustnou odchylkou ± 15°, vůči rovině, ve které leží osa kolíků (P21W) nebo referenčního kolíku (PY21W a PR21W) a vztažná osa.

Bokorys

Nárys

Image


Rozměr

a

b

h

k

Hodnota

3,5

3,0

9,0

1,0

Postupy zkoušky a požadavky

1.   Žárovka se vloží do objímky, která se může otáčet kolem své osy a je opatřena buď kalibrovanou stupnicí, nebo pevnými zarážkami odpovídajícími přípustné odchylce úhlového natočení. Objímkou se pak otáčí tak, aby na projekční stěně, na kterou je obraz vlákna promítán, byl pohled na vlákno přesně z boku. Boční pohled na vlákno musí být v rozmezí přípustné odchylky úhlového natočení.

2.   Bokorys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu na vlákno z boku musí průmět vlákna ležet celý v obdélníku o výšce „a“ a šířce „b“ se středem v teoretické poloze středu vlákna.

3.   Nárys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu směrem kolmo k ose vlákna:

3.1.

musí průmět vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „h“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

3.2.

se nesmí střed vlákna odchylovat od vztažné osy více, než je vzdálenost „k“.

KATEGORIE P21/4W — List P21/4W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Boční odchylka

 

 

(1)

0,3 max. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Patice BAZ15d podle publikace IEC 60061 (list 7004-11C-3)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

21

4

21

4

21 / 4

Zkušební napětí

V

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

26,5 max.

5,5 max.

29,7 max.

8,8 max.

26,5 / 5,5 max.

Světelný tok ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Vztažný světelný tok: 440 lm a 15 lm při cca 13,5 V

(1)

Tyto rozměry se ověří pomocí „rámečkového systému“ 3/, a to na základě výše uvedených rozměrů a přípustných odchylek. „x“ a „y“ se vztahují k hlavnímu (vysokopříkonovému) vláknu, nikoliv ke vztažné ose. Připravují se opatření pro zvýšení přesnosti umístění vlákna a sestavy patice-objímka.

(2)

Maximální boční odchylka středu hlavního vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa referenčního kolíku.

(3)

„Rámečkový systém“ je stejný jako u žárovky P21/5W.

KATEGORIE P21/5W — List P21/5W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Boční odchylka (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Patice BAY15d podle publikace IEC 60061 (list 7004-11B-7)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

6

12

24

12

W

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Zkušební napětí

V

6,75

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

27,6 max.

6,6 max.

26,5 max.

6,6 max.

29,7 max.

11,0 max.

26,5 and 6,6 max.

Světelný tok ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Vztažný světelný tok: 440 a 35 lm při cca 13,5 V

Poznámky viz list P21/5W/2.

KATEGORIE P21/5W — List P21/5W/2

Poznámky

(1)

Tyto rozměry je třeba ověřit pomocí „rámečkového systému“. Viz listy P21/5W/2 a P21/5W/3. „x“ a „y“ se vztahují k hlavnímu (vysokopříkonovému) vláknu, nikoliv ke vztažné ose.

(2)

Maximální boční odchylka středu hlavního (vysokopříkonového) vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa referenčního kolíku.

(3)

Ve směru tohoto pohledu mohou být vlákna typu 24 V přímá nebo tvaru V. Tvar musí být uveden v žádosti o schválení typu. Pokud jsou vlákna přímá, uplatní se požadavky průmětu na projekční stěnu. Pokud jsou vlákna tvaru V, musí být konce každého vlákna ve stejné vzdálenosti od vztažné roviny s přípustnou odchylkou ± 3 mm.

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá ke stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením:

a)

zda je hlavní (vysokopříkonové) vlákno umístěno správně vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině a zda má osu kolmou, s přípustnou odchylkou ± 15°, vůči rovině, ve které leží osa kolíků a vztažná osa; a

b)

zda je přídavné (nízkopříkonové) vlákno umístěno správně vzhledem k hlavnímu (vysokopříkonovému) vláknu.

