Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0896

Nařízení Komise (ES) č. 896/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Prosol S.p.A) (Text s významem pro EHP)

OJ L 256, 29.9.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 104 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/896/oj

29.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 896/2009

ze dne 25. září 2009

o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Prosol S.p.A)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Použití přípravku mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 bylo povoleno bez časového omezení pro selata po odstavu nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 (2), pro výkrm skotu nařízením Komise (ES) č. 492/2006 (3) a pro dojnice nařízením Komise (ES) č. 1520/2007 (4).

(5)

Žádost o povolení pro prasnice byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 3. února 2009 (5) k závěru, že Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 lze považovat za bezpečný pro cílové druhy, spotřebitele a širší životní prostředí. Podle uvedeného stanoviska přípravek může mít významný příznivý účinek na hmotnost vrhů a jednotlivých selat. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 89, 28.3.2006, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 17.

(5)  The EFSA Journal (2009) 970, s. 1–9.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %

Kategorie zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.

4b1710

Prosol S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

 

Složení doplňkové látky:

přípravek Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

s obsahem nejméně:

v práškové a granulované formě 1 × 109 CFU/g doplňkové látky.

 

Charakteristika účinné látky:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

MUCL 39885.

 

Analytická metoda (1):

 

Stanovení obsahu: metoda kultivace na glukózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem.

 

Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR).

Prasnice

6,4 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

19. října 2019


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top