EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0220

Nařízení Komise (EU) č. 220/2010 ze dne 16. března 2010 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 255 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/220/oj

17.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 220/2010

ze dne 16. března 2010

o přijetí programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 577/98 je nutné upřesnit prvky programu modulů ad hoc na období 2013 až 2015.

(2)

V některých odvětvích, v nichž existuje vysoké riziko úrazů nebo nemocí z povolání a dalších zdravotních problémů souvisejících s výkonem povolání, na které se však obvykle jen částečně vztahují nebo vůbec nevztahují systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých státech, například „Rybolov a akvakultura“ (oddíl 03 klasifikace NACE rev. 2) nebo „Těžba a dobývání“ (sekce B klasifikace NACE rev. 2) nebo „Zdravotní a sociální péče“ (sekce Q klasifikace NACE rev. 2), je třeba dodatečných zdrojů (2).

(3)

Nový modul ad hoc týkající se pracovních úrazů a zdravotních problémů souvisejících s výkonem povolání poskytne významnou přidanou hodnotu k informacím, které lze získat z evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) a evropské statistiky nemocí z povolání (EODS), což umožní zejména dát do přímé souvislosti údaje o úrazech a nemocích z povolání se situací osob na trhu práce a získat informace o nově vznikajících rizikách (např. zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, které vnitrostátní právní předpisy neuznávají jako nemoci z povolání).

(4)

Evropská strategie zaměstnanosti plně odráží nutnost brát v úvahu pracovní aspekty přistěhovalectví, zejména potřebu zlepšit situaci na trhu práce migrujících osob. Hlavní směry politik zaměstnanosti přijaté nařízením Rady 2008/618/ES (3), které jsou nedílnou součástí „souboru integrovaných hlavních směrů“, jenž byl vytvořen na podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě jako součást obnovené Lisabonská strategie, vyzývají k tomu, aby byla věnována zvláštní pozornost výraznému zmenšení rozdílu v zaměstnanosti znevýhodněných osob, včetně rozdílu mezi občany třetích zemí a občany EU. Uvedené směry výslovně stanoví, že boj proti diskriminaci a integrace přistěhovalců jsou nezbytné a vyzývají k odpovídajícímu řízení ekonomické migrace s cílem zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce. Odpovídající údaje umožňující uvedené záležitosti monitorovat jsou velmi důležité zejména proto, že vzhledem ke stárnoucí pracovní síle EU a předpokládaným kvalifikačním deficitům, bude v následujících letech i nadále růst potřeba zaměstnávat migrující pracovníky.

(5)

V souvislosti s probíhající debatou o spojení flexibility a jistoty na trhu práce a jasnou potřebou větší adaptability jak podniků, tak pracovníků v Evropě, což je klíčový bod evropské strategie zaměstnanosti a hlavních směrů politik zaměstnanosti, je nutné mít k dispozici údaje z rozsáhlého evropského šetření, které se bude týkat rozsahu používání různých forem nového způsobu organizace práce, úpravy pracovní doby a pracovníků, kteří s nimi mají zkušenosti.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijímá se program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil na období 2013 až 2015 stanovený v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012, přijaté dne 21.2.2007 – KOM(2007) 62.

(3)  Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 47.


PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Víceletý program modulů ad hoc

1.   PRACOVNÍ ÚRAZY A DALŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM POVOLÁNÍ

Seznam proměnných: bude vymezen do prosince 2011.

Referenční období: 2013. Členské státy mohou poskytnout údaje za všech 52 týdnů nebo za druhé čtvrtletí daného roku.

Dotčené členské státy a regiony: budou vymezeny do prosince 2011.

Reprezentativnost výsledků: bude vymezena do prosince 2011.

Úplnost výběrového souboru modulu ad hoc: Výběrový soubor modulu ad hoc by měl splňovat požadavky bodu 4, přílohy I nařízení Komise (ES) č. 377/2008 (1), tj. výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

Předání výsledků: do 31. března 2014.

2.   SITUACE NA TRHU PRÁCE MIGRUJÍCÍCH OSOB A JEJICH NEJBLIŽŠÍCH POTOMKŮ

Seznam proměnných: bude vymezen do prosince 2012.

Referenční období: 2014. Členské státy mohou poskytnout údaje za všech 52 týdnů nebo za druhé čtvrtletí daného roku.

Dotčené členské státy a regiony: budou vymezeny do prosince 2012.

Reprezentativnost výsledků: bude vymezena do prosince 2012.

Úplnost výběrového souboru modulu ad hoc: Výběrový soubor modulu ad hoc by měl splňovat požadavky bodu 4, přílohy I nařízení (ES) č. 377/2008, tj. výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

Předání výsledků: do 31. března 2015.

3.   ORGANIZACE PRÁCE A ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY

Seznam proměnných: bude vymezen do prosince 2013.

Referenční období: 2015. Členské státy mohou poskytnout údaje za všech 52 týdnů nebo za druhé čtvrtletí daného roku.

Dotčené členské státy a regiony: budou vymezeny do prosince 2013.

Reprezentativnost výsledků: bude vymezena do prosince 2013.

Úplnost výběrového souboru modulu ad hoc: Výběrový soubor modulu ad hoc by měl splňovat požadavky bodu 4, přílohy I nařízení (ES) č. 377/2008, tj. výběrový soubor používaný ke sběru údajů o modulech ad hoc se použije též pro sběr údajů o strukturálních proměnných.

Předání výsledků: do 31. března 2016.


(1)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57.


Top