Postup zkoušky a požadavky

1.   Žárovka se vloží do objímky, která se může otáčet kolem své osy a je opatřena buď kalibrovanou stupnicí, nebo pevnými zarážkami odpovídajícími přípustné odchylce úhlového natočení (tj. 15°). Objímkou se pak otáčí tak, aby na projekční stěně, na kterou je obraz vlákna promítán, byl pohled na vlákno přesně z boku. Boční pohled na vlákno musí být v rozmezí přípustné odchylky úhlového natočení.

2.   Bokorys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé, referenčním kolíku vpravo a pohledu na hlavní vlákno z boku:

2.1.

musí průmět hlavního vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „b“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

2.2.

musí průmět přídavného vlákna ležet celý:

2.2.1.

uvnitř obdélníku o šířce „c“ a výšce „d“, jehož střed je ve vzdálenosti „v“ doprava a ve vzdálenosti „u“ nad teoretickou polohou středu hlavního vlákna;

2.2.2.

nad přímkou vedenou tangenciálně k hornímu okraji průmětu hlavního vlákna a zvedající se zleva doprava v úhlu 25°;

2.2.3.

vpravo od průmětu hlavního vlákna.

3.   Nárys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu směrem kolmo k ose hlavního vlákna:

3.1.

musí průmět hlavního vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „h“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

3.2.

se nesmí střed hlavního vlákna odchylovat od vztažné osy více, než je vzdálenost „k“;

3.3.

se nesmí střed osy přídavného vlákna odchylovat od vztažné osy více než ± 2 mm (± 0,4 mm u etalonových žárovek).

KATEGORIE P21/5W — List P21/5W/3

(Rozměry v mm)

Bokorys

Image

Rozměr

a

b

c

d

u

v

Hodnota

3,5

3,0

4,8

2,8

Nárys

Image

Rozměr

a

h

k

Hodnota

3,5

9,0

1,0

KATEGORIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W A PSR24W — List P24W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W A PSR24W — List P24W/2

Rozměry v mm (132)

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

58,0° min.

P24W

Patice PGU20-3

podle publikace IEC 60061 (list 7004-127-2)

PX24W

Patice PGU20-7

PY24W

Patice PGU20-4

PR24W

Patice PGU20-6

PS24W

Patice PG20-3

PSX24W

Patice PG20-7

PSY24W

Patice PG20-4

PSR24W

Patice PG20-6

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

24

24

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

25 max.

25 max.

Světelný tok

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Vztažný světelný tok při cca

12 V

Bílé světlo: 345 lm

13,2 V

Bílé světlo: 465 lm

13,5 V

Bílé světlo: 500 lm

Oranžové světlo: 300 lm

Červené světlo: 115 lm

KATEGORIE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W A PSR24W — List P24W/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sériově vyráběné žárovky

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Etalonové žárovky

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sériově vyráběné žárovky

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Etalonové žárovky

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Poloha vlákna se ověřuje ve dvou vzájemně kolmých rovinách, z nichž jedna je rovinou procházející přívodními dráty.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 6 na listu P24W/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

KATEGORIE P27W — List P27W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Boční odchylka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Patice W2,5x16d podle publikace IEC 60061 (list 7004-104-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

27

27

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

32,1 max.

32,1 max.

Světelný tok

475 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok: 475 lm při cca 13,5 V

(1)

Vztažná rovina je definována referenčními výstupky a je kolmá na vztažnou rovinu.

(2)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa procházející referenčními výstupky.

(3)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“, list P27W/2.

KATEGORIE P27W — List P27W/2

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to tím, že se ověří, zda je vlákno umístěno správně vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině a zda má osu kolmou, s přípustnou odchylkou ± 15°, vůči rovině, ve které leží středy výstupků a vztažná osa.

Image

Rozměr

a

b

h

k

Hodnota

3,5

3,0

11,9

1,0

Postupy zkoušky a požadavky

1.   Žárovka se vloží do objímky, která se může otáčet kolem své osy a je opatřena buď kalibrovanou stupnicí, nebo pevnými zarážkami odpovídajícími přípustné odchylce úhlového natočení. Objímkou se pak otáčí tak, aby na projekční stěně, na kterou je obraz vlákna promítán, byl pohled na vlákno přesně z boku. Boční pohled na vlákno musí být v rozmezí přípustné odchylky úhlového natočení.

