EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0158

2010/158/: Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2010 o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2010) 1862) (Text s významem pro EHP)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/158/oj

17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/10


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. března 2010

o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2010) 1862)

(Text s významem pro EHP)

(2010/158/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na čl. 18 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekci viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje lehké symptomy a vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost drůbežářství.

(2)

Influenza ptáků se vyskytuje převážné u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.

(3)

V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že by se původce nákazy mohl přenést na ostatní hospodářství s chovem drůbeže a na volně žijící ptáky. V důsledku toho se prostřednictvím obchodu se živými ptáky nebo jejich produkty či migrace volně žijících ptáků může přenést z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (4) stanoví opatření pro tlumení jak nízkopatogenních, tak vysoce patogenních forem influenzy ptáků. Článek 16 uvedené směrnice stanoví vymezení ochranných pásem, pásem dozoru a dalších uzavřených pásem v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků.

(5)

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (5) stanoví další ochranná opatření, jež mají být uplatněna v členském státě napadeném virem vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 s cílem zabránit šíření uvedené nákazy s ohledem na specifickou epizootologii tohoto konkrétního kmene viru.

(6)

Článek 4 rozhodnutí 2006/415/ES požaduje, aby členské státy neprodleně po vzniku podezření na ohnisko nebo potvrzení ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 vymezily oblast s vyšším rizikem, jež spočívá v ochranných pásmech a pásmech dozoru (oblast A), a oblast s nižším rizikem, která odděluje oblast A od částí napadeného členského státu, které jsou dané nákazy prosty (oblast B). Seznam těchto oblastí je obsažen v příloze uvedeného rozhodnutí.

(7)

Rumunsko oznámilo Komisi potvrzené ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 na svém území a přijalo příslušná opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, včetně vymezení oblastí A a B.

(8)

Komise tato ochranná opatření ve spolupráci s Rumunskem nyní prozkoumala a přesvědčila se, že hranice oblastí A a B, které vymezil příslušný orgán dotčeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního místa potvrzeného ohniska.

(9)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se předešlo vytvoření neodůvodněných překážek obchodu se třetími zeměmi, je nutné neprodleně stanovit seznam oblastí A a B v Rumunsku na úrovni Unie.

(10)

Do doby, než se uskuteční příští zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, by měl být proto v tomto rozhodnutí stanoven seznam oblastí A a B v Rumunsku, kde mají být uplatněna ochranná opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, a doba trvání takto stanoveného regionálního rozdělení.

(11)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí vymezuje oblasti, v rámci kterých se uplatňují prozatímní ochranná opatření podle rozhodnutí 2006/415/ES, a dobu jejich platnosti.

Článek 2

1.   Oblast uvedená v části A přílohy tohoto rozhodnutí se považuje za oblast s vyšším rizikem (oblast A) uvedenou v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2006/415/ES.

2.   Oblast uvedená v části B přílohy tohoto rozhodnutí se považuje za oblast s nižším rizikem (oblast B) uvedenou v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2006/415/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije do 17. dubna 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51.


PŘÍLOHA

ČÁST A

Oblast A uvedená v čl. 2 odst. 1:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast A

Datum ukončení platnosti

Kód

Název

RO

Rumunsko

00038

Oblast zahrnující:

17.4.2010

Ochranné pásmo:

Letea

Pásmo dozoru:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

ČÁST B

Oblast B uvedená v čl. 2 odst. 2:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast B

Datum ukončení platnosti

Kód

Název

RO

Rumunsko

00038

Oblasti župy Tulcea jiné než uvedené v oblasti A

17.4.2010


Top