EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0156

2010/156/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/156/SZBP ze dne 16. března 2010 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

OJ L 67, 17.3.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 101 - 103

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/156/oj

17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/6


ROZHODNUTÍ RADY 2010/156/SZBP

ze dne 16. března 2010

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. října 2005 přijala Rada společnou akci 2005/724/SZBP (1) o jmenování pana Erwana FOUÉRÉHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

(2)

Dne 15. září 2009 přijala Rada společnou akci 2009/706/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 31. března 2010.

(3)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen do 31. srpna 2010. Po vstupu rozhodnutí o zřízení Evropské služby pro vnější činnost v platnost může však být na doporučení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, pokud tak rozhodne Rada,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Erwana FOUÉRÉHO jako zvláštního zástupce Evropské unie (EU) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii se prodlužuje do 31. srpna 2010. Po vstupu v platnost rozhodnutí o zřízení Evropské služby pro vnější činnost může však být na doporučení vysokého představitele mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, pokud tak rozhodne Rada.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a přispívá tak ke konsolidaci mírového politického procesu a k úplnému provedení ochridské rámcové dohody, čímž se usnadní další pokrok směrem k evropské integraci prostřednictvím procesu stabilizace a přidružení.

Zvláštní zástupce EU podporuje činnost vysokého představitele v dané oblasti.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

udržovat úzké kontakty s vládou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a se stranami, které jsou zapojeny do politického procesu;

b)

jménem Unie poskytovat doporučení a usnadňovat politický proces;

c)

zajišťovat koordinaci úsilí mezinárodního společenství na pomoc při provádění a zachovávání ustanovení rámcové dohody ze dne 13. srpna 2001, jak je stanoveno v uvedené dohodě a jejích přílohách;

d)

pozorně sledovat bezpečnostní otázky a problematiku vztahů mezi etniky, informovat o nich a navazovat za tímto účelem kontakt se všemi příslušnými subjekty;

e)

přispívat k rozvoji a upevnění dodržování lidských práv a základních svobod v Bývalé jugoslávské republice Makedonii v souladu s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami Unie pro lidská práva.

Článek 4

Výkon mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. dubna 2010 do 31. srpna 2010 činí 340 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. dubna 2010. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení svého týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi Unie.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Delegace Unie nebo případně členských států poskytnou logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajišťuje, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a předkládá vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o jiných bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU rovněž podle potřeby podává zprávy pracovním skupinám Rady. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě pro zahraniční věci.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie byly na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s vedoucími delegací Unie a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v dané oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Na konci svého mandátu předloží zvláštní zástupce EU vysoké představitelce, Radě a Komisi souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Radu

předseda

E. SALGADO


(1)  Úř. věst. L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 244, 16.9.2009, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


Top