2.   Bokorys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu na vlákno z boku musí průmět vlákna ležet celý v obdélníku o výšce „a“ a šířce „b“ se středem v teoretické poloze středu vlákna.

3.   Nárys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu směrem kolmo k ose vlákna:

3.1.

musí průmět vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „h“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

3.2.

se nesmí střed vlákna odchylovat od vztažné osy více, než je vzdálenost „k“.

KATEGORIE P27/7W — List P27/7W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Boční odchylka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Patice W2,5x16q podle publikace IEC 60061 (list 7004-104-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

27

7

27

7

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

32,1 max.

8,5 max.

32,1 max.

8,5 max.

Světelný tok

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok: 475 a 36 lm při cca 13,5 V

(1)

Vztažná rovina je definována referenčními výstupky a je kolmá na vztažnou rovinu.

(2)

Maximální boční odchylka středu hlavního (vysokopříkonového) vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa procházející referenčními výstupky.

(3)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“, listy P27/7W/2 a 3.

(4)

„x“ a „y“ definují odchylku osy přídavného (nízkopříkonového) vlákna vůči ose hlavního (vysokopříkonového) vlákna.

KATEGORIE P27/7W — List P27/7W/2

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá ke stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením:

a)

zda je hlavní (vysokopříkonové) vlákno umístěno správně vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině a zda má osu kolmou, s přípustnou odchylkou ± 15°, vůči rovině, ve které leží středy výstupků a vztažná osa; a

b)

zda je přídavné (nízkopříkonové) vlákno umístěno správně vzhledem k hlavnímu (vysokopříkonovému) vláknu.

Postup zkoušky a požadavky

1.   Žárovka se vloží do objímky, která se může otáčet kolem své osy a je opatřena buď kalibrovanou stupnicí, nebo pevnými zarážkami odpovídajícími přípustné odchylce úhlového natočení. Objímkou se pak otáčí tak, aby na projekční stěně, na kterou je obraz vlákna promítán, byl pohled na vlákno přesně z boku. Boční pohled na vlákno musí být v rozmezí přípustné odchylky úhlového natočení.

2.   Bokorys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé, referenčním výstupku vpravo a pohledu na hlavní vlákno z boku:

2.1.

musí průmět hlavního vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „b“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

2.2.

musí průmět přídavného vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o šířce „c“ a výšce „d“, jehož střed je ve vzdálenosti „u“ nad teoretickou polohou středu hlavního vlákna.

3.   Nárys

Při poloze žárovky s paticí dole, vztažné ose svislé a pohledu směrem kolmo k ose hlavního vlákna:

3.1.

musí průmět hlavního vlákna ležet celý uvnitř obdélníku o výšce „a“ a šířce „h“ se středem v teoretické poloze středu vlákna;

3.2.

se nesmí střed hlavního vlákna odchylovat od vztažné osy více, než je vzdálenost „k“;

3.3.

se nesmí střed přídavného vlákna odchylovat od vztažné osy o více než ± 2 mm (± 0,4 mm u etalonových žárovek).

KATEGORIE P27/7W — List P27/7W/3

Bokorys

Image

Rozměr

a

b

c

d

u

Hodnota

3,5

3,0

4,8

5,1

Nárys

Image

Rozměr

a

h

k

Hodnota

3,5

11,9

1,0

KATEGORIE PC16W, PCY16W A PCR16W — List PC16W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

KATEGORIE PC16W, PCY16W A PCR16W — List PC16W/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° min.

PC16W

Patice PU20d-1

podle publikace IEC 60061 (list 7004-157-1)

PCY16W

Patice PU20d-2

PCR16W

Patice PU20d-7

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

16

16

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

17 max.

17 max.

Světelný tok

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca

13,5 V

Bílé světlo: 300 lm

Oranžové světlo: 180 lm

Červené světlo: 70 lm

KATEGORIE PC16W, PCY16W A PCR16W — List PC16W/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sériově vyráběné žárovky

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Etalonové žárovky

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Poloha vlákna se ověřuje ve dvou vzájemně kolmých rovinách, z nichž jedna je rovinou procházející přívodními dráty.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 5 na listu PC16W/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

KATEGORIE PR21W — List PR21W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Boční odchylka (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 max

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Patice BAW15s podle publikace IEC 60061 (list 7004-11E-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

21

21

Zkušební napětí

V

13,5

28,0

 

Požadované hodnoty

W

26,5 max.

29,7 max.

26,5 max.

Světelný tok

110 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

Bílé světlo: 460 lm

Červené světlo: 110 lm

 

(1)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa referenčního kolíku.

(2)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být červené (viz též poznámka 4/).

(3)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“, list P21W/2.

(4)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být bílé nebo červené.

(5)

Ve směru tohoto pohledu může být vlákno typu 24 V přímé nebo tvaru V. Tvar musí být uveden v žádosti o schválení typu. Pokud je vlákno přímé, uplatní se požadavky průmětu na projekční stěnu podle listu P21W/2. Pokud je vlákno tvaru V, musí být konce vlákna ve stejné vzdálenosti od vztažné roviny s přípustnou odchylkou ± 3 mm.

KATEGORIE PR21/4W — List PR21/4W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky (145)

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Boční odchylka

 

 

 (141)

0,3 max. (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Patice BAU15d podle publikace IEC 60061 (list 7004-19-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24 (144)

12

W

21

4

21

4

21 / 4

Zkušební napětí

V

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

26,5 max.

5,5 max.

29,7 max.

8,8 max.

26,5 / 5,5 max.

Světelný tok ± %

105

4

105

5

 

20

25

20

25

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V:

Bílé světlo: 440 lm a 15 lm

Červené světlo: 105 lm a 4 lm

KATEGORIE PR21/5W — List PR21/5W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky (150)

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

 (151)

e

12 V

 

31,8 (147)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Boční odchylka (148)

12 V

 

 

 (147)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

12 V

 

 (147)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (149)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (149)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Patice BAW15d podle publikace IEC 60061 (list 7004-11E-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

21

5

21

5

21 / 5

Zkušební napětí

V

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

26,5 max.

6,6 max.

29,7 max.

11,0 max.

26,5 and 6,6 max.

Světelný tok ± %

105

8

105

10

 

 

20

25

20

25

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V:

Bílé světlo: 440 lm a 35 lm

Červené světlo: 105 lm a 8 lm

KATEGORIE PR27/7W — List PR27/7W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

(6)

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Boční odchylka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Patice WU2,5x16 podle publikace IEC 60061 (list 7004-104D-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

27

7

27

7

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

32,1 max.

8,5 max.

32,1 max.

8,5 max.

Světelný tok

110 ± 20 %

9 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V:

Bílé světlo: 475 a 36 lm

Červené světlo: 110 a 9 lm

(1)

Vztažná rovina je definována referenčními výstupky a je kolmá na vztažnou rovinu.

(2)

Maximální boční odchylka středu hlavního (vysokopříkonového) vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa procházející referenčními výstupky.

(3)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“, listy P27/7W/2 a 3.

(4)

„x“ a „y“ definují odchylku osy přídavného (nízkopříkonového) vlákna vůči ose hlavního (vysokopříkonového) vlákna.

(5)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být červené (viz též poznámka (6)).

(6)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být bílé nebo červené.

KATEGORIE PSX26W — List PSX26W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Obrázek 1

Základní výkres (1)

Image

Obrázek 2

Oblast bez kovových částí (3)

Image

(1)

Vztažnou rovinou je rovina určená dotykovými body objímky a patice.

(2)

V současné době neplatí žádná omezení týkající se průměru vlákna, avšak cílem je, aby d max. měl hodnotu 1,1 mm.

(3)

V zakryté části, jak je znázorněno na obrázku 2, se nesmí nacházet žádné neprůsvitné části. To platí pro rotační těleso vymezené úhly α1 + α2.

KATEGORIE PSX26W — List PSX26W/2

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

e (153)

24,0 (152)

24,0 ± 0,25

f (153)

4,2 (152)

4,2 ± 0,25

α1 (154)

35,0° min.

35,0° min.

α2 (154)

58,0° min.

58,0° min.

Patice PG18,5d-3

podle publikace IEC 60061 (list 7004-147-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

Napětí

V

12

12

Příkon

W

26

26

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

Příkon

W

26 max.

26 max.

Světelný tok

lm

500

 

±

+ 10 % / – 10 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,2 V

465 lm

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

500 lm

KATEGORIE PSX26W — List PSX26W/3

Požadavky průmětu na projekční stěnu

Tato zkouška se používá pro stanovení, zda žárovka splňuje požadavky, a to ověřením správného umístění vlákna vzhledem ke vztažné ose a vztažné rovině.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Sériově vyráběné žárovky

1,7

1,7

0,30

5,0

4,0

Etalonové žárovky

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Poloha vlákna se ověřuje ve dvou vzájemně kolmých rovinách, z nichž jedna je rovinou procházející přívodními dráty.

Konce vlákna, podle definice v poznámce 4 na listu PSX26W/2, se musí nacházet mezi čarami Z1 a Z2 a mezi čarami Z3 a Z4.

Vlákno musí celé ležet v uvedených mezích.

KATEGORIE PY21W — List PY21W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Boční odchylka (1)

12 V

 

 

(2)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Patice BAU15s podle publikace IEC 60061 (list 7004-19-2)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

24

12

W

21

21

Zkušební napětí

V

13,5

28,0

13,5

Požadované hodnoty

W

26,5 max.

29,7 max.

26,5 max.

Světelný tok

280 ± 20 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

Bílé světlo: 460 lm

 

Oranžové světlo: 280 lm

(1)

Maximální boční odchylka středu vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa referenčního kolíku.

(2)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být oranžové (viz též poznámka 4/).

(3)

Ověří se pomocí ‘rámečkového systému’; list P21W/2.

(4)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být oranžové nebo bílé.

(5)

Ve směru tohoto pohledu může být vlákno typu 24 V přímé nebo tvaru V. Tvar musí být uveden v žádosti o schválení typu. Pokud je vlákno přímé, uplatní se požadavky průmětu na projekční stěnu podle listu P21W/2. Pokud je vlákno tvaru V, musí být konce vlákna ve stejné vzdálenosti od vztažné roviny s přípustnou odchylkou ± 3 mm.

KATEGORIE PY27/7W — List PY27/7W/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

Rozměry v mm

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

min.

nom.

max.

(6)

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Boční odchylka (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Patice WX2,5x16q podle publikace IEC 60061 (list 7004-104A-1)

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité hodnoty

V

12

12

W

27

7

27

7

Zkušební napětí

V

13,5

13,5

Požadované hodnoty

W

32,1 max.

8,5 max.

32,1 max.

8,5 max.

Světelný tok

280 ± 15 %

21 ± 15 %

 

Vztažný světelný tok při cca 13,5 V

Bílé světlo: 475 a 36 lm

Oranžové světlo: 280 a 21 lm

 

(1)

Vztažná rovina je definována referenčními výstupky a je kolmá na vztažnou rovinu.

(2)

Maximální boční odchylka středu hlavního (vysokopříkonového) vlákna od dvou vzájemně kolmých rovin, přičemž v obou leží vztažná osa a v jedné z nich osa procházející referenčními výstupky.

(3)

Ověří se pomocí „rámečkového systému“, listy P27/7W/2 a 3.

(4)

„x“ a „y“ definují odchylku osy přídavného (nízkopříkonového) vlákna vůči ose hlavního (vysokopříkonového) vlákna.

(5)

Vyzařované světlo sériově vyráběných žárovek musí být oranžové (viz též poznámka 6/).

(6)

Vyzařované světlo etalonových žárovek musí být oranžové nebo bílé.

KATEGORIE R2 — List R2/1

Výkresy jsou určeny pouze pro ilustraci základních rozměrů žárovky (v mm)

Image

ELEKTRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VLASTNOSTI

 

Sériově vyráběné žárovky

Etalonová žárovka

Jmenovité hodnoty

V

6 (4)

12 (4)

24 (4)

12 (4)

W

45

40

45

40

55

50

45

40

Zkušební napětí

V

6,3

13,2

28,0

13,2

Požadované hodnoty

W

53 max.

47 max.

57 max.

51 max.

76 max.

69 max.

52

+ 0 %

– 10 %

46

± 5 %

Světelný tok

720 min.

570

± 15 %

860 min.